Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 15. november 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 15. november 2016

Mødedato
15-11-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Lægerne Bispebroen, Bispebroen 2, 2. sal Haderslev

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg til anbefaling af §2-aftale om trænings-og uddannelsesforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter i Region Syddanmark
  2. Etablering af sundhedshus i samarbejde med Fredericia Kommune
  3. Bedre redskaber til tidlig opsporing af kræft i almen praksis
  4. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  5. Orientering om status på igangværende sundhedshusprojekter
  6. Mødeplan 2016 og 2017
  7. Eventuelt
  8. LUKKET punkt: Udbud af drift af lægeklinik
  9. LUKKET punkt: Midlertidigt lægetilbud


  Sagsnr. 16/36613
  1. Oplæg til anbefaling af §2-aftale om trænings-og uddannelsesforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og Faglige Visitationsretningslinjer for knæartrose. I de Nationale Kliniske Retningslinjer blev det anbefalet, at knæartrosepatienter fremover skal gennemgå et træningsforløb inden en eventuel operation.

  Formålet med træningsforløbet for knæartrosepatienter, er at patienten vil kunne udskyde behovet for en operation eller i nogle tilfælde helt undgå en operation.

  Træningsforløbene for knæartrosepatienter vil som udgangspunkt kunne varetages i fysioterapipraksis eller i kommunalt regi.

  For at sikre implementeringen af anbefalingerne fra de Nationale Kliniske Retningslinjer blev der nedsat en arbejdsgruppe herfor. Arbejdsgruppen bestod af relevante repræsentanter for de involverede faggrupper.

  Som led i arbejdsgruppens arbejde med implementeringen af de Nationale Kliniske Retningslinjer er der udarbejdet en diagnostik - og visitationsvejledning af knæartrosepatienter til almen praksis jf. anbefalingerne i de Nationale Kliniske Retningslinjer.

  Endvidere er der forhandlet en aftale med de praktiserende fysioterapeuter, der sikrer, at de alment praktiserende læger har henvisningsmulighed i praksis. Aftalen sikrer, at de praktiserende læger kan henvise knæartrosepatienter til en specialuddannet fysioterapeut, som leverer et standardiseret og evidensbaseret træningstilbud i praksissektoren.

  I aftalen indgår der et træningsforløb jf. anbefalingerne i de Nationale Kliniske Retningslinjer. I aftalen fremgår honoraret for et træningsforløb. Det fulde honorar for et træningsforløb udgør ca. 3.700 kr., hvoraf tilskudsandelen fra sygesikringen udgør ca. 1.400 kr. Patientandelen udgør derved ca. 2.300 kr. pr. forløb.

  Patienterne kan vælge at gennemføre træningsdelen som selvtræning, hvorved at udgiften pr. forløb for såvel sygesikringen og patienten formindskes.

  Aftalen træder i kraft den 1. februar 2017.

  Det forventes, at aktiviteten til træning i henhold til aftalen vil udvikle sig i takt med, at anbefalingerne i de kliniske retningslinjer implementeres gradvist, og at udgifterne vil kunne holdes inden for den afsatte økonomiske ramme til praksisområdet.

  Oprettelse af træningsforløb i kommunalt regi drøftes i Følgegruppen For Forebyggelse med henblik på en yderligere afklaring af målgruppen for træningstilbuddene i kommunalt regi. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At regionsrådet godkender § 2-aftalen om uddannelses – og træningsforløb i fysioterapipraksis for knæartrosepatienter i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37688
  2. Etablering af sundhedshus i samarbejde med Fredericia Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus, har der været nedsat en politisk styregruppe med deltagelse fra Region Syddanmark og Fredericia Kommune, der har drøftet hvordan bygningerne bedst kan anvendes i fremtiden. Styregruppen har blandt andet drøftet perspektiverne for at etablere et fælles sundhedshus i sygehusbygningerne.

  Der forelægges nu et forslag om etablering af fælles regionalt og kommunalt sundhedshus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Fredericia Sygehus lukkes ultimo 2016 som følge af gennemførslen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark. Det blev drøftet at gennemføre og fremrykke lukningen af stationær og ambulant aktivitet på Fredericia Sygehus i forbindelse med regionsrådets behandling af budget 2012. Samtidig besluttede regionsrådet i med vedtagelse af sparekataloget i budget 2016, at skadeklinikken på sygehuset ikke skulle videreføres.

  I forbindelse med beslutningen af lukningen af Fredericia Sygehus, blev der nedsat en fælles kommunal/regional styregruppe med det formål at vurdere, hvordan sygehusbygningerne kunne anvendes i fremtiden med fokus på etablering af et fælles sundhedshus.

  Der blev i løbet af foråret og sommeren 2016 gennemført drøftelser i styregruppen, der ledte frem til en aftale mellem region og kommune om, at kommunen køber sygehusbygningerne, og at der igangsættes et arbejde, der kan munde ud i realiseringen af et fælles sundhedshus.

  Der forelægges nu et forslag til aftale om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne.

  Forslaget lægger vægt på, at sundhedshuset skal have et bredt indhold af funktioner, som giver borgerne et integreret og let tilgængeligt lokalt tilbud på sundhedsområdet, og hvor der opnås den bedste synergi mellem de kommunale, regionale, private og frivillige aktører. Det er en ambition for sundhedshuset at styrke det tværfaglige samarbejde på sundheds-, social- og kulturområdet. Der skal med udgangspunkt i de eksisterende visioner udarbejdes en fælles vision specifikt for sundhedshuset.

  Funktioner

  Regionale funktioner

  Region Syddanmark har i dialogen med Fredericia Kommune tilkendegivet at ville etablere en række regionale funktioner i et fælles sundhedshus. Der er tale om vagtlæge, jordemoderkonsultation og mobil screeningsenhed på brystkræftområdet. Disse aktiviteter vil fortsætte i regi af sygehusbygningen umiddelbart efter lukningen af sygehuset og salg af ejendommen til Fredericia Kommune.  Ligeledes påtænkes det, at patientskolerne på KOL og diabetesområdet videreføres i regi af det fælles sundhedshus.

  Endvidere er der enighed om at bygge videre på de gode erfaringer med en fælles fysisk placering af de psykiatriske tilbud i byen, hvorfor både regionens psykiatriske aktiviteter i Fredericia samt kommunens socialpsykiatri samles i sundhedshuset.

  Som opfølgning på temaet om det nære sundhedsvæsen i budget 2017 og på baggrund af et klart ønske fra kommune, arbejdes der desuden på at etablere et tilbud om lokal blodprøvetagning i Fredericia. Tilbuddet vil indgå i sundhedshuset på sigt og vil ligeledes fortsætte umiddelbart i forlængelse af sygehusets lukning. Der forelægges en særskilt sag i Sundhedsudvalget om etablering af blodprøvetagning

  Kommunale funktioner

  Fredericia Kommune er ultimo 2016 i gang med en politisk afklaring af hvilke funktioner på sundheds- og socialområdet, der vil indgå i sundhedshuset. Det forventes blandt andet, at kommunal socialpsykiatri og kommunal genoptræning vil indgå sammen med aktiviteter fra hjemmeplejen og sundhedsplejen.

  Kommunen har desuden indgået en aftale med den fysioterapeut, der bor til leje i ejendommen, ligesom kommunen har sikret, at varmtvandsbassin og kapel kan drives videre når kommunen overtager ejendommen.

  Øvrige funktioner

  Ud over de kommunale og regionale funktioner er der potentielt mulighed for at inddrage eksterne aktører i sundhedshuset. Det kan være praktiserende læger eller andre aktører på sundhedsområdet, ligesom det er muligt, at frivillige organisationer kan være en del af et kommende sundhedshus. I forbindelse med en tidligere dialog har en række aktører på sundhedsområdet tilkendegivet interesse i at kunne indgå i sundhedshuset.

  Videre proces

  Der skal etableres en dialog på politisk niveau mellem kommune og region om realisering af sundhedshuset på længere sigt og den gravise bygningsmæssige tilpasning af ejendommen med henblik på indflytning af yderligere aktiviteter. Det forventes, at der bliver etableret et politisk dialogforum i samarbejde med kommune, som skal fastlægge rammerne for denne proces. Herunder rammer for visioner for sundhedshuset og for inddragelse og dialog med borger- og brugerrepræsentanter og mulige samarbejdspartnere. Region Syddanmark afventer primo 2016 en tilbagemelding fra kommunen i den forbindelse, jf. vedlagte brev til borgmester Jacob Bjerregaard.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At aftalen om etablering af fælles sundhedshus tiltrædes.

  At Region Syddanmark tager initiativ til at etablere de aftalte regionale funktioner.

  At Region Syddanmark deltager i en eventuel politisk styregruppe efter aftale med Fredericia Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Indstillingen tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12226
  3. Bedre redskaber til tidlig opsporing af kræft i almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Kræftstyregruppen i Region Syddanmark nedsatte i foråret 2016 en arbejdsgruppe, der skulle komme med anbefalinger til lokal udmøntning af indsatsområderne, beskrevet i det nationale rammepapir for kompetenceudviklingsindsatser og specialistrådgivning til tidlig opsporing af kræft i almen praksis.

  Arbejdsgruppens anbefaling til indsatser falder inden for fire temaer:

  • Tema et: Mønstergenkendelse i almen praksis, med fokus på mønstre i patientforløbene
  • Tema to: Case-baseret kompetenceudvikling i og omkring almen praksis
  • Tema tre: Hensigtsmæssig adgang til specialistrådgivning
  • Tema fire: Tilgængeligt og synligt udredningstilbud

  Arbejdsgruppens anbefalinger forelægges nu for Sundhedssamordningsudvalget med henblik på godkendelse af forslag til indsatser samt udmøntning af midlerne, bevilliget til dette formål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I regeringens sundhedsstrategi (”Jo før Jo bedre”) blev der afsat midler til at give de praktiserende læger bedre redskaber til at opdage kræft og til udvidet direkte adgang til billeddiagnostiske undersøgelser i almen praksis. Fra 2017 og frem udgør Region Syddanmarks andel af midlerne 12,9 mio. kr. Formålet med midlerne er at styrke kompetencerne i almen praksis til tidlig opsporing af kræft gennem faglig sparring og dialog med sygehusspecialister, vejledning og kompetenceudvikling.

  De nationalt afsatte midler til indsatsen er overført til regionerne via bloktilskuddet, men den konkrete udmøntning af midlerne har afventet dels færdiggørelse af et nationalt rammepapir og dels en beskrivelse af regionale tiltag inden for rammen.

  Nationale initiativer

  Der er i dialog mellem regionerne, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for almen Medicin (DSAM) blevet udarbejdet et rammepapir for kompetenceudviklingsindsatser og specialistrådgivning, der udgør et bruttokatalog over mulige tiltag. Indsatserne skal være med til at understøtte den fælles og gensidige opgave omkring tidlig opsporing af kræft, der skal løses gennem bl.a. tættere og løbende dialog mellem almen praksis og sygehusene. Rammepapiret skulle ifølge planen have været færdigt i efteråret 2015, men er først blevet udfærdiget i efteråret 2016. Notatet er fortsat ikke endeligt godkendt af PLO.

  Arbejdet med udmøntning af intentionerne i rammepapiret er desuagtet fortsat i Region Syddanmark, idet PLOs modstand nationalt mod godkendelse af rammepapiret vedrører almen praksis´ mulighed for direkte henvisning til billeddiagnostisk udredning, et område som ikke er i fokus i udmøntningen af rammepapiret i Region Syddanmark.

  Indsatserne i rammepapiret skal ses i sammenhæng med det regionale arbejde, der er pågået i 2013 og 2014 med undervisning af de praktiserende læger i tidlig opsporing og symptomer på kræft, samt henvisning til pakkeforløb med midler fra Kræftplan III.

  De initiativer, der i disse år udrulles inden for den obligatoriske systematiske efteruddannelse, kan understøtte de indsatser, som er beskrevet i rammepapiret, men indgår ikke som del af dette.

  Implementering i Region Syddanmark

  Den regionale kræftstyregruppe nedsatte i foråret 2016 en arbejdsgruppe til at beskrive, hvordan rammepapiret kan konkretiseres i Region Syddanmark.  

  Arbejdsgruppens anbefalinger til indsatser er beskrevet i vedlagte notat og fokuserer primært på reducering af ”doctors delay” og kan opstilles i fire overordnede temaer:

  • Tema et: Mønstergenkendelse i almen praksis med fokus på mønstre i patientforløbene. Det foreslås, at der igangsættes aktiviteter vedrørende mønstergenkendelse inden for en årlig ramme på op til 1 mio. kr.

  • Tema to: Case-baseret kompetenceudvikling i og omkring almen praksis. Det foreslås, at der igangsættes aktiviteter vedr. kompetenceudvikling inden for en årlig ramme på op til 3,55 mio. kr.

  • Tema tre: Hensigtsmæssig adgang til specialistrådgivning. Det afdækkes nærmere, om øget specialistrådgivning fra sygehuse til almen praksis kan være en gevinst. Der foreslås afsat en årlig ramme på 2 mio. kr. til eventuel udvidelse af eksisterende ordninger.

  • Tema fire: Tilgængeligt og synligt udredningstilbud. Der foreslås afsat et engangsbeløb på 0,2 mio. kr. til en styrket informationsindsats vedr. eksisterende henvisningsmuligheder samt årligt 2 mio. kr. til styrkelse af diagnostiske centre på sygehusene.   

  I notatet anbefaler arbejdsgruppen endvidere, at:

  • der afsættes midler inden for rammen til at sikre evaluering af indsatserne og til forskning i tidlig opsporing af kræft. Det foreslås at der igangsættes forsknings/-evalueringsaktiviteter inden for en årlig ramme på op til 1,2 mio. kr.

  • der ansættes en regional koordinator til at sikre fremdrift og opfølgning på initiativerne. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til løbende drift af aktiviteterne, herunder til ansættelse af koordinator. Endvidere foreslås afsat 0,2 mio. kr. til afholdelse af Kick-off arrangement, der skal sikre bevågenhed på emnet. 

  Samlet set foreslås at der allokeres en ramme på årligt 10,75 mio. kr. til iværksættelse af aktiviteter inden for de nævnte temaer samt 1,4 mio. kr. i engangsudgifter. Midlerne forslås udmøntet til indsatserne med fuld virkning i takt med, at disse iværksættes efter den detailplanlægning, økonomi og tidsplan, der nærmere skal beskrives i en implementeringsplan. De bevillingsmæssige konsekvenser vil derfor blive indarbejdet i de løbende budgettilpasninger.


  Praksisplanudvalget har anbefalet, at der arbejdes videre med initiativerne og skal følge implementeringen af initiativerne gennem årlig status fra kræftstyregruppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  • At initiativerne til tidlig opsporing af kræft i almen praksis godkendes, jf. vedlagte notat

  • At der afsættes en ramme på 12,150 mio. kr. i 2017 og 10,75 mio. kr. i 2018 og frem til gennemførelse af initiativerne, finansieret af rammen til ”Jo før Jo bedre”
  • At direktionen bemyndiges til at udmønte rammen
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Indstilling tiltrådt. Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/13244
  4. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume

  Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et treårigt forsknings- og samarbejdsprojekt, der har til formål at udvikle et forskningsbaseret koncept til tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilssygdomme blandt borgere i målgruppen 30-49 år.

  Regionsrådet har den 16. december 2013 udpeget de 10 deltagerkommuner. Storskalaprojektet forventes igangsat ultimo 2017. Som forberedelse til storskalaprojektet gennemføres et pilotprojekt i to kommuner i perioden 7. september - 16. december 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Tidlig opsporing og Forebyggelse (TOF) er et treårigt forsknings- og samarbejdsprojekt med et overordnet formål om at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret forskningsbaseret koncept, der er velegnet til at opspore og forebygge livsstilssygdomme blandt borgere i den primære sundhedssektor.

  Regionsrådet udpegede den 16. december 2013 de 10 deltagerkommuner i projektet: Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Varde, Haderslev, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Svendborg og Langeland. To af de deltagende kommuner har meldt sig som pilotkommuner: Varde og Haderslev.

  Det forventes, at 130.000 30-49-årige borgere i de 10 kommuner indgår i storskalaprojektet. Via et spørgeskema identificeres de borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på sygdom. Disse borgere opfordres til at kontakte egen læge for en fokuseret helbredsundersøgelse og samtale. Kommunen er også en central aktør i projektet og har til opgave at visitere til og tilrettelægge et forløb for de borgere, der har en usund livsstil, men som ikke vurderes at have behov for en helbredsundersøgelse hos egen læge. Desuden modtager kommunen de patienter, som henvises via almen praksis.

  I perioden 7. september-16. december 2016 afprøves projektet i et pilotprojekt i Varde og Haderslev, hvor 47 læger fordelt på 18 lægehuse deltager sammen med sundhedskonsulenter i de to kommuner. Formålet med pilotprojektet er at teste udvalgte projektelementer, det er vigtigt at få viden om, inden storskalaprojektet igangsættes. Blandt andet skal pilotprojektet give viden om tilslutningen til projektet, fordelingen af borgere i risikogrupperne, dimensioneringen og tidsforbruget i almen praksis og kommune, målgruppens alder ift. fordelingen i risikogrupper samt borgernes, lægernes og kommunernes oplevelse af interventionen i hhv. almen praksis og kommunen. Alle deltagende læger har været inviteret til en fælles projektintroduktionsdag sammen med deres praksispersonale og kommunale medarbejdere, og efterfølgende har der været tilbud fra projektet om opfølgende besøg med demonstration af den it-brugerflade, som skal anvendes til registrering af borgernes forløb i almen praksis og kommune.

  Pilotprojektet evalueres af Forskningsenheden for Almen Praksis v. SDU og Statens Institut for Folkesundhed, og resultaterne præsenteres for projektets styregruppe primo 2017.


  Temamødet afholdes hos Lægerne Bispebroen 2B, 2., hvor praktiserende læge Helle Ibsen vil indlede med at fortælle om lægehusets deltagelse i pilotprojektet og foreløbige erfaringer med projektet i praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder erfaringer, målgrupper og motivation.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/36194
  5. Orientering om status på igangværende sundhedshusprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på de forskellige igangværende eller indledende drøftelser om sundhedshussamarbejder mellem regionen og kommunerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fredericia Sundhedshus

  Med lukningen af Fredericia sundhedshus (1. december 2016) påbegyndes et arbejde mellem kommunen og regionen om et fremtidigt sundhedshus. Der er allerede lagt nogle spor til indhold, som baserer sig på nuværende regionale aktiviteter i huset (jordemoderkonsultation og vagtlæge), ligesom der er en aftale om, at lokalpsykiatrien på sigt skal flytte med. Sideløbende drøftes praksis samt mulighed for blodprøvetagning.
  Det er forventningen, at der påbegyndes et fælles arbejde i begyndelsen af 2017.

  Haderslev Sundhedshus

  På baggrund af både det administrative og det politiske møde med Haderslev Kommune umiddelbart før sommerferien har Haderslev Kommune været i gang med et oplæg til et fælles hus. På baggrund af kommunens oplæg skal der være en administrativ proces i regionen. Målet er en fælles vision for huset, som skal politisk behandles i løbet af 2017.

  Tønder Sygehus

  Der er nedsat en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med første del (afdækning af potentialer) for samdrift og samarbejde inden for ydelser i kommunen/Tønder Sygehus. Det forventes, at der kan fremlægges forslag til politisk drøftelse i begyndelsen af 2017.

  Vejen/Brørup Sundhedshus

  Der er en dialog i gang mellem Sydvestjysk Sygehus og Vejen Kommune om udvidelse af samarbejdet på sundhedsområdet i regi af Brørup Sundhedshus. Det er målsætningen at udarbejde en fælles sundhedsvision for samarbejdet.

  Middelfart Kommune

  Der har været en dialog om det nære sundhedsvæsen som opfølgning på sparekataloget og høringsrunden, men kommunen er ikke afklaret endnu om mulige samarbejder.

  Sundhedshuset i Bogense

  Nordfyns Kommune med bistand fra Region Syddanmark igangsatte i forsommeren 2016 et arbejde med udvikling af fælles patientforløb for enkelte patientgrupper. Parallelt hermed foretager et forskerteam fra Københavns Universitet (Institut for Folkesundhedsvidenskab) en vurdering af barrierer for udvikling af tværfagligt samarbejde i sundhedshuset. Undersøgelsen er finansieret af Region Syddanmark.

  Sundhedshus Ribe

  Der pågår etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Ribe med forventet ibrugtagning medio december 2016

  Sundhedshus Højvang i Esbjerg

  Der pågår etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg med forventet ibrugtagning medio juni 2017. Når lægeklinikken er taget i brug, vil der blive igangsat arbejde med udvikling af tværfagligt samarbejde, svarende til udviklingsarbejdet i Bogense.

  Borgercenter Varde

  Der pågår overvejelser om etablering af lægeklinik i Borgercenter Varde. Når staten udmelder pulje til finansiering af læge- og sundhedshuse, er det intentionen her at søge om finansiering af lægeklinikken samt midler til facilitering af arbejdet med udvikling af tværfaglige forløb, der kan styrke det nære sundhedsvæsen.

  Sundhedshuset Låsbyhøj, Kolding

  Brugerprocessen for opsætning af funktionalitet i det kommende sundhedscenter Låsbyhøj er tilendebragt, og bygherrerådgiveren er nu i gang med at udarbejde byggeprogram, der skal danne grundlag for et totalrådgiverudbud. Parallelt med dette ”byggespor”, skal der arbejdes med udvikling af dels

  ·         tværfaglige forløb, der kan styrke det nære sundhedsvæsen med fokus på den sårbare borger dels

  ·         fællesfaglige aktiviteter i øvrigt

  Regionen bidrager alene med lokalpsykiatri.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Til orientering. Administrationen sender en samlet oversigt over sundhedshuse til udvalgets medlemmer.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/54
  6. Mødeplan 2016 og 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan resten af 2016

  15. november 2016, kl. 14.00-16.00 – Lægerne Bispebroen i Haderslev.

  13. december 2016, kl.13.00-15.00 – Regionshuset

  Mødeplan for 2017

  På grundlag af Sundhedssamordningsudvalgets beslutninger den 13. september 2016 og 11.oktober 2016 forelægger administrationen et samlet forslag til udvalgets mødeplan for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget godkender forslaget til mødeplan for 2017 (inkl. mødetemaer og –steder).

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Indstilling tiltrådt med følgende tilføjelser: Mødet 18. april 2017 holdes som fællesmøde med Sundhedsudvalget i Sundhedshuset Kolding; Mødet 8. august 2017 holdes eventuelt på Ærø med fokus på telemedicinske løsninger.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  Intet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET punkt: Udbud af drift af lægeklinik
  fold dette punkt ind Resume

  .

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  .


  Sagsnr.
  9. LUKKET punkt: Midlertidigt lægetilbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 15-11-2016

  .


  Siden er sidst opdateret 17-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap