Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilRegionsrådetpilRegionsrådet - Referat - 28. november 2016

Regionsrådet - Referat - 28. november 2016

Mødedato
28-11-2016 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Lasse Krull, C
 • Bjarne Jensen, O - René Lundegaard stedfortræder
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - John Littau stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Pejlemærker for Region Syddanmark - høringssvar og endelig vedtagelse
  2. Regnskabsafslutningen for 2016
  3. Indtægtsdækket virksomhed og forskningsmidler fra centrale forskningspuljer
  4. Opfølgning på fremrykkede anskaffelser 2016
  5. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  6. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark
  7. Status på ambulancer
  8. Afrapportering på det præhospitale område
  9. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  10. Delegation af beslutningskompetence vedr. udbud af drift af lægepraksis
  11. Udmøntning af besparelse ved samling af varicebehandling i Brørup
  12. Nedbringelse af tvang i psykiatriens - udbygning af den ambulante indsats
  13. Budget 2017 - konvertering af almene senge til retspsykiatriske senge i Middelfart
  14. Lokalpsykiatri Kolding - politisk deltagelse i bedømmelsesudvalg
  15. Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  16. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning af grundforløb i Nyborg
  17. Høringssvar til Rybners vedr. udlægning af grundforløb i Ribe og Varde
  18. Jordforureningsstrategi 2017 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  19. Aflysning af besøg til Guangdong
  20. Anmodning om regionsrådets godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter
  21. Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende habilitet i OPP-projekt
  22. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  23. Forslag fra Dansk Folkepartis gruppe
  24. Udpegning af ny observatør til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig
  25. LUKKET - salg af arealer
  26. LUKKET - salg
  27. LUKKET - erstatningskrav
  28. LUKKET - krav og garanti


  Sagsnr. 16/3459
  1. Pejlemærker for Region Syddanmark - høringssvar og endelig vedtagelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet besluttede i februar 2016 at igangsætte en proces med det formål at udarbejde overordnede politisk fastsatte pejlemærker for Region Syddanmark. Pejlemærkerne skal beskrive, hvad der skal kendetegne Region Syddanmark på tværs af regionens opgave- og udviklingsområder. Et forslag til pejlemærker har været i høring, og der forelægges nu et forslag til pejlemærker, som er justeret på baggrund af de indkomne høringssvar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede i februar at udarbejde pejlemærker for regionens samlede virksomhed. Pejlemærker skal være holdepunkter, regionen kan tage bestik af, når der udarbejdes strategier, visioner og politikker og i det daglige arbejde.  Formålet er at få beskrevet, hvad der er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark som politisk institution, driftsenhed og arbejdsgiver.

  Pejlemærkerne går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen allerede nu arbejder ud fra. Ideen er, at pejlemærkerne kan bidrage til at afveje forskellige hensyn, der ligger til grund for daglige beslutninger, og bidrage til at skabe helhed i arbejdet, både på politisk og driftsmæssigt niveau.

  De skal ikke afløse alle de politikker, visioner og strategier, der allerede er vedtaget. Formålet er, at pejlemærkerne skal være en overbygning på eksisterende visioner og strategier. Der skal derfor være en tydelig sammenhæng mellem pejlemærkerne og de mange visioner og strategier, der arbejdes ud fra overalt i regionens samlede indsats.

  Regionsrådet besluttede at sende et forslag til pejlemærker i høring på regionsrådets møde den 26. september. Høringen afsluttedes den 26. oktober, og der foreligger nu en samlet oversigt over de indkomne høringssvar. De samlede høringssvar er vedlagt som bilag.

  Høringsvar

  Der er indkommet høringssvar fra en lang række parter, eksempelvis kommuner, personale- og brugerorganisationer og enheder i regionens organisation. Der er i høringssvarene generel opbakning til arbejdet med pejlemærker og det fremsendte høringsforslag. Ligeledes gives der udtryk for anerkendelse af den inddragende og dialogbaserede proces, der har været gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af høringsforslaget.

  Flere høringsvar lægger vægt på vigtigheden af udmøntningen og synliggørelse af pejlemærkerne, og at regionen som organisation og samarbejdspartner, sætter handling bag ordene og gør pejlemærkerne styrende for den fremtidige indsats og i fremtidige samarbejdsrelationer. I den forbindelse er der i høringssvarene mange generelle bemærkninger og perspektiver, der kan indgå aktivt og konstruktivt i regionens videre brug af pejlemærkerne.

  Der er vedlagt en opsummering af høringssvarene som bilag.

  Forslag til justeringer af pejlemærker

  På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet et justeret forslag til pejlemærker, med markering af de foreslåede ændringer. Der er både ændringer, der tilføjer temaer til de enkelte pejlemærker, og ændringer som præciserer og skærper de formuleringer, der blev sendt i høring. Forslaget er endvidere justeret i forhold til forretningsudvalgets beslutning af 16. november 2016.

  Videre proces

  Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget, skal de integreres i regionens daglige arbejde og udviklingsprocesser samt i samarbejdsrelationer i regionen. Når regionen skal træffe beslutninger og udarbejde nye politikker og strategier i fremtiden, vil pejlemærkerne være det redskab, der bruges til at vise overordnet retning og sikre, at der bliver skabt sammenhæng i indsatsen. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et oplæg til afrapportering af målbilleder til regionsrådet, der tager udgangspunkt i de vedtagne pejlemærker, jf. budgetaftalen for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At det justerede forslag til pejlemærker godkendes som de endelige pejlemærker for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at den sidste sætning i det første afsnit i notatet om forslag til pejlemærker ændres til:

  ”Kommunerne, erhvervslivets organisationer og arbejdsmarkedets parter er centrale samarbejdsparter for Region Syddanmarks drifts- og udviklingsindsats”.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/35020
  2. Regnskabsafslutningen for 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  I budgetaftalen for 2017 indgår, at midlertidige råderum, der løbende måtte opstå, anvendes til at lette udgiftspresset på drift og anlæg i de kommende år. Med henblik på at sikre en optimal konsolidering i 2016 indstilles, at regionsrådsformanden får en bemyndigelse til, forud for regnskabsafslutningen, at godkende fremrykning af indkøb til 2016 mod fuld tilbagebetaling i 2017 eller efterfølgende år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Siden 2012 har regionerne været underlagt en budgetlov. Denne indebærer bl.a., at overskridelser af de ét-årige udgiftslofter for driften er forbundet med økonomiske sanktioner. Eventuelle overskridelser af udgiftsloftet med henvisning til mindreforbrug i tidligere år, forsinkelser i projekter mv., fritager ikke regionerne for budgetlovens sanktioner.

  Budgetloven nødvendiggør et skærpet fokus på udgiftsstyringen i et ét-årigt perspektiv. Det gælder ikke kun fokus på at undgå overskridelser i forhold til den aftalte udgiftsramme, men også optimal anvendelse heraf i forhold til de langsigtede økonomiske udfordringer.

  For at sikre en regional udgiftsstyring, der reducerer risikoen for overskridelse af de aftalte udgiftslofter, og samtidig fastholder et flerårigt perspektiv på løbende konsolidering, er der siden 2013 arbejdet med ny praksis i økonomistyringen. Denne har bl.a. medført tilpasninger af overførselsadgangen, etablering af intern forsikringsordning vedr. patientskader samt leasingfinansiering af medicotekniske anskaffelser. Desuden indgår fremrykning (eller udskydelse) af indkøb af mere strategisk karakter indenfor it, medicoteknisk apparatur mv. som redskaber, der kan anvendes til udgiftsstyringen i et snævert ét-årigt perspektiv.

  I budgetaftalen for 2017 indgår, at regionen skal ”fastholde en tilgang til budgetlægning, hvor der arbejdes med en langsigtet og holdbar økonomisk planlægning, der fastholder Region Syddanmarks stabile økonomiske situation”, og at de råderum, der løbende måtte opstå, anvendes til at aflaste driften i de kommende år.

  Regionsrådet godkendte allerede i juni 2016 at fremrykke investeringer i medicoteknisk apparatur, energioptimering samt ind- og udvendig renovering af regionens sygehuse.  Det midlertidige råderum i 2016 til at fremrykke disse initiativer hidrører bl.a. fra tidligere års konsolidering, langsom udmøntning af initiativerne i finanslovsaftalerne for 2015 og 2016, samt lavere vækst det seneste år i udgifterne til særligt dyr medicin end tidligere forudsat.

  Som udgangspunkt er råderummet i 2016 dermed disponeret. Der forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse, men det vurderes, at prognosen er forbundet med en usikkerhed i størrelsesordenen +/- 150 mio. kr., jf. 2. økonomi- og aktivitetsrapportering. Usikkerheden er højere end vanligt og har bl.a. sammenhæng med overgangen til Cosmic, usikkerhed om den budget- og regnskabsmæssige håndtering af indtægtsdækket virksomhed, samt verserende sag ved SKAT vedr. refusion for el- og vandafgifter.

  Efterfølgende er flere verserende sager afsluttet, og konsekvenserne for prognosen er afdækket. Udfaldet af en verserende sag ved SKAT betyder således, at der i 2016 modtages refusion fra SKAT på ca. 34 mio. kr. vedr. el- og vandafgifter for 2013 og 2014. Samtidig indebærer sag vedr. indtægtsdækket virksomhed, jævnfør andet punkt på dagsordenen, at sygehusene ekstraordinært realiserer indtægter på 62 mio. kr. vedr. centrale forskningspuljer. 

  Forud for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016 er det dog vanskeligt præcist at vurdere betydningen af disse for den samlede prognose for Sundhed. Det kan dog ikke udelukkes, at der frem mod regnskabsafslutningen, det vil sige efter regionsrådets sidste møde i 2016, kan være yderligere råderum til initiativer, der konsoliderer driften. 

  På den baggrund indstilles, at regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende yderligere fremrykning af indkøb mv. og sikre bevillingsmæssig dækning herfor inden afslutningen af regnskab 2016. Bemyndigelsen forudsætter følgende:

  • Der er tale om indkøb mv., der ellers skulle afholdes af budgetterne for 2017 (eller senere).
  • Der sker fuld tilbagebetaling af indkøbene, det vil sige positiv bevilling til indkøbene i 2016 inden for årets udgiftsloft udlignes med tilsvarende negativ bevilling i 2017 (eller senere).
  • Indkøbene prioriteres efter tilbagebetalingstid, det vil sige dispositioner med fuld tilbagebetaling i 2017 prioriteres før indkøb, hvor tilbagebetalingen fordeler sig over flere år.

  Bemyndigelsen tager alene sigte på at ændre tidspunktet for udgifternes afholdelse mellem år og åbner ikke adgang for at prioritere nye indkøb og initiativer. Bemyndigelsen svarer til den bemyndigelse, som regionsrådet meddelte i forbindelse med afslutningen af regnskab 2012, 2013 og 2015.

  Initiativer, der kunne blive aktuelle at gennemføre med baggrund i bemyndigelsen, omfatter f.eks. fremrykning af medicinindkøb, licensbetalinger på it-området og genforsikring af tjenestemænd. Inden for psykiatrien kan bemyndigelsen omfatte indkøb af nye senge samt køb af løst inventar, herunder videokonferenceudstyr, til det nye OPP-byggeri i Vejle.

  Regionsrådet orientereres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 og godkender i den forbindelse tilbagebetalingen heraf i 2017 (eller senere).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at godkende fremrykkede indkøb mv. inden for årets samlede udgiftsramme.

  At regionsrådsformanden bemyndiges til at give sygehuse mv. bevillingsmæssig dækning herfor i 2016, mod en tilsvarende reduktion i 2017 og efterfølgende år.

  At regionsrådet orienteres om dispositionerne i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/36452
  3. Indtægtsdækket virksomhed og forskningsmidler fra centrale forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  På grund af ændret regnskabspraksis har sygehusene mistet en forbrugsmulighed på 71,260 mio. kr. fra indtægtsdækket virksomhed.  Endvidere indgår 60,801 mio. kr. fra centrale forskningspuljer i sygehusenes driftsregnskaber i 2016. Disse indtægter skal sygehusene anvende i 2017 og frem.

  I sagen håndteres de afledte bevillingsmæssige konsekvenser af den ændrede regnskabspraksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syghusene har indtil 2015 haft en praksis, hvor størstedelen af overskuddet ved indtægtsdækket virksomhed og uforbrugte midler fra centrale forskningspuljer er blevet overført til følgende regnskabsår ved en statuspostering.

  I 2015 gjorde revisionen opmærksom på, at der kun kan flyttes uforbrugte midler ved en statuspostering, såfremt der ligger en juridisk forpligtelse til en ekstern part knyttet til midlerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overskuddet indgå i sygehuset driftsregnskab i det år, hvor overskuddet er opstået.

  Sygehusene har opgjort opsamlede overskud fra projekter afsluttet før 1. januar 2016 til 71,260 mio. kr. og overskuddet er blevet tilført fællesudgifter og egenkapitalen.

  Sygehusene har således mistet en forbrugsmulighed svarende til 71,260 mio. kr. Sygehusene har anmodet om nedenstående fordeling:

  Mio. kr.

  2016

  2017

  I alt

  OUH

  26,209

   

  26,209

  SHS

   

  9,205

  9,205

  SLB

  8,693

  17,000

  25,693

  SVS

  1,000

  9,036

  10,036

  Psykiatrien

   

  0,117

  0,117

  I alt

  35,902

  35,358

  71,260

  Det forventes, at uforbrugte midler fra centrale forskningskonti ved årets udgang vil udgøre 60,801 mio. kr. Efter den nye regnskabspraksis vil de indgå i sygehusenes driftsregnskaber i 2016.

  Indtægtsbevillingen på 60,801 mio. kr. vil have følgende fordeling mellem sygehusene:

  Mio. kr.

  2016

  2017

  OUH

  -47,466

  47,466

  SLB

  -11,751

  11,751

  SVS

  -1,584

  1,584

  I alt

  -60,801

  60,801

  Bevillingerne til sygehusene vil i overslagsårene blive finansieret af en central overførselspulje, som alt andet lige vil øge styringsrisikoen i forhold til aftaleoverholdelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusene kompenseres for den tabte forbrugsmulighed med en bevilling på i alt 71,260 mio. kr., jf. fordelingen som er angivet i sagsfremstillingen.

  At sygehusene tilføres en indtægtsbevilling i 2016 på 60,801 mio. kr. svarende til de forventede uforbrugte midler fra centrale forskningspuljer og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2017, jf. fordelingen som er angivet i sagsfremstillingen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/6086
  4. Opfølgning på fremrykkede anskaffelser 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Gunstige udbudsresultater og annulleret udbud vedr. respiratorer betyder, at der i 2016 forventes et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr. på rammerne til fremrykkede indkøb. Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til køb af tre operationsrobotter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådets møde den 27. juni 2016 blev fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedr. ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse og energioptimering for samlet 589 mio. kr. godkendt. Formålet med fremrykningerne er at aflaste presset på regionens drifts- og investeringsrammer i 2017 og frem.

  Inden for det medicotekniske område har fremrykningerne betydet, at de medicotekniske rammer som udgangspunkt er nedskrevet med 130 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019, og at der på den baggrund ikke har været behov for større tilpasninger af regionens samlede anlægsbudget for 2017.

  I forlængelse af regionsrådets møde er de enkelte projekter kvalificeret og på flere områder sendt i udbud. På nuværende tidspunkt er der ikke modtaget licitationsresultat på alle områder, men primo oktober viser en foreløbig status, at der som følge af gunstige udbudsforretninger mv. er opnået rabatter for ca. 15 mio. kr. Ydermere er et regionalt respiratorudbud budgetteret til ca. 35 mio. kr. annulleret på grund af en klagesag. Anskaffelserne kan derfor ikke som forudsat gennemføres i 2016. I stedet vil anskaffelsen af respiratorerne blive søgt prioriteret i forbindelse med udlodningen af de medicotekniske rammer for 2017.

  Rammerne til fremrykkede anskaffelser viser derfor pt. et mindreforbrug på ca. 50 mio. kr.

  Med henblik på at sikre, at dette mindreforbrug kan indgå i den løbende konsolidering, foreslås midlerne anvendt til anskaffelse af tre operationsrobotter, som placeres på Sygehus Sønderjylland Aabenraa, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og Sygehus Lillebælt Kolding.

  Region Syddanmark har i dag i alt fire operationsrobotter:

  • To førstegenerationsrobotter på OUH Odense Universitetshospital.
  • En nyindkøbt andengenerationsrobot (XI-model) til OUH Odense Universitetshospital.
  • En andengenerationsrobot (XI-model) på Sygehus Lillebælt Vejle (indkøbt ved donation).

  Operationsrobotter har hidtil primært været anvendt til højtspecialiseret cancerkirurgi.

  I takt med, at priserne på robotoperationer falder, og udbredelsen af robotter stiger, går udviklingen imidlertid i retning af, at også mindre specialiseret kræftkirurgi, herunder tarmkræftkirurgi, og indgreb ved godartede sygdomme varetages med robot.

  Minimalt invasive operationsteknikker, herunder robotassisteret kirurgi, giver for en række sygdomme et mere skånsomt forløb for patienten – eksempelvis med færre komplikationer i form af blodtab og postoperative sårrelaterede problemer, kortere sygeforløb med færre smerter og/eller nedsat risiko for beskadigelse af det omkringliggende væv.

  Øget kapacitet til skånsomme operationsteknikker på kræftområdet er led i den nationale ”Jo før, jo bedre”-aftale mellem regeringen og Danske Regioner. På et kommende regionsrådsmøde fremlægges forslag til anvendelse og fordeling af de midler, som er afsat til området.

  Med indkøb af yderligere tre robotter til henholdsvis Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland vil robotteknologien kunne komme yderligere patientgrupper til gavn og vil kunne medvirke til at sikre et ensartet tilbud til patienter i hele regionen.

  Sygehusene vurderer desuden, at der ligger et væsentligt rekrutteringspotentiale for kirurger, når sygehusene vil kunne tilbyde den nyeste teknologi.

  Økonomi
  Udgiften til indkøb af robotter forventes at beløbe sig til ca. 20 mio. kr. pr. robot inkl. afledte udgifter.

  Udgiften for selve robotterne andrager samlet set ca. 50 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug på rammerne til fremrykket apparatur med videre.

  Dertil kommer en række afledte udgifter i form af endoskopivaskesystemer, lejer, billed- og videodokumentation samt afledte anlægsmæssige konsekvenser. Udgifterne hertil andrager skønsmæssigt 10 mio. kr.

  De afledte konsekvenser af anskaffelserne kan tidligst afsluttes i 2017 og skal derfor finansieres af den medicotekniske ramme for 2017. Sag vedrørende udmøntning af de medicotekniske rammer for 2017 forventes forelagt regionsrådet primo 2017.

  Købet af robotter finansieres via leasing.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At mindreforbruget på rammerne til fremrykkede anskaffelser i 2016 anvendes til køb af i alt tre operationsrobotter til Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.

  At de afledte udgifter på ca. 10 mio. kr. indarbejdes i forbindelse med udmøntningen af rammen for medicotekniske anskaffelser for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 13/38663
  5. Styringsmanualer for de 4 største somatiske sygehusbyggerier
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger reviderede styringsmanualer for opførelsen af Nyt OUH samt udbygningen af Kolding, Aabenraa og Esbjerg, som er udarbejdet på baggrund af en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 15. juni 2016, fra Sundheds- og Ældreministeriet. Styringsmanualerne forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er ved at opføre fire meget store somatiske sygehusbyggerier – Nyt OUH, Aabenraa, Kolding og Esbjerg – der styres efter særskilte styringsmanualer, som et supplement til regionens byggestyringsregler. Regionsrådet godkendte sidst de fire styringsmanualer den 20. januar 2014.

  Projekterne Nyt OUH, Aabenraa og Kolding er kvalitetsfondsprojekter, og er derfor underlagt en regnskabsinstruks fra Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet i Esbjerg er ikke et kvalitetsfondsprojekt, men da projektet i sin størrelse kan sammenlignes med kvalitetsfondsprojekterne i Kolding og Aabenraa, er der også en styringsmanual for dette projekt.

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 15. juni 2016 udsendt en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (vedlagt til orientering). På den baggrund, og da projekterne løbende udvikler sig, er der behov for en revision og en generel opdatering af styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Aabenraa og Kolding og for det regionale projekt i Esbjerg.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder krav om, at styringsmanualer indeholder en beskrivelse af procedurer for håndtering af tvister – herunder navnlig tvister, som ikke kan afgøres i mindelighed, og derfor forventes at skulle afgøres via restsystemet (oftest ved voldgiftsretten). De fire reviderede styringsmanualer indeholder derfor en sådan beskrivelse.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder bl.a. følgende nye krav til kvalitetsfondsprojekterne:

  1. Den sidste kvartalsrapport, som fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, skal omhandle det kvartal, hvor der er givet ibrugtagningstilladelse for den sidste delaflevering i kvalitetsfondsprojektet, og hvor alle væsentlige udgifter er afholdt.
  2. De sidste fire kvartalsrapporter skal indeholde en oversigt over uafklarede tvister samt en vurdering af, at det reserverede beløb til at dække disse udgifter med rimelig sikkerhed er tilstrækkelig inden for totalrammen. Det reserverede beløb skal modsvare det beløb, der afspejler det mest sandsynlige udfald af de afklarede forhold. Efter sidste kvartalsrapport, skal regionen fortsat rapportere årligt på det forventede udfald af tvister. Ved ændringer i en tvist, skal der senest rapporteres i kvartalet efter ændringen.
  3. Faseskiftrapportering overgår til minimum hvert 1½ år i stedet for udelukkende ved faseskift.
  4. Rapportering på effektiviseringsgevinster overgår til årlig rapportering i stedet for 1½ års rapportering.
  5. Den kvartalsvise uvildige risikovurdering (også kaldt ”det tredje øje”) skal udvides med en vurdering af, om projektet har taget højde for evt. tvister i risikoarbejdet, og om proceduren for håndtering af tvister beskrevet i styringsmanualen overholdes. Endvidere skal der foretages en vurdering af kvaliteten af de forudsætninger, der ligger til grund for kvantificeringen af tvister.  

  Styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Kolding og Aabenraa er opdateret i henhold hertil, og forelægges hermed til godkendelse. Styringsmanualen for Esbjerg forelægges også til godkendelse, idet den er opdateret i henhold til punkt nr. 4, og ikke de øvrige punkter, da projektet er regionalt, og dermed ikke skal rapporteres til Sundheds- og Ældreministeriet.   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At styringsmanualerne for de tre kvalitetsfondsprojekter, Nyt OUH, Aabenraa og Kolding godkendes.

  At styringsmanualen for det regionale projekt i Esbjerg godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 27-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/25415
  6. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem kommunerne og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Reformer på arbejdsmarkedsområdet har betydet, at regionerne siden 1. juli 2013 har skullet yde sundhedsfaglig rådgivning i kommunernes jobcentre.

  Regionsrådet godkendte på møde den 23. juni 2014 en samarbejdsaftale i form af en standardaftale gældende for alle 22 kommuner, der omfatter både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge. Den nuværende aftale udløb den 30. juni 2016, og der er derfor aftalt en forlængelse af aftalen til udgangen af 2016. Der er nu udarbejdet forslag til en justeret udgave af samarbejdsaftalen. Den nye aftale træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder indtil andet aftales.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den nye førtidspensions- og fleksjobreform samt sygedagpengereformen fra 2013 har betydet et nyt samarbejde mellem kommunerne og regionen, idet regionen nu, mod betaling, stiller sundhedsfaglig rådgivning til rådighed for kommunerne i forbindelse med behandling af førtidspensions- og fleksjobsager mv.

  Der er derfor indgået en samarbejdsaftale mellem hver enkelt kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra ”Klinisk Funktion”, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, i forhold til både førtidspension, fleksjob og sygedagpenge.

  Region Syddanmark og kommunerne er i løbende dialog om de fælles opgaver. De syddanske kommuner har været tilfredse med den måde, opgaven løftes på af regionen i forhold til førtidspensions-, fleksjob-og sygedagpengeområdet og vil gerne forsætte samarbejdet i det spor.

  Organisering af opgaven

  ”Klinisk Funktion” er etableret på Friklinikken i Give, og der er pt. ansat 14,5 sundhedskoordinatorer (opgjort i årsværk) med lægefaglig baggrund, som deltager i møderne i kommunernes rehabiliteringsteam.

  Efter at begge reformer er indfaset, har sundhedskoordinatorerne medvirket i 10.581 borgersager i hele 2015. Der er i 2015 i gennemsnit behandlet 5,9 borgersager på dagsordenen pr. mødedag i rehabiliteringsteamene.

  Deloitte har på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en evaluering af samarbejdet i rehabiliteringsteamene på landsplan. Overordnet fremgår det, at kommunerne er tilfredse med sundhedskoordinatorerne, at der er godt internt samarbejde i rehabiliteringsteamet, at sagerne er seriøst belyst og dokumenteret, at borgeren bliver hørt og mødt, og endelig at sundhedskoordinator har en aktiv rolle.

  Endvidere er der en række anbefalinger vedrørende mere praktiske forhold samt fortsat udvikling af kvaliteten i opgaveløsningen.

  I Region Syddanmark følges samarbejdet af en arbejdsgruppe, hvor der er enighed om, at samarbejdet er tilfredsstillende. Samarbejdet er på vej ind i en driftsfase, hvor fokus er på at optimere de fælles arbejdsgange og fortsat have fokus på kvaliteten i opgaveløsningen, blandt andet med afsæt i Deloittes anbefalinger. Den nye reviderede samarbejdsaftale afspejler således, at samarbejdet er i en driftsfase. Der er desuden indarbejdet justeringer i aftalen som følge af ændringer i bekendtgørelsen om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. (bekendtgørelse nr. 1092 af 3. august 2016).

  Den nye reviderede samarbejdsaftale træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder indtil andet aftales.

  Den nye aftale fremlægges i form af en standardaftale gældende for alle 22 kommuner.

  Der skal efterfølgende udarbejdes individuelle aftaler i forhold til den enkelte kommune for så vidt angår andel af sager og eventuelt tilkøb af øvrige ydelser. Derfor indstilles det, at koncerndirektionen bemyndiges til at indgå individuelle aftaler herom.

  Bilag til samarbejdsaftalen kan findes på regionens hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/wm455823

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftalen om rådgivning og vurdering fra ”Klinisk Funktion”, herunder sundhedskoordinatorfunktionen, godkendes.

  At koncerndirektionen bemyndiges til at indgå individuelle aftaler med kommunerne.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  7. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der fremlægges en opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der er vedlagt en opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, samt en oversigt over andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over første vogn på stedet.

  Endelig vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætningstider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016
   

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Til orientering.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/2872
  8. Afrapportering på det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives en beskrivelse af afrapporteringen på det præhospitale område med henblik på at fastsætte rammerne for den fremtidige afrapportering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har i medfør af Sundhedsloven og den tilhørende bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet pligt til at fastlægge responstider i hvert beredskabsområde. Der står således i bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet § 19:

  Stk. 3. Regionsrådet fastlægger responstider i hvert beredskabsområde. Disse responstider kan suppleres med differentierede responstider. De fastlagte responstider offentliggøres, og regionsrådet følger løbende de faktiske responstider.

  Der er fastsat politisk vedtagne mål for de gennemsnitlige responstider for A-kørsler i de fire delområder i Region Syddanmark. Der er i forbindelse med ambulanceudbuddet i 2008 truffet beslutning om serviceniveau på delområderne Fyn, Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland svarende til amternes krav. For Sønderjylland blev den gennemsnitlig årlige responstid ændret fra 10,1 til 9,8 min.

  Region Syddanmark har fra regionens start afrapporteret de gennemsnitlige responstider kvartalsvis på kommuneniveau. Dette med henblik på at sikre, at det ikke er den normale fluktuering, der afspejles, men en reel udvikling. Herved er det muligt at følge udviklingen i servicen til borgerne og fremstille de områder, hvor der skal være særligt fokus. Opgørelser over responstider kan findes på Region Syddanmarks hjemmeside ved følgende link https://regionsyddanmark.dk/wm337767.

  Siden indførelsen af nyt midlertidigt vagtcentral system den 1. juni 2016 har der i forhold til responstider over 15 min. kun været afrapporteret på delområdeniveau. Der arbejdes på at udarbejde en opgørelse på kommuneniveau pr. kvartal. Denne forventes klar til afrapportering sammen med afrapportering af de gennemsnitlige responstider for 4. kvartal 2016.

  I forbindelse med overgang til nye ambulancekontrakter 1. september 2016 har præhospitalsudvalget fulgt udviklingen i responstider måned for måned pga. manglende opfyldelse af servicemål. Ved seneste opgørelse for september 2016 er servicemålene for alle fire delområder opfyldt før første gang i over et år.

  Det anbefales, at regionsrådet fremadrettet orienteres om ambulanceresponstider hvert kvartal.

  Opgørelse af nedetid og mobiliseringstid

  Regionen har ikke tidligere afrapporteret nedetid for beredskaber samt overskridelse af mobiliseringstider. Dette skyldes, at ambulanceberedskabet har været baseret på en responstidsmodel, hvor operatøren er ansvarlig for at overholde responstidsmålet. For at leve op til servicemålene kan operatøren have behov for at indsætte flere ambulancer eller reducere antallet af ambulancer, hvis det vurderes, at responstiden kan holdes med færre biler.

  Regionens nuværende ambulancekontrakter er baseret på en beredskabsmodel, hvor operatøren er ansvarlig for at levere et antal beredskaber på daglig basis. Her er det regionens opgave at sikre overholdelse af responstider. Kan responstiderne ikke overholdes, kan dette skyldes nedetid og mobiliseringsoverskridelser. Hvis der ikke er tale om nedetid og mobiliseringsoverskridelser, vil der sandsynligvis være tale om for få beredskaber/behov for flere beredskaber. Overblik over faktisk nedetid og mobiliseringstid er vigtige driftsmæssige informationer, særligt i situationer hvor responstidsmålene ikke kan overholdes.

  Region Syddanmark har i forbindelse med afregning af nedetid på beredskaber samt mobiliseringsoverskridelse etableret et IT-system, hvor det er muligt at udarbejde opgørelser over nedetid pr. delområde samt antallet af mobiliseringsoverskridelser. En hensigtsmæssig arbejdsgang vil være at opgøre nedetid og mobilisering samtidig med afregning af bod, hvilket sker kvartalsvis.

  Opgørelserne over nedetid og overskridelse af mobiliseringstid skal udover bodsberegning indgå i en løbende monitorering af udviklingen med henblik på at følge, om der for Responce samt regionens egen ambulanceenhed sker en positiv udvikling over tid.

  Såfremt det vurderes, at nedetid og manglende mobilisering er årsag til, at responstidsmålene ikke kan overholdes, foreslås det, at regionsrådet orienteres herom.  

  Præhospitaludvalget besluttede på møde den 7. november at tiltræde indstillingen samt at tilføje, at opgørelser for kørsler med responstider over 15 min. følges kvartalsvist på kommuneniveau. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At responstidsopgørelser afrapporteres til regionsrådet kvartalsvis.

  At responstidsopgørelser mv. følges på månedsniveau i det præhospitale udvalg.

  At opgørelser for kørsler med responstider over 15 min. følges kvartalsvist på kommuneniveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 07-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt, idet der tilføjes et 3. at:

  At opgørelser for kørsler med responstider over 15 min. følges kvartalsvist på kommuneniveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/54
  9. Ny tværsektoriel samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er på baggrund af en ændring i sundhedsloven udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem regionen og kommunerne. Samarbejdsaftalen, der er udarbejdet inden for rammerne af bekendtgørelsen og med udgangspunkt i den eksisterende aftale, forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark var den første region i landet, der af egen drift indgik en samarbejdsaftale sammen med de 22 kommuner i regionen for borgere med respirationsinsufficiens. Det vil sige borgere med alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling. Samarbejdsaftalen blev indgået tilbage i 2011, og den har medført, at borgere i Region Syddanmark har kortere indlæggelsesperioder på intensivafdelinger ved sygdomsforløb, samt at både region og kommuner arbejder struktureret for, at borgeren kan beholde evt. eksisterende hjælperhold ved nyopståede eller forværrede sygdomsforløb.

  Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 57 om ændring af sundhedsloven vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens. Lovændringen pålægger bl.a. regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger.

  Det fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen, at formålet med de nye regler på området bl.a. er:
   

  • At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.
  • At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.

  Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale, der blev forelagt Det Administrative Kontaktforum på møde den 21. september 2016. Det Administrative Kontaktforum godkendte her samarbejdsaftalen. Den nye samarbejdsaftale er udarbejdet inde for rammen af bekendtgørelsen og vejledningen, samt med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale. Den eksisterende samarbejdsaftale er medtaget i udarbejdelsen af den nye aftale, fordi den har skabt et godt fundament for samarbejde på tværs af regionen og kommunerne i Syddanmark.

  Et element i den nye samarbejdsaftale er, at det eksisterende administrationsbidrag hæves fra 71.780 kr. til 93.000 kr. pr. år. Udgifterne indgår som en del af regionens samlede udgifter til respirationshjælp i eget hjem.

  Forventningen er, at den nye samarbejdsaftale vil føre til en sagsbehandling, hvor borgeren i højere grad bliver omdrejningspunktet for eget forløb. Ud over en langt tydeligere defineret målgruppe er der færre snitfladeproblematikker, som fagpersonerne på tværs af sektorgrænserne skal drøfte, når borgeren udskrives fra sygehuset. Til samarbejdsaftalen er der udarbejdet en ”Tjekliste for patienter der udskrives fra Respirationscenter Syd”. En tjekliste der skal sikre, at den lægefaglige vurdering af patienten vil være i fokus, og at det er patienternes behov, der er i fokus. Forventningen til tjeklisten, den tydeligere definerede målgruppe og samarbejdsaftale er, at det vil forbedre samarbejdet mellem kommunerne, regionen samt Respirationscenter Syd, hvilket vil komme den enkelte borger/patienter til gode.

  Det Administrative Kontaktforum har besluttet, at der som led i implementeringen af samarbejdsaftale nedsættes en ERFA-gruppe med repræsentanter fra kommuner og region. Dette for at sikre, at der skabes den nødvendige videndeling og kendskab til den nye samarbejdsaftale. Forventningen til den nedsatte ERFA-gruppe er, at den vil sikre en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs om en ofte kompleks målgruppe. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At aftalen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/6850
  10. Delegation af beslutningskompetence vedr. udbud af drift af lægepraksis
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet har tidligere uddelegeret beslutningskompetence i forhold til at træffe beslutninger om salg af ydernumre og udbud af drift af lægepraksis, jf. sundhedslovens § 227 stk. 2 – 6, til Sundhedssamordningsudvalget henholdsvis formanden for Sundhedssamordningsudvalget, jf. nedenstående

  På baggrund af de første erfaringer med udbud af drift af lægepraksis indstilles det, at Koncerndirektør Jens Winther Jensen bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling i udbud af drift af lægepraksis, når tildelingskriteriet udelukkende er ”pris”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med ændringen af sundhedsloven i 2014 har regionsrådet, ud over ansvar og kompetence for sikring af lægedækning, fået nye værktøjer til at sikre lægedækning til alle borgere i alle egne af regionen.

  Disse værktøjer kan bringes i anvendelse ved en lægedækningskritisk situation i forbindelse med et praksisophør og i forbindelse med beslutning om nye ydernumre.

   

  Praksisophør
  I henhold til overenskomsten om almen praksis § 14, stk. 2 og 3 er det samarbejdsudvalget, der skal drøfte, om en ophørende læges patienter vil kunne fordeles blandt andre læger med ledig patientkapacitet, eller om der er en praksis, som ønsker at udvide med den lægekapacitet, der vil blive ledig.

  Hvis patienterne kan sikres lægedækning på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår, træffer samarbejdsudvalget beslutning herom.

  Hvis det ikke lykkes via overenskomstens muligheder at sikre lægedækningen, overgår kompetencen til regionen, som i forbindelse med ændringerne i Sundhedslovens § 227, stk. 2-6 har fået følgende nye værktøjer at tage i anvendelse:

  1. Salg af ydernumre til læger (og som noget nyt kan en praktiserende læge eje op til 6 ydernumre, som er overdraget/købt af regionen).
  2. Udbud af drift af praksis til private leverandører.
  3. Etablering af en regionsklinik (hvis a eller b ikke er lykkedes).
  4. Etablering af et midlertidigt alment lægetilbud i tilfælde af akut opstået lægemangel.

  I forbindelse med lovændringerne er det tilkendegivet, at det fortsat er intentionen, at almen praksis skal drives af praktiserende læger på almindelige vilkår (efter overenskomsten), og at praksis handles mellem lægerne uden regionens mellemkomst som hidtil.

  Den ophørende praksis skal give endelig meddelelse om praksisophør tre måneder før ophøret. Det betyder, at regionen har tre måneder til at undersøge, hvordan praksis kan drives videre og til at iværksætte de nødvendige tiltag til at sikre den videre drift, hvorved patienterne er sikret en læge.

  Den korte periode på tre måneder vil vanskeliggøre processen, og det må forudses, at der vil være behov for, at:

  • Punkt a og b foretages som sideordnede udbud, dog således, at læger, der vil købe praksis, har forrang i forhold til private leverandører, der alene kan drifte praksis.
  • Processen kan iværksættes hurtigt. 

  På grund af den forcerede proces er der behov for, at der kan træffes hurtige beslutninger for at sikre, at borgere ikke står uden læge efter et praksisophør.

  På møde den 27. april 2015 har regionsrådet uddelegeret beslutningskompetence i forhold til at træffe beslutninger om salg af ydernumre og udbud af drift af lægepraksis, jævnfør Sundhedslovens § 227 stk. 2 – 6, til Sundhedssamordningsudvalget henholdsvis formanden for Sundhedssamordningsudvalget, jævnfør nedenstående:

  ”Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om salg af 0-ydernumre, jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2 i henhold til praksisplanen og 0-ydernumre, som regionen er i besiddelse af, på vegne af regionsrådet.

   

  Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om salg af ydernumre og udbud af drift, jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2-6 i forbindelse med praksisophør for dermed at sikre, at den ophørende læges patienter fortsat kan være tilmeldt en læge.

   

  Formanden for Sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om salg af ydernumre og udbud af drift, jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2-6 i forbindelse med praksisophør i de tilfælde, dette ikke kan nås i forhold til møderækken i Sundhedssamordningsudvalget.”

  I Region Syddanmark har brugen af Sundhedslovens bestemmelser om udbud af drift af lægepraksis først fundet anvendelse i sommeren 2016 i forbindelse med udbud af drift af lægepraksis i Ølgod. Endvidere er drift af lægepraksis i Ærøskøbing og i Esbjerg sat i udbud.

  I forbindelse med udbuddet i Ølgod blev tildelingsbeslutningen truffet ved en formandsbeslutning i Sundhedssamordningsudvalget, jf. ovenstående bemyndigelse. Administrationen vurderer, at langt de fleste tildelingsbeslutninger vil blive foretaget som formandsgodkendelser, idet den korte periode, udbuddet skal løbe over, kun sjældent vil muliggøre en fremstilling til et møde i Sundhedssamordningsudvalget.

  Da vurderingen af de indkomne bud endvidere foretages efter en model med ”pris” som tildelingskriterium, og der dermed er tale om en enkel beslutning, indstilles det, at koncerndirektør for Jens Winther Jensen bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling i udbud vedr. drift af lægepraksis, når tildelingskriteriet udelukkende er ”pris”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:
   

  At koncerndirektør Jens Winther Jensen bemyndiges til at træffe beslutning om tildeling i udbud af drift af lægepraksis, når tildelingskriteriet udelukkende er ”pris”. Sundhedssamordningsudvalget orienteres om udbudsforretningen på førstkommende møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 11-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt. Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/32592
  11. Udmøntning af besparelse ved samling af varicebehandling i Brørup
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet vedtog i april 2016 en besparelse som følge af samling af varicebehandling (behandling af åreknuder) på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 4. april 2016 en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. som følge af samling af varicebehandling (behandling af åreknuder) på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  Hidtil har behandlingen været tilbudt på Nyborg Sygehus, Friklinikken i Give samt på Veneklinikken på Brørup Sygehus.

  Den samlede besparelse på 1,7 mio. kr. består af en besparelse på 1,1 mio. kr. i driftsudgifter ved samling af varicebehandlingen, samt af en besparelse på 0,6 mio. kr. ved anvendelse af genanvendelige katetre i stedet for éngangs-katetre.

  Varicebehandlingen udføres planlagt i dagkirurgisk regi. Der er således ikke et eksisterende vagtberedskab til dækning af funktionen i aften- og nattetimerne. Dette betyder, at der i beregningen af besparelsen ikke skal tages hensyn til en nedlukning af vagtberedskab i Nyborg/Give, ligesom der heller ikke skal indregnes en tilsvarende udvidelse i Brørup.

  Nyborg Sygehus har lukket ned for varicebehandlingerne ved udgangen af juni 2016. Aktiviteten på Friklinikken er planmæssigt sat til at ophøre pr. 31. december 2016.

  Sygehus Lillebælt varetager funktionen på Veneklinikken i Brørup, men kan på nuværende tidspunkt ikke stille med de nødvendige lægeressourcer.

  Forventningen om, at Brørup Sygehus overtager aktiviteten fra Friklinikken, og dermed vil være på fuld kapacitet pr. 1. januar 2017, kan derfor ikke imødekommes. Sygehus Lillebælt arbejder på en løsning, der muliggør en overtagelse af aktiviteten fra Friklinikken efter første kvartal 2017.

  Budgettilpasning
  Budgetreduktionen for OUH beregnes på baggrund af ophørt aktivitet på Nyborg Sygehus pr. 1. juli 2016. Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den gennemførte aktivitet, jf. spareforslaget samt den opgjorte aktivitet for 2016, jf. eSundhed. Budgetreduktion er i 2016 opgjort til 3 mio. kr. (2016-PL) og 4,1 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Budgetreduktionen for Friklinikken beregnes på baggrund af aktivitet for 2016, jf. eSundhed samt med udgangspunkt i taksten for et traditionelt forløb. Reduktionen beregnes med udgangspunkt i den særlige aftale, der er indgået med Friklinikken omkring en afregningsprocent på 57 pct. af DRG-værdien. Dette resulterer i en budgetreduktion på 3,7 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. Budgetreduktionen er gældende fra den dato Veneklinikken i Brørup overtager aktiviteten fra Friklinikken. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Antallet af behandlingsforløb forventes at øges med 1.218 på Veneklinikken i Brørup. Sydvestjysk Sygehus har hertil beregnet de forventede udgifter til 6,6 mio. kr. Besparelsen ved anvendelse af genanvendelige katetre på 0,6 mio. kr. fratrækkes budgettilførslen. Den samlede budgettilførsel beløber sig derved til 6 mio. kr.

  For Sydvestjysk Sygehus beregnes budgettilførslen i 2016 ved andelen af aktiviteten på Nyborg Sygehus i forhold til den samlede aktivitet på Nyborg Sygehus og på Friklinikken. Samlet set opskrives Sydvestjysk Sygehus’ budget med 1,7 mio. kr. i 2016 (2016-PL) og med 6 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at flytningen fra Friklinikken har helårseffekt vel vidende, at aktiviteten reelt først flytter i løbet af 2017, og at der derfor skal ske en tilpasning. Specifikationer fremgår af bilaget.

  Baselinekorrektion
  Der skal ligeledes ske en baselinekorrektion for OUH og Sydvestjysk Sygehus.

  Der pågår i øjeblikket et arbejde med at udskille aktiviteten korrekt på OUH, således at det er muligt at beregne baselinekorrektionen. Baselinekorrektionen vil dog blive beregnet således, at det ikke er muligt at optjene hverken mer- eller mindreaktivitet. Det vil sige, at den endelige baseline vil blive lig den faktiske aktivitet for 2016.

  For Sydvestjysk Sygehus opskrives baseline i 2016 med 4,3 mio. kr. DRG-værdi og i 2017 med 11,5 mio. kr. DRG-værdi (takst16). Specifikationer fremgår af bilaget. Idet baselinekorrektionen er beregnet i takst16 og overtagelsen af aktiviteten vedrørende Friklinikken er uafklaret, skal der foretages en ny administrativ beregning, når taksterne for 2017 foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUHs budget nedskrives med 3,0 mio. kr. i 2016 (2016-PL) og med 4,1 mio. kr. i 2017 (2016-PL) og frem.

  At baseline for OUH korrigeres, jf. den beskrevne model.

  At administrationen bemyndiges til at foretage de endelige budget- og baselinekorrektioner som beskrevet i sagen, når aktiviteten fra Friklinikken i Give flyttes til Veneklinikken i Brørup.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 25-10-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Pierre Topaz deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Enhedslisten stemte imod.


  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  38 stemte for, mens 2 (Enhedslisten) stemte imod.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.
   

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/46784
  12. Nedbringelse af tvang i psykiatriens - udbygning af den ambulante indsats
  fold dette punkt ind Resume
   

  Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at fase to af planen for nedbringelse af tvang skal iværksættes. I aftalen er der afsat 15,3 mio. kr. fra 2017 til udbygning af den ambulante indsats. Psykiatrisygehuset har udarbejdet en beskrivelse af, hvilke initiativer der iværksættes med udbygningen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I budgetforliget for 2016 blev der afsat midler til at styrke sygehusets arbejde med nedbringelse af tvang. Der blev afsat 24 mio. kr. fra 2016 og frem til styrkelse af døgnpsykiatrien samt yderligere 15,3 mio. kr. fra 2017 til udbygning af den ambulante indsats.

  Udmøntningen af midler til døgnpsykiatrien har været forelagt Psykiatri- og Socialudvalget i maj 2016.

  Nærværende sag omhandler udmøntningen af midler til udbygning af den ambulante indsats. Midlerne til den ambulante indsats er øremærkede indsatser i forhold til opsøgende psykoseteams og udgående intensiv ambulant indsats. Indsatserne skal med udgangspunkt i en innovations- og forbedringstankegang medvirke til at forebygge tvang ved at udbygge samarbejdet internt og eksternt.

  Med udgangspunkt i status for Psykiatrisygehusets arbejde med at forebygge tvang fokuseres den ambulante indsats på at reducere antal og andel af borgere, der udsættes for tvang. En af årsagerne til de manglende resultater i forhold til parameteret ”al tvang” er stigningen i tvangsindlæggelser. For at reducere antallet af borgere, der bliver tvangsindlagt på de psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, er det nødvendigt med en større forebyggende indsats i patientens nærmiljø.

  I vedlagte notat beskrives, hvilke indsatser der iværksættes for at indfri målet.

  Med udbygningen iværksættes:

  • Styrkelse af den opsøgende indsats i forhold til patienter i risiko for tvang.
  • Tættere koordinering internt.
  • Tættere koordinering eksternt og ekstra indsats i forhold til kommunale samarbejdspartnere samt praktiserende læger.
  • Udarbejdelse af flere forhåndstilkendegivelser hos ambulante patienter.

  Til at varetage udbygningen opnormeres de opsøgende psykoseteams med 10,0 årsværk og den udgående intensive ambulante indsats med 21,0 stillinger. Stillingerne fordeles ud på de lokalpsykiatriske centre i regionen. Psykiatrisygehusets baseline opskrives samtidig med 11.770 ambulante besøg årligt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indsatsen for tvangsreduktion igangsættes som beskrevet.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 15,3 mio. kr. pr. år fra 2017 og frem, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer.

  At Psykiatrisygehusets baseline samtidigt opskrives med 11.770 ambulante besøg årligt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/1022
  13. Budget 2017 - konvertering af almene senge til retspsykiatriske senge i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det indgår som en del af budgetaftale 2017 at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, ved at konvertere et almenpsykiatrisk afsnit i Psykiatrisk Afdeling Middelfart til et retspsykiatrisk afsnit. Psykiatrisygehuset har udarbejdet et forslag til, hvordan den politiske beslutning kan realiseres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Psykiatrisygehuset har, grundet en stigning i antallet af retspsykiatriske patienter, i de seneste år ikke kunnet rumme alle indlagte retspsykiatriske patienter på de retspsykiatriske afsnit. Region Syddanmark har 70 retspsykiatriske døgnpladser i Middelfart, og patienter ud over dette antal fordeles på de almenpsykiatriske afdelinger. 

  Psykiatri- og Socialudvalget har drøftet problemstillingen flere gange, og på mødet den 14. juni 2016 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med et oplæg til en konvertering af senge, så retspsykiatrien holdes samlet i Middelfart.

  Det indgår som en del af budgetaftale 2017 at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, ved at konvertere et almenpsykiatrisk afsnit i Psykiatrisk Afdeling Middelfart til et retspsykiatrisk afsnit.

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet et forslag til, hvordan den politiske beslutning kan realiseres. Forslaget har været sendt til kommentering i Psykiatrisygehusets LMU’er, og er efterfølgende drøftet på et ekstraordinært FMU-møde. Kommentarer fra FMU fremgår af vedhæftede bilag.

  Følgende indgår som en del af forslaget til realisering af konverteringen:

  • 16 almenpsykiatriske senge i Psykiatrisk Afdeling Middelfart konverteres til 14 retspsykiatriske senge, hvorved Psykiatrisygehuset får i alt 84 retspsykiatriske senge.
  • Optageområdet for to af de fynske psykiatriske afdelinger justeres, således at både den ambulante og stationære behandling af patienter fra Nordfyns Kommune efter konverteringen foregår på Psykiatrisk Afdeling Odense i stedet for på Psykiatrisk Afdeling Middelfart.
  • Konverteringen medfører pres på de almene senge på Fyn, og løsningen forudsætter derfor:
   • At retspsykiatriske patienter ud over de 84, der kan rummes i Middelfart, fordeles på de jyske afdelinger.
   • At antallet af senge i Odense og Svendborg forbliver uændret ved, at de nuværende fire brugerstyrede senge indgår i den samlede sengenormering efter endt projektperiode ultimo 2016.

  Det skal bemærkes, at der efter konverteringen fortsat vil være retspsykiatriske patienter på de almenpsykiatriske afdelinger.

  De årlige merudgifter til drift af de retspsykiatriske senge samt de fire senge på Fyn (pt. brugerstyrede senge) er beregnet til i alt 8,7 mio. kr.

  Sundhedsstyrelsen er forespurgt om muligeden for at forlænge projektperioden for de brugerstyrede senge i seks måneder, da projektet har et mindreforbrug, som vil kunne finansiere forlængelsen. Såfremt forlængelsen godkendes, udskydes udmøntningen af midler til videreførelsen af de fire senge tilsvarende.

  Derudover er der engangsudgifter til introduktion til personalet, der er indregnet i driftsudgiften for 2018.

  Projektafdelingen for byggeri har skitseret en model for ombygningen, som er beskrevet i vedlagte bilag. Gennemførelse af anlægsprojektet skønnes at koste 13,1 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2017 og 8,1 mio. kr. i 2018. Projektet foreslås finansieret af psykiatriens konsolideringsramme. Herefter resterer der ca. 22 mio. kr. på konsolideringsramme for psykiatrien for perioden 2016-2018. Der arbejdes ud fra at gennemføre anlægsprojektet, mens afdelingen er i drift, og afsnittet forventes klar til indflytning i juni 2018 efter den foreløbige tidsplan.

  Kommunerne har modtaget en første orientering om planerne for konvertering via en skriftlig orientering til kommunernes ledere på psykiatriområdet, som efterfølgende er fulgt op af en mundtlig orientering på møder i de psykiatriske samordningsfora.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At oplægget til konverteringen godkendes, herunder:

   • De afledte forskydninger i optageområderne, hvor patienter fra Nordfyns Kommune efter konverteringen tilhører Psykiatrisk Afdeling Odense.
   • Lukning af to senge som følge af konverteringen.
   • De fire nuværende brugerstyrede senge indgår efter endt projektperiode i den samlede sengenormering.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 3,1 mio. kr. (16 PL) vedrørende brugerstyrede senge med virkning fra 2017 og frem, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer (budget 2017-midler).

  At Psykiatrisygehusets budget ud fra nuværende tidsplan for anlægsprojektet opskrives med 3,75 mio. kr. (16 PL) i 2018 og med 5,6 mio.kr. fra 2019 og fremefter til opgradering af retspsykiatrisk kapacitet, finansieret af psykiatriområdets centrale rammer (budget 2017-midler).

  At idéoplæg til anlægsprojektet godkendes.

  At der afsættes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2017 og 8,1 mio.kr. i 2018 til gennemførelse af projektet, finansieret af psykiatriens konsolideringsramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Andreas Lund Andersen tog forbehold.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/23976
  14. Lokalpsykiatri Kolding - politisk deltagelse i bedømmelsesudvalg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal træffes beslutning om evt. deltagelse i bedømmelsesudvalg vedrørende Lokalpsykiatri Kolding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er sammen med Kolding Kommune med i et projekt om omdannelse af Låsbyhøj til blandt andet at huse regionens lokalpsykiatri og kommunens psykiatriaktiviteter.

  Projektet er tæt på at færdiggøre byggeprogram for projektet, der forventes forelagt politisk i regionen i december 2016 med henblik på godkendelse og frigivelse af anlægsbevilling til projektet. Byggeprogrammet danner grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise.

  Der skal i den forbindelse med afklaring af, hvilken totalentreprenør, der skal have opgaven med at tilpasse Låsbyhøj, nedsættes et bedømmelsesudvalg.

  I Kolding Kommune er det fast procedure, at en eller flere politikere er med i dette udvalg sammen med fagdirektører, byggefolk og andre lokale kommunale aktører. Af udkast til notat om bedømmelsesprocessen, fremgår det, at planen er, at udvalgsformand for det relevante udvalg i Kolding Kommune deltager i bedømmelsesudvalget, og der lægges op til, at en tilsvarende politiker fra regionen tager del i opgaven.

  Herudover deltager en repræsentant fra sygehusledelsen, der også er formand for regionens egen styregruppe i sagen, og en repræsentant for projektorganisationen for byggeri.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Region Syddanmark deltager i bedømmelsesudvalget, og at der udpeges en politisk repræsentant hertil.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 04-11-2016
   

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Ida Damborg, Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Thies Mathiasen til bedømmelsesudvalget.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/393
  15. Årsplan 2017-2018 og fornyet partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten, og der forelægges et udkast til en fornyet og forenklet udgave af denne partnerskabsaftale. Hvert andet år udarbejdes der desuden - som led i samarbejdet - 2-årige årsplaner, og der forelægges derfor også udkast til årsplan 2017-2018.

  Udkast til fornyet partnerskabsaftale samt årsplan 2017-2018 forelægges med henblik på godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten om regionalt samarbejde. Som et led i partnerskabsaftalen udarbejdes der hvert andet år 2-årige årsplaner for aktiviteter, der har fælles interesse. Den aktuelle årsplan gælder for 2015/2016, og en ny årsplan skal gælde for 2017/2018. Udvalget for dansk-tysk samarbejde bakkede endvidere på deres møde den 31. maj 2016 op om, at en fornyet partnerskabsaftale udarbejdes sideløbende med årsplanen for 2017/2018.

  På denne baggrund forelægges derfor henholdsvis udkast til fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark samt udkast til årsplan 2017/2018.

  Udkastet til en fornyet partnerskabsaftale er forenklet og forkortet i forhold til den forrige, så den afspejler den måde, som samarbejdet fungerer på i praksis. Det betyder også, at antallet af indsatsområder er reduceret til Regional Erhvervsudvikling, Uddannelse og Forskning, Mobilitet samt Kultur og Mindretal for at øge overskueligheden.

  Udkast til årsplanen for 2017/2018 tager udgangspunkt i de fire nye indsatsområder. Under hvert af de nævnte indsatsområder fremgår forslag til initiativer af fælles interesse i årsplanen 2017/2018.

  Sideløbende med Region Syddanmarks administrative og politiske proces behandles partnerskabsaftalen og årsplanen 2017/2018 ligeledes i Slesvig-Holsten.

  Den endelige årsplan 2017/18 samt partnerskabsaftalen planlægges underskrevet i slutningen af 2016 af henholdsvis regionsrådsformanden i Region Syddanmark og ministerpræsidenten i Slesvig-Holsten efter vedtagelse i delstatsregeringen og regionsrådet.

  Der kan forekomme redaktionelle og sproglige ændringer i hele perioden frem til underskrivelsen af dokumenterne, bl.a. i forbindelse med den endelige oversættelse af dokumenterne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til fornyet partnerskabsaftale og udkast til årsplan 2017/2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 01-11-2016
   

  Udvalget bemyndigede formandskabet for udvalget for dansk-tysk samarbejde til - i perioden frem til behandling af sagen i forretningsudvalget - at kunne foretage evt. større ændringer i udkast til fornyet partnerskabsaftale og årsplan 2017/2018.

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at udkast til fornyet partnerskabsaftale og udkast til årsplan 2017/2018 godkendes.

  Carsten Abild og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti tog forbehold.


  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.


  37 stemte for, mens 3 (Dansk Folkeparti) stemte imod.


  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38136
  16. Høringssvar til Svendborg Erhvervsskole vedr. udlægning af grundforløb i Nyborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Svendborg Erhvervsskole har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i Nyborg. Udlægningen skal bl.a. ses i sammenhæng med uddannelsespuljeprojektet ”Campus bygger bro”, som regionsrådet bevilgede støtte til i december 2015 samt EUD udbudsrunden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Svendborg Erhvervsskole har den 25. oktober 2016 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i Nyborg. Høringssvaret skal vedlægges Svendborg Erhvervsskoles ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til udlægningen. 

  Baggrunden for planen om udlægning af det nye GF1 i Nyborg er en nyligt etableret samarbejdsaftale mellem Svendborg Erhvervsskole og Nyborg Kommune, der sigter mod at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne for eleverne i Nyborg Kommunes grundskoler.

  På nuværende tidspunkt udbydes der kun grundforløb inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice (Nyborg Gymnasium), mens de tre øvrige hovedområder inden for erhvervsuddannelserne ikke er repræsenteret i kommunen. Nyborg Kommune vurderer, at der er et betydeligt antal unge i kommunen, som ville vælge en erhvervsuddannelse inden for det tekniske område, hvis udbuddet er til rådighed lokalt. Samtidig bemærker de, at erhvervsstrukturen i Nyborg Kommune er præget af mange virksomheder, der beskæftiger håndværkere eller medarbejdere inden for metalområdet.

  Det er planen, at det nye GF1 inden for teknologi, byggeri og transport skal udbydes i et samarbejde mellem Nyborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Nyborg Gymnasium vil skulle varetage undervisningen i grundfagene, mens Svendborg Erhvervsskole varetager undervisningen i de praktiske fag, dels i Nyborg og dels i Svendborg. Ved afslutningen på GF1 vil eleverne skulle vælge hvilken erhvervsuddannelse, de ønsker at tage. Afhængig af uddannelsesvalget, vil eleven skulle tage til Svendborg, Odense, eller andre steder for at fortsætte på GF2.

  I december 2015 modtog Nyborg Gymnasium tilsagn om støtte på 3,4 mio. kr. fra regionens uddannelsespulje til projektet ”Campus bygger bro”. Projektet har bl.a. til formål at forbedre overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og en del af projektmidlerne er øremærket til et styrket samarbejde med de erhvervsuddannelser, der pt. ikke er repræsenteret i Nyborg. Udlægningen af det nye GF1 i Nyborg skal derfor ses i sammenhæng med projektet ”Campus bygger bro”, og en del af tilskudsmidlerne til dette projekt, vil således kunne anvendes til at understøtte opstarten af det nye GF1.

  Svendborg Erhvervsskole har indhentet høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole, der bakker op om initiativet, og oplyser, at de to parter tilmed har indgået en aftale om anvendelse af Syddansk Erhvervsskoles værkstedsfaciliteter i Odense.

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-2017 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet primært omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016 udpegede administrationen Nyborg Kommune som et af de områder i Syddanmark, hvor de unge i store dele af kommunen har en relativ lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 teknologi, byggeri og transport i Nyborg vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse.

  Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved Nyborg Kommunes bemærkning om, at de lokale virksomheder inden for metalområdet mangler faglært arbejdskraft. Her antager administrationen, at udlægningen af et GF1 inden for teknologi, byggeri og transport på sigt vil kunne bidrage til at afhjælpe denne mangel.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces

  Erhvervsskolerne skal indmelde deres udbud for det kommende skoleår senest den 30. november 2016, hvorefter udbuddene offentliggøres i starten af januar 2017. Dette forudsætter ministeriets godkendelse af de indmeldte udbud, i december 2016.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor først forretningsudvalget den 16. november, og dernæst Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte udkast til høringssvar til Svendborg Erhvervsskole, hvori regionsrådet støtter udlægningen af det nye GF1 i Nyborg, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.
   

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38299
  17. Høringssvar til Rybners vedr. udlægning af grundforløb i Ribe og Varde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rybners i Esbjerg har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde. Udlægningen kommer i forlængelse af EUD udbudsrunden tidligere på året.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rybners har den 1. november 2016 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde. Høringssvaret skal vedlægges Rybners’ ansøgning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om godkendelse til udlægningen.

  Rybners har over for Region Syddanmark givet udtryk for, at de undervejs i EUD udbudsrunden tidligere på året blev kontaktet af flere faglige udvalg med en opfordring til at udlægge indgange til de tekniske erhvervsuddannelser til de mindre handelsskoler i Rybners’ periferi. Opfordringen skal ses i lyset af, at optaget til de tekniske erhvervsuddannelser i disse områder ikke har modsvaret de lokale behov for arbejdskraft på det tekniske område.

  På nuværende tidspunkt udbydes der kun grundforløb inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice i Ribe og Varde (på henholdsvis Ribe Handelsgymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium), mens de tre øvrige hovedområder inden for erhvervsuddannelserne ikke er repræsenteret i Varde Kommune, og heller ikke i Ribe-området.

  Det er planen, at det nye GF1 inden for teknologi, byggeri og transport skal udbydes i et samarbejde mellem Rybners og henholdsvis Ribe Handelsgymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Undervisningen vil primært foregå på de to mindre handelsskoler og med lærerkræfter fra disse skoler, i det omfang det er muligt. Rybners vil selv supplere med lærerkræfter og udstyr, bl.a. ved at dele af undervisningen forventes gennemført hos Rybners i Esbjerg.

  Ved afslutningen på GF1 vil eleverne skulle vælge hvilken erhvervsuddannelse, de ønsker at tage. De fleste elever vil forventeligt fortsætte på GF2 i Esbjerg, men eleverne kan også vælge at fortsætte på en anden skole i eller uden for regionen.

  Rybners har indhentet høringssvar fra EUC Syd, Hansenberg, Vejen Business College, og Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern. Ingen af disse uddannelsesinstitutioner har indvendinger mod Rybners’ tiltag. Derudover har Rybners indhentet høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole, der bakker op om tiltaget, men som samtidig bl.a. bemærker, at man dog ser en potentiel negativ effekt i form af udhuling af skolens afdeling i Grindsted. Denne afdeling har kun akkurat volumen til et bæredygtigt undervisningsmiljø, og Syddansk Erhvervsskole bemærker, at 10-15% af afdelingens elever er bosiddende i Varde Kommune.

  Rybners kvitterer for Syddansk Erhvervsskoles bekymring, og understreger, at en placering af GF1 i Varde naturligvis ikke skal bringe Syddansk Erhvervsskoles aktiviteter i Grindsted i fare. Tiltaget skal bidrage med flere elever i det samlede lokalområde, og her vil Rybners samarbejde med Syddansk Erhvervsskole om at dette sker.

  Endelig medgiver Rybners, at tiltaget med udlægningen af GF1 med fordel kunne være indgået i den netop afsluttede EUD udbudsrunde, men grundet travlheden med netop udbudsrunden, blev de fornødne drøftelser med to nævnte handelsskoler ikke fuldført på daværende tidspunkt.

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-2017 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet primært omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016 udpegede administrationen Varde Kommune og Ribe-området som to af de steder i Syddanmark, hvor de unge har relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 teknologi, byggeri og transport i henholdsvis Ribe og Varde vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse. Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved arbejdsmarkedets opbakning om tiltaget og antager i den forbindelse, at udlægningen af et GF1 inden for teknologi, byggeri og transport på sigt vil kunne bidrage til at imødegå arbejdskraftsudfordringen inden for det tekniske område i den pågældende geografi.

  Endelig noterer administrationen sig Syddansk Erhvervsskoles bekymring om den potentielle negative effekt på optaget på GF1 i Grindsted. Her finder administrationen det afgørende, at Rybners arbejder sammen med Syddansk Erhvervsskole om at sikre, at grundforløbene via et øget optag samlet set bliver bæredygtige i både Grindsted og Varde.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces
  Erhvervsskolerne skal indmelde deres udbud for det kommende skoleår senest den 30. november 2016, hvorefter udbuddene offentliggøres i starten af januar 2017. Dette forudsætter ministeriets godkendelse af de indmeldte udbud, i december 2016.

  Af tidsmæssige årsager forelægges sagen derfor først forretningsudvalget den 16. november, og dernæst Udvalget for Regional Udvikling den 21. november.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At vedlagte udkast til høringssvar til Rybners, hvori regionsrådet støtter udlægningen af det nye GF1 i henholdsvis Ribe og Varde, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Enhedslisten tog forbehold.


  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/20835
  18. Jordforureningsstrategi 2017 - behandling af høringssvar og endelig vedtagelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til ”Jordforureningsstrategi 2017” har været i offentlig høring. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i de bærende principper for regionens indsats over for jordforurening, som regionsrådet vedtog i januar 2016. Den nye strategi afløser ”Revision af Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening 2012”.

  Admini­strationen forelægger forslag til besvarelse af de indkomne høringssvar med henblik på endelig vedtagelse af ”Jordforureningsstrategi 2017”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund

  Lovændringer og væsentlig ny viden om grundvandets sårbarhed har skabt behov for en revision af den hidtidige strategi for jordforureningsindsatsen. Forslag til ”Jordforureningsstrategi 2017” bygger på de bærende principper, som efter offentlig høring og dialog med interessenterne på området, blev vedtaget af regionsrådet den 25. januar 2016. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer blev samtidig bemyndiget til at sende et forslag til en jordforureningsstrategi i høring. Dette skete på udvalgets møde den 26. maj 2016.

  Strategiforslaget omfatter prioritering af grundvands­indsatsen, en ambition og tre fokus­områder for jordforureningsarbejdet samt en beskrivelse af formålet med jord­forurenings­­strategien, regionens opgaver og de bærende principper. Det bemærkes, at regionens konkrete prioritering af videregående indsatser på specifikke lokaliteter fastlægges i den årlige arbejdsplan, som sendes i offentlig høring før årsskiftet.

  Høring

  Forslag til ”Jordforureningsstrategi 2017” har været i offentlig høring i perioden fra 17. juni til 31. august 2016. Det har været offentliggjort på regionens høringsportal og udsendt direkte til kommuner og almene vandforsyninger i Region Syddanmark.

  Der er modtaget høringssvar fra seks kommuner: Fredericia, Nordfyn, Vejen, Ærø, Nyborg og Odense samt fra forsyningsselskabet VandCenter Syd, som leverer drikkevand i Odense Kommune.

  De fire førstnævnte kommuner har ingen bemærk­ninger til strategien. Nyborg Kommune har forslag og spørgsmål til udmøntningen af de bærende principper, og Odense Kommune og VandCenter Syd har spørgsmål og forslag til ­ind­delingen i delområder.

  Høringssvarene er gengivet i vedlagte notat sammen med administra­tionens forslag til besvarelse og konsekvens. Hørings­­svarene og besvarelsen af dem giver ikke anledning til ændringer i strategien.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til behandling af høringssvar godkendes.

  At forslag til ”Jordforurenings­strategi 2017” vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28947
  19. Aflysning af besøg til Guangdong
  fold dette punkt ind Resume
   

  Efter regionsrådets godkendelse den 24. oktober 2016 er der sket ændringer i forudsætningerne for det planlagte besøg til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing den 4. - 6. december. Det foreslås på den baggrund at Guangdong-besøget aflyses.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. oktober 2016, at der i forlængelse af Region Syddanmarks deltagelse i China Denmark Regions and Cities Forum (CDRCF) i Beijing den 4. - 6. december skulle aflægges et besøg i Guangdong-provinsen.

  Denne mulighed var opstået, idet der i Beijing på Grundfos’ opfordring skulle underskrives et Memorandum of Understanding (MoU) mellem Region Syddanmark og Guangdong-provinsen vedr. energi og miljø. MoU’et skulle danne ramme om kommercielle aktiviteter i forhold til byen Zhaoqing, hvor der i forbindelse med opførelsen af en ny bydel planlægges et større anlægsprojekt, hvor man ønsker at gøre brug af dansk teknologi. I forlængelse af underskrivelsen i Beijing skulle delegationen rejse til Guangdong primært for at understøtte CLEANs og Grundfos’ aktiviteter i forhold til Zhaoqing, men også for - når denne lejlighed bød sig - at understøtte andre områder i samarbejdet mellem Guangdong og Region Syddanmark, herunder særligt sundhed.

  Forudsætningerne har dog i mellemtiden ændret sig. Det har vist sig, at Guangdong-provinsen trods tidligere tilsagn nu har afslået at underskrive MoU’et. I stedet planlægger Eksportrådet under Udenrigsministeriet på ambassaden i Beijing nu at underskrive et MoU med byen Zhaoqing sammen med Grundfos under forummet i Beijing. Grundfos har på den baggrund givet udtryk for, at der ikke på nuværende tidspunkt er brug for Region Syddanmarks politiske opbakning i Guangdong. Samtidig vurderer CLEAN også, at deres initiativ endnu ikke er langt nok fremme til at kunne udnytte det politiske besøg alene. Eksportrådet/ambassaden i Beijing deler denne vurdering.

  Det vurderes ikke, at de øvrige planlagte temaer alene kan bære et politisk besøg til Guangdong på nuværende tidspunkt. Det vil samtidig på grund af det fremskredne tidspunkt være svært at få aftaler på plads med de relevante parter i Guangdong. På den baggrund foreslås det, at besøget i Guangdong i forlængelse af CDRCF i Beijing aflyses. Det er ambassaden i Beijings vurdering, at der vil være forståelse herfor i Guangdong-provinsen.

  Region Syddanmark vil fortsat deltage i CDRCF i Beijing med regionsrådets næstformand, formanden for Udvalget for regional udvikling samt en embedsmand, jævnfør regionsrådets beslutning den 26. september 2016, med henblik på at bakke op om den nationale satsning i forhold til Kina samt løfte sundhedsdagsordnen i den forbindelse, herunder at bidrage med oplæg.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At besøget til Guangdong i forlængelse af China Denmark Regions and Cities Forum i december 2016 aflyses.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/32846
  20. Anmodning om regionsrådets godkendelse af ændring i Sydtrafiks vedtægter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Foranlediget af Trafik- og Byggestyrelsen, har Sydtrafik foreslået en ændring af vedtægterne. Ændringen foreskriver, hvordan der skal udpeges et nyt medlem af bestyrelsen i tilfælde af, at en ø-kommune, der vælger at udtræde af Sydtrafik, er repræsenteret i bestyrelsen.

  Regionsrådet skal godkende trafikselskabernes vedtægter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sydtrafik er af Trafik- og Byggestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at vedtægterne mangler en bestemmelse om, hvad der skal ske, hvis en ø-kommune vælger ikke længere at deltage i selskabet.

  På den baggrund har Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab den 9. september 2016 vedtaget at supplere §10 med følgende tilføjelse:

  Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtrædelse.

   

  Da vedtægtsændringer kræver regionsrådets godkendelse, anmoder Sydtrafik herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ændringen af Sydtrafiks vedtægter godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 10-10-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Bo Libergren, Karsten Uno Petersen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/36475
  21. Udtalelse til Statsforvaltningen vedrørende habilitet i OPP-projekt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Statsforvaltningen har anmodet Region Syddanmark om en udtalelse i forhold til vurderingen af tidligere regionsrådsformand Carl Holsts inhabilitet i forbindelse med udbud af OPP-projekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Statsforvaltningen har anmodet om en udtalelse vedrørende den tidligere regionsrådsformands habilitet i forbindelse med udbud af OPP-projekter i forbindelse med sygehusbyggeri. I sin høring af regionen udbeder Statsforvaltningen sig svar på flere konkrete spørgsmål inden 10. december 2016.

  Der er vedlagt et udkast til svar, som indeholder en beskrivelse af sagsforløbet vedrørende bygning af ny psykiatrisk afdeling i Vejle, samt en besvarelse af de konkrete spørgsmål, som bliver stillet af Statsforvaltningen.

  Udtalelsen redegør blandt andet for, at tidligere regionsrådsformand Carl Holst erklærede sig inhabil i forbindelse med behandlingen af udbuddet i forbindelse med bygningen af psykiatrisk afdeling i Vejle.

  Baggrunden for vurderingen var, at administrationen vurderede, at PKA havde en særlig interesse i udbudssagen om psykiatrisk afdeling i Vejle, da PKA objektiv set havde en direkte økonomisk interesse i udbudssagen, og at Carl Holst sad i bestyrelsen for PKA. Den særlige interesse blev vurderet til at knytte sig til selve udbudssagen, og vurderingen var således, at Carl Holst ikke var inhabil i forbindelse med den politiske drøftelse om iværksættelse af udbuddet.

  Vurderingen var den samme i forhold til to regionsrådsmedlemmer, Poul-Erik Svendsen og Bo Libergren, der sad i bestyrelserne for to af de pensionskasser, som var en del af ejerkredsen bag PKA.

  Forretningsudvalget behandlede sagen på deres møde den 16. november 2016. Udtalelsen er justeret på baggrund af forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til udtalelse til Statsforvaltningen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring at tidspunktet for modtagelse af ansøgning til prækvalifikation præciseres i udtalelsen til Statsforvaltningen.
   

  SF tog forbehold.


  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 10/1695
  22. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i oktober/november måned 2016, jævnfør tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I oktober måned 2016 er der sket følgende ansættelse:

  • Michael Dall er ansat som direktør på Odense Universitets Hospital pr. 15. november 2016. Han afløser Jens Peter Steensen, som gik på pension den 1. september 2016.
  • Alan Christian Kimper-Karl er konstitueret som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus pr. 15. november 2016.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-11-2016
   

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/38330
  23. Forslag fra Dansk Folkepartis gruppe
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis gruppe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Folkepartis gruppe har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Dansk Folkeparti anbefaler et forbud mod at bære tørklæde (hidjab) i forbindelse med varetagelse af sundheds- eller sundhedsrelaterede opgaver og arbejde i Region Syddanmark.

  Begrundelse for at fremsætte forslaget:

  • Er at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol og ikke et religiøst symbol.
  • Er at det bliver svært se tiltrækkelig mimik, en stor del af kommunikationen mellem to mennesker sker ved mimik, og den kan ikke fuld udfoldes, når man har et tørklæde på.
  • Er at frafaldne muslimer finder det stærkt ubehageligt at møde kvinder, der bærer tørklæde (hidjab), fordi de ved hvad symbolet står for, og at der derved kan opstå ubehagelige situationer.
  • Er at sygehuspersonalet også skal være rollemodeller for andre unge piger. Med et tørklæde bliver de rollemodeller for en kultur, der slet ikke harmonerer med de danske værdier, vi har på arbejdsmarkedsområdet.

  Det vigtigste argument er, at tørklædet symboliserer ulighed, fordi det viser at kvinder står under mænd, og dermed er de ikke ligeværdige. Det er denne problematik, vi vil til livs ved at anbefale et forbud mod tørklædet (hidjab), og vi mener absolut ikke, at Region Syddanmark kan lægge navn til, at vi aktivt går ind for kønsdiskriminering.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Dansk Folkeparti foreslog et forbud mod at bæretørklæde (hijab) i forbindelse med varetagelse af sundheds- eller sundhedsrelaterede opgaver og arbejde i Region Syddanmark.

  Der blev stemt om, hvorvidt forslaget fra Dansk Folkeparti skulle sættes til afstemning.

  36 stemte imod gennemførelsen af en afstemning om forslaget, og 3 (Dansk Folkeparti) stemte for.

  Dansk Folkeparti anmodede om at få tilføjet følgende mindretalsudtalelse til beslutningen:

  ”Vi finder at baggrunden bag vurderingen af legaliteten af det fremsatte forslag er forkert, da det ikke tager hensyn til, at man udmønter Sharia lovgivning ved at gå med hidjab. Derfor vil Dansk Folkeparti indbringe punktet, med en udtalelse, for Statsforvaltningen. Udtalelsen vil blive tilsendt.”

  Venstre stillede forslag om at:

  ”Forslaget fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance oversendes til administrationen, idet der ønskes en juridisk vurdering af lovligheden af forslaget samt - i tilfælde af det er lovligt - yderligere belysning af implikationerne af forslaget, herunder MED-systemets vurdering.” 

  Nye Borgerlige og Liberal Alliance havde stillet følgende forslag:

  ”Sundhedspersoner som er ansat i region Syddanmark, skal i arbejdstiden fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutral. Dette skal ske af hensyn til patienter og andre brugerne af region Syddanmarks sundhedsvæsen.

  Det er vigtig, at når man er syg og eller sundhedsbruger kun møder neutrale personer og ikke skal forholde sig til sundhedspersoners ideologier.

  Vi finder det vigtig, at indføre en sådan ”neutralitet regel", da vi frygter, at det i fremtiden vil blive et øget problem.” 

  27 stemte for Venstres forslag: Venstre (15), Liberal Alliance (1), Nye Borgerlige (2), Det Konservative Folkeparti (2), Det Radikale Venstre (1), 6 fra Socialdemokratiet (Pierre Topaz, Poul Andersen, Bente Gertz, Pia Tørving, William Jensen og Simon Hempel-Jørgensen)

  3 stemte imod (Dansk Folkeparti)

  9 undlod at stemme: Enhedslisten (2), SF (2), 5 fra Socialdemokratiet (Peter Christensen, Andrea Terp, Meho Selman, Jørn Lehmann Petersen og Vibeke Hejnfelt)

  Venstres forslag var herefter vedtaget.

  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen og Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.
   

  Poul-Erik Svendsen deltog ikke i afstemningen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/25172
  24. Udpegning af ny observatør til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje ønsker at blive fritaget for hvervet som observatør i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje blev i januar 2014 udpeget som observatør til Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  Hans Philip Tietje har imidlertid meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet. Begrundelsen er, at Hans Philip Tietje også er i byrådet i Aabenraa Kommune, hvor han har overtaget posterne fra afdøde kulturudvalgsformand Tim Wulf, herunder posten i Kulturudvalg Sønderjylland Schleswig. Kommunens kulturudvalgsformand skal repræsentere kommunen i udvalget.

  Valg til et hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for hverv for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsmedlem Hans Philip Tietje fritages for hvervet som observatør i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-11-2016
   

  Indstillingen tiltrådt. Venstre meddelte, at Poul Andersen besætter pladsen som observatør i Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig.


  Vibeke Syppli Enrum, Karsten Uno Petersen, Bjarne Jensen, Lasse Krull og Poul-Erik Svendsen deltog ikke i sagens behandling.

  John Littau, Vibeke Hejnfelt og René Lundegaard deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  25. LUKKET - salg af arealer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  26. LUKKET - salg
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  27. LUKKET - erstatningskrav
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  28. LUKKET - krav og garanti
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 30-11-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap