Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. november 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. november 2016

Mødedato
21-11-2016 kl. 15:00 - 16:35

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • John Lohff, C
 • Simon Hempel-Jørgensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ansøgninger til Uddannelsespuljen september 2016
  2. Orientering om resultatet af EUD-udbudsrunden 2017
  3. Høringssvar til Rybners vedr. udlægning af grundforløb i Ribe og Varde
  4. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning af grundforløb i Nyborg
  5. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg vedr. udlægning af grundforløb 2 i Vejen
  6. Status på forberedende voksenundervisning (FVU)
  7. Opfølgning på fælles syddansk indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft
  8. Forslag til anvendelse af restpuljen under kulturpulje 2016.
  9. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  10. Afrapportering fra North Sea Conference 2016
  11. Forankring af projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  12. Nye analyser
  13. Nyt fra trafikselskaberne
  14. Eventuelt
  15. Næste møde


  Sagsnr. 16/18427
  1. Ansøgninger til Uddannelsespuljen september 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2016. Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen i september 2016, og der indstilles fem projekter til støtte på i alt 13.802.575 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-17.

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at i handlingsplanperioden 2016-17 skal de to årlige ansøgningsrunder være åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til realiseringen af handlingsplanen for 2016-17. Dertil skal der være øget fokus på anvendelsen af eksisterende viden og best practice samt på implementering og forankring af indsatserne i uddannelsespuljeprojekterne.

  Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. september 2016. Samlet set søges der om 21.740.414 kr.

  Ansøgningerne er:

  • CROSSING IT.
  • EUD Student.
  • Erhvervstonet forløb på tværs.
  • Vejen til NY MESTERLÆRE.
  • Foreningen intrface"s Udviklingspulje.
  • SPORTUCATION.
  • Industrien som karrierevej. 

  Projekterne er vurderet ud fra krav og kriterier for regionens uddannelsespulje:

  • Projektets forventede effekter på en eller flere af regionens målsætninger:

   95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
   60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
   25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020.
   20% flere skal gennemføre en science uddannelse.

  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Administrationen vurderer, at nedenstående fem projekter alle lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier og bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan.

  • CROSSING IT.
  • EUD Student.
  • Erhvervstonet forløb på tværs.
  • Vejen til NY MESTERLÆRE.
  • Industrien som karrierevej.

  Administrationen vurderer, at projektet ”SPORTUCATION” og ”Foreningens intrface’s udviklingspulje” ikke i tilstrækkelig grad lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.   

  Såfremt indstillingerne på projekterne følges og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte vil der være bevilget støtte for 13.802.575 kr. fra uddannelsespuljen i september 2016. Der vil således være bevilget i alt 24,6 mio. kr. fra uddannelsespuljen i 2016, hvis indstillingen følges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At ansøgningen ”CROSSING IT” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.155.000 kr.

  At ansøgningen ”EUD Student” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.460.444 kr.

  At ansøgningen ”Erhvervstonet forløb på tværs” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.730.352 kr.

  At ansøgningen ”Vejen til NY MESTERLÆRE” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.959.529 kr.

  At ansøgningen ”Industrien som karrierevej” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.497.250 kr.

  At ansøgningen ”SPORTUCATION” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  At ansøgningen ”Foreningen intrface"s Udviklingspulje” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til de ansøgere, der modtager afslag med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/17249
  2. Orientering om resultatet af EUD-udbudsrunden 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling traf afgørelse om erhvervsskolernes udbudsansøgninger i slutningen af september 2016, bl.a. på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af grundforløbene. For Syddanmark er der samlet set godkendt 42 udbudsansøgninger for grundforløb 1 og 240 udbudsansøgninger for grundforløb 2.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den nye erhvervsuddannelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. august 2015, har alle nuværende udbydere af erhvervsuddannelser den 11. marts 2016 skullet (gen-) ansøge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, om godkendelse til at fortsætte som udbydere med virkning fra 1. august 2017 af grundforløb 1 og 2 (herefter GF1 og GF2), hovedforløb, og praktikcenter til erhvervsuddannelser.

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling traf afgørelse om erhvervsskolernes udbudsansøgninger i slutningen af september 2016, på baggrund af høringssvar fra regionsrådene vedrørende den stedlige placering af grundforløbene, samt indstillinger fra Rådet for grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (REU). Ministeriets brev af 30. september 2016 til erhvervsskolerne med kopi til regionsrådene, er vedlagt som bilag.

  Erhvervsskolernes ansøgninger er blevet vurderet af ministeriet ud fra fire kriterier, som fremgår af det vedlagte brev fra ministeriet. Ministeriet har ud fra en samlet vurdering godkendt udbuddet for de enkelte uddannelser på de institutioner, hvor der sikres en geografisk spredning under hensyntagen til elevgrundlaget samt grundlag for fagligt bæredygtige miljøer.

  Godkendelser og afslag vedr. grundforløbenes 1. del (GF1) i Syddanmark
  Opgjort på hovedinstitutionsniveau (f.eks. Syddansk Erhvervsskole samlet set), har institutionerne i Syddanmark samlet set ansøgt om 42 udbudsgodkendelser til GF1. Heraf er der tale om 4 nye udbudsgodkendelser. Ministeriet har godkendt samtlige 42 ansøgninger til GF1.

  Da alle de nuværende GF1-godkendelser er blevet genansøgt, vil det samlede udbud af GF1 i Syddanmark være lidt større pr. 1. august 2017, sammenlignet med det nuværende udbud (4 nye udbud).

  Godkendelser og afslag vedr. grundforløbenes 2. del (GF2) i Syddanmark
  Hvad GF2 angår, så har institutionerne i Syddanmark samlet set ansøgt om 269 udbudsgodkendelser, hvoraf de 39 er nye udbud. Ministeriet har godkendt 240 ud af de 269 ansøgninger og givet afslag på 28 ansøgninger. Hertil kommer, at et enkelt af de ansøgte GF2 er blevet nedlagt (oliefyrstekniker), eftersom ministeriet ikke har modtaget nogen udbudsansøgninger til hovedforløbet på denne uddannelse.

  Det gældende GF2-udbud i Syddanmark tæller i alt 239 godkendelser. Med i alt 240 GF2-godkendelser pr. 1. august 2017, vil det samlede GF2-udbud dermed omfangsmæssigt være omtrent det samme som det nuværende udbud.

  Her kan det imidlertid fremhæves, at en del af de ansøgte GF2, der har modtaget afslag, er kendetegnet ved, at der elevgrundlagsmæssigt er tale om meget snævre uddannelser med lav eller ingen aktivitet pt. Det gælder eksempelvis for uddannelserne til elektronikoperatør, køletekniker og tagdækker.

  En anden delmængde af de ansøgte GF2, der har modtaget afslag, er kendetegnet ved, at der er tale om nye udbudsansøgninger, hvor ministeriet så har prioriteret at fastholde godkendelserne hos de eksisterende udbydere. Det gælder eksempelvis for uddannelserne til pædagogisk assistent, lager- og terminaluddannelsen og web-integrator.

  Ministeriet har godkendt 24 af de 39 nye udbudsansøgninger for GF2, eksempelvis gastronom (Syddansk Erhvervsskole), industritekniker (Rybners), lufthavnsuddannelsen (EUC Lillebælt), og maritime håndværksfag (Svendborg Erhvervsskole).

  Det er administrationens vurdering, at det nye udbud af erhvervsuddannelsernes GF1 og GF2 pr. 1. august 2017 samlet set sikrer en bedre tilgængelighed til GF1 generelt og til de mere søgte, og via arbejdsmarkedet efterspurgte, uddannelser fsva. GF2.

  Administrationen bemærker samtidig, at forudsætningen for, at udbuddet nu kan realiseres med holdoprettelse og efterfølgende undervisningsaktivitet, er at de unge vælger at søge ind på erhvervsuddannelserne.

  Som bilag er vedlagt en samlet oversigt over alle godkendelser og afslag vedrørende GF1 og GF2 i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38299
  3. Høringssvar til Rybners vedr. udlægning af grundforløb i Ribe og Varde
  fold dette punkt ind Resume

  Rybners i Esbjerg har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde. Udlægningen kommer i forlængelse af EUD udbudsrunden tidligere på året.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rybners har den 1. november 2016 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Høringssvaret skal vedlægges Rybners’ ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til udlægningen.

  Rybners har over for Region Syddanmark givet udtryk for, at de undervejs i EUD udbudsrunden tidligere på året, blev kontaktet af flere faglige udvalg med en opfordring til, at udlægge indgange til de tekniske erhvervsuddannelser til de mindre handelsskoler i Rybners’ periferi. Opfordringen skal ses i lyset af, at optaget til de tekniske erhvervsuddannelser i disse områder ikke har modsvaret de lokale behov for arbejdskraft på det tekniske område.

  På nuværende tidspunkt udbydes der kun grundforløb inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice i Ribe og Varde (på henholdsvis Ribe Handelsgymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium), mens de tre øvrige hovedområder inden for erhvervsuddannelserne ikke er repræsenteret i Varde Kommune, og heller ikke i Ribe-området.

  Det er planen, at det nye GF1 inden for teknologi, byggeri og transport, skal udbydes i et samarbejde mellem Rybners og henholdsvis Ribe Handelsgymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Udtalelser fra disse handelsskoler er vedlagt som en del af det samlede bilag. Undervisningen vil primært foregå på de to mindre handelsskoler og med lærerkræfter fra disse skoler i det omfang det er muligt. Rybners vil selv supplere med lærerkræfter og udstyr, bl.a. ved at dele af undervisningen forventes gennemført hos Rybners i Esbjerg.

  Ved afslutningen på GF1, vil eleverne skulle vælge hvilken erhvervsuddannelse de ønsker at tage. De fleste elever vil forventeligt fortsætte på GF2 i Esbjerg, men eleven kan også vælge at fortsætte på en anden skole i eller uden for regionen.

  Rybners har indhentet høringssvar fra EUC Syd, Hansenberg, Vejen Business College, og Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern. Ingen af disse uddannelsesinstitutioner har indvendinger mod Rybners’ tiltag. Derudover har Rybners indhentet høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole, der bakker op om tiltaget, men som samtidig bl.a. bemærker, at man dog ser en potentiel negativ effekt i form af udhuling af skolens afdeling i Grindsted. Denne afdeling har kun akkurat volumen til et bæredygtigt undervisningsmiljø, og Syddansk Erhvervsskole bemærker, at 10-15% af afdelingens elever er bosiddende i Varde Kommune. Høringssvarene indgår som en del af det samlede bilag.

  Rybners kvitterer for Syddansk Erhvervsskoles bekymring, og understreger, at en placering af GF1 i Varde naturligvis ikke skal bringe Syddansk Erhvervsskoles aktiviteter i Grindsted i fare. Tiltaget skal bidrage med flere elever i det samlede lokalområde, og her vil Rybners samarbejde med Syddansk Erhvervsskole om at dette sker.

  Endelig medgiver Rybners, at tiltaget med udlægningen af GF1 med fordel kunne være indgået i den netop afsluttede EUD udbudsrunde, men grundet travlheden med netop udbudsrunden, blev de fornødne drøftelser med to nævnte handelsskoler ikke fuldført på daværende tidspunkt.

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-17 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet primært omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016, udpegede administrationen Varde Kommune og Ribe-området som to af de steder i Syddanmark, hvor de unge har relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde, vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse. Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved arbejdsmarkedets opbakning om tiltaget, og antager i den forbindelse, at udlægningen af et GF1 inden for teknologi, byggeri og transport på sigt vil kunne bidrage til at imødegå arbejdskraftsudfordringen inden for det tekniske område i den pågældende geografi.

  Endelig noterer administrationen sig Syddansk Erhvervsskoles bekymring om den potentielle negative effekt på optaget på GF1 i Grindsted. Her finder administrationen det afgørende, at Rybners arbejder sammen med Syddansk Erhvervsskole om at sikre, at grundforløbene, via et øget optag samlet set, bliver bæredygtige i både Grindsted og Varde.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces
  Erhvervsskolerne skal indmelde deres udbud for det kommende skoleår senest den 30. november 2016, hvorefter udbuddene offentliggøres i starten af januar 2017. Dette forudsætter ministeriets godkendelse af de indmeldte udbud, i december 2016.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor først forretningsudvalget den 16. november, og dernæst Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  Forretningsudvalgets beslutning vil foreligge til mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar til Rybners, hvori regionsrådet støtter udlægningen af det nye GF1 i henholdsvis Ribe og Varde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold.


  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38136
  4. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning af grundforløb i Nyborg
  fold dette punkt ind Resume

  Svendborg Erhvervsskole har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om, at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i Nyborg. Udlægningen skal bl.a. ses i sammenhæng med uddannelsespuljeprojektet ”Campus bygger bro”, som regionsrådet bevilgede støtte til i december 2015 samt EUD udbudsrunden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Svendborg Erhvervsskole har den 25. oktober 2016 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om, at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i Nyborg. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Høringssvaret skal vedlægges Svendborg Erhvervsskoles ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til udlægningen. 

  Baggrunden for planen om udlægning af det nye GF1 i Nyborg, er en nyligt etableret samarbejdsaftale mellem Svendborg Erhvervsskole og Nyborg Kommune, der sigter mod, at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne for eleverne i Nyborg Kommunes grundskoler.

  På nuværende tidspunkt udbydes der kun grundforløb inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice (Nyborg Gymnasium), mens de tre øvrige hovedområder inden for erhvervsuddannelserne ikke er repræsenteret i kommunen. Nyborg Kommune vurderer, at der er et betydeligt antal unge i kommunen, som ville vælge en erhvervsuddannelse inden for det tekniske område, hvis udbuddet er til rådighed lokalt. Samtidig bemærker de, at erhvervsstrukturen i Nyborg Kommune er præget af mange virksomheder, der beskæftiger håndværkere eller medarbejdere inden for metalområdet. Brevet fra Nyborg Kommune er vedlagt som bilag.

  Det er planen, at det nye GF1 inden for teknologi, byggeri og transport, skal udbydes i et samarbejde mellem Nyborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Nyborg Gymnasium vil skulle varetage undervisningen i grundfagene, mens Svendborg Erhvervsskole varetager undervisningen i de praktiske fag, dels i Nyborg og dels i Svendborg. Ved afslutningen på GF1 vil eleverne skulle vælge hvilken erhvervsuddannelse, de ønsker at tage. Afhængig af uddannelsesvalget, vil eleven skulle tage til Svendborg, Odense, eller andre steder for at fortsætte på GF2.

  I december 2015 modtog Nyborg Gymnasium tilsagn om støtte på 3,4 mio. kr. fra regionens uddannelsespulje til projektet ”Campus bygger bro”. Projektet har bl.a. til formål at forbedre overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og en del af projektmidlerne er øremærket til et styrket samarbejde med de erhvervsuddannelser, der pt. ikke er repræsenteret i Nyborg. Udlægningen af det nye GF1 i Nyborg skal derfor ses i sammenhæng med projektet ”Campus bygger bro”, og en del af tilskudsmidlerne til dette projekt, vil således kunne anvendes til at understøtte opstarten af det nye GF1.

  Svendborg Erhvervsskole har indhentet høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole, der bakker op om initiativet, og oplyser, at de to parter tilmed har indgået en aftale om anvendelse af Syddansk Erhvervsskoles værkstedsfaciliteter i Odense. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-17 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet primært omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016, udpegede administrationen Nyborg Kommune som et af de områder i Syddanmark, hvor de unge i store dele af kommunen har relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 inden for teknologi, byggeri og transport i Nyborg vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse. Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved Nyborg Kommunes bemærkning om, at de lokale virksomheder inden for metalområdet mangler faglært arbejdskraft. Her antager administrationen, at udlægningen af et grundforløb 1 inden for teknologi, byggeri og transport på sigt vil kunne bidrage til at afhjælpe denne mangel.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces

  Erhvervsskolerne skal indmelde deres udbud for det kommende skoleår senest den 30. november 2016, hvorefter udbuddene offentliggøres i starten af januar 2017. Dette forudsætter ministeriets godkendelse af de indmeldte udbud, i december 2016.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor først forretningsudvalget den 16. november, og dernæst Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  Forretningsudvalgets beslutning vil foreligge til mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar til Svendborg Erhvervsskole, hvori regionsrådet støtter udlægningen af det nye GF1 i Nyborg.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/208
  5. Høringssvar til Social- og Sundhedsskolen Esbjerg vedr. udlægning af grundforløb 2 i Vejen
  fold dette punkt ind Resume

  Social- og Sundhedsskolen Esbjerg (herefter SOSU Esbjerg) har anmodet regionsrådet om høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et grundforløb 2 (herefter GF2) i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i januar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet afgav tidligere på året et positivt høringssvar vedrørende oprettelse af grundforløb 1 (herefter GF1) i Vejen. SOSU Esbjerg oplyser, at dette grundforløb ikke blev til noget på grund af for få ansøgere.

  SOSU Esbjerg har anmodet regionsrådet om et nyt høringssvar i forbindelse med et påtænkt udbud af et GF2 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i januar 2017. Anmodningen er vedlagt som bilag.

  SOSU Esbjerg oplyser i deres anmodning, at GF2 har en bredere målgruppe end GF1, hvorfor det er SOSU Esbjergs vurdering, at der er et større grundlag for at starte GF2 i Vejen. Det vurderes ligeledes, at et lokalt tilbud henvender sig til den gruppe af potentielle elever, som pga. udfordringer med transport ikke vil søge til Esbjerg/Kolding.

  Det bemærkes, at Vejen Kommune støtter SOSU Esbjerg i deres påtænkte udbud af GF2, jf. vedlagte brev. Kommunen skriver, at de har stor interesse i et GF2 i Vejen by, således at kommunen har et stærkere fundament for, at rekruttere social- og sundhedspersonale til sine institutioner såvel som for, at kommunen kan leve op til den aftalte dimensioneringsaftale på området. Kommunen oplever pt. udfordringer med begge dele.

  Det nye GF2 i Vejen vil skulle oprettes i et samarbejde med Vejen Business College. Samarbejdet vil bl.a. bestå i, at SOSU Esbjerg lejer sig ind i lokaler hos Vejen Business College. Det forventes, at der etableres et SOSU læringsmiljø i tilknytning til de lejede lokaler, og at eleverne får mulighed for at bruge øvrige faciliteter på Vejen Business College.

  SOSU Esbjerg har foretaget høring hos henholdsvis Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa og Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens jf. vedlagte høringssvar. Ingen af de to skoler modsætter sig SOSU Esbjergs initiativ. Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens bemærker dog, at de ikke har indvendinger, såfremt det nye tilbud om GF2 i Vejen ikke flytter elever fra en af skolens adresser. Det skal hertil bemærkes, at SOSU Esbjerg alene søger om godkendelse til et forsøg med ordningen, som strækker sig fra januar 2017 til juni samme år. Udlægningen hører dermed ind under SOSU Esbjergs nuværende udbudsgodkendelser. Disse godkendelser udløber pr. 1. august 2017, hvor de erstattes med de udbudsgodkendelser, som regionsrådet afgav indstillinger til i maj 2016.

  Administrationens vurdering

  Med det nuværende udbud, har de unge i store dele af Vejen Kommune relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af SOSU-uddannelsen. Med afsæt i regionsrådets ambition om at sikre den bedst mulige tilgængelighed til ungdomsuddannelser for de unge i Syddanmark, er det administrationens vurdering, at oprettelsen af et GF2 i Vejen inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” vil understøtte denne ambition om bedst mulig tilgængelighed. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar til SOSU Esbjerg, hvori regionsrådet støtter udbuddet af et GF2 i Vejen for perioden januar-juni 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6453
  6. Status på forberedende voksenundervisning (FVU)
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal i forbindelse med VUC’ernes udbud af Forberedende Voksenundervisning (FVU) årligt høres om VUC’ernes FVU planer, med henblik på at koordinere et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU. På baggrund af mødet i august 2016 med FVU-udbyderne, blev der rejst en række spørgsmål, som har givet anledning til opmærksomhedspunkter for det fremadrettede arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forberedende Voksenundervisning (FVU) udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til for, at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af Forberedende Voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 973 af 19. juli 2007, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer. FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af Forberedende Voksenundervisning.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til, at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor på vegne af regionsrådet høringssvar til VUC’ernes årligt indsendte FVU-planer.

  Der har været tradition for, at der årligt afholdes et møde med FVU-udbyderne. På dette års møde blev der rejst en række spørgsmål, som har givet anledning til en række opmærksomhedspunkter for det fremadrettede arbejde. De medlemmer af Udvalget for Regional Udvikling, som var til stede til FVU-mødet, bad administrationen om at forelægge de rejste problemstillinger for udvalget.

  For det første påpegede nogle af FVU-udbyderne, at der er forskellige afrapporteringskrav til forskellige aktører såsom Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og regionen. Administrationen har været i dialog med ministeriet som oplyser, at FVU-udbyderne indberetter statistiske oplysninger, prøveoplysninger og aktivitetsoplysninger til ministeriet bl.a. til brug for tilskudsudbetalingen.

  Regionsrådets koordinering sker, jf. bekendtgørelsen, gennem høring af regionen i forbindelse med VUC’ernes FVU-planer samt møder mellem relevante parter på området (regionen, udbydere og driftsoverenskomstparter), afholdt af regionen.

  For det andet blev det påpeget af FVU-udbyderne, at det er en udfordring for udbydernes planlægning, at kursister og virksomheder ikke er økonomisk forpligtede overfor udbyderne ved aflysning af kursusaktivitet. Administrationen har forelagt dette for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling som oplyser, at dette er korrekt, dvs. at det ikke har økonomiske konsekvenser for hverken deltagere eller virksomheder, hvis de ikke påbegynder et aftalt forløb eller pludseligt ophører i et igangsat kursusforløb.

  Endvidere bemærkes, at Region Syddanmark gennem en årrække har haft en årlig

  målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Målsætningen relaterer sig til Globaliseringsaftalen, som udløb i 2012. Den nationale målsætning på området er således bortfaldet, men regionen har valgt at fastholde den regionale målsætning. Der var en samlet målopfyldelse på 7,2% i 2015, men med stor variation mellem de enkelte VUC’er.

  Datarammen for den nuværende regionale målsætning, er udarbejdet på baggrund af statistisk data og analyser fra henholdsvis 2005 og 2011. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling arbejder i dag ud fra OECD’s PIAAC estimater (Programme for International Assessment of Adult Competencies). PIAAC estimerer i en undersøgelse fra 2011, at der i Region Syddanmark findes 25,3% af estimatet på 569.753 læsesvage nationalt. Det svarer til et regionalt estimat på 144.147 læsesvage og er således nærmest sammenfaldende med det af regionen udregnede oprindelige estimat (på 144.987 læsesvage). Det oplyses, at der regnes med en opdatering af PIAAC-tal ca. hvert femte år.

  På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at målsætningen på de 7% fastholdes. Endvidere kan det overvejes, om de rejste problemstillinger på FVU-mødet giver anledning til yderligere opfølgning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5316
  7. Opfølgning på fælles syddansk indsats vedr. kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i regionens indsats for kvalificeret arbejdskraft orienteres om status på aktuelle igangsatte tiltag, herunder det politiske møde den 14. oktober 2016 om en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft. Desuden orienteres om Danmarks Vækstråds rapport om kvalificeret arbejdskraft samt andre initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som udvalget tidligere er orienteret om, har Region Syddanmark og KKR Syddanmark som led i opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft, blev afholdt den 14. oktober med deltagelse fra formandskaberne for henholdsvis regionsrådet, Udvalget for Regional Udvikling, Syddansk Vækstforum, KKR Syd, de to regionale arbejdsmarkedsråd, Syddansk Uddannelsesaftale samt repræsentanter fra VEU-centre og erhvervsskoler.

  På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer. Mødemateriale samt referat er vedlagt som bilag.

  Generelt er der stor opmærksomhed omkring udfordringerne med kvalificeret arbejdskraft, også nationalt. Bl.a. har Danmarks Vækstråd udarbejdet en analyse af arbejdskraftbehovet i Danmark, som kortlægger erhvervslivets rekrutteringsudfordringer på tværs af brancher og regioner. På baggrund af hovedkonklusionerne fra analysen, har Danmarks Vækstråd udarbejdet en række forslag til, hvordan dansk erhvervsliv sikres de bedste muligheder for at tiltrække, fastholde og udvikle kvalificeret arbejdskraft. Anbefalingerne kategoriseres under fire hovedtemaer: mere erhvervsorienteret uddannelse, uddannelse med teknologisk sigte, bedre service til virksomhederne samt rekruttering og fastholdelse af kvalificeret international arbejdskraft. Forslagene forventes præsenteret på en konference den 1. december 2016. En samlet oversigt over anbefalingerne og den samlede rapport vil blive sendt til udvalget, når materialet foreligger.

  Regionen og Syddansk Vækstforum har udover initiativerne i regi af vækst- og udviklingsstrategiens fælles aktionsplan taget en række initiativer:

  • Støtte til en national forældrekampagne, som blev skudt i gang den 20. september. Kampagnen skal medvirke til, at erhvervsuddannelserne indgår i forældrenes samtaler med de unge om valg af uddannelse og herved få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse.

  • Regionens uddannelsespulje har støttet projekter, der bidrager til at få flere til at tage en erhvervsuddannelse, som f.eks. Mission EUX hvor folkeskolerne og erhvervsskolerne samarbejder om praksisnær og eksperimentbaseret undervisning for folkeskoleelever.

  • I regi af Syddansk Vækstforum er der nedsat en task force, som på vegne af alle erhvervsskoler i Syddanmark skal udvikle få, men gode projekter til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft, som kan udrulles i hele regionen. Task forcen har allerede igangsat og fået Vækstforums støtte til projektet: ’EUX- en del af svaret’, hvis formål er, at sikre praktikpladser til EUX-elever og flere og bedre faglærte til virksomhederne. Herudover har Vækstforum igangsat projekterne ”Fremtidens arbejdskraft” og ”KompetenceVækst”, som begge har fokus på efter- og videreuddannelse af de ansatte i syddanske virksomheder.

  • Syddansk Vækstforum har givet støtte til foreningen Work-live-stay Southern Denmark, der har til formål, at bidrage til at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark ved at forbedre de syddanske virksomheders muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra ind- og udland.

  • Endeligt har regionen som led i indsatsen mod manglen på kvalificeret arbejdskraft i Sønderborg-området etableret en partnergruppe, med deltagelse af Region Syddanmark, SDU, work-live-stay, Sønderborg Vækstråd, CLEAN og virksomhedsrepræsentanter. Partnergruppens mål er, at initiere og koordinere indsatser til sikring af kvalificeret arbejdskraft. Et af de konkrete initiativer der udspringer af partnergruppen, er etableringen af Centre for Industrial Electronics i Sønderborg. Målet er, at centret skal tilbyde uddannelse på universitetsniveau, anvendelsesorienteret forskning på internationalt niveau, state-of-the-art laboratoriefaciliteter og innovation i tæt samspil mellem universitet og virksomheder.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til efterretning.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/23208
  8. Forslag til anvendelse af restpuljen under kulturpulje 2016.
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på mødet 26. september 2016 ansøgninger til kulturpuljen 2016. Med regionsrådets godkendelse af indstillingen resterer 1.299.329 kr. i kulturpuljen (inkl. moms). Udvalget for Regional Udvikling bad ved udvalgets behandling af ansøgninger til kulturpuljen på mødet 11. august 2016 om, at anvendelse af restmidler drøftes igen i udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter fordeling af støtte til kulturprojekter fra kulturpuljen i 2016 resterer der 1.299.329 kr.

  Administrationen har undersøgt muligheden for, at midlerne overføres til uddannelsesområdet, hvilket har vist sig ikke at være relevant i indeværende år.

  Administrationen vurderer videre, at det ikke er realistisk at afholde en ekstra ansøgningsrunde til kulturpuljen i 2016, idet ansøgningsprocessen ikke vil kunne nås i indeværende år.

  Ikke forbrugte midler på kulturpuljen i 2016 på 1.299.329 kr. vil i stedet for kunne anvendes til medfinansiering af initiativer mv. i 2017 til markering af 100 året i 2020 for genforeningen, jf. budgetaftale 2017.

  Med henblik på udmøntning af driftsloftet for 2016, forventes det at kunne afholdes yderligere udgifter for 1.299.329 kr. i 2016 på øvrige områder indenfor Regional Udviklings samlede budget via fremrykning af initiativer/aktiviteter, der vil blive modsvaret af tilsvarende mindreforbrug i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14074
  9. Fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Det første møde i præsidiet for markering af 100-året for Genforeningen blev afholdt den 13. september 2016. På mødet blev bl.a. økonomi og organisering af markeringen drøftet, og borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen blev valgt som formand for præsidiet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  I foråret 2016 tog Grænseforeningen på vegne af De nationale foreningers Netværk initiativ til et møde om, hvordan 100-året for Genforeningen kan markeres i 2020. Mødet blev afholdt den 11. april 2016, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltog. På mødet blev det bl.a. foreslået at oprette et præsidium med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformand, det tyske mindretal m.fl. På initiativ af de fire sønderjyske borgmestre, afholdtes det første møde i præsidiet for markering af Genforeningen den 13. september 2016. Præsidiet har til opgave at være politisk og strategisk styregruppe for markeringen af Genforeningen i 2020.

  I præsidiet sidder:

  Kim Andersen, udpeget af regeringen.

  Mette Bock, formand for Grænseforeningen, MF og medlem af Folketingets Præsidium.

  Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark.

  Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune.

  H.P. Geil, borgmester, Haderslev Kommune.

  Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune.

  Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune.

  Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune.

  Egon Fræhr, borgmester, Vejen Kommune.

  Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune.

  Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening.

  Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.

  Hans Schultz Hansen, formand for Historisk Samfund for Sønderjylland.

  Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand, Danfoss.

  Jens Møller, formand Museum Sønderjylland.

  På mødet drøftede præsidiet bl.a. økonomi og organisering af markeringen. Borgmester i Aabenraa Kommune Thomas Andresen blev valgt som formand for præsidiet, og Aabenraa Kommune blev valgt som hjemstedskommune for projektledelsen. Der skal ansættes en projektleder, der tilknyttes Aabenraa Kommune.

  I Budgetaftale 2017 for Region Syddanmark, som blev vedtaget af regionsrådet den 26. september 2016, er der afsat 2 mio. kr. af kulturmidlerne til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020. I henhold til budgetaftalen skal ”Udvalget for dansk-tysk samarbejde udarbejde et forslag hertil. Det forudsættes, at Region Syddanmark bliver en del af partnerskabet omkring fejringen, hvor også kommuner, foreninger mv. bidrager”.

  Administrationen er i dialog med de øvrige parter og følger planlægningsarbejdet med henblik på videre involvering på hhv. politisk og administrativt niveau.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde blev orienteret om sagen på mødet den 1. november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016

  Til orientering.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/40626
  10. Afrapportering fra North Sea Conference 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark var den 15.-17. juni 2016 vært for North Sea Conference 2016 samt generalforsamling og bestyrelsesmøde i Nordsøkommissionen. Til orientering gives en afrapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af sit engagement i Nordsøkommissionen, som hører under paraplyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions, var Region Syddanmark den 15.-17. juni 2016 vært for North Sea Conference 2016 og efterfølgende generalforsamling og bestyrelsesmøde i Nordsøkommissionen.

  North Sea Conference 2016 fandt sted på Hotel Legoland i Billund den 15.-16. juni under overskriften ”Building Blocks for the Future”. Region Syddanmark, Nordsøkommissionen og Interreg B-programmet for Nordsøen (Nordsøprogrammet) delte værtskabet for konferencen, der var velbesøgt med cirka 350 deltagere.

  Konferencens første dag indledtes med et kick-off arrangement med taler fra blandt andre de tre værtsorganisationer. I programmet indgik ligeledes et kort foredrag ”North Sea in Numbers” om Nordsøregionen af Irene McMaster fra Strathclyde University samt konferencens hovedtale af LEGO’s vice president for front end innovation, Henrik Nonnemann. Herefter blev der afholdt en række workshops med fokus på programmets fire prioriteter, ligesom Nordsøkommissionen afholdt en politisk workshop. Dagens program blev afrundet med et netværksarrangement, hvorefter konferencens første dag sluttede med en middag for alle konferencedeltagere.

  Konferencens anden dag bød på syv parallelle studieture i Region Syddanmark, der præsenterede deltagerne for forskellige syddanske styrkepositioner og aktører, herunder Kongernes Jelling, Vadehavet, Esbjerg Havn, Forskerparken i Odense mv. Herefter afholdtes en række korte workshops målrettet projektaktører i Nordsøregionen, før konferencen sluttede sidst på eftermiddagen. Konferencen har i den efterfølgende evalueringsproces fået overvejende gode evalueringer fra deltagerne.

  Region Syddanmark var efter konferencens afslutning vært for en middag for Nordsøkommissionens medlemmer den 16. juni. Fredag den 17. juni afholdt Nordsøkommissionen generalforsamling og bestyrelsesmøde i regionshuset i Vejle. Omtrent 70 personer deltog i generalforsamlingen, hvor Nordsøkommissionen bl.a. valgte ny formand, Kerstin Brunnström (Västra-Götaland, Sverige).

  Konferenceprogrammet er vedlagt til orientering. Nordsøkonferencen og generalforsamlingen forløb som planlagt. Udgifterne blev holdt inden for budgettet på 300.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/47477
  11. Forankring af projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om forankringen af projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, som er afsluttet den 31. juli 2016.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016) er formelt afsluttet den 31. juli 2016. Indsatsen har skullet styrke færdigheder hos lærere og vejledere og give dem redskaber til at identificere elever i mistrivsel og til om nødvendigt at intervenere. Overordnet har målet været at øge de unges trivsel og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  I budgetaftale for 2016 for Region Syddanmark er forankring af projektet eksplicit nævnt. For at sikre sammenhæng og indsats over for psykisk sårbare både i uddannelse og på arbejdsmarkedet, ønsker forligspartierne en forankring af aktiviteterne i projektet. Herudover ønskes formidling om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Begge indsatser finansieres inden for restsummen (3,2 mio. kr.) af det oprindelige budget på 12 mio. kr. 

  Forligspartierne bag budget 2017 har besluttet at permanentgøre to af projektets indsatser, nemlig kursus for undervisere om psykisk sundhed og mestring samt informationsmøder i psykiatrien for undervisere m.fl. Der afsættes 900.000 kr. årligt til det.

  Den formelle evaluering ved analysebureauet Epinion (se bilag), er afsluttet september 2016 og inddrages som forudsætning for det videre arbejde. Evalueringen viser, at kursusforløbene har øget undervisernes bevidsthed om og fokus på elevernes trivsel, og på tværs af kurserne er lærerne blevet mere trygge i samtalen med sårbare elever. Ud fra indikatorer på, at især samtaler har en positiv betydning for elever, der er i mistrivsel, må det konkluderes, at projektets overordnede sigte, at opkvalificere de voksne i unges nærmiljø, har båret frugt.

  Der foreligger forankringsplan for projektet (se bilag), som redegør for projektindsatserne med følgende forankring:

  1.    Kursusforløbet ”Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse”, der opkvalificerer lærere, vejledere og ledere i håndtering af psykisk sygdom og psykisk sundhed hos de unge, de underviser. Dette samt infomøder og trivselskonference forankres ved PsykInfo, som er en del af Psykiatrisygehuset. Aktiviteterne finansieres af budget 2017 med et årligt beløb på 900.000 kr.

  2.    Kursusforløbet ”Gruppefacilitering”, der styrker forudsætningerne for at skabe fællesskab i grupper af unge på ungdomsuddannelserne. Dette forankres ved Ledelsesakademiet, Region Syddanmark, med et beløb på i alt 780.000 kr. fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  3.    Konsolidering og udbredelse af Mindhelper, et website om mental sundhed målrettet unge. Dette forankres ved Telepsykiatrisk Center med et beløb på i alt 500.000 kr. fra projektets restmidler.

  4.    Finansiering af målrettet formidling over for myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Det forankres ved Afdeling for Tværsektorielt Samarbejde med et beløb på i alt 1.980.000 fra projektets restmidler frem til udgangen af 2018.

  Med budgetaftalen for 2017 har regionsrådet prioriteret at permanentgøre centrale indsatser fra projektet. Dette understreger, at der også i de kommende år vil være et stort fokus på unges mentale trivsel og forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/19458
  12. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i vidensinitiativet i Det Gode Liv-strategien er der udarbejdet to nye analyser: Dels konjunkturudsigt for 3. kvartal 2016, dels en analyse, som giver en opdateret status på adgang til arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Konjunkturer 3. kvartal 2016

  Undersøgelsen viser, at:

  • De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive forventninger til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. 43% forventer større omsætning, og 16% forventer mindre omsætning. 30% forventer flere ansatte, mens 14% forventer færre ansatte.

  • De positive konjunkturer ses i de fleste brancher, men landbrug og fødevarer har fortsat negative forventninger til både vækst og job. Til gengæld vokser investeringslysten i branchen, og forventningerne til omsætning er i bedring.

  • Også hos bygge- og anlæg er troen på vækst afdæmpet. En del af forklaringen kan være, at bygge- og anlæg har stigende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  • Vækstforventningerne er højest blandt engroshandelsvirksomhederne, mens videntunge brancher som avanceret produktion og videnrådgivning og IT er mest positive, når det gælder jobvækst.

  • På Fyn og i Trekantområdet er vækstoptimismen klart mere udtalt end i Sydvestjylland.

  Adgang til arbejdskraft, september 2016

  Undersøgelsen viser, at:

  • Et stigende antal små og mellemstore virksomheder i Syddanmark oplever problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Syv ud af ti virksomheder havde i juni søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år, og af dem oplevede 58% i høj eller nogen grad rekrutteringsproblemer. Tilsvarende måling i marts viste, at 50% havde vanskeligheder.

  • Udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft findes i næsten alle brancher. Rekrutteringsproblemerne er størst i Trekantområdet.

  • Virksomhederne efterspørger især faglært arbejdskraft, når de søger nye medarbejdere. 62% havde i perioden januar-juni søgt faglært arbejdskraft, og af dem havde to ud af tre problemer med at få de medarbejdere, de havde brug for.



  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/289
  13. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Regionsrådets medlemmer i Fynbus’ og Sydtrafiks bestyrelser orienterede om arbejdet, herunder økonomi.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Formanden oplyste, at der afholdes møde i Mobilitetsrådet i januar 2017.

  Rune Stig Mortensen oplyste, at der sammen med Assens og Vejen Kommuner arbejdes med bystrategi og byanalyse i Tommerup og Brørup. Arbejdet ventes offentliggjort i nærmeste fremtid bl.a. på borgermøder m.m.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  15. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016

  Det planlagte møde tirsdag den 13. december 2016 kl. 16.00, er flyttet til kl. 11.00 – 13.00 samme dag i Regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 23-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap