Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 07. november 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 07. november 2016

Mødedato
07-11-2016 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Afrapportering på det præhospitale område
  2. Status fra arbejdsgruppe om redderkompetencer og udvidelse af arbejdsfelt
  3. Status på ambulancer
  4. Status på responstider 3. kvartal 2016
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt
  7. LUKKET PUNKT - Projekt


  Sagsnr. 16/2872
  1. Afrapportering på det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har i medfør af Sundhedsloven og den tilhørende bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet pligt til at fastlægge responstider i hvert beredskabsområde. Der står således i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 19:

  Stk. 3. Regionsrådet fastlægger responstider i hvert beredskabsområde. Disse responstider kan suppleres med differentierede responstider. De fastlagte responstider offentliggøres, og regionsrådet følger løbende de faktiske responstider.

  Der er fastsat politisk vedtagne mål for de gennemsnitlige responstider for A-kørsler i de fire delområder i Region Syddanmark. Der er i forbindelse med ambulanceudbuddet i 2008 truffet beslutning om serviceniveau på delområderne Fyn, Trekantsområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland svarende til amternes krav. For Sønderjylland blev den gennemsnitlig årlige responstid ændret fra 10,1 til 9,8 min.

  Region Syddanmark har fra regionens start afrapporteret de gennemsnitlige responstider kvartalsvis på kommuneniveau. Dette med henblik på at sikre, at det ikke er den normale fluktuering, der afspejles, men en reel udvikling. Herved er det være muligt at følge udviklingen i servicen til borgerne og fremstille de områder, hvor der skal være særligt fokus. Opgørelser over responstider kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside ved følgende link https://regionsyddanmark.dk/wm337767.

  Siden indførelsen af nyt midlertidigt vagtcentral system den 1. juni 2016 har der i forhold til responstider over 15 min. kun være afrapporteret på delområdeniveau. Der arbejdes på at udarbejde denne opgørelse på kommuneniveau pr. kvartal. Dette forventes klar til afrapportering sammen med afrapportering af de gennemsnitlige responstider for 4. kvartal 2016.

  I forbindelse med overgang til nye ambulancekontrakter 1. september 2016 har præhospitalsudvalget fulgt udviklingen i responstider måned for måned pga. manglende opfyldelse af servicemål. Ved seneste opgørelse for september 2016 er servicemålene for alle fire delområder opfyldt før første gang i over et år.

  Det anbefales, at Regionsrådet fremadrettet orienteres om ambulanceresponstider hvert kvartal.

  Opgørelse af nedetid og mobiliseringstid

  Regionen har ikke tidligere afrapporteret nedetid for beredskaber samt overskridelse af mobiliseringstider. Dette skyldes, at ambulanceberedskabet har været baseret på en responstidsmodel, hvor operatøren er ansvarlig for at overholde responstidsmålet. For at leve op til servicemålene kan operatøren have behov for at indsætte flere ambulancer eller reducere antallet af ambulancer, hvis det vurderes, at responstiden kan holdes med færre biler.

  Regionens nuværende ambulancekontrakter er baseret på en beredskabsmodel, hvor operatøren er ansvarlig for at levere et antal beredskaber på daglig basis. Her er det regionens opgave at sikre overholdelse at responstider. Kan responstiderne ikke overholdes, kan dette skyldes nedetid og mobiliseringsoverskridelser. Hvis der ikke er tale om nedetid og mobiliseringsoverskridelser vil der sandsynligvis være tale om for få beredskaber/behov for flere beredskaber. Overblik over faktisk nedetid og mobiliseringstid er vigtige driftsmæssige informationer, særligt i situationer hvor responstidsmålene ikke kan overholdes.

  Region Syddanmark har i forbindelse med afregning af nedetid på beredskaber samt mobiliseringsoverskridelse etableret et IT-system, hvor det er muligt at udarbejde opgørelser over nedetid pr. delområde samt antallet af mobiliseringsoverskridelser. En hensigtsmæssig arbejdsgang vil være at opgøre nedetid og mobilisering samtidig med afregning af bod, hvilket sker kvartalsvis.

  Opgørelserne over nedetid og overskridelse af mobiliseringstid skal udover bodsberegning indgå i en løbende monitorering af udviklingen med henblik på at følge, om der for Responce samt regionens egen ambulanceenhed sker en positiv udvikling over tid.

  Såfremt det vurderes, at nedetid og manglende mobilisering er årsag til, at responstidsmålene ikke kan overholdes, foreslås det, at Regionsrådet orienteres herom.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitalsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At responstidsopgørelser afrapporteres til Regionsrådet kvartalsvis

  At responstidsopgørelser m.v. følges på månedsniveau i det præhospitale udvalg

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Indstilling tiltrådt, idet der tilføjes et 3. at:

  At opgørelser for kørsler med responstider over 15 min. følges kvartalsvist på kommuneniveau.


  Sagsnr. 16/1505
  2. Status fra arbejdsgruppe om redderkompetencer og udvidelse af arbejdsfelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen om redderkompetencer og udvidelse af arbejdsfelt har indtil nu afholdt to møder og forventer at rapportere til Præhospitaludvalgets møde den 5. december 2016.

  Præhospitalschef Gitte Jørgensen vil på mødet orientere om status på arbejdet i arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Præhospitalschef Gitte Jørgensen orienterede om status for arbejdsgruppens arbejde.

  Drøftedes, herunder bl.a. evt. anvendelse af maskine til hjertemassage/brystkompressionssystem, overvejelser om at prøve det af nogle steder med det formål at indhente erfaringer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  3. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over første vogn på stedet.

  Endelig vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætningstider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  4. Status på responstider 3. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. juli til 30. september 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 3. kvartal 2016

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 3. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  8,1

  Sydvestjylland

  8,5

  Sønderjylland

  9,3

  Trekantsområdet

  7,2

  Region Syddanmark

  8,2

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider lidt over servicemålene på Fyn og under servicemålene i Sydvestjylland, Sønderjylland og Trekantsområdet, når det gælder 3. kvartal 2016.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

   

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 3. kvartal 2016

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  7,7

  Sønderjylland

  8,4

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  7,8

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Gennemsnitlig responstid 3. kvartal 2016

  Gennemsnit af Responstid (min)

  Delområde/Kommune

  Antal kørsler

  Ambulance

  1.vogn på stedet

  Fyn

  4.393

  8,1

  7,9

  Assens

  445

  8,7

  8,7

  Faaborg-Midtfyn

  487

  10,2

  10,1

  Kerteminde

  228

  9,7

  9,7

  Langeland

  220

  11,9

  9,8

  Nordfyns

  291

  9,2

  9,2

  Nyborg

  382

  7,8

  7,8

  Odense

  1.777

  6,7

  6,6

  Svendborg

  503

  7,5

  7,2

  Ærø

  60

  7,7

  7,7

  Sydvestjylland

  2.127

  8,5

  7,7

  Billund

  265

  8,9

  8,7

  Esbjerg

  995

  6,8

  6,6

  Fanø

  41

  7,2

  7,2

  Varde

  501

  10,6

  9,1

  Vejen

  325

  10,1

  8,3

  Sønderjylland

  2.215

  9,3

  8,4

  Haderslev

  515

  8,4

  8,2

  Sønderborg

  749

  10,1

  7,7

  Tønder

  374

  9,3

  9,2

  Aabenraa

  577

  9,1

  8,9

  Trekantsområdet

  2.652

  7,2

  7,1

  Fredericia

  526

  6,1

  6,1

  Kolding

  741

  7,1

  7,0

  Middelfart

  374

  8,0

  7,8

  Vejle

  1.011

  7,6

  7,5

  Region Syddanmark

  11.387

  8,2

  7,8

   

  Der arbejdes på at udarbejde opgørelse over andel af responstider over 15 min. opgjort på kommuneniveau pr. kvartal.

  Dette forventes klar til afrapportering af 4. kvartal 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/56
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2016 samt 2017:

  Mandag den 5. december 2016, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 9. januar 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 6. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. marts 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 3. april 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 201, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Til orientering.

  Mødet den 6. marts 2017 forventes afholdt på ambulancestation i Aabenraa.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  Formanden orienterede om indvielse af akuthjælperordningen på Rømø lørdag den 10. december 2016 kl. 9.30.

  Poul Sækmose orienterede om overvejelser vedr. opstart af akuthjælperordning på Ærø.

  Udvalget ønsker et dagsordenspunkt til udvalgets næste møde angående en status for akuthjælperordninger.


  Sagsnr.
  7. LUKKET PUNKT - Projekt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016

  -


  Siden er sidst opdateret 09-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |