Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 13. december 2016

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 13. december 2016

Mødedato
13-12-2016 kl. 11:00 - 13:20

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om overdragelse af den nordjyske regionaltogstrafik
  2. Uddannelsesbarometer 2016
  3. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017
  4. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017-18
  5. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  6. Nye analyser
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 16/28264
  1. Orientering om overdragelse af den nordjyske regionaltogstrafik
  fold dette punkt ind Resume

  På udvalgets møde den 5. september 2016 under behandlingen af dagsordenspunktet ”Høring af ”Fyn i bevægelse”, blev der udtrykt ønske om en nærmere orientering om Region Nordjyllands og Nordjyske Jernbaners overtagelse af regionaltogstrafikken i Nordjylland.

  Specialkonsulent Jens Mogensen fra Region Nordjylland vil på mødet give en orientering om projektet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Nordjylland overtager bestilleransvaret for den regionale togkørsel i Nordjylland fra staten, og samtidigt overgår udførslen af driften fra DSB til Nordjyske Jernbaner.

  Overdragelse af ansvaret for den regionale togtrafik, er et forsøg med henblik på, at fremme øget lokal indflydelse og øget sammenhæng i den lokale kollektive trafik, mere effektiv drift samt bevarelse af en høj grad af forsyningssikkerhed. Samtidigt giver overtagelsen mulighed for en betydelig udvidelse af kørslen med etablering af et selvstændigt regionalt togsystem med store forbedringer for de regionale togrejsende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30541
  2. Uddannelsesbarometer 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2016 er udarbejdet for, at skabe et overblik og viden om relevante udfordringer på uddannelsesområdet. Uddannelsesbarometret giver et indblik i udviklingen på uddannelsesområdet i Syddanmark i relation til regionsrådets målsætninger, og anvendes bl.a. som videngrundlag for implementeringen af Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2016-17.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks regionale vækst- og udviklingsstrategi opererer med 4 målsætninger på uddannelsesområdet:

  Overordnede uddannelsespolitiske målsætninger:

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. 

  Arbejdsmarkedsrelaterede målsætninger:

  • 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9./10. klasse.
  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% sammenlignet med 2010.

  Uddannelsesbarometer 2016 indeholder seks fokusområder, hver med et antal indikatorer, der følger udviklingen inden for bestemte underområder med relevans for de fire målsætninger på uddannelsesområdet. Det giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i forhold til de fire målsætninger.

  Uddannelsesbarometret bliver løbende anvendt til at følge op på udviklingen i de igangsatte initiativer i regi af Syddansk Uddannelsesaftale. Alle projekter, der støttes af uddannelsespuljen, har således udvalgt indikatorer fra barometret, som hvert enkelt projekt skal kunne relatere sig til.

  Uddannelsesbarometer 2016 anvendes desuden som videngrundlag for udarbejdelse af Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2016-17. Derudover er barometret tænkt som et arbejdsredskab for uddannelsesaftalens aktører, bl.a. kommuner og uddannelsesinstitutioner og andre interessenter på uddannelsesområdet.

  På mødet vil administrationen præsentere uddannelsesbarometrets resultater. Selve publikationen for Uddannelsesbarometer 2016, forventes trykt og omdelt til alle regionsrådsmedlemmer i januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter resultaterne fra Uddannelsesbarometer 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Udvalget drøftede resultaterne fra uddannelsesbarometer 2016.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37347
  3. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har nu indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2017. Den endelige optagelseskapacitet skal indmeldes senest den 15. december 2016 til regionsrådet, hvorefter tallene skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling senest den 1. februar 2017. På baggrund af de foreløbige kapacitetstal, forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser igen til næste år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, skal regionsrådet senest 1. februar 2017 give Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen for skoleåret 2017-2018, herunder om man i givet fald vil anmode ministeren om et kapacitetsloft på en eller flere institutioner.

  Den samlede optagelseskapacitet i 2017 er foreløbig på 361 1. års klasser. Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark er 14 klasser højere i 2017 end i 2016. Der blev oprettet 328 1. års klasser i 2016, og skolerne har dermed samlet set mulighed for at optage 33 ekstra klasser i 2017 sammenlignet med det faktiske antal 1. års klasser i indeværende skoleår. De 33 mulige ekstra klasser fordeler sig med 14 klasser i Trekantområdet, 9 i Sønderjylland og 13 i Sydvestjylland, mens skolerne på Fyn har udmeldt optagelseskapacitet for 2017, der ligger 3 klasser lavere end det faktiske optag i 2016.

  Antallet af 16-årige i regionen i 2017 forventes samlet set at stige med 1% i forhold til 2016. Der forventes en stigning i Sønderjylland (3%) og Sydvestjylland (2%), mens tendensen er stort set uændret i Trekantsområdet (0%) og på Fyn (0%). Fra 2016 og frem mod 2020, ventes antallet af 16-årige i Syddanmark at falde med i alt 4%, men her er der en stor forskel mellem Trekantområdet (en lille stigning på 2%) og de øvrige tre områder, som falder med henholdsvis 4% (Fyn), 6% (Sydvestjylland) og 7% (Sønderjylland).

  For Syddanmark samlet set, forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser i 2017, dels på baggrund af befolkningsfremskrivningen, og dels ud fra en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser. Det bemærkes, at i særlig grad Sydvestjylland indmelder overkapacitet på hf, herunder som følge af nyt udbud af hf på Rybners. Administrationen bemærker i den forbindelse, at de lokale forventninger til søgemønstre til hf sandsynliggør et behov for øget kapacitet.

  Bilag 1 indeholder foreløbige kapacitetstal pr. institution og område. Bilag 2 er et notat med detaljeret information om kapacitet i de fire forpligtende samarbejder. Endelig er vedlagt et udkast til brev til ministeriet, der omhandler regionsrådets behandling af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2017 (bilag 3). Brevet skal sendes til ministeriet sammen med indberetningen af optagelseskapaciteten for 2017. Brevet opdateres med de endelige tal efter den 15. december 2016.

  Proces frem mod indberetningen til ministeriet

  De fire forpligtende samarbejder skal foretage den endelige indberetning af næste skoleårs optagelseskapacitet til regionsrådet senest den 15. december 2016. Af tidsmæssige årsager får udvalget derfor forelagt de endelige tal til orientering på mødet den 16. januar 2017.

  Ligeledes forelægges de endelige kapacitetstal samt udkast til brev til ministeriet med de endelige kapacitetstal for forretningsudvalget på mødet den 11. januar 2017 og regionsrådet på mødet den 23. januar 2015.

  Der forventes dog ikke væsentlige ændringer i de endelige kapacitetstal sammenholdt med de foreløbige tal. På første møde i 2017 fremlægges desuden kapacitetstallene for de erhvervsrettede gymnasier, som også skal indberettes til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte forslag til brev til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedr. kapaciteten på gymnasierne og hos hf-udbyderne 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40545
  4. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017-18
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for, at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark, har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2017-18. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen, har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2017-18. Oplysningerne er indmeldt i overensstemmelse med indholdet i gymnasiereformen fra juni 2016. Det bemærkes, at det tilhørende lovforslag endnu ikke er færdigbehandlet, hvorfor ændringer i de indmeldte oplysninger vil kunne forekomme.

  Studieretninger på stx

  Den nye gymnasiereform giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

  Samtlige 18 studieretninger udbydes i Syddanmark. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde studieretninger inden for hver af de fire hovedkategorier.

  I bilag 1 vises en samlet oversigt over studieretningerne på de i alt 28 almene gymnasier i Syddanmark.

  Fagpakker på hf

  Den toårige hf-uddannelse er blevet mærkbart ændret i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der retter sig mod disse uddannelser. Fagpakkerne ligger på andet år og vil først skulle vælges af hf-eleven halvvejs på andet semester (dvs. foråret 2018).

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de forventer at udbyde til det første hold elever på den nye hf-uddannelse. Hovedparten af hf-udbyderne har samtidig oplyst hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod, jf. bilag 2.

  I bilag 2 vises en samlet oversigt over hf-fagpakkerne på de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark.

  Administrationens vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der både ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker er en stor bredde og geografisk spredning i udbuddet, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  Administrationen bemærker samtidig, at udbuddet af hf-fagpakker for en række udbydere ligger højt sammenholdt med udbydernes hidtidige optag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  5. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Der orienteres om opfølgningsaktiviteter i indsatssporet levende byregioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  På kommunerunden blev der efterspurgt større viden om de mindre byers udvikling og samarbejde om at udvikle strategier for bestemte mindre byer. Udgangspunktet har været rapporten ”De mindre byer i Syddanmark”, som Region Syddanmark udgav i 2011, men der har været efterspurgt en rapport om den nyere udvikling. Som en del af indsatssporet levende byregioner i Det Gode Liv-strategien er en ny byanalysemodel for byer med 2 -5.000 indbyggere derfor under udvikling. Modellen skal gøre det muligt at benytte et ensartet værktøj til at analysere mindre syddanske byer og dermed give et sammenligneligt billede af udviklingen i mindre byer i Syddanmark til brug for bystrategier, planstrategier, byfornyelse med mere.

  Den nye model er udviklet i et samarbejde med Vejen og Assens kommuner med afsæt i en strategiproces for Brørup i Vejen Kommune og Tommerup i Assens Kommune. Byanalyserne giver detaljeret viden om udfordringerne og potentialerne i de to byer ved bl.a. at se på deres indbyggere, husstande, tilgængelighed, byens erhvervsliv og beskæftigelse. I begge kommuner indgår analyserne i arbejdet med at lave udviklingsplaner for de to byer. Byanalysen for Brørup blev præsenteret sammen med kommunens udviklingsplan for byen på et borgermøde i Brørup den 5. december 2016. Byanalysen for Tommerup er offentliggjort, og Region Syddanmark og Assens Kommune har i den forbindelse udsendt en fælles pressemeddelelse.

  Derudover har Region Syddanmark sammen med OECD arbejdet med betydningen af livskvalitet for vækst i byregioner i Danmark. I projektet blev der blandt andet analyseret på forskelle mellem centre og ’hinterland’ i de fem store byer  København, Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg og deres oplande. Rapporten ”well-being in Danish Cities” viser, at de danske byer står stærkt i en international sammenligning. Blandt andet adskiller byerne sig positivt på parametre som tryghed, samfundsdeltagelse og ren luft.

  Rapporten blev offentliggjort den 7. november 2016 ved Working Party on Territorial Indicators i Paris. Region Syddanmark deltog i mødet, hvor Karsten Uno Petersen præsenterede et oplæg om de syddanske erfaringer med målinger af levevilkår og livskvalitet, herunder de politiske og udviklingsmæssige perspektiver. Det er første gang, OECD har opgjort well-being på byregionalt niveau, og det er OECD’s hensigt at bruge samarbejdet med Region Syddanmark til at kunne gøre det samme i alle øvrige regioner i OECD’s medlemslande.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Til orientering.

  Rune Stig Mortensen orienterede om borgermøde i Brørup den 5. december 2016, hvor byanalysen for Brørup blev præsenteret sammen med kommunens udviklingsplan for byen.

   

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  6. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i vidensinitiativet i Det Gode Liv-strategien er der udarbejdet to nye analyser. Dels konjunkturudsigt for 4. kvartal 2016, dels en analyse, som giver en opdateret status på adgang til arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Konjunkturudsigt for 4. kvartal 2016

   

  Undersøgelsen viser, at:

  ·         De positive forventninger til omsætning og ansættelser i 3. kvartal har fået endnu en tand opad med udsigten for 4. kvartal. 44% af de små- og mellemstore virksomheder tror nu på større omsætning, og 33% regner med flere ansatte. Der er også tale om en positiv tendens i forhold til ordrer, eksport, og investeringer.

  ·         Hos landbrug og fødevarer er vækstforventningerne nu positive oven på lang tids negativ tendens, men branchen har fortsat negative jobforventninger, og på eksportsiden står branchen stadig svagt.

  ·         I detailhandlen er der blevet færre, der tror på omsætningsfremgang, og også hos bygge- og anlægsbranchen er troen på vækst afdæmpet.

  ·         Hos videnrådgivning og IT er vækstudsigten i top, hvilket også afspejles i branchens høje forventninger til job, eksport og ordrebeholdning og tro på flere investeringer.

  ·         Der er fortsat positive forventninger til ansættelser i næsten alle brancher bortset fra landbrug og fødevarer. Servicevirksomheder, fremstillingsvirksomhed, videnrådgivning og IT og engroshandel er de brancher, hvor troen på flere ansatte er størst.

  ·         I Sydvestjylland er troen på vækst vokset markant siden sidste måling for 3. kvartal, hvor forventningerne var signifikant lavere end i de øvrige områder i Syddanmark.

  Adgang til arbejdskraft, november 2016

  Undersøgelsen viser, at:

  ·         Små og mellemstore virksomheder i Syddanmark oplever fortsat massive udfordringer, når det gælder om at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Tre ud af fire virksomheder havde i september søgt nye medarbejdere inden for det seneste halve år, og blandt dem har 59% i høj eller nogen grad oplevet rekrutteringsproblemer.

  ·         Problemerne med at skaffe den rette arbejdskraft er højest hos transportvirksomhederne og bygge- og anlægsvirksomhederne, hvor mere end tre fjerdedele af virksomhederne er ramt.

  ·         I Trekantområdet har virksomhederne større vanskeligheder med rekrutteringen end virksomheder i andre dele af Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/289
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Regionsrådets medlemmer i Fynbus’ og Sydtrafiks bestyrelser orienterede om arbejdet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Intet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/289
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 16. januar 2016 kl. 15.00. Der planlægges besøg i Esbjerg hos SE, operatør på Scale Up Denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Næste møde er mandag den 16. januar 2016 kl. 15.00. Mødet starter med et besøg i Esbjerg hos SE, operatør på Scale Up Denmark. Det efterfølgende ordinære udvalgsmøde holdes hos SE.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 19-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap