Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 13. december 2016

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 13. december 2016

Mødedato
13-12-2016 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 6

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  2. Etablering af sundhedscenter Låsbyhøj - den mentale sundhed
  3. Udmøntningsplan for handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19
  4. Spørgeskemaet til sundhedsprofilen 2017
  5. Mødeplan for 2017
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 16/37688
  1. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget blev i november 2016 forelagt en sag vedrørende etablering af sundhedshus i Fredericia i samarbejde med Fredericia kommune. Der forelægges nu et oplæg til kommissorium for en fælles politisk styregruppe i forbindelse med realiseringen af sundhedshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede i november 2016 et forslag om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne i Fredericia i forbindelse med, at Fredericia Sygehus lukkes ultimo 2016 som følge af gennemførslen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det beskrevet, at der skal etableres en dialog på politisk niveau mellem kommune og region om realisering af sundhedshuset på længere sigt og den gradvise bygningsmæssige tilpasning af ejendommen med henblik på indflytning af yderligere aktiviteter.

  I forbindelse med beslutningen om lukningen af Fredericia Sygehus blev der i 2012 nedsat en fælles kommunal/regional styregruppe med det formål at vurdere, hvordan sygehusbygningerne kunne anvendes i fremtiden med fokus på etablering af et fælles sundhedshus.

  I løbet af foråret og sommeren 2016 pågik der drøftelser i styregruppen, der ledte frem til en aftale mellem region og kommune om, at kommunen køber sygehusbygningerne, og at der igangsættes et arbejde, der kan munde ud i realiseringen af et fælles sundhedshus.

  På den baggrund vil der blive nedsat en politisk styregruppe i samarbejde med Fredericia Kommune. Gruppens opgave vil være at fastlægge rammerne for etableringen af det fælles sundhedshus. Der foreligger nu et udkast til kommissorium for en fælles politisk styregruppe, som forelægges for udvalget. Kommissoriet vil efterfølgende blive forelagt regionsrådet til endelig godkendelse.

   

  Det forventes, at arbejdet i den politiske styregruppe vil begynde primo 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles

  At Sundhedssamordningsudvalget drøfter forslaget til kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia med henblik på eventuelle justeringer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Drøftedes, herunder at der administrativt arbejdes videre med henblik på at formulere et fælles kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia. Forventes behandlet på Sundhedssamordningsudvalgets møde den 10. januar 2017.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/23976
  2. Etablering af sundhedscenter Låsbyhøj - den mentale sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Sammen med Kolding Kommune er Region Syddanmark i gang med etablering af et fælles sundhedscenter Låsbyhøj - et mentalt sundhedscenter.

  Der gives her en kort orientering om dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I samarbejde med Kolding Kommune pågår der et arbejde med etablering af et fælles sundhedscenter.

  Regionsrådet besluttede på sit møde den 21. december 2015 at afsætte midler til etablering af Låsbyhøj – det mentale sundhedscenter. Der er nu udarbejdet et byggeprogram for sundhedscenteret, som på møde den 2. december 2016 forelægges social- og psykiatriudvalget med henblik på behandling og stillingtagen den 19. december 2016 i regionsrådet.

  Sundhedscenteret vil have primært fokus på mental sundhed, hvor sundhedscenteret kaldet Låsbyhøj skal rumme såvel kommunale som regionale funktioner. Centret etableres som en ombygning af de eksisterende rammer. Sundhedscenteret er beliggende på Nørregade 1 i Kolding.

  Det er intentionen, at huset skal indeholde følgende funktioner:

  Region Syddanmark

  o  Lokalpsykiatrien

  Kolding Kommune

  o  Misbrugscentret

  o  Revanche (social behandling)

  o  Hjemmestøtten (støtte til psykisk syge og misbrugere)

  o  Børnefamiliehuset (rådgivning, støtte og behandling til børn og børnefamilier)

  o  Ungekontakten (rådgivning og behandling til unge og deres familier)

  Vision og synergi

  Visionen for det faglige fællesskab er at skabe synergi mellem tilbuddene i lokalpsykiatri, socialpsykiatri og misbrugsbehandling samt integrere Børnefamiliehuset og frivillige/patientorganisationer. Den fysiske sameksistens vil give et øget internt kendskab til de seks funktioners kerneydelser og skabe optimale rammer for et tættere samarbejde på tværs af de regionale og kommunale indsatser. Dette vil skabe nye samarbejdsformer, der især skal gavne borgere, der er dobbeltbelastet af eksempelvis psykiske vanskeligheder og misbrug.

  Areal og økonomi

  Låsbyhøj skal kunne håndtere de 250-300 mennesker, der dagligt frekventerer funktionerne. Indretningen skal tage hensyn til børn, unge og voksne med forskellige behov, så de fysiske rammer understøtter samarbejde på tværs, opsamling af viden og faglig udvikling med synergieffekt til følge.

  Sundhedscentret Låsbyhøj udgør et samlet grundareal på 7.565 m², hvor huset rummer 5.934 m², der alle ombygges og anvendes.  Regionens andel udgør ca. 2.000 brutto-m² og 1.254 netto-m², fordelt med 816 m² på egne rum og 438 m² som andel af fællesarealerne.

  Det forventes muligt at bygge Låsbyhøj for i alt 47,1 mio. kr. Udgifter fordeles som udgangspunkt mellem parterne med 32 pct. til Region Syddanmark og 68 pct. til Kolding Kommune i forhold til de ønskede bruttokvadratmeter. Regionens udgift er beregnet til i alt 28,3 mio. kr. inklusiv køb af ejendom, regionale omkostninger og bygherreleverancer.

  Tidsplan
  Det forventes, at sundhedscenter Låsbyhøj kan tages i brug marts 2019. Regionsrådet vil på møde den 19. december 2016 foretage udpegning af et rådsmedlem til deltagelse i bedømmelsesudvalg for valg af totalentreprise projekt.  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12315
  3. Udmøntningsplan for handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr. til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan.

  Handlingsplanen består af otte indsatsområder. Vedlagt dagsordenspunktet er en kort oversigt over handlingsplanens indsatsområder. Hele handlingsplanen kan læses her
  og udmøntningsplanen her. Kommunerne har bl.a. fået midler til at styrke deres kommunale akutfunktioner, og regionen har bl.a. fået midler til at etablere flere udgående funktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis. Det er et krav, at disse to indsatsområder koordineres i regi af Sundhedsaftale samarbejdet.

  Indsatsområde 1

  Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

  Indsatsområde 2

  Styrkede kommunale akutfunktioner

  Indsatsområde 3

  Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

  Indsatsområde 4

  Styrket indsats mod overbelægning

  Indsatsområde 5

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

  Indsatsområde 6

  En indsats der hænger mere sammen

  Indsatsområde 7

  Bedre styr på medicinen

  Indsatsområde 8

  Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

  Indsatsområder i handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-19.

   

  Styrkede kommunale akutfunktioner
  Landsdækkende har ni ud af 10 kommuner gennem de seneste år etableret kommunale akutfunktioner, typisk i form af enten specialiserede udgående akutte sygeplejefunktioner (teams) eller akutpladser på fx plejehjem.
  De kommunale akutfunktioners tilbud er varierende i form, karakter og indhold. Derfor afsættes der nationalt 445 mio. kr. i perioden 2016-19 og herefter årligt 170 mio. kr. til at sikre en særlig sygeplejefagligindsats af ensartet høj kvalitet.
  Som en del af handlingsplanen skal de kommunale akutfunktioner fra 2016 leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende faglige anbefalinger for kommunale akuttilbud. I begyndelsen af 2017 vil Sundhedsstyrelsen præsentere nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner, som kommunerne skal leve op til fra 2018.

   

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
  Der er nationalt afsat 175 mio. kr. i perioden 2016-19 og herefter varigt 65 mio. kr. til en mere fleksibel anvendelse af sygehusenes specialiserede kompetencer og viden.

   

   

  2016

  2017

  2018

  2019

  Varigt

  Region Syddanmarks midler til indsatsområde 5

  2,1

  10.8

  10.8

  14,0

  14,0

      Midler som tilgår Region Syddanmark til indsatsområde 5, i mio. kr.

  Midlerne skal anvendes til at styrke og etablere nye regionale udgående funktioner og rådgivning til kommuner og almen praksis.

  I Region Syddanmark er der 23 etablerede eller midlertidige udgående funktioner, hvoraf flere er af relevans for ældre medicinske patienter, eksempelvis demensudredning, blodprøvetagning i eget hjem, palliativ behandling, geriatrisk team og apopleksiteam.

  Udgående funktioner kan være af stor værdi og betydning for patienter, som ikke kan transporteres til sygehuset. Det vil dog ofte være bedst for patienten at modtage behandling på sygehuset, da der her findes de bedste muligheder for udredning og diagnostik. Endvidere er udgående funktioner ofte dyre, ressourcekrævende og ikke altid omkostningseffektive. Når de etableres, er det vigtigt, at de målrettes en patientgruppe med en problemstilling og et behov, som bedst håndteres i eget hjem i koordination med den kommunale hjemmesygepleje.

   

  Sikring af sammenhæng mellem regionale og kommunale indsatser

  Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at der udarbejdes et fælles rammepapir for den syddanske indsats for den ældre medicinske patient i perioden 2016-2019. Målet er at sikre en sammenhængende tværsektoriel indsats.

  Der er endvidere igangsat en proces, hvor de lokale samordningsfora anmodes om at komme med forslag til udgående funktioner og rådgivningsinitiativer. Det forventes, at Regionsrådet den 26. juni 2017 skal tage stilling til den endelige anvendelse af de regionale midler. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder ny sundhedsplan og kompetencer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/51301
  4. Spørgeskemaet til sundhedsprofilen 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Punktet er en orientering om det færdige spørgeskema til næste sundhedsprofilundersøgelse, Hvordan har du det? 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner, KL samt Sundheds- og Finansministerierne indgik i 2009 en aftale om at organisere og finansiere sammenlignelige sundhedsprofilundersøgelser for alle regioner og kommuner i Danmark. Den første sundhedsprofilrapport udkom i 2010, den næste i 2013, mens arbejdet med den tredje er i fuld gang. Svarprocenten i 2013-undersøgelsen var 65 %. Profilen bygger på data fra et udsnit af den voksne befolkning, dvs. 16+ år.

  Spørgeskemaet til Hvordan har du det? 2017 er nu færdigt. Det består af 88 spørgsmål, hvor 52 er nationale standardspørgsmål, som er obligatoriske for alle fem regioner. De resterende 36 spørgsmål er specifikke for regionen. Af de 36 er 14 spørgsmål nye, hvor plads til yderligere fokus på mental sundhed er blevet prioriteret.

  En arbejdsgruppe med kommunale repræsentanter har deltaget i arbejdet med at revidere spørgsmål fra sidste sundhedsprofil og finde nye temaer og spørgsmål.

  På mødet vil projektleder Susanne Vangsgaard præsentere temaer i det kommende spørgeskema, tiltag for at fastholde svarprocenten og den øvrige tidsplan for undersøgelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder mental sundhed, brug af tandlæge, lægedækning og sociale medier. Oplæg og spørgeskema vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  5. Mødeplan for 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  • 10. januar 2017
  • 7. februar 2017
  • 14. marts 2017
  • 18. april 2017 – Kl. 13.00 -15.00 ordinært møde. Fællesmøde med Sundhedsudvalget
  • 16. maj 2017
  • 13. juni 2017
  • 8. august 2017
  • 5. september 2017
  • 10. oktober 2017
  • 7. november 2017
  • 5. december 2017 – Kl. 13.30 – 15.30
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Orienteredes. Thies Mathiasen meldte afbud til mødet 13. juni 2017.


  Sagsnr. 16/54
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-12-2016

  Administrationen orienterede angående lægedækning i Gørding samt

  forhandlinger med PLO.


  Siden er sidst opdateret 15-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap