Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 13. december 2016

Sundhedsudvalget - Referat - 13. december 2016

Mødedato
13-12-2016 kl. 15:00 - 16:50

Mødested
Regionshuset - mødelokale 5

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Lasse Krull, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på demensområdet
  2. Region Syddanmarks forskningspuljer
  3. Status på mål fra sundhedsplanen vedr. kræftpakker og kvalitet
  4. Satspulje 2017-2020
  5. Politisk aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  6. Årshjul for Sundhedsudvalget 2017
  7. Mødeplan
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt
  10. Orientering om Sygehus Sønderjylland


  Sagsnr. 16/16921
  1. Status på demensområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen orienterer på mødet om status i Region Syddanmark omkring arbejdet med udredning og behandling på demensområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget blev orienteret på mødet den 25. oktober 2016, at den daværende Sundheds- og Ældreminister har haft et oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025 ”Et trygt og værdigt liv med demens” i høring. Demenshandlingsplanen rummer både en række langsigtede nationale mål samt nogle konkrete indsatsområder og initiativer, som skal iværksættes på kortere sigt, herunder et nyt initiativ vedr. færre tværfaglige udredningsenheder. Den endelige demenshandlingsplan forventes fremlagt efter udmøntningen af midlerne til handlingsplanen forhandles på plads på et senere tidspunkt i forbindelse med sats-puljeforhandlingerne.

  Samtidig er der i Region Syddanmark nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra de somatiske sygehuse og Psykiatrisygehuset, der vurderer den nuværende organisering af demensudredning og -behandling på de syddanske sygehuse, samt arbejder på at komme med alternative forslag til den fremtidige organisering af området.

  Endvidere er regionerne i januar 2017 indkaldt til møde med Det nationale Videnscenter for Demens samt Sundhedsstyrelsen, hvor man blandt andet skal drøfte den fremtidige demensudredning.

  Lægefaglig direktør på Psykiatrisygehuset, Anders Meinert Pedersen, som er formand for ovennævnte arbejdsgruppe, orienterer på mødet om status.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder behandlingsindsats, tidlig udredning, pårørende, teknologiske løsninger samt forskning. Oplæg vedhæftet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/32661
  2. Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler støtte af ph.d.-ansøgninger, og en række justeringer ved uddeling af midler inden for forskningsområdet og MTV-området. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks ph.d. pulje har siden Regionsrådet i 2011 permanentgjorde puljen været medvirkende til uddannelse af over 200 ph.d.er i Region Syddanmark. Puljen lever således til fulde op til formålet om at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark.

  I indeværende 2. opslag for 2016 har yderligere 38 ansøgt Region Syddanmarks ph.d.-pulje om lønmidler for i alt 19 mio. kr. til ph.d.-studier. Der er til dette opslag 10,5 mio. kr. til rådighed. 

  Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det regionale strategiske forskningsråd. Det har givet Det regionale strategiske forskningsråd anledning til prioritering af de bedste og mest relevante ansøgninger for Region Syddanmark, hvilket er 18 ph.d.-studier for i alt 9 mio. kr. Disse ansøgninger indstilles derfor til støtte. De resterende 1,5 mio. kr. kan komme til nytte for flere ph.d.-studerende i 1. opslag af ph.d.-pulje i 2017.

  Bilag. Indstilling ph.d. ansøgninger til Region Syddanmarks 2. opslag 2016.

  Forskningsmidler til de fælles akutmodtagelser
  I forbindelse med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark var det Regionsrådets ambition, at forskningen fra starten indlejredes i FAMerne.

  Regionsrådet afsatte derfor fra 2011 midler til etableringen af forskningsmiljøer i FAMerne i Region Syddanmark, hvilket skete med 5 mio. kr. til ansættelse af en forskningsleder i hver af FAMerne og 3 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter inden for akutmedicin.

  Midlerne til tværgående forskningsprojekter inden for akutmedicin er for længst uddelt og sat i anvendelse efter formålet. Midlerne er blandt andet anvendt til udvikling af Syddansk Akutkorte, en database som giver et unikt grundlag for forskning inden for akutbehandling.

  Af FAMmidlerne er der dog opstået en rest på 1 mio. kr. til ansættelse af en forskningsleder i en 5 årig periode ved FAM i Svendborg. Ansættelsen er aldrig sket, da forskningen i FAM Svendborg er tilknyttet OUH. Det er derfor Det regionale strategiske forskningsråds anbefaling, at restmidlerne afsættes til en fortsat styrkelse af forskning i akutmedicin i Region Syddanmark, og særligt tilgodeser forskningsprojekter, der inddrager Svendborg Sygehus. Restmidlerne kan således uddeles til formålet via Region Syddanmarks Forskningspulje til tværgående forskning.

  Store tværgående forskningsmiljøer
  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny ambitiøs puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje. Der afsattes blandt andet 5 mio. kr. om året til projekter, der kan føre til nye store tværgående forskningsmiljøer inden for forskning med udbredt relevans for patienterne og borgerne i Region Syddanmark.

  I 2014 støttede Regionsrådet for første gang denne type af forskningsprojekter.

  Det regionale strategiske forskningsråd har i oplaget for 2016 haft endnu et projekt til vurdering. Det drejer sig om afprøvning af en screeningsmetode for tarmkræft med brug af kamerakapsler. Patienter sluger kamerakapslen, som optager billede af tarmvæggen. Tilgangen er helt ny og har et stort potentiale for udvikling af en bedre og tidligere opsporing af forstadier af tarmkræft. Projektet har en været gennem en grundig faglig vurdering af Region Syddanmark og fageksperter fra Region Midtjylland. Endvidere har der været interview af ansøger i regi af Det regionale strategiske forskningsråd. På den baggrund finder Det regionale strategiske forskningsråd, at projektet i sin nuværende form ikke opfylder kravene for et stort tværgående forskningsmiljø i Region Syddanmark. Projektet kan dog med justeringer opnå denne status, og kan derfor søge puljen igen i 2017.

  Puljens midler fra 2016 søges derfor overført til opslag 2017.

  MTV-puljemidler
  Der er årligt 700.000 kr. i Region Syddanmarks pulje til medicinsk teknologivurdering (MTV). Puljen støtter projekter som leverer solid forskningsbaseret information til en systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende ny teknologi, indsatser eller organisation.

  Beslutninger om tildeling af MTV-midler træffes af Det regionale strategiske forskningsråd, der nu foreslår at MTV-midlerne fremover uddeles gennem Region Syddanmarks Forskningspulje, således at MTV-opslag bedømmes af det faglige bedømmelsesudvalg under Det regionale strategiske forskningsråd og følger opslag i forskningspuljen og dermed sikrer MTV-projekter, der går på tværs af sygehusene. Det regionale strategiske forskningsråd vil fortsat afgøre hvilke projekter, som tildeles midler.

  Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler, at ubrugte puljemidler på 32.000 kr. til medicinsk teknologi vurdering (MTV) fra opslag 2016 videreføres til støtte af MTV-projekter i 2017, hvor midlerne uddeles gennem Region Syddanmarks forskningspulje.

  Siden 2011 har sygehusene i Region Syddanmark samfinansieret en fuldtidsstilling på OUH benævnt MTV-kompetencecentret med det overordnede formål at styrke anvendelsen af MTV på regionens sygehuse. Sygehusene efterspørger ikke længere ordningen, hvorfor Det regionale strategiske forskningsråd foreslår at aftalen om MTV-kompetencecentret ikke forlænges, når den udløber i marts 2017. Koncernledelsesforum bakker op om forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At 18 ansøgninger til Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2. opslag 2016 støttes for i alt 9 mio. kr.

  At de resterende 1,5 mio. kr. i Region Syddanmarks ph.d.-pulje sættes i opslag i 2017.

  At ubrugte midler til forskningsleder på FAM-Svendborg uddeles til forskning i akutmedicin via Region Syddanmarks Forskningspulje 2017.

  At 5. mio. kr. fra opslag 2016 til etablering af store strategiske forskningsmiljøer i Region Syddanmark overføres til opslag i 2017.

  At ubrugte puljemidler på 32.000 kr. til medicinsk teknologi vurdering (MTV) fra opslag 2016 overføres til MTV-opslag 2017 uddelt gennem Region Syddanmarks Forskningspulje.

  At aftalen om et regionalt MTV-kompetencecenter ikke forlænges og dermed udløber i marts 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/571
  3. Status på mål fra sundhedsplanen vedr. kræftpakker og kvalitet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en afrapportering på udvalgte mål fra sundhedsplanen, jf. regionens sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nærværende dagsordenspunkt indeholder afrapportering af mål 3, 4, 9, 13 og 14 fra Region Syddanmarks Sundhedsplan:

  • Mål 3. Kræftpakker 100 % overholdelse af forløbstider
   Der afrapporteres status på overholdelse af den samlede forløbstid på alle organspecifikke pakkeforløb fra modtagelse af henvisning til påbegyndt behandling. (Vist som samlet total for alle pakkeforløb). Derudover specificeres målopfyldelsen for pakkeforløbene lungekræft, hoved-halskræft, kræft i tyk- og endetarm, brystkræft og samlet for de øvrige pakkeforløb (alle pakkeforløb undtagen de 4 som er afrapporteret særskilt i bilaget). Resultaterne er baseret på data fra det nationale monitoreringssystem for kræftpakkeforløb.    

  På mødet gives desuden en orientering om resultater fra den nationale rapport vedr. monitorering af kræftpakker for 3. kvartal 2016.

  • Mål 4. Hurtig og klar besked 95 % overholdelse
   For ikke-akutte patienter skal sygehuset senest 2 hverdage efter at sygehuset har modtaget henvisningen, indkalde patienten med oplysning om dato og sted for første sygehuskontakt. 
  • Mål 9. Samtlige kliniske indikatorer for specialiseret rehabilitering skal være opfyldt
   Der afrapporteres resultater fra eksisterende mål for rehabilitering inden for sygdomsområderne hjertesvigt, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og patienter med hoftebrud.  
  • Mål 13. Region Syddanmark vil opfylde samtlige kliniske resultatmål og være blandt de bedste i Danmark, herunder i forhold til overlevelse
   Der afrapporteres resultater fra eksisterende kvalitetsindikatorer for overlevelse.
  • Mål 14. Andelen af meget tilfredse patienter på sygehusene i Region Syddanmark ligger på eller over det nationale niveau
   Mål 14 vedrører den patientoplevede kvalitet og resultaterne hentes fra seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

  Mål 9 og mål 13 i Sundhedsplanen vedrører den kliniske kvalitet, det vil sige kvaliteten af de sundhedsfaglige ydelser, som de sundhedsprofessionelle (læger, sygeplejersker, ergoterapeuter m.v.) udfører i det kliniske arbejde med henblik på at påvirke patientens helbredstilstand. Målene for den kliniske kvalitet er opstillet i tæt samarbejde med de klinikere, som behandler patienterne. Det sker for at sikre, at målene i videst muligt omfang er forskningsbaserede og er formuleret specifikt for de enkelte sygdomsområder. På denne måde opnås der klinisk relevante og meningsfulde kvalitetsmål, hvormed der skabes et godt afsæt for fortsat udvikling af kvaliteten i klinikken.

  Monitoreringen sker via de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

  I bilaget vises resultater for de seneste tilgængelige perioder fordelt på sygehusniveau samt udviklingen over tid på regionsniveau. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Administrationen orienterede supplerende om national opgørelse efter tredje kvartal 2016. Oplæg vedhæftet.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38607
  4. Satspulje 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 8. november 2016 indgik Regeringen og størstedelen af partierne i Folketinget ”Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020”.

  Aftalen indeholder 32 indsatser inden for 3 overordnede områder:

  ·         Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien

  ·         Styrket indsats for de svageste ældre

  ·         Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet.

  Regionerne kan søge om finansiering til indsatser inden for puljerne til henholdsvis ”Kvalitet og sammenhæng i psykiatrien” og ”Sundhed – forebyggelse, rehabilitering og kvalitet”.

  For begge puljer gør sig gældende, at indsatserne herunder som udgangspunkt ikke permanentgøres efter 2020.

  I vedhæftede notat gives et overblik over de indsatser, som involverer regionerne direkte, og hvor regionerne kan søge om finansiering til opgaven.

  Processen omkring udfærdigelse af ansøgninger inden for de relevante indsatsområder vil blive igangsat, når staten melder de konkrete vilkår for ansøgningerne ud til regionerne m.fl. Udvalget vil løbende blive holdt orienteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/3208
  5. Politisk aftale om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Spørgsmål om brug af cannabis til medicinske formål har med jævne mellemrum været fremme i den offentlige debat, og der har fra politisk side været fremsat forslag om en delvis legalisering til medicinske formål, dog endnu uden at dette har ført til lovændringer. Senest fremsatte partiet Alternativet Den 8. oktober 2015 et beslutningsforslag nr. B5 ”Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af medicinsk cannabis”.

  Emnet blev behandlet på Sundhedssamordningsudvalgets møde den 9. februar 2016, og dernæst på Sundhedsudvalgets møde den 23. august 2016. Sundhedsudvalget besluttede, at man ville undersøge konkrete muligheder for at udføre kliniske forsøg med cannabis til medicinsk brug i Region Syddanmark. Derpå blev de relevante specialeråd i regionen kontaktet med henblik på at afdække erfaringer og indhente idéer til gennemførelse af sådanne kliniske forsøg. Tilbagemeldingerne fra specialerådene har dog været noget forbeholdne, og der er ikke kommet konkrete idéer til projekter.

  Imidlertid er emnet igen kommet på den nationale politiske dagsorden. Venstre-regeringen har i tilknytning til satspuljeaftalen 2017-2020 indgået en delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at igangsætte en 4-årig forsøgsordning med medicinsk cannabis til en afgrænset patientgruppe. Aftalen er vedhæftet som bilag.

  Det indgår i forsøgsordningen, at alle læger skal kunne udskrive cannabispræparater, herunder planteprodukter til udvalgte patientgrupper. Lægemiddelstyrelsen skal udarbejde en vejledning til lægerne, og der skal oprettes IT-systemer til bivirkningsindberetning og monitorering af forbrug.

  Der er afsat 22 mio. kr. fra satspuljemidlerne til forsøgsordningen. Dertil kommer oprettelse af en pulje på 5 mio. kr. til dataopsamling og evaluering af ordningen. Forsøgsordningen skal træde i kraft 1. januar 2018.

  Det er umiddelbart opfattelsen, at den nationale aftale mindsker behovet for at iværksætte initiativer med kliniske forsøg lokalt i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder at udvalget gerne ser initiativer på området jf. også tidligere drøftelser.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37029
  6. Årshjul for Sundhedsudvalget 2017
  fold dette punkt ind Resume

  I punktet fremlægges årshjul for sundhedsudvalget 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I vedlagte bilag findes de punkter, der på nuværende tidspunkt forventes at blive sat på Sundhedsudvalgets dagsorden i 2017 samt i hvilket kvartal. Det er desuden anført, om punkterne behandles som et led i budget 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes. Sundhedsudvalget har endvidere ønske om at besøge Kolding Sygehus.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/51
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2017 - tirsdage kl. 15.00-18.00:

  • Tirsdag den 17. januar 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 21. marts 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 18. april 2017, kl. 16.00-19.00. Fællesmøde med Sundhedssamordningsudvalget kl. 15.00-16.00.
  • Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 22. august 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 19. september 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 16.00-19.00. Fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00-16.00.
  • Tirsdag den 14. november 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes. Endvidere holdes der ekstraordinært møde 9. januar 2017 kl. 08.30 – 09.30 jf. dagsordenens punkt 10.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  8. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Administrationen orienterede om følgende:

  ·         Mammografiscreening

  ·         Henvendelse fra Forældre og Fødsel

  ·         LUP

  ·         Patientsag.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/51
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Udvalget ønsker en generel drøftelse af fødeområdet i Sundhedsudvalget.


  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/41755
  10. Orientering om Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume

  Der har på det seneste været en del medieomtale af en række problemstillinger på Sygehus Sønderjylland. Sundhedsudvalget gives på mødet en orientering om den aktuelle situation og de initiativer, der forventes iværksat for at håndtere de konkrete problemstillinger. Endvidere vil der blive forelagt en sag til beslutning på udvalgets møde i januar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den omfattende presseomtale af problemstillinger på Sygehus Sønderjylland giver anledning til, at Sundhedsudvalget orienteres om den aktuelle situation, samt om hvilke initiativer, der påtænkes iværksat for at håndtere problemstillingerne.

  Der har været fokus på blandt andet den generelle ledelsessituation på sygehuset, på forskellige aspekter af samarbejdsrelationer og dialog samt udskiftning blandt ledere. Dertil har der været en særlig fokus på udfordringerne på det urologiske område.

  Der vil i orienteringen på mødet være særlig fokus på håndteringen af det urologiske område, og status og baggrund for den ledelsesstruktur, der tager udgangspunkt i en centerorganisering, der blev indført på Sygehus Sønderjylland i 2013.

  Baggrund
  De nuværende udfordringer skal ses i lyset af en årrække med store strukturelle ændringer i Sygehus Sønderjylland, herunder flytning af funktioner og lukning af Haderslev Sygehus. Sygehus Sønderjylland har således undergået en lang række af forandringer med afsæt i den fremtidige sygehusstruktur i Region Syddanmark og har samtidig implementeret en ny ledelsesstruktur på sygehuset, med udgangspunkt i en centerorganisering. Sygehus Sønderjylland består af 11 centre og 35 klinikledelser.  Ledelsesstrukturen tager afsæt i patientforløb, hvor ledelsesstrukturerne på sygehuse traditionelt tager afsæt i de lægelige specialer.

  Ledelsesstrukturen i Sygehus Sønderjylland er baseret på ”Rapport om sygehuse i Region Syddanmark– et fagligt og organisatorisk grundkoncept”, der blev tiltrådt i Regionsrådet den 26. april 2010, som grundlag for videre kvalificering af det nye sygehuskoncept. Den ændrede ledelsesstruktur trådte i kraft 1. januar 2013.

  Evaluering af ledelsesstruktur
  I forbindelse med etableringen af centerstrukturen, har der været fokus på udfordringerne med at skabe rum til og fokus på de lægelige specialer og specialisering iøvrigt. Denne problemstilling har vist sig gradvist at blive forstærket over tid. Derfor blev direktionen i Sygehus Sønderjylland i foråret 2016 bedt om at sætte dette forhold på dagsordenen og drøfte med ledelse og medarbejdere, hvilke initiativer der eventuelt kunne tages.

  Der taget en række konkrete initiativer i den forbindelse, men den seneste tids fokus på forholdene i Sygehus Sønderjylland, indikerer, at de initiativer, der er taget ikke er tilstrækkelige, og at der kan være brug for at dykke dybere ned i generelle problemstillinger omkring ledelsesstrukturen. Derfor har regionens direktion i samarbejde med direktionen på Sygehus Sønderjylland besluttet at igangsætte en dybere evaluering af ledelsesstrukturen.

  Evalueringen skal være en være en bred evaluering og vil som udgangspunkt også give et bud på perspektiverne for eventulle justeringer og forbedringer af ledelsesstrukturen. Der vil over de kommende uger, blive udarbejdet et præcist kommissorium for evalueringen, herunder et bud på valg af evaluator samt organisering af evalueringen.

  Sundhedsudvalget vil blive løbende orienteret om arbejdet med evalueringen.

   

   

  Justeringer på det urologiske område
  Ud over de generelle problemstillinger beskrevet ovenfor, har der vist sig betydelige udfordringer i urinvejsklinikken i Sønderborg. Der har været konstateret problemer med at bemande klinikledelsen siden ultimo marts 2015, hvor den lægelige klinikchef fratrådte sin stilling. Centerledelsen - særligt den lægelige centerchef - har i perioden været dækket af ledelsesmæssigt. Centerchefen i organcentret overflyttedes pr. 1. august til anden funktion i Sygehus Sønderjylland, og der blev konstitueret en ny lægelig centerchef pr. 1. december 2016.

  I hele den omtalte periode er der taget en række initiativer til at rette op på forholdene, herunder fællesmøder, trivselsgrupper, arbejdsmiljøaudit og konsulentbistand. Det kan dog konstateres, at disse initiativer ikke har virket efter hensigten. Der arbejdes derfor med forslag om mere indgribende strukturelle løsninger, på både kort og langt sigt.

  Af bemandingsmæssige årsager på både læge- og plejeområdet, vil det formentlig være nødvendigt at reducere omfanget af det urologiske behandlingstilbud i Sygehus Sønderjylland med kort varsel. I forbindelse med en neddrosling på det urologiske område i Sønderborg, vil dele af aktiviteten blive videreført på de øvrige urologiske afdelinger i regionen. Dette vil primært ske for akutte patienter i vagttiden. Ordningen vil være gældende frem til en alternativ organisering kan være på plads. Modellen vil blive iværksat i dialog med de øvrige involverede sygehusenheder i Region Syddanmark.

  På sigt vurderes det at være nødvendigt, at revurdere den nuværende organisering af det urologiske område i Sygehus Sønderjylland. I denne revurdering vil indgå muligheden for at flytte aktivitet til Aabenraa.  Der vil på den baggrund blive forelagt et oplæg til fremtidig organisering af det urologiske område for Sundhedsudvalget i januar.

  Der vil løbende blive monitoreret på udviklingen i den aktuelle situation.

  I uge 49 var der en del omtale af håndteringen af en række efterkontroller. Der vedlægges kopi af pressemeddelelse og notat fra lægefaglig direktør Søren Aggestrup, med henblik på status i den forbindelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen om status for den aktuelle situation på Sygehus Sønderjylland og iværksættelsen af de beskrevne initiativer tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Indstilling tiltrådt. Administrationen arbejder videre jf. udvalgets drøftelse. Udvalget holder et ekstraordinært møde den 9. januar 2017 kl. 08.30 - 09.30.

   

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 15-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |