Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 24. november 2016

Innovationsudvalget - Referat - 24. november 2016

Mødedato
24-11-2016 kl. 13:00 - 13:25

Mødested
Kolding Sygehus, Direktionens mødelokale

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • Bjarne Jensen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2017
  2. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH
  3. 19. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2016
  4. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  5. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  6. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. Rådgiverbevilling til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  8. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2016
  9. Samråd vedrørende sygehusbyggerier som OPP
  10. Evaluering af WHINN 2016
  11. Mødeplan
  12. Siden sidst
  13. LUKKET PUNKT - Rapportering
  14. LUKKET PUNKT - Lukket dagsorden til møde i USE 28. oktober 2016, samt referat fra mødet 9. september 2016
  15. Eventuelt


  Sagsnr. 16/37738
  1. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2017 på 33,5 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens Bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2017. Puljen er på 33,5 mio. kr. i 2017, under forudsætning af Regionsrådets godkendelse af budgettilpasningen på mødet den 19. december 2016.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  2017

  Pulje, udvendig bygningsvedligehold

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  6,49

  Større vedligeholdelsesprojekter

  26,00

  Uforudseelige udgifter & 5-års eftersyn

  1,00

  I alt

  33,49

  Større vedligeholdelsesprojekter omfatter primært fortsættelsen af facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Endvidere forsætter et tagrenoveringsprojekt på sygehuset i Svendborg. Et nyt tagrenoveringsprojekt startes op i Kolding, og der igangsættes et projekt vedr. vinduesudskiftning i sengetårne på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. 

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 procent af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2017.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38622
  2. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af Regionsrådets behandling den 24. oktober 2016 fremlægges sag vedr. budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandling af projektforslag for Nyt Universitetshospital i Odense tiltrådte Regionsrådet den 24. oktober 2016 bl.a., ”at der bringes balance i anlægsøkonomien i Nyt OUH ”Byggeri” i overensstemmelse med den i overliggernotatet beskrevne løsning, hvor alle kliniske afdelinger flyttes med ud på Nyt OUH. De økonomiske konsekvenser af den valgte løsning forelægges på Regionsrådets møde i december 2016.”

  Beslutningen indebærer, at udgifter vedr. Medicinprojekt samt Besøgscenter afholdes inden for det midlertidige råderum i 2016 inden for årets driftsloft.

  Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser herudover omfatter, at der meddeles særskilt bevilling til Overordnet byggemodning uden for ”Hospitalsringen” inden for regionens anlægsloft samt forhøjelse af rådighedsbeløb vedr. Psykiatriens andel af Nyt OUH i 2018-2022.

  Øvrige elementer indarbejdes efterfølgende. Reorganisering af Projektorganisationen for Nyt OUH, tilpasset den valgte udbudsform indarbejdes således i forslag til driftsbudget 2018-2021, mens Løbende betaling af tilslutningsafgifter ved forhøjede bidrag i driftsbudgettet henholdsvis Løbende betaling af koblingszonen i driftsbudgettet indarbejdes i driftsbudgettet (forventet) fra henholdsvis 2020 og 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At den meddelte bevilling på 17,914 mio. kr. til Nyt OUH vedr. etablering af besøgscenter

  nulstilles, idet det afsatte rådighedsbeløb tilbageføres til den ikke-disponerede restramme

  under Nyt OUH vedr. byggeudgifter.

  At den meddelte bevilling til Nyt OUH vedr. DP01 Fremskudt arbejde, Letbane reduceres

  med 32,0 mio. kr. og vedr. DP02 Byggemodning med 82,0 mio. kr. (indeks 111,96).

  Afsatte rådighedsbeløb hertil i 2016-2018 reduceres tilsvarende, mens den ikke-

  disponerede restramme under Nyt OUH vedr. byggeudgifter omvendt opskrives.

  At der meddeles anlægsbevilling på 114,0 mio. kr. (indeks 140,4) til Overordnet

  byggemodning uden for ”Hospitalsringen”.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 114,0 mio. kr. i 2016-2018 til

  formålet, finansieret af dels den afsatte konsolideringsramme, somatik i 2016-2018, dels

  mindreforbrug på afsatte rådighedsbeløb i 2016-2017 vedr. Psykiatriens andel af Nyt

  OUH. Afsatte rådighedsbeløb hertil i 2018-2022 forhøjes tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/15861
  3. 19. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbygerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført, således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår projektet til etablering af ambulatorie- og forskningsklynge, udbuddet forventes gennemført i 4. kvartal 2016.

  Fase 2
  Byggefeltet for den ny sengebygning er planmæssigt overdraget til entreprenøren den 8. august 2016 og byggeriet er påbegyndt. Installationer for el, vand afløb, linned- og affaldssug udlægges i takt med, at fundamenter støbes. Elementvæggene for den nye elevatorkerne og mellembygning er udført, og funderingsarbejderne for den resterende del af bygningen pågår.

  Totalentreprenøren har i samarbejde med projektafdelingen tilrettet hovedparten af udeståenderne i hovedprojektet. Udeståender/mangler i planlægningen har været af en sådan karakter, at de ikke berettigede til en udskydelse af byggeopstarten i august, men skulle tilrettes snarest. Udeståenderne består hovedsagligt af omfanget af indbygningspersienner i facaderne og deraf afledt indeklimaet i et trappe- og elevatortårn, endelig redegørelse for anlægget af torvet i Haraldsgade, samt detaljerne vedrørende sammenbygningen til det eksisterende hospital. Den ny sengebygning forventes fortsat færdiggjort primo 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12075
  4. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering, indeholdende projektchefens bemærkninger til vurderingen. Projektchefens bemærkninger videresendes, idet Sundheds- og Ældreministeriet har efterspurgt dokumentation for projektchefens behandling af anbefalingerne i den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at videresende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Projektforslag blev modtaget som planlagt den 15. september 2016. I forhold til anlægsrammen har totalrådgiver kalkuleret en overskridelse på 425 mio. kr., hvoraf 367 mio. kr. vedrører kvalitetsfondsprojektet.

  På økonomien rapporteres projektet til at være gået fra rød til grøn, da projektøkonomien er bragt i balance, uden at gøre brug af projektets reserver, med de tiltag som Regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016.

  Tiden rapporteres grøn, hvor den i forrige kvartal var gul. Med beslutningen om at opføre arbejderne inden for Hospitalsringen som totalentreprise og med tidlig inddragelse af entreprenørerne, vurderes det at færdiggørelsen af Nyt OUH vil være ultimo 2022.

  Kvaliteten er gået fra gul til grøn, da det vurderes, at presset på økonomien og derved et muligt kompromis på kvaliteten er fjernet, med Regionsrådets godkendelse af projektforslaget.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der flyttes jord fra syd mod nord og arbejdet følger planen.

  Administrations- og besøgscenter er ved at blive bygget, så projektorganisationen kan flytte ind i december.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Licitationen på rørudbud blev vundet af M. J. Eriksson, som også er entreprenør på DP01. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt i november 2016.

  Revisorerklæringen indeholder en supplerende oplysning, som følger:

  ”Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at der i rapportens afsnit 3.1. om byggeriets fremdrift er beskrevet det af Regionsrådet godkendte tiltag for at bringe projektforslagets anlægsøkonomi i balance i forhold til anlægsrammen. Det er oplyst, af tiltagene, der til sammen udgør 425 mio. kr., er udgifter svarende til ca. 25,9 mio. kr., afholdt i tidligere perioder. Den samlede tilpasning af forbruget foretages ved kommende rapportering.”

  Nyt OUH vil indarbejde tiltagene som Regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 i næste rapportering samt tilpasse forbruget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11788
  5. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Herudover indstilles det, at der overføres 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 2/3 fra Fase 4 og at der overføres 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til omkostningsbudgettet fra budgettet til Projektorganisationen.

  Desuden forelægges faseskifterapport for kvalitetsfondsprojektet i Kolding til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget afleveringsforretning på både FAM byggeriet (Fase 2) og sengebygningen (Fase 3). Indflytning i FAM er gennemført. Indflytning i sengebygningen er påbegyndt planmæssigt den 6. september 2016 og vil forløbe frem til og med primo december 2016, hvor den endelige indflytning fra Fredericia Sygehus også er planlagt.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, projektet har et reduceret men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. I takt med at de to hovedprojekter er afleveret fra entreprenørerne bliver usikkerheden på slutstadevurderingen naturligt reduceret, hvilket reducerer behovet for reserver.

  Fase 3 (ny sengebygning) rapporteres uændret i gul. Dette uagtet, at der har været afleveringsforretning. Den endelige færdiggørelse af byggeriet omfatter en række udskudte arbejder, der alene har mindre betydning for bygningens ibrugtagning. Der er pr. 5. juli 2016, dagen efter sanktionsterminen, udsendt dagbodskrav til en række entreprenører. Fase 3 havde anlægsmæssig sluttermin den 4. juli 2016 herefter er pågået indregulering og mangelafhjælpning samt gennemførelse af udskudte arbejder.

  I takt med at byggeriet nærmer sig sin afslutning, er der behov for mindre justeringer imellem budgetposterne, der er derfor indarbejdet følgende overførsler i kvartalsrapporten, der indstilles til Regionrådets godkendelse.

  -         En overførsel af 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til udvidelse af Intensivafdelingen i Fase 4 til Fase 2/3 – etablering af rum til MR-scanner i blok 6.

  -         En overførsel af 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til Projektorganisationen til omkostningsbudgettet for Fase 2/3.

  -         En overførsel af 1,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) fra budgettet til anskaffelser til Fase 2/3 – UFO. (Overførslen kræver ikke godkendelse af Regionsrådet, idet den sker inden for samme fase og indstilles derfor ikke til Regionsrådets godkendelse.)

  Der er desuden indarbejdet en forskydning af forbruget fra 2016 til 2017, idet forbruget forventes at falde senere end først antaget. Dette skyldes primært en forsinkelse på indkøbet af røntgenudstyr, samt et ønske om at foretage et trinvist indkøb af teknisk udstyr og løst inventar baseret på erfaringerne fra dels FAM, dels den etagevise indflytning i sengebygningen.

  Faseskifterapport
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne hvert  1½ år fremsende en faseskiftrapport, jf. regnskabsinstruks pr. 15. juni 2016. Faseskiftrapporteringen er vedlagt til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Rapporteringen viser at Fredericia Sygehus endnu ikke er solgt. Dog behandler Regionsrådet i udgangen af november 2016 sag om salg af Fredericia Sygehus. Faseskifterapporten opdateres med oplysninger herfra inden behandling i Regionsrådet og efterfølgende afsendelse til ministeriet.

  Rapporteringen viser, at i forhold til udbetalingsanmodningen for kvalitetsfondsprojektet, godkendt af Regionsrådet i september 2013, er arealet til nybygning reduceret med arealet fra auditoriet, som blev taget ud af projektet af Regionsrådet i oktober 2014.

  Rapporteringen viser endvidere, at antallet af senge er uforandret siden udarbejdelse af udbetalingsanmodningen. Dog er projektet reduceret med 3 sengepladser i den fælles akutmodtagelse og 3 intensivpladser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på -1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Fase 4 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til omkostningsbudgettet for Fase 2/3 vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevillingen på -0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96) til Projektorganisationen vedr. kvalitetsfondsprojektet i Kolding.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til Fase 2/3 på 1,5 mio. kr. (pl-indeks 111,96), finansieret af Fase 4 med 1,5 mio. kr. i 2016.

  At der inden for den samlede ramme til kvalitetsfondsprojektet afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2016 til omkostningsbudgettet for Fase 2/3 på 0,7 mio. kr. (pl-indeks 111,96), finansieret af Projektorganisationen med 0,7 mio. kr. i 2016.

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At faseskifterapporten for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8765
  6. Rapportering nr. 24 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de sygehusbyggerier, som modtager tilskud fra Kvalitetsfonden. Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på videresendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger. Endvidere forelægges en faseskiftrapportering til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering. Endvidere skal Region Syddanmark hvert 1½ år indsende en såkaldt faseskiftrapportering til ministeriet. Både kvartals- og faseskiftrapportering er vedlagt.  

  Kvartalsrapport
  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser.

  Fase 1 blev ibrugtaget i 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 er i udbudsfasen og forløber planmæssigt. Styregruppen godkendte medio august hovedprojektet, hvorefter prækvalifikationen af hovedentreprenører startede. Medio september modtog bygherre syv ansøgninger om prækvalifikation, hvoraf bygherre har opfordret fem ansøgere til at afgive tilbud i henhold til udbudsmaterialet. Det indledende tilbud skal afleveres den 2. december 2016, hvorefter der gennemføres to forhandlingsrunder med alle tilbudsgivere, inden det endelige tilbud afleveres den 27. januar 2017. Licitationsresultatet forventes at blive forelagt til Regionsrådets godkendelse i marts 2017.   

  Kvartalsrapport for 3. kvartal indeholder kun mindre ændringer i forhold til rapporten for 2. kvartal, hvilket afspejler, at projektet lige nu afventer tilbud fra de bydende entreprenører. Hovedprojektets anlægsoverslag er beregnet til 20,7 mio. kr. over budget, svarende til 4,7 procent. Det er en forbedring i forhold til det foreløbige anlægsoverslag, som var rapporteret i forrige kvartal. For at sikre handlemuligheder i udbudsprocessen, er der, som omtalt i kvartalsrapporten for 2. kvartal, i tilbudslisten indarbejdet besparelsesmuligheder, herunder både elementer fra Change Request kataloget og nye besparelsesmuligheder, som andrager i alt ca. 39 mio. kr. Hertil kommer, at størstedelen af ombygningsarbejderne i tilbudslisten er udbudt som optioner, som således har karakter af mulige besparelser. Optionstilbuddet andrager i alt ca. 44 mio. kr.  

  Indtil der foreligger en endelig prissætning af projektet ved licitationen, og dermed afklaring af evt. besparelsesbehov, iværksættes der ingen besparelser. I kvartalsrapporten er økonomi markeret ”uændret gul”, idet økonomien fortsat er under observation.

  Kvalitet er fortsat markeret grøn.

  Faseskiftrapport
  Udover den kvartalsvise rapportering skal kvalitetsfondsprojekterne hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapportering, jf. regnskabsinstruks pr. 15.juni 2016. Faseskiftrapporten er lavet på baggrund af dispositionsforslaget, godkendt af Regionsrådet den 26. maj 2015 samt efterfølgende tekniske justeringer frem til hovedprojektet. Forrige faseskiftrapport blev godkendt af Regionsrådet den 23. marts 2015, og var lavet på baggrund af byggeprogrammet, godkendt af Regionsrådet den 27. oktober 2014.

  Overordnet er der kun sket mindre tilpasninger i projektet siden seneste faseskiftrapportering, og alle ændringer er løbende omtalt i kvartalsrapporterne i perioden. Rapporteringen viser bl.a., at antallet af operationsstuer er reduceret fra 11 til 9 siden forrige rapportering, hvilket skyldes ændringerne i forbindelse med dispositionsforslaget, som Regionsrådet har godkendt. Samtidig er der sket mindre ændringer i arealerne, idet nybygningsarealet er vokset fra 41.059 m² til 42.661 m², og ombygningsarealet er faldet fra 10.440 m² til 9.676 m².

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  At faseskiftrapporteringen for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på videresendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32837
  7. Rådgiverbevilling til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2012 en helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg. Som et led i gennemførelsen af helhedsplanen skal stueetagen ombygges til et torv med ankomst og ventearealer til ambulatorier. Der forelægges et idéoplæg for Ambulatorietorvet på Specialsygehus Sønderborg til godkendelse samt ansøgning om rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. til projektet. Der er afsat midler til projektet på investeringsbudgettet for 2017-2020.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i Regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling. Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 en helhedsplan for den bygningsmæssige disponering af Specialsygehus Sønderborg.

  Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på ca. 31.000 m² ud af det ca. 100.000 m² store sygehuskompleks i Sønderborg. Endvidere fremgik det, at sygehusets tværgående stueetage skal fungere som specialsygehusets horisontale torv/foyer med adgang til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, reception, restaurant m.v. I praksis skal hele stueetagen bygges om til ”Ambulatorietorvet”.

  Regionsrådet har på investeringsbudgettet for 2017 afsat i alt 70,3 mio. kr. i årene 2017-2019 til realisering af Ambulatorietorv-projektet. På den baggrund har Sygehus Sønderjylland udarbejdet vedlagte idéoplæg for Ambulatorietorvet.

  Ambulatorietorv-projektet skal ikke mindst bidrage til realisering af intentionerne i helhedsplanen omkring det patientorienterede fokus på borgerne i nærområdet. I helhedsplanen hedder det bl.a.: ”Desuden lægges der vægt på, at Specialsygehus Sønderborg bliver kendetegnet ved, at der er let adgang for de mange, da der vil være et betydeligt antal ambulante/dagkirurgiske kontakter på specialsygehuset”.

  Idéoplægget beskriver status og planerne for gennemførelsen af Specialsygehus Sønderborg herunder navnlig gennemførelsen af Ambulatorietorvet i 2017-2019. Idéoplægget indeholder desuden en opsummering af tidsplanen. Den detaljerede tidsplan ligger på journalsagen.  

  Ambulatorietorvet udgør en relativ stor andel af det kommende specialsygehus og vil få en central placering og mange besøgende. Der skal ombygges/renoveres i alt ca. 5.000 m² af stueetagen for at gennemføre Ambulatorietorvet. Ombygningen og indretningen af Ambulatorietorvet kan udføres i tre etaper for at tilgodese, at sygehuset skal være i drift samtidigt med ombygningsarbejderne. De tre etaper er illustreret i vedlagte tegning.   

  For at komme videre med projekteringen af Ambulatorietorvet er det nødvendigt at engagere en ekstern rådgiver. Der ansøges derfor om en rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.    

  Regionsrådet vil i juni 2017 blive forelagt et byggeprogram for projektet, hvor der samtidigt vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til at gennemføre projektet.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet,

  At idéoplæg for Ambulatorietorvet på Specialsygehus Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. (indeks 140,4) til rådgivning vedr. Ambulatorietorvet.

  At der frigives 5,5 mio. kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende kontraktindgåelsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  8. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2016.

  2. kvartal 2016
  I forhold til 2. kvartal 2016 er det de samme projekter med opdateret status. Ambulatorietorv i Sønderborg er nu udskilt til et selvstændigt projekt fra Fase 2.

  3. kvartal 2016
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Ambulatorietorv, Sønderborg
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38664
  9. Samråd vedrørende sygehusbyggerier som OPP
  fold dette punkt ind Resume

  På baggrund af henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet skal Region Syddanmark, på linje med de øvrige regioner, besvare en række samrådsspørgsmål til et kommende samråd i Social- og Indenrigsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med samråd i Social- og Indenrigsudvalget er stillet en række spørgsmål vedrørende sygehusbyggerier som OPP.

  Spørgsmålene drejer sig om følgende emner,

  -          Redegøre for omfanget af OPP herunder også redegøre for evt. personsammenfald mellem offentlige og private parter i forbindelse med regionernes OPP projekter.

  -          Hvilke virksomheder der bød på OPP opgaver.

  -          Hvad der har ligget til grund for valg af OPP leverandør.

  -          En totaløkonomisk beregning mellem de faktiske OPP projekter og et alternativt totalentrepriseprojekt.

  -          Baggrunden for valg af OPP modellen i stedet for alternative modeller.

  Spørgsmålene fremgår i sin helhed af vedlagte bilagsmateriale, som også viser konklusionerne af Region Syddanmarks besvarelser. Materialet fremsendes til orientering til alle regionsrådsmedlemmer og vil blive gennemgået på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/3904
  10. Evaluering af WHINN 2016
  fold dette punkt ind Resume

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Her skabes i fællesskab rammerne for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Målet med WHINN er at opnå erhvervsrettede resultater, bl.a. erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN blev afholdt for anden gang den 4. – 7. oktober 2016 med deltagelse af mere end 1.300 personer, der gennem deltagelse har opbygget ny viden og opnået nye relevante kontakter. WHINN har bidraget til genereringen af ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme, og der er etableret kontakt med flere virksomheder med henblik på investering i Odense/Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål at:

  • Brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.
  • Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.
  • Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • Give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.
  • Give merværdi til konferencedeltagerne, der får adgang til tværgående events.

  De økonomiske rammer for WHINN består af en årlig bevilling fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. og Region Syddanmark (Regional Udvikling) på 450.000 kr. Bevillingen er givet til og med 2017.

  Hertil kommer de opgaver/konferencer/events som syddanske parter bidrager med til WHINN, hvilket bl.a. omfatter Healthcare DENMARK, Welfare Tech, Odense Universitetshospital, Invest in Denmark, Odense Kommune og Syddansk Sundhedsinnovation.

  Herudover udgøres WHINN af de konferencer og events, som det lykkes at tiltrække organisationer til at afholde som en del af konceptet. I 2016 tiltrak WHINN følgende organisationer (udover partnergruppen) til at afholde konference/event; MedCom, Institut for Fremtidsforskning, EU-Kommissionen, Delta, Det Syddanske Bruxelles Kontor, Copenhagen Capacity (Copenhagen Healthtech Cluster), Copenhagen Institute for Interaction Design. Heraf er hovedparten nye i forhold til 2015.

  Endelig udgøres budgettet for WHINN af indtægter for salg af udstillingspladser og sponsorater. I 2016 opnåede WHINN på dette område indtægter for en samlet sum på 645.000 kr.

  Som noget nyt i WHINN 2016 blev hovedparten af aktiviteterne afviklet samme sted (Odense Congress Center) for at skabe endnu større synergi aktiviteter og deltagere imellem. Herudover blev der som noget nyt afholdt tematiserede debatmøder med politisk deltagelse.

  Der var fastlagt KPI’er for WHINN 2016, som skulle sikre, at der bliver opnået erhvervsrettede resultater. KPI’erne var fastlagt inden for emnerne konferencer, deltagere, erhvervsturisme, virksomhedskontakter og synlighed i pressen.

  Resultater for WHINN 2016
  Konferencer og deltagere:
  Der blev i WHINN 2016 afholdt 15 konferencer samt ca. 12 sideevents, hvoraf nogle blev afholdt flere gange i ugen, bl.a. delegationsbesøg, guidede ture i udstillingen og tematiserede debatmøder.

  I alt deltog 1.369 unikke personer i WHINN 2016, hvilket opfylder målsætningen om et deltagerantal på 1.000 unikke personer. De 1.369 personer deltog i 2.513 aktiviteter, hvilket betyder at hver person i gennemsnit var tilmeldt 1,8 aktivitet, hvilket er en fremgang i forhold til 2015.

  De 1.369 deltagende personer i WHINN er fordelt på 527 deltagere fra virksomheder, 497 offentlige deltagere, 244 deltagere fra uddannelses- og forskningsinstitutioner, 43 fra NGO’ere og 61, hvor organisationen ikke er oplyst. I forhold til antallet af internationale deltagere opnåede WHINN 2016 ikke målsætningen, idet 280 internationale gæster deltog mod et måltal om 350.

  I forhold til deltagernes konferencedeltagelse var målsætningen, at fem konferencer opnåede 100 deltagere. Dette lykkedes for tre konferencer, mens to havde lige under 100 deltagere.

  Erhvervsturisme
  WHINN 2016 genererede ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme. Dette er baseret på Inspiring Denmarks officielle tal om, at indtægten for en skandinavisk overnattende (inkl. dansk) gæster er 2.585,50 kr., mens den for øvrige internationalt overnattende gæster er 3.130 kr.

  Virksomhedskontakter og leads
  En væsentlig målsætning for WHINN er etableringen af virksomhedskontakter og konkrete leads (et lead er en potentiel kunde – her svarende til en virksomhed, som er interesseret i det syddanske økosystem for sundheds- og velfærdsteknologi med henblik på eventuel investering i området).

  Som en del af WHINN 2016 er det lykkedes at indfri målsætningen om, at ca. 20 virksomheder får præsenteret muligheden for at investere i Odense/Syddanmark. På nuværende tidspunkt er dialogen med flere af disse virksomheder konverteret til konkrete leads, hvor der er dialog om at etablere virksomhed i Odense/Syddanmark. Målet er her at opnå op til 5 konkrete leads. Endelig er det en målsætning, at 1-2 af disse virksomheder i 2017 etablerer sig i Odense/Syddanmark.

  Aktuelt åbner den finske virksomhed Evondos et dansk kontor i Odense primo 2017 for at styrke den skandinaviske tilstedeværelse. Virksomheden sælger bl.a. medicindispensere målrettet langtidsmedicinerede.

  Læring fra WHINN 2016 og anbefalinger til WHINN 2017
  Afholdelsen af WHINN 2016 har bidraget til at styrke konceptet og brandingen af WHINN nationalt og internationalt.

  Det vurderes, at der er et større uforløst potentiale omkring WHINN, såfremt flere centrale aktører involveres i udviklingen og afholdelsen. Der skal således frem mod WHINN 2017 arbejdes med at inkludere nye relevante parter i konceptet, herunder særligt SDU. Dialogen med SDU er påbegyndt og der er interesse for at indgå i samarbejdet.

  Der er generelt stor tilfredshed med konferencer med deltagelse af både klinisk personale og virksomheder – og hvor der både er fokus på kliniske udfordringer, ny viden og nye teknologiske produkter.

  I tilbagemeldingerne fra udstillere (virksomheder) gælder generelt, at selvom deltagerantallet på WHINN er lavere end andre mere etablerede og sammenlignelige internationale koncepter, så er WHINN kendetegnet ved at tiltrække relevante deltagere for udstillerne. Derfor er der generelt stor tilfredshed med at udstille på WHINN. Gennemførelse af tematiserede guidede ture i udstillingen bidrager også i væsentlighed til udstillernes tilfredshed, ligesom de er meget efterspurgte hos deltagerne. Der kan således med fordel fokuseres endnu mere på disse tematiserede ture i udstillingen i 2017.

  Som et nyt element i 2016 blev der afholdt to tematiserede debatmøder, hvor beslutningstagere (politikere og topembedsmænd), virksomheder, interesseorganisationer og videnspersoner på området deltog. Der var positive tilbagemeldinger fra deltagerne, idet debatmøderne satte en god ramme for debat på tværs af organisationer og hierarkier med udveksling af synspunkter, viden og læring. Debatmøderne kan med fordel integreres i programmet for WHINN 2017. Herudover skal større politisk deltagelse (både kommunalt, regionalt og nationalt) være en målsætning ved at tilbyde skræddersyede pakker indeholdende tematiske rundvisninger, debatmøder m.m.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2016, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 15. december 2016, kl. 15.00-18.00 – Kolding Sygehus.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  12. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Formanden orienterede om kommende prisoverrækkelse i Bruxelles i forbindelse med at Region Syddanmark er udnævnt som 4- stjernet referencested for aktiv og sund aldring.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  13. LUKKET PUNKT - Rapportering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  -

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  14. LUKKET PUNKT - Lukket dagsorden til møde i USE 28. oktober 2016, samt referat fra mødet 9. september 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  -

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Seminar for politikere om science (Grindsted den 12. december 2016)

  -       Opfordring til at udvalgets medlemmer deltager.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap