Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 12. december 2016

Ligestillingsudvalget - Referat - 12. december 2016

Mødedato
12-12-2016 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Henvendelse til ligestillingsministeren vedrørende praksis for indkaldelser af børn under 15 år
  2. Ulighed i sundhed
  3. Oplæg vedrørende ulighed i sundhed i FAM
  4. Strategi for ansatte på særlige vilkår
  5. Forslag til rammeprogram for "Konference - Lighed i øjenhøjde"
  6. Status vedrørende indvandrermedicinske teams
  7. Mødekalender 2017
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 16/16392
  1. Henvendelse til ligestillingsministeren vedrørende praksis for indkaldelser af børn under 15 år
  fold dette punkt ind Resume

  I forlængelse af møde i Ligestillingsudvalget den 19. september 2016 blev der sendt en henvendelse til ligestillingsministeren. På mødet drøftes svar fra ministeren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forlængelse af møde i Ligestillingsudvalget den 19. september 2016 blev der sendt en henvendelse til ligestillingsministeren, hvor der blev spurgt til, hvor langt de nationale myndigheder er i forhold til at tilvejebringe forudsætninger for, at regionerne kan håndtere udsendelse af post vedrørende et barn til begge forældre.

  Vedlagt er henvendelse til ligestillingsministeren samt svar fra ligestillingsministeren. På mødet redegøres for indholdet i svaret fra ministeren. Videre proces drøftes på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Drøftedes, herunder eventuel opfølgende henvendelse til Danske Regioners bestyrelse. Oplæg fra administrationen vedlægges.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/17830
  2. Ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  På dette møde præsenteres udvalget for et kort oplæg om faktorer, der har betydning for den sociale ulighed i sundhed samt eksempler på, hvordan der aktuelt arbejdes med at fremme lighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget fik den 7. april 2014 en præsentation af den da netop udkomne rapport om sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2012. Foruden en generel gennemgang af resultater fra profilen var der et særligt fokus på ulighed i sundhed. Det blev vist, at borgere med en kort uddannelse er mere syge og lever mere usundt end borgere med en længerevarende uddannelse.

  Desuden blev det vist:

  • At kvinder i større grad end mænd lider af sygdomme, der er forbundet med lav dødelighed, f.eks. leddegigt og migræne
  • At kvinder generelt har dårligere mentalt helbred end mænd
  • At mænd i større grad end kvinder lider af sygdomme, der er forbundet med høj dødelighed, f.eks. hjertekarsygdom
  • At mænd generelt har en mere uhensigtsmæssig livsstil end kvinder og også i mindre grad er interesseret i at ændre livsstil.

  Udvalget spurgte siden ind til geografiske forskelle i sundhed og livsstil ud fra en hypotese om, at borgere, der lever på landet, er mere usunde end borgere, der lever i byerne.

  Derfor fik udvalget den 3. november 2014 præsenteret en yderligere analyse, som viste, at geografi i sig selv ikke er en faktor. Det viser sig, at uligheden mellem land og by skyldes, at der på landet bor flere kortuddannede, som jo er mere syge og lever mere usundt.

  På dette møde præsenteres udvalget for et kort oplæg om faktorer, der har betydning for den sociale ulighed i sundhed samt eksempler på, hvordan der aktuelt arbejdes med at fremme lighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Oplæg ved Afdeling for Tværsektorielt Samarbejde til orientering. Oplægget vedlægges.

   

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/40357
  3. Oplæg vedrørende ulighed i sundhed i FAM
  fold dette punkt ind Resume

  Ledende overlæge Christian S. Christiansen og oversygeplejerske Christian Jørgensen fra den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg præsenterer et oplæg om mødet med udsatte patienter i FAM.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ledende overlæge Christian S. Christiansen og oversygeplejerske Christian Jørgensen fra den Fælles Akutmodtagelse (FAM) på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg vil præsentere et oplæg om mødet med udsatte patienter i FAM.

  FAM modtager den overvejende del af akutsygehusets akutte patienter døgnet rundt og året rundt. Derfor er der en stor patientstrøm i FAM, og det kliniske personale i FAM ser alle typer patienter. Dette stiller helt særlige krav til den kommunikation og de ydelser, som stilles til rådighed for patienterne.

  Undervejs i oplægget vil der også blive givet eksempler på, hvordan der arbejdes konkret med at minimere ulighed i sundhed i FAM. Der vil i slutningen af oplægget blive mulighed for at stille spørgsmål.

  Ledende overlæge Christian S. Christiansen og oversygeplejerske Christian Jørgensen er inviteret til at deltage i mødet kl. 15.00-16.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Oplæg ved ledende overlæge Christian S. Christiansen og oversygeplejerske Christian Jørgensen, Sydvestjysk Sygehus. Drøftedes, herunder fælles sprog og forståelse samt samarbejde og udvikling på tværs. Oplægget vedlægges.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14169
  4. Strategi for ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Af budgetaftalen 2017 fremgår det bl.a., at Ligestillingsudvalget fremlægger forslag til, hvorledes den nuværende indsats kan understøttes, udvikles og monitoreres. Ligestillingsudvalget har derfor bedt om, at der udarbejdes en strategi med henblik på igen at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Strategi for ansatte på særlige vilkår fremlægges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ligestillingsudvalget har i 2016 fokus på ansatte på særlige vilkår, da antallet af ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark i perioden 2010-2015 er faldet fra 627 til 422. Samme tendens er gældende i de øvrige regioner og kommunerne. Det største fald i ansatte er for gruppen af ekstraordinært ansatte, hvilket er langt mere end halveret fra 2010 til 2015. Ansatte i fleksjob er faldet med 18,8 % i Region Syddanmark.

  Tabel 1: Ansatte på særlige vilkår i 2010 og 2015 i Region Syddanmark, Regioner i alt og i alle kommuner

   

  Ansættelsesgruppe*

   

  Region Syddanmark

  Regioner i alt

  Kommuner i alt

  2010

  2015

  2010

  2015

  2010

  2015

  Ekstraordinært ansatte

  165

  47

  925

  200

  16.229

  4.846

  Fleksjob

  462

  375

  2.125

  1.728

  16.073

  16.920

  I alt

  627

  422

  3.050

  1.928

  32.302

  21.766

  Ekstraordinært ansatte er defineret som personale, hvor der sker lønrefusion fra staten, og som ikke er overenskomstdækkede (løntilskud, skånejob, servicejob). Fleksjob har sin egen kategori. Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via f.eks. revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på normale vilkår.

  Af budgetaftalen 2017 fremgår følgende:

  Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsgiver. Aftalepartner lægger derfor vægt på, at der skabes plads til medarbejdere med særlige behov. Dette gælder såvel personer med en lille restarbejdsevne som unge, der har afsluttet en STU-uddannelse. Ligestillingsudvalget fremlægger forslag til, hvorledes den nuværende indsats kan understøttes, udvikles og monitoreres. Der lægges i den forbindelse vægt på samarbejder med kommunerne. 

  Ligestillingsudvalget har derfor bedt om, at der udarbejdes en strategi med henblik på igen at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Regionen vil leve op til et generelt samfundsmæssigt ansvar som en social ansvarlig arbejdsplads.

  Regionens arbejdspladser arbejder allerede aktivt med at fastholde og integrere ansatte på særlige vilkår og afsætter i den forbindelse ressourcer til støtte, oplæring m.m. Dette uddybes i to supplerende notater, hvoraf et af notaterne skitserer de skånehensyn, der allerede tages i regionen, og det andet notat er et inspirationskatalog til det videre arbejde med ansatte på særlige vilkår. Strategien er udarbejdet i samarbejde med regionens driftsenheder.

  Målsætning

  Målsætningen er, at Region Syddanmark senest ved udgangen af 2019 skal have øget antallet af ansatte på særlige vilkår med 50 %, så antallet af ansatte på særlige vilkår bringes tilbage på 2010-niveau.

  For at understøtte målsætningen om at øge antallet af ansatte på særlige vilkår skal enhederne udarbejde en konkret indsatsplan. Denne skal bl.a. indeholde:

  • Hvem gør hvad, hvordan og hvornår
  • Konkrete indsatser
  • Samarbejde med kommunerne

  Strategien sendes til videre behandling i forretningsudvalget med henblik på endelig godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Ligestillingsudvalget indstiller til regionsrådet, at strategi for ansatte på særlige vilkår godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30907
  5. Forslag til rammeprogram for "Konference - Lighed i øjenhøjde"
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i Ligestillingsudvalget den 19. september 2016 var der en indledende drøftelse om afholdelse af en konference vedrørende ulighed i sundhed. På baggrund af drøftelserne på mødet er udarbejdet forslag til rammeprogram for ”Konference - Lighed i øjenhøjde”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i Ligestillingsudvalget den 19. september 2016 var der en indledende drøftelse om afholdelse af en konference vedrørende ulighed i sundhed. På baggrund af drøftelserne på mødet er udarbejdet forslag til rammeprogram for ”Konference - Lighed i øjenhøjde”.

  Der lægges op til, at deltagerkredsen på konferencen er politikere, ledere og nøglemedarbejdere på regionens fem sygehusenheder og sociale institutioner.

  Formålet med dagen er at skabe konkrete ændringer i arbejdsgange og rutiner, som understøtter lighed i sundhed i mødet mellem patienter, borgere og fagpersonale på regionens sygehuse og på regionens institutioner.

  Datoen er fastsat til den 28. marts 2017, kl. 8.30-16.00, og Innovationsfabrikken i Kolding er booket til formålet.

  Det forslås, at dagen overordnet tilrettelægges i tre dele:

  -          Første del, hvor ulighed i sundhed tematisk adresseres i forhold til regionens sygehuse og sociale institutioner.

  -          Anden del, hvor deltagerne aktivt arbejder med at få udarbejdet et projekt, som de kan omsætte, når de kommer hjem. Der vil være syv grupper med 10-15 deltagere i hver, og HR stiller med en proceskonsulent til hver gruppe.

  -          Tredje del, hvor et panel, bestående af Ligestillingsudvalget, lægger op til en drøftelse af dels

  o   deltagernes udbytte af konferencen og hvordan dagen kan danne afsæt for konkrete tiltag i deltagernes hverdag og dels

  o   vigtige fokusområder for Ligestillingsudvalget i det fremtidige arbejde med at adressere ulighed i sundhed.

  Vedlagt er forslag til rammeprogram i et foreløbigt udkast. Der arbejdes løbende på at konkretisere programmet.

  Nedenfor ses forslag til budget for dagen:

  Beskrivelse

  Beløb (kr.)

  Afrundet (kr.)

  Udgifter

   

  Oplægsholdere

  23.500

         24.000

  Tekniske udgifter

  7.220

  7.500

  Lokaler og forplejning

  63.700

   64.000

  I alt

  94.420

  95.500

   

  Indtægter

  Deltagerbetaling

  500 kr. pr. 130 deltagere

          65.000

   65.000

  Rest

   30.500

   

  Der lægges op til, at konferencen delvist finansieres via en deltagerbetaling på 500 kr. pr. deltager ved 130 deltagere. Herudover estimeres det, at der vil være udgifter for 30.500 kr. I dette beløb er ikke indeholdt udgifter til produktion af videoklip til dagen.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Drøftedes, herunder opfølgning på konferencen.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/17894
  6. Status vedrørende indvandrermedicinske teams
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en opdateret status vedrørende indvandrermedicinske teams på de respektive sygehusenheder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget fik i juni 2015 en status på etableringen af indvandrermedicinske teams på sygehusenhederne i Region Syddanmark og i november 2015 en opfølgende status specifikt for Sygehus Sønderjylland. Der forelægges nu en opdateret status for henholdsvis de somatiske sygehuse og psykiatrisygehuset. Vedlagt er plancher, der blev anvendt i forbindelse med den generelle orientering om status i juni 2015.

  Den overordnede status var i juni 2015, at teamstrukturen var etableret, og at der var forskel på, hvordan de enkelte sygehusenheder har grebet opgaven an med udgangspunkt i lokale forhold. Ligeledes er der forskel på, hvor langt man er nået med at konsolidere teamstrukturen. Der var gennemført en evaluering af uddannelsen af teamdeltagere, der viste, at de medarbejdere, der havde deltaget i uddannelsesforløbene, havde fået et godt udbytte af undervisningen.

  Baggrunden for de indvandrermedicinske teams er, at regionsrådet i 2013 besluttede, at der skal etableres indvandrermedicinske teams i de enkelte sygehusenheder med henblik på at udbrede viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital (OUH).

  Grundtanken bag initiativet er at sikre lokal forankring af viden og kompetencer på det indvandrermedicinske område, som kan komme alle afdelinger til gode på de respektive sygehuse.

  Nogle af fordelene ved at organisere indsatsen via teams er, at teamorganiseringen kan være fundament for følgende:

  • Kontinuitet i indsatsen i de enkelte sygehusenheder.
  • Entydig adgang til indvandrermedicinske kompetencer for almen praksis i sygehusets nærområde.
  • Løbende og systematisk forankret vidensopsamling og kompetenceudvikling.
  • Entydigt og langsigtet samarbejde og relationsdannelse til Indvandrermedicinsk Klinik på OUH.

  Som en del af orienteringen om status på området vil der vil der på mødet blive præsenteret et kort oplæg om arbejdet i de indvandrermedicinske teams i henholdsvis Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland.

  Det vedlagte notat giver en generel status på arbejdet i de indvandrermedicinske teams. Den overordnede status for de enkelte enheder er følgende:

  Psykiatrisygehuset

  Efter at have gennemført undervisningsforløb i 2015 begyndte det indvandrermedicinske team i januar 2016. I psykiatrisygehuset er der valgt en model, hvor det indvandrermedicinske team består af ressourcepersoner fra alle kliniske afdelinger, organiseret via et centralt netværk. Det indvandrermedicinske team er tværfagligt og består af fysioterapeuter, socialrådgivere, sygeplejersker, læger og psykologer.

   

  Sygehus Lillebælt

  Det indvandrermedicinske team blev etableret i 2014 på Sygehus Lillebælt og består af to sygeplejersker og en læge. Der arbejdes på at inddrage endnu en læge i teamets arbejde, hvilket forventes afklaret ultimo november 2016. Teammedlemmerne kommer fra medicinske og hjertemedicinske afdelinger. I Sygehus Lillebælt har IMK teamet udviklet og implementeret en nøglepersonsmodel, som medvirker til at identificere de særlige udfordringer, der er forbundet med denne gruppe patienters møde med sundhedsvæsenet

   

  Sydvestjysk Sygehus

  Det indvandrermedicinske team på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg udgøres af en læge og en sygeplejerske med udgangspunkt i hæmatologisk afdeling. Indsatsen er organiseret således, at teamet ser patienter i teamet en dag om måneden, hvor de fungerer som en rådgivende funktion og dertil kan tilbyde ambulant opfølgning ved særlige tilfælde. Desuden varetager teamet en form for ”tovholderposition” i forhold til at kunne hjælpe patienten gennem systemet.

   

  Sygehus Sønderjylland

  Indvandrermedicinsk team (IMT) på Sygehus Sønderjylland er forankret i Medicinsk Center. Teamet bestod fra begyndelsen af to sygeplejersker og en læge - alle fra Medicinsk Center, Sønderborg. I en periode blev teamet udgjort af to sygeplejersker, men det er nu blevet suppleret, så der er fire medarbejdere i teamet, der nu udgøres af sygeplejepersonale. Der arbejdes også på Sygehus Sønderjylland på en struktur med nøglepersoner, som er udpeget i de enkelte centre. Modellen skal sikre forankring af lokal viden på det indvandrermedicinske område samt sikre nem og hurtig adgang til lokal rådgivning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Oplæg til orientering ved sygeplejerske Tine Devantier, sygeplejerske Charlotte Gad Thousig, begge Sygehus Lillebælt, og centerchef Thomas Lund Sørensen, Sygehus Sønderjylland. Oplægget vedlægges.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  7. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017 blev godkendt på udvalgsmødet den 19. september 2016, hvor der blev fremsat ønske om en anden mødedato i stedet for det planlagte møde den 20. november 2017.

  Det indstilles, at der afholdes udvalgsmøde den 2. november 2017.

  Mødekalender for 2017 er herefter:

  30. januar 2017, kl. 14-17

  2. maj 2017, kl. 14-17

  8. juni 2017, kl. 14-17

  11. september 2017, kl. 14-17

  2. november 2017, kl. 14-17

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at der afholdes udvalgsmøde den 2. november 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Ligestillingsudvalget ønskede følgende emner på dagsordenen i 2017:

  • Projekt ”Psykisk sårbare på arbejdsmarkedet” (30. januar 2017)
  • Opfølgning på ”Konference – Lighed i øjenhøjde” (2. maj 2017)
  • Evaluering af Tidlig Opsporing (2. maj 2017)
  • Status på indsatserne vedrørende strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse samt andre tiltag i relation til ulighed i sundhed i regionen (8. juni 2017).

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/581
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Intet.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |