Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 02. december 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 02. december 2016

Mødedato
02-12-2016 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering
  3. Byggeprogram for etablering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter
  4. Navngivning af sydjysk børne- og ungdomspsykiatri
  5. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH
  6. Puljemidler til implementering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
  7. Satspuljeforlig 2017-2020
  8. Orientering om arbejde vedrørende patientansvarlig læge
  9. Orientering om status for specialeplanlægning inden for psykiatri
  10. Status for monitorering af udredningsretten
  11. Orientering om status vedrørende Nyt OUH projektforslag
  12. Benchmarking i psykiatrien 2015
  13. Status på udmøntningen af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  14. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017
  15. Mødekalender 2017
  16. Eventuelt
  17. Lukket punkt: Sundhedscenter
  18. Lukket punkt: Handicapcenter
  19. Lukket punkt: EPJ-strategi


  Sagsnr. 16/169
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Godkendt.


  Sagsnr. 16/169
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Formanden orienterede om, at der afholdes ekstraordinært møde den 19. december 2016, kl. 14.00 vedrørende projektforslag for Nyt OUH.

  Administrerende sygehusdirektør Charlotte Rosenkrantz Josefsen orienterede om patientsag i Svendborg.


  Sagsnr. 14/23976
  3. Byggeprogram for etablering af Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. december 2015 at afsætte midler til etablering af Låsbyhøj – det mentale sundhedscenter.

  Der forelægges hermed byggeprogram for sundhedscenteret med henblik på meddelelse af anlægsbevilling. Projektet gennemføres som et samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark med primært fokus på mental sundhed. Låsbyhøj skal rumme såvel kommunale som regionale funktioner. Centret etableres som en ombygning af de eksisterende rammer, og regionens udgift er beregnet til i alt 28,3 mio. kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et vigtigt element i Region Syddanmarks psykiatriplan "Fremtidens psykiatri" er samling af alle ambulante aktiviteter inden for almenpsykiatrien i lokalpsykiatrier. I Kolding vil det blive som en del af et kommende fælles regionalt-kommunalt sundhedscenter.

  Visionen for Låsbyhøj er at skabe de fysiske rammer for tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer med særlig fokus på sammenhængende borgerforløb.

  Byggeprogrammet er et resultat af et samarbejde mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark og er baseret på input fra brugermøder med repræsentanter fra de kommende funktioner i centeret. Samtidig er alle de tekniske krav til byggeriet fra henholdsvis kommune og region samlet, så det lever op til kommunens og regionens standarder. Resumé af byggeprogrammet er vedlagt.

  Region Syddanmark køber en andel af Låsbyhøj, beliggende på Nørregade 1, 6000 Kolding. Andelen svarer til 32 % af bygningen, baseret på bruttoetagearealer. Der udarbejdes særskilt dokument om købsaftalen.

  Idet projektet er ét fælles projekt mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark, er der tale om en fælles bygherrefunktion med de rettigheder og forpligtigelser, der følger heraf.

   

  Organisering

  Projektet forankres i en styregruppe med delt formandskab mellem kommune og region. Styregruppen sekretariatsbetjenes af en delt projektgruppe, hvori der også er fælles formandskab mellem en teknisk projektleder og en administrativ projektleder fra hver af de to bygherrer.

  Fordeling af udgifter

  På nuværende tidspunkt er der forventning om, at region får en tredjedel og kommune to tredjedele af huset, der skal ombygges. Grundreglen er, at frem til byggefasen fordeles projekteringsudgifterne mv. ligeligt mellem parterne med 32 % til region og 68 % til kommune. Når projektet er færdigprojekteret og den præcise arealfordelingsnøgle foreligger, vil denne blive brugt i forhold til fordeling af håndværkerudgifterne.

  Proces

  Bygherrerne har valgt Ingeniør’ne i Kolding som bygherrerådgiver. Valget er godkendt af styregruppen, hvor regionen også deltager.

  Der har i perioden maj 2016 – oktober 2016 været gennemført en brugerproces med inddragelse af de funktioner, der skal indgå i det kommende sundhedscenter med henblik på få beskrevet kravene til husets funktionalitet, så huset kan understøtte samarbejdet på tværs mellem kommune og region.

  Projektet forventes i januar 2017 udbudt i totalentreprise i omvendt licitation. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud med prækvalifikation.

  Totalentreprisetilbuddene vurderes af et bedømmelsesudvalg, bestående repræsentanter fra kommune og region, herunder udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget i Kolding Kommune og udvalgsformanden for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark samt en ekstern fagdommer. Indgåelse af totalentreprisekontrakt forventes afsluttet sommeren 2017. Anlægsfasen forventes at kunne starte op i august 2017. Sundhedscentret forventes på nuværende tidspunkt færdigt i februar 2019, så det kan tages i brug marts 2019.

  Der henvises i øvrigt til andet dagsordenspunkt om samarbejdsaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At byggeprogram for Låsbyhøj - det mentale sundhedscenter godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 28,3 mio. kr. (indeks 140,4) til regionens andel af sundhedscentret, inkl. køb af andel m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til på regionens vegne at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33278
  4. Navngivning af sydjysk børne- og ungdomspsykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  De to sydjyske børne- og ungdomspsykiatrier fusionerer fra årsskiftet som følge af regionsrådets beslutning vedrørende Budget 2016. Den fusionerede afdeling skal navngives, og Psykiatrisygehuset foreslår, at navnet bliver Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på sit møde 25. april 2016 Aftale om udmøntning af besparelser i budget 2016 og følgende budgetår jfr. budgetaftalen af 23. september 2015, hvormed Psykiatrisygehusets børne- og ungdomspsykiatriske dag-, døgn- og akutfunktioner i Esbjerg opretholdes. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle etableres fælles ledelse og administration af afdelingerne i Esbjerg og Aabenraa. Dermed udgik det oprindelige forslag i omstillingskataloget vedrørende psykiatri i forbindelse med Budget 2016. Her blev det foreslået at nedlægge de børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnfunktioner i Esbjerg.

  Fusionen mellem Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa og Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg sker som et led i en omstillingsproces for at sikre ekstra midler til arbejdet med at reducere brugen af tvang i psykiatrisygehuset. Fusionen er her og nu under forberedelse og træder i kraft fra januar 2017.

  Den nye afdeling vil have døgn-, dag- og ambulant børne- og ungdomspsykiatri i Aabenraa og Esbjerg samt fra februar 2017, når OPP-byggeriet står klar, ambulant børne- og ungdomspsykiatri i Vejle.

  Forberedelsen af fusionen indeholder blandt andet, at afdelingen skal navngives. Navnet er drøftet mellem den fremtidige afdelingsledelse, ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen og oversygeplejerske Yvonne Reinholdt og sygehusledelsen for Psykiatrien i Region Syddanmark.

  På den baggrund foreslås det, at den nye afdeling, der fra årsskiftet sammen med Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er Psykiatrisygehusets behandlingstilbud til børn og unge, kommer til at hedde Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet, at den nye børne- og ungdomspsykiatriske afdeling, der dækker det sydjyske område, kommer til at hedde Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 16/38622
  5. Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af regionsrådets behandling den 24. oktober 2016 fremlægges sag vedrørende budget- og bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med tilvejebringelse af balance i anlægsøkonomien for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandling af projektforslag for Nyt Universitetshospital i Odense tiltrådte regionsrådet den 24. oktober 2016 bl.a., ”at der bringes balance i anlægsøkonomien i Nyt OUH ”Byggeri” i overensstemmelse med den i overliggernotatet beskrevne løsning, hvor alle kliniske afdelinger flyttes med ud på Nyt OUH. De økonomiske konsekvenser af den valgte løsning forelægges på regionsrådets møde i december 2016.”

  Beslutningen indebærer, at udgifter vedrørende Medicinprojekt samt Besøgscenter afholdes inden for det midlertidige råderum i 2016 inden for årets driftsloft.

  Budget- og bevillingsmæssige konsekvenser herudover omfatter, at der meddeles særskilt bevilling til Overordnet byggemodning uden for ”Hospitalsringen” inden for regionens anlægsloft samt forhøjelse af rådighedsbeløb vedrørende Psykiatriens andel af Nyt OUH i 2018-2022.

  Øvrige elementer indarbejdes efterfølgende. Reorganisering af Projektorganisationen for Nyt OUH, tilpasset den valgte udbudsform indarbejdes således i forslag til driftsbudget 2018-2021, mens Løbende betaling af tilslutningsafgifter ved forhøjede bidrag i driftsbudgettet henholdsvis Løbende betaling af koblingszonen i driftsbudgettet indarbejdes i driftsbudgettet (forventet) fra henholdsvis 2020 og 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At den meddelte bevilling på 2,086 mio. kr. til Psykiatriens andel af Nyt OUH vedrørende etablering af besøgscenter nulstilles.

  At afsatte rådighedsbeløb vedr. Psykiatriens andel af Nyt OUH forhøjes med 58,0 mio. kr. i årene 2018-2022 på baggrund af det reviderede projektforslag, finansieret af de likvide aktiver.

  At der meddeles anlægsbevilling på 114,0 mio. kr. (indeks 140,4) til overordnet byggemodning uden for ”Hospitalsringen”.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 114,0 mio. kr. i 2016-2018 til formålet, finansieret af dels den afsatte konsolideringsramme, somatik i 2016-2018, dels mindreforbrug på afsatte rådighedsbeløb i 2016-2017 vedrørende Psykiatriens andel af Nyt OUH. Afsatte rådighedsbeløb hertil i 2018-2022 forhøjes tilsvarende.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 24-11-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg (F) og Andreas Lund Andersen (Ø) tog forbehold.


  Sagsnr. 16/37073
  6. Puljemidler til implementering af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunerne i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Psykiatrien i Region Syddanmark har sammen udarbejdet ansøgning til Socialstyrelsens pulje til fase 2 af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Projektperioden er 1. december 2016 til 30. november 2017. Socialstyrelsen har imødekommet regionens ansøgning med 1.634.000 kr., og dermed kan implementeringen af forløbsprogrammet påbegyndes december 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunerne i Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Psykiatrien i Region Syddanmark har sammen udarbejdet ansøgning til Socialstyrelsens pulje til fase 2 af forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser. Projektperioden er 1. december 2016 til 30. november 2017. Socialstyrelsen har imødekommet ansøgningen, tilskuddet er dog reduceret med 175.987 kr. i forhold til det ansøgte beløb, således at tilskuddet udgør 1.634.000 kr.

  Projektets målgruppe er borgere i aldersgruppen 30-65 år, som tidligere har haft en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgerne skal være i sygedagpengeforløb, jobafklaringsforløb eller være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og samtidig visiteret til behandling for angst og/eller depression i den regionale psykiatri.

  Formål med projektet er overordnet set at implementere et lokalt tilpasset forløbsprogram til målgruppen. Selve forløbsprogrammet er udarbejdet som første fase af projektet og er færdig den 30. november 2016, hvor det skal indsendes til Socialstyrelsen.

   

  Baggrunden for forløbsprogrammet er, at man på beskæftigelsesområdet i kommunerne oplever en stor andel af borgere med psykiske lidelser, særligt blandt sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Det er vurderingen, at der vil være et potentiale i at øge graden af arbejdsfastholdelse ved, at aktørerne omkring målgruppen i større grad samarbejder om mål og koordinerede indsatser i et fælles forløbsprogram. Det vil kunne foregå i sammenhæng med de eksisterende koordineringstiltag, der er etableret med rehabiliteringsteam, koordinerende sagsbehandler og udskrivningsaftaler.

  Med udgangspunkt i en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats er målet at skabe et sammenhængende forløb, hvor den enkelte borger oplever, at de forskellige tilbud arbejder sammen og dermed bidrager aktivt til, at et forløb opleves planlagt, forudsigeligt og koordineret. Forløbsprogrammet skal være med til at tydeliggøre, at de forskellige indsatser arbejder ud fra et fælles værdigrundlag, som har sit fundament i empowerment, recovery og rehabiliteringsparadigmet. Udgangspunktet er, at den enkelte borger inddrages aktivt i samarbejdet og betragtes som en ligeværdig samarbejdspartner.

  Forløbsprogrammet implementeres i de fire kommuner, som tilhører Psykiatrisk Afdeling Aabenraas optageområde. Da Haderslev Kommune ikke har været med i udarbejdelsen af det lokalt tilpassede forløbsprograms fase 1, er der forskel i udgangspunkt for de fire kommuner. Det må derfor forventes, at implementeringen af forløbsprogrammet i Haderslev Kommune vil have et andet tempo end i de øvrige kommuner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/38607
  7. Satspuljeforlig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen og størstedelen af partierne i Folketinget har indgået ”Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 8. november 2016 indgik regeringen og størstedelen af partierne i Folketinget ”Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020”.

  Aftalen indeholder 32 indsatser inden for tre overordnede områder:

   

  • Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien
  • Styrket indsats for de svageste ældre
  • Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet

  Regionerne kan søge om finansiering til indsatser inden for puljerne til henholdsvis ”Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien” og ”Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet”.

  For begge puljer gør sig gældende, at indsatserne herunder som udgangspunkt ikke permanentgøres efter 2020.

  I vedlagte notat gives et overblik over de indsatser, som involverer regionerne direkte, og hvor regionerne kan søge om finansiering til opgaven.

  Processen omkring udfærdigelse af ansøgninger inden for de relevante indsatsområder vil blive igangsat, når staten melder de konkrete vilkår for ansøgningerne ud til regionerne m.fl. Udvalget vil løbende blive orienteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/15391
  8. Orientering om arbejde vedrørende patientansvarlig læge
  fold dette punkt ind Resume

  Som en del af Borgernes Sundhedsvæsen blev der i 2015 udarbejdet et nationalt rammepapir om den patientansvarlige (behandlingsansvarlige) læge, hvor regionerne forpligter sig til at gennemføre pilotprojekter om tilrettelæggelsen heraf og med en ambition om en senere bred implementering. I økonomiaftalen for 2017 er det efterfølgende aftalt, at regionerne fra 2017 skal indføre patientansvarlig læge bl.a. med det formål at fremme patienters og pårørendes oplevelse af mere sammenhængende patientforløb.  Der orienteres om status på arbejdet med pilotprojekter i Region Syddanmark, herunder i psykiatrien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af den fællesregionale strategi Borgernes Sundhedsvæsen udarbejdede Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger i 2015 et rammepapir om den patientansvarlige (behandlingsansvarlige) læge. Det blev her aftalt, at regionerne forpligter sig til at gennemføre pilotprojekter, der kan bidrage til en erfaringsopsamling og tydeliggørelse af konceptet i forhold til de varierende benævnelser og forståelser, der aktuelt eksisterer på området.

  Som udløber af rammepapiret er det i økonomiaftalen for 2017 mellem Danske Regioner og regeringen nu aftalt, at regionerne fra 2017 indfører patientansvarlig læge baseret på erfaringer fra igangværende forsøg i regionerne. Regeringen vil på den baggrund arbejde på at opnå opbakning i Folketinget til at afvikle kontaktpersonordningen, som i dag er en del af Sundhedsloven. I økonomiaftalen anvendes begrebet patientansvarlig læge, og det er derfor tværregionalt besluttet fremadrettet at anvende denne terminologi i projektet i stedet for titlen behandlingsansvarlig. 

  Der er i november 2016 indgået en politisk aftale om national model for patientansvarlige læger, som skitserer rammerne for og forståelsen bag den patientansvarlige læge. Det er heri aftalt, at der ultimo 2016 skal udarbejdes en hvidbog, som på baggrund af erfaringsopsamling/evaluering af de igangværende pilotprojekter i regionerne skal indeholde en definition og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger. Udrulning af konceptet, skal - med afsæt i den nationale aftale og hvidbogen - påbegyndes i 2017, for kræftområdet først og siden for alle patienter. 

  Formålet med den patientansvarlige læge er følgende:

  ·         Sikre øget kontinuitet, sammenhæng og fremdrift i behandling

  ·         Øget tryghed og tilfredshed hos patienter/pårørende via inddragelse/dialog

  ·         Øget faglig kvalitet i behandlingsforløb

  ·         Øget motivation/arbejdsglæde hos sundhedspersonale

  ·         Kulturændring – behandlingsforløb tilrettelægges i højere grad i et samarbejde mellem læge og patient/pårørende


  I Region Syddanmark er man i proces med at afprøve funktionen i pilotprojekter både inden for det somatiske og psykiatriske område. Der er etableret lokale projektorganisationer for de enkelte projekter på sygehusene, og der er nedsat en regional styregruppe, som bl.a. har haft til opgave at understøtte løbende erfaringsudveksling og vidensdeling på tværs af pilotprojekterne.

  Inden for psykiatrien sker der afprøvning i et projekt i regi af Psykiatrisk Afdeling Aabenraas lokalpsykiatri i Tønder. Fokus i projektet er patienter med en psykisk lidelse og samtidigt alkohol- eller stofmisbrug, og det skal afprøves, om en organisering med patientansvarlig læge kan bidrage til at sikre et optimalt behandlingstilbud på tværs af de psykiatriske, somatiske og kommunale tilbud for denne patientgruppe. Pilotprojektet er nærmere beskrevet i bilag. 

  Pilotprojekterne er blevet tilrettelagt ultimo 2015 - primo 2016, og den egentlige afprøvning med inddragelse af patienter er for de fleste projekter påbegyndt i 2. kvartal af 2016.  Der gennemføres en fælles regional kvalitativ evaluering af projekterne i Region Syddanmark ud fra en MTV lignende metodik, som regionens Center for Kvalitet varetager.  Denne evaluering forventes at foreligge ultimo 2016, og resultaterne herfra vil således skulle indgå som input i proces for implementering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39082
  9. Orientering om status for specialeplanlægning inden for psykiatri
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har den 13. september 2016 meddelt udkast til placering af hovedparten af specialfunktionerne, som regionerne ansøgte om den 15. januar 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Planlægningsprocessen i hovedtræk
  Regionsrådet godkendte den 21. december 2015 plan for ansøgning af regions- og højtspecialiserede funktioner. Planen var udarbejdet med afsæt i regionens præmisser, Sundhedsstyrelsens vejledninger og med faglig rådgivning fra regionens specialeråd. Der var ansøgningsfrist for placering af specialfunktioner den 15. januar 2016 til Sundhedsstyrelsen inden for de 34 lægelige specialer samt psykiatri- og børne- og ungdomspsykiatrispecialerne.

  I perioden ultimo maj 2016 til ultimo august 2016 har der været dialog mellem Sundhedsstyrelsen og Region Syddanmark om placering af specialfunktioner. Sideløbende hermed har der været afholdt møder i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning. Det er Region Syddanmarks oplevelse, at Sundhedsstyrelsen har været lydhør over for de argumenter, Region Syddanmark er fremkommet med for at fastholde specialfunktioner.

  Undervejs i processen har det været nødvendigt for Sundhedsstyrelsen at justere tidsplanen. Det betyder, at Sundhedsstyrelsen forventer at sende en ny specialeplan og endelige svarbreve den 1. marts 2017 og ikke som tidligere planlagt den 15. december 2016.

  Sundhedsstyrelsens specialeudmelding af 13. september 2016
  Inden for Specialet psykiatri og specialet Børne- og ungdomspsykiatri søgte Region Syddanmark om i alt 38 specialfunktioner, heraf har Sundhedsstyrelsen givet afslag på fire specialfunktioner. Alle fire afslag er givet til matrikler, som ikke tidligere har varetaget funktionen.

  Afslag er begrundet i, at Sundhedsstyrelsen skønner, at det nødvendige patientvolumen ikke er til stede.

  Opgørelse for psykiatriområdet over status på fordeling af specialfunktioner pr. 13. september 2016

  Matrikel navne

  Afvist

  Godkendt

  Godkendt til formaliseret samarbejde

  Hovedtotal

  Børne- og Ungdomspsykiatri Odense – Universitetsfunktion

  1

  10

  2

  11

  Psykiatrisk afdeling, Middelfart

  2

  2

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

  2

  2

  Psykiatrisk Afdeling Odense - Universitetsfunktion

  15

  15

  Afdeling for Traume- og torturoverlevere, Odense

  1

  2

  3

  Afdeling for Traume- og torturoverlevere, Vejle

  2

  1

  3

  Hovedtotal

  4

  32

  2

  36

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at orientering om status for specialeplanlægning tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 13/21850
  10. Status for monitorering af udredningsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatri- og Socialudvalget orienteres om status på implementering af 30 dages

  udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal fra monitorering af afslutning på

  udredning for perioden 1. januar til 31. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget besluttede den 19. januar 2016 at følge udredningsretten

  kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelser af data for afslutning af udredning på

  www.esundhed.dk.

  Den 16. september 2016 blev data for afslutning af udredning for 2. kvartal 2016 offentliggjort. Materiale vedrørende offentliggørelsen blev fremsendt til udvalget den 22. september 2016.

   

  I denne status er der derfor medtaget data til og med 31. oktober 2016. Akkumuleret opgørelse samt opgørelse fordelt på måneder for hele perioden er vedlagt i bilag.

  Data fra monitoreringen af udredningsretten viser fortsat en fremgang i forhold til

  målopfyldelse. I perioden 1. januar til 31. oktober 2016 blev 82 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 85 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for 30 dage.

  Isoleret set er målopfyldelsen i oktober måned 2016 92 % for voksenpsykiatrien og 87 % for børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  11. Orientering om status vedrørende Nyt OUH projektforslag
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om status vedrørende Nyt OUH projektforslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives der en orientering om status på Nyt OUH projektforslag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/34110
  12. Benchmarking i psykiatrien 2015
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner udsender årligt en benchmark rapport på psykiatriområdet. Den 17. november 2016 blev rapporten med data for 2015 offentliggjort. I rapporten præsenterer Danske Regioner sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner udsender årligt en benchmark rapport på psykiatriområdet. Den 17. november 2016 blev rapporten med data for 2015 offentliggjort. I rapporten præsenterer Danske Regioner sammenlignelige nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Tallene viser udviklingen for psykiatrien over de seneste fem år.

  Samlet set er der en stigning af patienter i behandling nationalt og også i Region Syddanmark. Region Syddanmark har dog den laveste stigningstakt, idet Region Syddanmark i udgangspunktet har haft en større andel borgere i behandling end de øvrige regioner. I 2015 var der 37.000 borgere i behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark, heraf 7.000 i børne- og ungdomspsykiatrien og 30.000 i voksenpsykiatrien.

  I 2015 var der 248.000 ambulante besøg i voksenpsykiatrien og 39.000 ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien. Den relativt høje ambulante aktivitet er bl.a. et udtryk for, at langt den overvejende del af borgerne behandles ambulant (ca. 85 %). Den høje ambulante andel afspejler bl.a. Region Syddanmarks ambulante strategi for psykiatri, hvor det søges at behandle flest muligt ambulant, så borgeren i størst muligt omfang understøttes i igen at kunne fungere i sin egen hverdag. Den ambulante strategi understøttes bl.a. også ved, at Region Syddanmark har oprettet et væsentligt antal lokalpsykiatrier.

  At patienterne i høj grad behandles ambulant medfører, at omkostningerne pr. behandlet borger, bliver lavere end hvis andelen af borgere, som behandles under indlæggelse havde været højere. Dette kan i benchmarkingrapporten bl.a. ses ved, at Psykiatrien i Region Syddanmark har det laveste udgiftsniveau pr. patient.

  I voksenpsykiatrien har Region Syddanmark den laveste behandlingsintensitet på landsplan. Den lave behandlingsintensitet kan hænge sammen med, at Psykiatrien i Region Syddanmark som udgangspunkt ser alle, som henvises. Dertil kommer, at der i Region Syddanmark er færre privatpraktiserende psykiatere. Psykiatrien i Region Syddanmark vil derfor kunne have en større andel af korte forløb, hvilket gør behandlingsintensiteten lavere.

  Region Syddanmarks sengepladser til psykiatriske patienter pr. 1.000 indbyggere svarer til landsgennemsnittet for børne- og ungdomspsykiatrien på 0,19 plads pr. 1.000 indbygger, mens der i voksenpsykiatrien er 0,58 plads pr. 1.000 indbygger mod 0,61 på landsplan.

  Den gennemsnitlige liggetid for patienter i voksenpsykiatrien ligger lige under landsgennemsnittet, mens børne- og ungdomspsykiatrien har den laveste gennemsnitlige liggetid nationalt. Bag dette ligger en bevidst strategi i psykiatriplanen fra 2007 om, at mest mulig behandling skal foregå ambulant, jf. ovennævnte.

  Antallet af genindlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien er steget på landsplan og i Region Syddanmark, og der kan være flere forklaringer på stigningen. En bagvedliggende årsag kan være, at man, som led i behandlingen, aftaler udskrivelse med mulighed for genindlæggelse. I Region Syddanmark falder den gennemsnitlige indlæggelsestid i børne- og ungdomspsykiatrien, men samtidig er der ledig sengekapacitet, idet belægningsprocenten på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger var 85 % i 2015. Det tyder således ikke på, at det er pres på sengekapaciteten, der har indflydelse på udviklingen i genindlæggelser.

  Antallet af absenteringer fra retspsykiatriske eller lukkede psykiatriske afsnit er steget i 2015. Der kan være tale om tilfældige udsving, men det kan også være en konsekvens af, at der er flere patienter med dom indlagt på almenpsykiatriske afdelinger, som ikke er indrettet til denne målgruppe. Konverteringen af et almenpsykiatrisk sengeafsnit i Middelfart til retspsykiatri forventes at kunne reducere antallet af absenteringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  13. Status på udmøntningen af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår aftale om etablering af 150 pladser på landsplan på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Der gives på mødet en status på arbejdet med at udmønte aftalen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. På mødet den 4. november 2016 blev aftaleteksten behandlet i udvalget.

  Aftalen indebærer, at der etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling.

  Foruden etablering af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger indeholder handlingsplanen en række andre initiativer til forebyggelse af vold på botilbud

  Der gives på mødet en orientering om status på arbejdet med at udmønte delaftalen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/39711
  14. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunernes Landsforening (KL) afholder den 10.-11. maj 2017 sit årlige social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg. Det foreslås, at der arrangeres fælles deltagelse for Psykiatri- og Socialudvalget og regionens socialledelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunernes Landsforening (KL) afholder årligt i maj måned det social- og sundhedspolitiske forum i Aalborg. I 2016 var temaet "Velfærd til debat - ansvar og grænser". Målgruppen for dagene er politikere og embedsmænd samt organisationer, foreninger, ministerier m.v. på social- og sundhedsområdet. Det næste social- og sundhedspolitiske forum afholdes den 10.-11. maj 2017.

  KL har besluttet, at man fra efteråret og frem til Social- og Sundhedspolitisk Forum i maj 2017 sætter særligt fokus på voksensocialområdet. Baggrunden er, at socialområdet i dag er i en udvikling med stort fokus på at øge borgernes egenmestring og selvforsørgelse samt at bringe borgere sammen på nye måder, der styrker den enkelte og fællesskabet. Udviklingen ændrer rammerne for, hvordan socialpolitik tænkes og implementeres i praksis. KL har i denne sammenhæng indledt en proces for formulering af et decideret socialpolitisk udspil, som planlægges at være klar op til Social- og Sundhedspolitisk Forum 17. 

  Der er et tæt samarbejde mellem kommunerne og regionen om det specialiserede socialområde. Regionen følger og bidrager derfor gerne i den nationale dialog på socialområdet, herunder også i en kommende debat om udviklingen af voksensocialområdet. Det regionale socialområde har desuden flere gange været repræsenteret med en stand på KL-temadage for at synliggøre socialrådets specialkompetencer i forhold til borgere med særlige behov. Det påtænkes, at socialområdet igen repræsenteres med en stand i maj 2017.

  Det foreslås, at der arrangeres fælles deltagelse på social- og sundhedspolitisk forum den 10.-11. maj 2017 for udvalget og regionens socialledelse. Hvis der er interesse for deltagelse, vil administrationen koordinere tilmeldinger og indkvartering, når der foreligger nærmere oplysninger om program m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Drøftedes. Der arbejdes videre med udvalgets deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum.


  Sagsnr. 16/169
  15. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017 er godkendt på udvalgsmøderne henholdsvis den 23. august 2016, den 4. oktober 2016 og den 4. november 2016.

  Mødekalender for 2017 er herefter:

  24. januar 2017, kl. 14.00-16.30, OPP Vejle

  13. marts 2017, kl. 14.00-16.30, RCT Jylland, Haderslev

  25. april 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  15. maj 2017, kl. 14.00-16.30, Midgårdshus, Ribe

  20. juni 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  29. august 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  26. september 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Til orientering.

  Det undersøges nærmere, om der er mulighed for at afholde udvalgsmødet i maj umiddelbart før KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum.


  Sagsnr. 16/169
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 02-12-2016

  Intet.


  Sagsnr.
  17. Lukket punkt: Sundhedscenter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  18. Lukket punkt: Handicapcenter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  19. Lukket punkt: EPJ-strategi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 06-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |