Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 06. december 2016

Mødedato
06-12-2016 kl. 14:00 - 16:10

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Pia Tørving, A
 • Peter Christensen, A
 • Hans Winther, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Thyge Nielsen, V
 • Henning Ravn, V
 • Louise Linde
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering
 • Flemming Bay-Jensen
 • Inga Bredgaard
 • Inger Kielstrup
 • Klaus Bodo Paul Jensen
 • Rita Bruun
 • Merete Helgens
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Annelise Sattrup

 • Afbud
 • Louise Linde
 • Inger Kielstrup
 • Klaus Bodo Paul Jensen
 • Hanne Grønborg

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på ambulancestationen i Vejle
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  3. Status på ambulancetjenesten
  4. National demenshandlingsplan 2025
  5. Film fra OUH om patientinddragelse
  6. Mulighed for gratis parkering ved Odense Universitetshospital
  7. Opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet
  8. Sygehusenhedernes principper og praksis vedr. returnering af behandlingsredskaber (herunder albuestokke) efter endt brug
  9. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  10. Mødeplan
  11. Gensidig orientering
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Besøg på ambulancestationen i Vejle
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådsmødet starter i mødelokale 4. Sundhedsbrugerrådet går samlet hen til ambulancestationen i Vejle, Boulevarden 66, hvor der er generel orientering og mulighed for spørgsmål kl. 14.10 – 14.45.

  Fra Responce deltager i mødet:

  Adm. dir. Michael Sørensen

  Ambulancechef Lars Thykjær Pedersen

  Fra kl. 15 er der ordinært møde i mødelokale 4 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Til orientering.

  Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  2. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Godkendt.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  3. Status på ambulancetjenesten
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fastsat politisk vedtagne mål for de gennemsnitlige responstider for A-kørsler i de fire delområder i Region Syddanmark. Disse mål er fastsat som en afvejning mellem på den ene side sikkerhed for borgerne i form af kortest mulig responstid og på den anden side hensyn til geografisk infrastruktur i de fire delområder. Det betyder, at responstidsmålet i de tættere befolkede områder med god infrastruktur er lavere end i de tyndere befolkede områder med længere køreafstande.

   

  Delområde

  Servicemål

  Fyn

  7,9 min

  Sydvestjylland

  8,6 min

  Sønderjylland

  9,8 min

  Trekantsområdet

  7,9 min

  Nedenstående ses responstiderne for de seneste måneder, samt responstider for borgerresponstid, der er den første sundhedsprofessionelle hjælp på stedet.

  Det kan konstateres, at responstiderne i regionen som helhed er faldet fra 8,4 min. i juli 2016 til 7,9 min. september og oktober 2016. Faldet er sket på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland, men responstiderne i Trekantsområdet har ligget på et stabilt niveau i hele perioden. Tallene med rødt i nedenstående tabel markerer de måneder, hvor servicemålene er opfyldt.

  Gennemsnitlige responstider

   

  Juli

  August

  September

  Oktober

  Delområde

  Amb.

  Borger respons

  Amb.

  Borger respons

  Amb.

  Borger respons

  Amb.

  Borger

  respons

  Fyn

  8,3

  8,0

  8,1

  7,9

  7,8

  7,7

  7,8

  7,7

  Sydvestjylland

  8,7

  7,8

  8,5

  7,7

  8,2

  7,6

  8,2

  7,7

  Sønderjylland

  9,6

  8,6

  9,4

  8,4

  8,9

  8,1

  8,7

  7,8

  Trekantsområdet

  7,3

  7,2

  7,3

  7,3

  7,0

  6,9

  7,3

  7,2

  Region Syddanmark

  8,4

  7,9

  8,2

  7,8

  7,9

  7,6

  7,9

  7,6

  Sikring af beredskabsleverancer og midlertidig tilkøb
  Med henblik på at sikre regionens samlede beredskabsleverancer er der, ud over mulighederne for en justering i beredskabssammensætningen, iværksat forskellige tiltag til sikring af beredskabsleverancen i Region Syddanmark:

  • Tilkøb hos Responce
  • Samarbejde på ad hoc basis med DK ambulancetjeneste
  • Opstart af projekt med fire ekstra sygeplejerskebemandede biler til interhospitale transporter
  • Øget samarbejde med øvrige regioner om liggende transporter til og fra sygehuse i øvrige regioner.

  Ovenstående tiltag er medvirkende årsag til de pæne responstider.

  Afhængig af udviklingen og driftsstabiliteten skal behovet for midlertidige tilkøb og evt. forlængelse af pilotprojekt med sygeplejerskebemandede biler løbende overvejes, og vil blandt andet afhænge af udviklingen hos Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder status for responstider, servicemål, beredskaber, rekrutteringssituationen, overgang til ny overenskomst, kompetenceudvikling af reddere m.v.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/34038
  4. National demenshandlingsplan 2025
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om, at Sundheds- og Ældreministeren har sendt oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeren har sendt et oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring.

  Demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt nogle konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på kortere sigt.

  De tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025 er:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner, som blandt andet betyder, at alle kommunerne opfordres til at udarbejde en strategi for demensområdet med inspiration fra de kommuner, der allerede er demensvenlige.
  • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose, dels fordi opgørelser peger på, at der er flere med demens, end dem der i dag udredes, og dels fordi en rettidig og korrekt diagnose er forudsætningen for, at den rette pleje og behandling kan iværksættes.
  • En forbedret pleje og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod 2025 med afsæt i, at de faglige anbefalinger allerede i dag påpeger, at mennesker med demens som udgangspunkt ikke bør have antipsykotisk medicin. Der skal sikres den rette kvalitet i behandling og pleje bl.a. ved, at der er et højt fagligt niveau hos de relevante medarbejdere. 

  I forarbejdet til demenshandlingsplanen er der identificeret en række udfordringer på demensområdet. For at imødekomme udfordringerne indeholder handlingsplanen fem fokusområder, hvorunder der lægges op til 27 konkrete initiativer.

  De fem fokusområder er:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau.

  I forhold til det første fokusområde kan især initiativet vedrørende færre tværfaglige udredningsenheder (initiativ tre) få særlig betydning for regionen.

  Regionerne har afgivet høringssvar, og den endelige demenshandlingsplan forventes fremlagt, efter udmøntningen af midlerne til handlingsplanen forhandles på plads i forbindelse med sats-puljeforhandlingerne senere på året.

  I Region Syddanmark er der aktuelt en arbejdsgruppe i gang, der nærmere vurderer den fremtidige demensudredning og -behandling på sygehusene, som bl.a. har inddraget patienter og pårørende på en workshop. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Birthe Navntoft orienterede om oplæg til den nationale demenshandlingsplan.

  Drøftedes. Sundhedsbrugerrådet vil gerne løbende holdes orienteret.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52672
  5. Film fra OUH om patientinddragelse
  fold dette punkt ind Resume

  OUH har udarbejdet film til at understøtte sygehusets arbejde med at sætte ”Patienten først”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På OUH har direktionen sat retning for, at hele OUH i de kommende år arbejder målrettet med at sætte ”Patienten først”. Sigtet er at forbedre patienter og pårørendes oplevelser i mødet med OUH.

  Til at understøtte dette arbejde er der produceret to film. Filmene afspejler den kontekst og det formål, som patientinddragelse tildeles på OUH. Personalet på OUH skal anvende filmene til refleksion og drøftelse af praksis og kultur. Det skal give anledning til fastholdelse af gode praksisser, spredning af gode praksisser og igangsættelse af forbedringstiltag.

  Film vises på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37861
  6. Mulighed for gratis parkering ved Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives hermed en orientering om muligheder for, at pårørende til indlagte patienter kan parkere gratis ved Odense Universitetshospital. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indledningsvis skal det konstateres, at det er Region Syddanmarks synspunkt, at patienterne skal have

  • hurtig og let adgang til sygehuset og dets ydelser, og
  • adgang til gratis parkering. 

  For at kunne opnå dette, er det nødvendigt at have betalingsparkering, så medarbejdere og besøgende ikke optager de nære parkeringspladser, samt et system, der sikrer, at patienterne kan parkere gratis.

  Der er omkring OUH etableret 1.250 langtidsparkeringspladser, som alle kan benytte og som er gratis. De gratis pladser er placeret således

  ·         800 pladser i J. B. Winsløws Vej ved psykiatrien, og

  ·         450 pladser ved ZOO/dyreskuepladsen.

  I notat er et oversigtskort, der viser placeringen af disse parkeringspladser. Notatet er vedlagt som bilag.

  Det er OUH´s vurdering, at pårørende og besøgende til patienter med hyppige eller langvarige indlæggelser er bekendt med, hvor der kan parkeres gratis og at disse pladser benyttes.

  Det skal nævnes, at forældre til indlagte børn ikke betaler for parkering. Parkering er ligeledes gratis i tidsrummet kl. 16-8 på hele OUH´s matrikel samt weekends og helligdage.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Orientereredes og drøftedes, herunder opfordring til at der ses nærmere på mulighederne for gratis parkering til pårørende til terminale patienter.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39742
  7. Opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Sundhedsbrugerrådet har på mødet den 6. september 2016 tilkendegivet, at udvalget ønsker, at der på et kommende møde gives en orientering om, hvordan der følges op på Arbejdstilsynets påbud. 

  Praksis omkring opfølgning på påbud fra Arbejdstilsynet
  Arbejdstilsynet sender afgørelser, der er truffet i forbindelse med tilsyn, til den juridiske enhed i Region Syddanmark, der er ansvarlig for, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes i hele virksomheden.  Den juridiske enhed videresender afgørelsen til den enhed, som påbuddet vedrører. Enheden, der har fået påbuddet, har ansvar for at efterkomme påbuddet og give Arbejdstilsynet en tilbagemelding om, hvordan påbuddet er imødekommet.

  Region Syddanmark prioriterer det forebyggende arbejdsmiljøarbejde højt på tværs af enhederne bl.a. gennem videndeling og læring omkring afgivne reaktioner fra Arbejdstilsynet. Det indebærer:

  ·         At Koncern HR videreformidler reaktioner fra Arbejdstilsynet og tilbagemeldinger til Arbejdstilsynet om imødekommelse af påbud til alle enheder i Region Syddanmark.

  ·         At relevante påbud fra Arbejdstilsynet bliver forelagt fælles MED-udvalg. De enkelte enheder vurderer hvilke påbud, der skal dagsordenssættes i fælles MED-udvalget.

  ·         At Koncern HR udarbejder halvårlige arbejdsmiljørapporteringer til ledelsessystemet, Hovedudvalget og det politiske system. Rapporteringerne indeholder bl.a. oplysninger om reaktioner fra Arbejdstilsynet.

  ·         At Koncern HR drøfter relevante påbud fra Arbejdstilsynet med arbejdsmiljøkonsulenter fra enhederne.

  Koncern HR arbejder pt. på at oprette en database, som indeholder oplysninger om Arbejdstilsynets afgørelser og enhedernes tilbagemelding om imødekommelse af påbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/7127
  8. Sygehusenhedernes principper og praksis vedr. returnering af behandlingsredskaber (herunder albuestokke) efter endt brug
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsbrugerrådet drøftede den 1. marts 2016 en redegørelse for de syddanske sygehusenheders principper og praksis vedrørende patienters returnering af behandlingsredskaber (herunder albuestokke) efter endt brug.

  Baggrunden for drøftelsen var, at formanden for Sundhedsbrugerrådet tidligere havde henvendt sig til Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt angående en tilsyneladende forskellig praksis på de to sygehusenheder i forhold til returnering af albuestokke, som patienter havde fået stillet midlertidigt til rådighed i forbindelse med et sygehusophold.

  Ved Sundhedsbrugerrådets behandling af sagen blev der tilkendegivet et ønske om ensartede retningslinjer på tværs af sygehusenhederne, bl.a. en rykkerordning med en vis bagatelgrænse som på Sygehus Lillebælt. 

  Med dette udgangspunkt og på grundlag af en gennemgang af området i samarbejde med sygehusenhederne blev der udarbejdet et forslag til fælles model for returnering af udlånte behandlingsredskaber, som Koncernledelsesforum behandlede og tiltrådte den 4. oktober 2016.

  Modellen fastlægger følgende generelle princip:

  Behandlingsredskaber, der stilles til rådighed for en patient som led i en sygehusbehandling, registreres i det regionale, elektroniske hjælpemiddelsystem, DMS-Hjælpemiddel. Ved udlånet fastsættes en returneringsdato på 2 måneder, med mindre andet er indikeret.

   

  DMS-Hjælpemiddel har et rykkermodul, der automatisk danner en påmindelse til patienter, der har haft behandlingsredskaber længere end til returneringsdatoen. Den første påmindelse sendes med besked om, at udlånet er udløbet. 

  Afleveres det udlånte ikke, sendes et rykkerbrev til patienten.  Returneres det udlånte fortsat ikke, handles forskelligt ud fra værdien af de ikke-returnerede behandlingsredskaber.

   

  Ved en værdi under 500 kr. sendes endnu et rykkerbrev.  Er det uden effekt, gøres der ikke yderligere.

   

  Ved en værdi over 500 kr. sendes en faktura til patienten svarende til udgiften for sygehuset ved at anskaffe et nyt behandlingsredskab.

  Vedr. særskilt udlån af albuestokke gælder:

  Sygehuset udlåner albuestokke til patienterne, hvis der er behov herfor i forbindelse med den aktuelle behandling. Udlånet registreres ikke i DMS-Hjælpemiddel. I stedet informeres patienten ved udleveringen af albuestokkene om returneringen af disse.

   

  Der redegøres nærmere for sagen i vedlagte notat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/62
  9. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Sundhedsbrugerrådet ønsker følgende emner til kommende møder:

  -       Status for ambulancetjenesten.

  -       Løbende orientering angående demenshandlingsplan, jf. dagsordenens punkt 4.

  -       Orientering om status for mulighed for faste læger på plejehjem.

  -       Orientering om fremskudt visitation på sygehusene.

  -       Status for rekruttering af praktiserende læger.

  -       Status for almene psykiatriske senge, jf. dagsordenens punkt 12.

  -       Status angående speciallæger fra psykiatrien i FAM, Sygehus Lillebælt.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  10. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan for 2017 kl. 14.00-16.00:

  • Torsdag den 2. februar 2017, kl. 14.00-16.00
  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 14.00-16.00
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  11. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Rita Bruun orienterede om nyeste tal for organtransplantation.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/62
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 06-12-2016

  Almene psykiatriske sengepladser i Middelfart:

  Kit Winther orienterede om sagen og udleverede materiale med spørgsmål til Region Syddanmark. Drøftedes. Administrationen følger op med henblik på skriftligt svar. Sagens sættes på dagsorden til næste møde.

  Holger Gorm Petersen, Louise Linde, Hanne Grønborg, Klaus Jensen og Inger Kielstrup deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 07-12-2016
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring