Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 24. november 2016

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 24. november 2016

Mødedato
24-11-2016 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Herluf Dalhof (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Allan Hvolby
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren
 • Rikke Vestergaard
 • Jens Winther Jensen

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Ronnie Rasmussen (Angstforeningen)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Allan Hvolby
 • Rikke Vestergaard
 • Jens Winther Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  2. Tema: Implementering af safewards i Psykiatrien i Region Syddanmark
  3. Status for Psykiatrisk Dialogforum 2016
  4. Orientering om statusredegørelsen for 2016 for satspuljen 2015-2018 for psykiatriområdet
  5. Budgetforlig 2017
  6. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2016
  7. Status på EN AF OS
  8. Mødekalender 2017
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 15/47477
  1. Evaluering og forankring af projekt "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om evaluering og forankring af projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne”, som er afsluttet pr. 31. juli 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” (2013-2016) er formelt afsluttet pr. 31. juli 2016. Indsatsen har skullet styrke færdigheder hos lærere og vejledere og give dem redskaber til at identificere elever i mistrivsel og til om nødvendigt at intervenere. Overordnet har målet været at øge de unges trivsel og dermed øge deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

  I alt har mere end 1000 voksne fagpersoner deltaget i projektets tre primære – og evaluerede – indsatsområder. De fleste har været medarbejdere på de gymnasiale uddannelser, som især har deltaget i kursusforløbet Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse. Deltagergruppen var mere blandet på de to andre kursusforløb, Åben Dialog og Gruppefacilitering, hvor der i højere grad deltog medarbejdere fra UU’ er (Ungdommens Uddannelsesvejledning), jobcentre og produktionsskoler.

  Den formelle evaluering (se bilag) ved analysebureauet Epinion er afsluttet i september 2016. I evalueringen konkluderes det, at kursusforløbene har øget undervisernes bevidsthed om og fokus på elevernes trivsel, og at det især er den anerkendende tilgang, der har været en øjenåbner. På tværs af kursusforløb har deltagerne opnået ny forståelse for og indsigt i sårbare elevers situation og, hvilke redskaber undervisere og vejledere har i arbejdet med eleverne og deres trivsel. Lærerne oplever at være blevet mere trygge i samtalen med sårbare elever, fordi de har konkrete redskaber og har fået tydeliggjort deres rolle som underviser.

  Hvilke spor har projektet sat i forhold til elevernes trivsel? Epinion har gennemført før- og eftermålinger på trivsel blandt 647 elever fordelt på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark. Særlig interessant for projektet er, at Epinion kan spore en positiv udvikling blandt de 13 % af eleverne, der i førmålingen har vurderet deres trivsel til at være dårlig eller nogenlunde. Hertil kommer, at der ses tendens til, at samtaler har en positiv indflydelse på elevtrivslen. Især den sociale trivsel stiger for elever, der ikke trives i førmåling, og stigningen er størst blandt elever, der havde en planlagt samtale.

  Epinion opsummerer, at der med den anvendte metode og fremgangsmåde ikke kan skabes en kausal sammenhæng mellem projekt og trivselsmåling, men at når flere sammenfaldende indikatorer peger i samme retning, sandsynliggøres det, at projektet har haft en positiv betydning. Ud fra indikatorer på, at især samtaler har en positiv betydning for elever, der er i mistrivsel, må det konkluderes, at projektets overordnede sigte, at opkvalificere de voksne i unges nærmiljø, har båret frugt.

  Projektets restmidler, som vil være 3,2 mio. kr. anvendes til forankring af projektets indsatser og til formidling om muligheder og vilkår for psykisk sårbare på arbejdsmarkedet. Forligspartierne bag budget 2017 har besluttet at permanentgøre to af projektets indsatser, nemlig kursus for undervisere om psykisk sundhed og mestring samt informationsmøder i psykiatrien for undervisere m.fl. Der afsættes 900.000 kr. årligt til det. Der foreligger forankringsplan for projektet (se bilag), der redegør for projektindsatser samt forankring af projektet. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Oplægget drøftedes, herunder den brede interesse i regionen og behovet for

  kulturændringer. Plancher udsendes med referat.

  Til orientering.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  2. Tema: Implementering af safewards i Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg om implementeringen af safewards i psykiatrisygehuset ved konsulent Anne-Mette Nørregaard.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil konsulent Anne-Mette Nørregaard fra psykiatrisygehuset orientere om implementering af safewards.

  Safewards er en engelsk, evidensbaseret metode til at nedbringe risikoen for tvang på psykiatriske afdelinger. Safewards er udviklet på baggrund af 20 års forskning på tvangsområdet.

  Metoden indeholder 10 konkrete interventioner samt en model, der systematisk og detaljeret beskriver, hvordan man på psykiatriske afdelinger kan udtænke strategier, der fremmer sikkerheden for patienter og personale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Oplægget drøftedes, herunder den kulturændring Safeward metoden understøtter samt, hvordan patienter og pårørende kan tænkes ind når materialet skal videreudvikles.

  Safeward plakat og plancher udsendes med referatet.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/174
  3. Status for Psykiatrisk Dialogforum 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en kort status for 2016-2017, som bl.a. opsummerer temaer og problemstillinger, Psykiatrisk Dialogforum har behandlet i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en kort status for 2016-2017, som bl.a. opsummerer temaer og problemstillinger, Psykiatrisk Dialogforum har behandlet i 2016. Desuden skitseres nogle af de udfordringer, som psykiatrien vil skulle imødekomme i 2017, og som kan have særlig interesse for Psykiatrisk Dialogforum. Med denne status lægges der samtidigt op til en evaluering af samarbejdet og året, der gik.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Til orientering.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/27425
  4. Orientering om statusredegørelsen for 2016 for satspuljen 2015-2018 for psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om den årlige redegørelse for opfølgning på satspuljen 2015-2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2015-2018 blev der afsat 2,2 mia. kr. over fire år til den regionale psykiatri, hvoraf 1,1 mia. kr. overføres til regionerne som permanente midler. Midlerne blev ikke udmøntet via puljer som tidligere, men i stedet givet til mere kapacitet af høj kvalitet samt flere og bedre kompetencer. Det fremgår af satspuljeaftaleteksten, at der vil ske en årlig opfølgning på aftalens målsætninger.

  Sundheds- og Ældreministeriet har i den forbindelse anmodet om, at regionerne enkeltvis redegør for den konkrete anvendelse af midlerne samt giver en årlig status for realisering af de konkrete indsatser, der følger af aftalen.

  Derudover følges der i redegørelsen op på udviklingen i antallet af sengepladser i psykiatrien som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019. I aftalen blev midler til flere sengepladser i psykiatrien permanentgjort. Disse opgørelser vil fremadrettet være inkluderet i regionernes opfølgning på satspuljeaftalen 2015-2018.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har udarbejdet den årlige redegørelse for opfølgning på satspuljen 2015-2018. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Orienteredes, Safeward blev fremhævet som eksempel på indsats. Den årlige status fremlægges også fremover for Psykiatrisk Dialogforum. Drøftedes herunder udviklingen i de respektive stillingskategorier og, hvordan der måles på resultater.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38857
  5. Budgetforlig 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet indgik den 8. september 2016 en budgetaftale for 2017, hvor det afgørende for aftaleparterne var at fastholde en tilgang til budgetlægning, hvor der arbejdes med en langsigtet og holdbar økonomisk planlægning, der fastholder regionens stabile økonomiske situation.

  De områder i aftalen, som er særligt interessante for psykiatriområdet, er aftalerne under Sundhed – drift, som vedrører:

  1.    Kapacitet

  ·         Hurtig udredning og behandling

  ·         Retspsykiatri

  ·         Samarbejde med Headspace 

  ·         Videreførelse af projekt Psykisk Sundhed og Trivsel.

  2.    Strategiske indsatsområder

  ·         Patienttilfredshed og patientinddragelse

  ·         Nedbringelse af tvang

  3.    Uddannelse mv.

  ·         Klinisk basisuddannelse for læger

  På anlægsområdet drejer det sig om investeringer til

  ·         Retspsykiatri – konvertering af almenpsykiatrisk afsnit til retspsykiatri

  ·         Etablering af skærmede afsnit på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

  Budgetaftalen for 2017 tilfører psykiatriområdet 8,828 mio. kr. i 2017 og frem til indsatserne omkring retspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Orientering om integreret afsnit i Svendborg, flere retspsykiatriske pladser i Middelfart, forankring af indsats for unge drøftedes, herunder nye optageområder når retspsykiatrien udvides.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ulrik Sand Larsen, V, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  6. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår udviklingen i belægningsprocent, ECT-behandlinger, genindlæggelser samt tvang på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

  Den 24. oktober 2016 blev monitoreringsdata for anvendelsen af tvang i perioden juli 2015 - juni 2016 offentliggjort. Sundhedsstyrelsens rapport i forbindelse med offentliggørelsen er vedlagt til orientering.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder genindlæggelse i børne- og ungdomspsykiatrien, disponible senge og den landsdækkende monitorering ift. tvang.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ulrik Sand Larsen, V, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  7. Status på EN AF OS
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i EN AF OS kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lederen af PsykInfo Ulla Lindgren vil på mødet give en mundtlig status på aktiviteter i EN AF OS indsatsen i perioden juni til november 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Orienteredes, herunder om En af os ambassadørernes aktiviteter, konferencer og temadage.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ulrik Sand Larsen, V, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/174
  8. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017

  Torsdag den 9. februar 2017 kl. 12:00 – 15:00

  Torsdag den 4. maj 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 16. november 2017 kl. 13:00 – 16:00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Til orientering.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ulrik Sand Larsen, V, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/174
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 24-11-2016

  Minitopmøde er udsat til 2017. Oplægget er i stedet, at minitopmødet afholdes den 4. maj 2017 samme sted som oprindeligt planlagt (DGI huset Vejle). Arbejdsgruppen arbejder videre med oplæg herunder mulighed for udvidelse af tidsramme, deltagerkreds og evt. mulighed for deltagelse på video fra andre lokaliteter.

  Mette Bossen Linnet, V, Andreas Lund Andersen, Ulrik Sand Larsen, V, Ø, Steen Andersen, Ronnie Rasmussen, Henry Johannsen, Lærke Juul-Petersen, Karen Margrete Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 28-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |