Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 05. december 2016

Præhospitaludvalget - Referat - 05. december 2016

Mødedato
05-12-2016 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  2. Økonomisk støtte til akuthjælperordninger
  3. Etablering af frivillig akuthjælperforening på Ærø
  4. Akkreditering 2017
  5. Status på ambulancer
  6. Mødeplan
  7. Årshjul dagsordenspunkter til Præhospitaludvalget
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 16/1505
  1. Udvidelse af opgavefelt for paramedicinere og behandlere
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes på det præhospitale område med uddelegering af flere kompetencer til både paramedicinere og ambulancebehandlere i Region Syddanmark. I første omgang udvides redderkompetencerne i første halvår af 2017 med over 10 nye kompetencer både medicinske og udstyrsmæssige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I det politiske forlig i 2016 om besparelser fremgår det, at ”I løbet af 2016 undersøges mulighederne for at udvide paramedicinernes opgavefelt med henblik på øget udnyttelse af deres uddannelsesmæssige kompetencer.”

  På præhospitaludvalgsmødet den 12. september 2016 blev der givet en orientering om kommissorium og i opstarten af arbejdet.

  Den nedsatte arbejdsgruppe om redderkompetencer med deltagelse af repræsentanter fra Responce og Ambulance Syd har afholdt tre møder indtil nu.

  Arbejdsgruppen har arbejdet med uddelegering af flere kompetencer til både paramedicinere og ambulancebehandlere i Region Syddanmark. I første omgang udvides redderkompetencerne i første halvår af 2017 med over 10 nye kompetencer både medicinske og udstyrsmæssige.

  De nye kompetencer kan inddeles i tre områder:

  Ny medicin

  Som eksempel kan nævnes, at ambulancebehandlere får kompetence til at give kvalmestillende, at nasal applikation anvendes som alternativ ved flere præparater til gavn for patienter (hurtig effekt, ikke behov for delvis afklædning) og ambulancepersonale (mindre risiko for stikskader).

   

  Medicinsk udstyr

  Larynxtube LTS-D (paramedicinerkompetence), der anvendes ved hjertestop – hjælp til at sikre ventilation.

  Intra Ossøs kanyle (paramedicinerkompetence) anvendes primært ved hjertestop – adgang til medicin.

  Hjertekompressionsmaskiner. Det foreslås blandt andet, at der indkøbes seks hjertekompressionsmaskiner placeret på ambulancer i Ølgod/Nørre Nebel, Give, Skærbæk, Tønder, Ærø og Assens/Glamsbjerg. Hjertekompressionsmaskinerne anvendes ved længere transport idet det må formodes at de er mere effektive under kørsel end manuel hjertemassage. Samtidig vil det være en stor fordel af arbejdsmiljømæssige grunde, idet hjertemassage under udrykningskørsel er forbundet med ikke ubetydelig fare for arbejdsskader for personalet ERC (European Resucitation Council) anbefaler ikke rutinemæssig brug af hjertekompressionsmaskiner.

  Afslutning af behandling på stedet

  Arbejdsgruppen foreslår, at reddere gives mulighed for i nøje definerede tilfælde at undlade at tage patienter med til sygehus uden formål. Disse patienter kan inddeles i tre grupper:

  •        Kendte medicinske tilstande (eks diabetes og epilepsi): Der udarbejdes instruks

            med angivelse af, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at

            ambulancebehandler kan afslutte på stedet

  •        Ingen sygdom (eks beruselse, hyperventilation): Der udarbejdes retningslinjer for

            hvornår disse patienter kan afsluttes på stedet

  •        Mindre tilskadekomst hvor der ikke er behov for liggende transport efter

            konference med læge- og skadevagten, hvor der aftales en tid på

            skadebehandlingssted eller henvises til egenomsorg

  Det er i ovenstående tilfælde en fordel for borgeren ikke at tage en unødvendig ambulancetur til sygehus, samtidig med at ambulanceberedskabet frigøres for en unødvendigt ambulancetur, og dermed er klar til at tage sig en mere presserende ambulanceopgave med kritisk sygdom eller ulykke.

  Der er både tale om nye paramedicinerkompetencer og behandlerkompetencer

  Nogle kompetencer vil kunne indføres primo 2017 via instrukser, mens andre vil kræve uddannelse før ibrugtagning. Redderkompetencearbejdsgruppen går på sit møde i december i gang med at planlægge opstarts- og repetittionsuddannelse.

  Der arbejdes videre med en række mulige kompetencer, som kræver mere vurdering, før de eventuelt gennemføres.

  Den præhospitale chef vil løbende tage stilling til indførelse af nye redderkompetencer, og den tilhørende opstarts- og repetitionsuddannelse.

  I budgetaftalen for 2017 blev der afsat 2.000.000 kr. til udvidelse af udstyr m.v. i ambulancer og ST-biler. Det indstilles, at der anskaffelse seks hjertekompressionsmaskiner i 2016 til en pris af 507.000 kr., og at der i 2017 bruges 1.493.000 kr. på nyt udstyr, montering af hjertekompressionsmaskiner, medicin og uddannelse i brug af de nye kompetencer.

  På regionsrådsmødet den 19. december 2016 indstilles disse midler overført til 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der indkøbes seks hjertekompressionsmaskiner til ambulancer i 2016 til 507.000 kr.,

  At der indkøbes udstyr, montering af hjertekompressionsmaskiner, medicin og uddannelse i at anvende de nye kompetencer for 1.493.000 kr. i 2017,

  At udgifterne finansieres af konsolideringspuljen jf. budgetaftale 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 16/1505
  2. Økonomisk støtte til akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  I dagsordenspunktet gives en status for regionens økonomiske støtte til akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget ønskede på udvalgsmødet den 7. november 2016 en status på, hvad regionen har finansieret på akuthjælperområdet med henblik på en principiel drøftelse.

  Ordninger med regional støtte

  Regionens støttepolitik har indtil nu været, at regionen giver økonomisk støtte til de akuthjælperordninger, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder at komme frem (øer uden broforbindelse, ø-ender og næs). Det er beskrevet i vedhæftede notat hvilke ordninger, der er tale om, og hvad støtteomfanget er.

  Herudover kaldes akuthjælperordninger ud i områder, hvor det tager så lang tid for regionens enheder at komme frem, at det kan være relevant at have en akuthjælperordning, men det ikke tager så lang tid at komme frem, at regionen vil finansiere ordningerne. 

  Regionen har desuden i 2015 givet en engangsbevilling på 380.000 kr. til isolerede hjertestarterskabe på Nord- og Sydlangeland.

  Ordninger uden regional støtte

  Ordningerne uden regional finansiering, der udkaldes er: Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup og Felsted.

  Det blev på møde med ordningerne uden regional støtte den 15. november i Felsted besluttet, at alle akuthjælpere i Region Syddanmark også dem i de ordninger, der ikke får økonomisk støtte er dækket af regionens forsikring jf. vedhæftede oversigt.

  Generel ordning vedrørende hjertestartere

  Der er en generel ordning i Region Syddanmark med at ambulancen medtager brugte hjertestartere fra 112-hændelser. Hjertestarterne sendes til AED-centret i Odense. Ordningerne modtager hjertestarterne rengjorte retur med nye elektroder og nyt batteri, hvis der er behov det, så denne udgift dækkes også af regionen.

  På mødet orienteres der om diverse ønsker til økonomisk støtte fra ordninger, som på ikke på nuværende tidspunkt opnår regional støtte.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Drøftedes. Udvalget bakker op omkring, at den nuværende praksis vedr. økonomisk støtte til akuthjælperordninger fortsætter.

  Oversigt over ønsker fra akuthjælper-/nødbehandlerordninger uden økonomisk støtte blev udleveret.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  3. Etablering af frivillig akuthjælperforening på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ærø Hjertestarterforening har sendt anmodning om at blive oprettet som frivillig akuthjælperordning, der bliver udkaldt ved hastende ambulanceudkald (A-udkald med horn og blink) på Ærø, ligesom akuthjælperordninger bliver udkaldt i resten af regionen på øer uden broforbindelse, næs og øender.

  Der har været afholdt to møder på Ærø med over 50 fremmødte til hvert møde. Der er 54 medlemmer af Ærø Hjertestarterforening, og der er valgt en bestyrelse. Det er målet at nå op på ca. 100 medlemmer.

  Det indstilles, at der indgås aftale med en frivillig akuthjælperordning på Ærø grundet de særlige forhold på en ø uden broforbindelse, og der tildeles en årlig driftsbebevilling på 100.000 kr. til akuthjælperuddannelse og udstyr.

  Brev fra akuthjælperforeningen er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der indgås aftale med en frivillig akuthjælperordning på Ærø,

  At den årlige driftsudgift fra og med 2017 på 100.000 kr. finansieres indenfor eksisterende økonomiske rammer på præhospitalskontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Drøftelse af anmodning fra Ærø Hjertestarterforening om oprettelse som frivillig akuthjælpeordning.

   

  Da udvalget vurderer, at ordningen på Ærø ikke umiddelbart falder ind under regionens principper for økonomisk støtte til akuthjælperordninger, beder udvalget administrationen undersøge alternative finansieringsmuligheder.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/29917
  4. Akkreditering 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag redegør for aftale med Institut for Kvalitet og Akkreditering vedrørende eksternt survey 2017 samt status på det forberedende arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget blev på mødet 7. december 2015 orienteret om, at der efter midtvejsbesøget i april 2014 var blevet gennemført et udvidet midtvejsbesøg af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) i oktober 2015. Under hensyntagen til situationen med de daværende to nye ambulanceoperatører, blev det planlagte eksterne survey i 2015 erstattet af et udvidet midtvejsbesøg, som kun omfattede AMK Vagtcentralen og lægebilerne og som var begrænset til 11 udvalgte kvalitetsstandarder.

  På baggrund af det positive resultat af det udvidede midtvejsbesøg, besluttede Akkrediteringsnævnet at forlænge det præhospitale områdes akkreditering frem til september 2016, således at det præhospitale område kunne akkrediteres sammen med de to nye ambulanceoperatører i september 2016.

  I lyset af den nye situation med Ambulance Syd, blev der imidlertid i august 2016 indledt drøftelser med IKAS om håndteringen af akkrediteringen. I drøftelserne indgik det forhold, at Ambulance Syd er at betragte som en ny virksomhed, hvilket medfører at man normalt får 12 måneder til at forberede et eksternt survey. I samråd med IKAS blev det besluttet, at et samlet eksternt survey for hele det præhospitale område i Region Syddanmark (AMK Vagtcentralen, lægebilerne, Ambulance Syd og Responce) finder sted i uge 24 i 2017. Region Syddanmark har efterfølgende fået sin akkrediteringsstatus administrativt forlænget frem til september 2017. 

  I regi af Kvalitetsrådet og Center for Kvalitet vil forberedelsen frem mod det det eksterne survey blandt andet bestå i at foretage en ny vurdering af det akutmedicinske præhospitale forløb med henblik på at identificere områder, hvor der kan være behov for kvalitetsforbedringer som led i den løbende kvalitetsovervågning og -forbedring.

  Herudover vil retningslinjerne på området blive ajourført, således at der er overensstemmelse med 2. version af akkrediteringsstandarderne for det præhospitale område.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/39075
  5. Status på ambulancer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Endelig vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  Sikring af beredskabsleverancer og midlertidig tilkøb

  Med henblik på at sikre regionens samlede beredskabsleverancer er der, ud over mulighederne for en justering i beredskabssammensætningen, iværksat forskellige tiltag til sikring af beredskabsleverancen i Region Syddanmark:

  •      Tilkøb hos Responce

  •      Samarbejde på ad hoc basis med DK ambulancetjeneste

  •      Opstart af projekt med fire ekstra sygeplejerske bemandet biler til interhospitale transporter

  •      Øget samarbejde med øvrige regioner om liggende transporter til og fra sygehuse i øvrige regioner

  Ovenstående tiltag er medvirkende årsag til de pæne responstider.

  Afhængig af udviklingen og driftsstabiliteten skal behovet for midlertidige tilkøb og evt. forlængelse af pilotprojekt med sygeplejerskebemandet biler løbende overvejes, og vil blandt andet afhænge af udviklingen hos Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for 2017:

  Mandag den 9. januar 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 6. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. marts 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Aabenraa

  Mandag den 3. april 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 12. juni 2017, kl 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Til orientering.


  Sagsnr. 16/1505
  7. Årshjul dagsordenspunkter til Præhospitaludvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet forslag til mødeplan for præhospitaludvalget i 2017 til drøftelse.

  Der er vedhæftet årshjul.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 05-12-2016

  Drøftelse vedr.:

  -       Reddernes patienteffektive tid i ambulancerne.

  -       Håndtering af gammelt udstyr.


  Siden er sidst opdateret 08-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |