Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 15. december 2016

Kontaktforum for Handicap - Referat - 15. december 2016

Mødedato
15-12-2016 kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Midgårdhus, Kastanie Allé 16, 6760 Ribe

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Andreas Lund Andersen, Ø
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tina Brandt Jensen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Midgårdhus i Ribe v/ Connie Sandholm
  2. Godkendelse af referat fra møde 15. september 2016
  3. Implementering af frivillighedsstrategien
  4. Budget 2017 - Socialområdet
  5. Orientering om udmøntningen af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  6. Center for Misbrug og Socialpsykiatri vinder det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016
  7. Dokumentation - formål og effekt
  8. Personlig hjælper og indlæggelse
  9. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd
  10. Drøftelse af emner til kommende møder
  11. Gensidig orientering
  12. Mødekalender 2017
  13. Eventuelt


  Sagsnr. 16/524
  1. Orientering om Midgårdhus i Ribe v/ Connie Sandholm
  fold dette punkt ind Resume

  Afdelingsleder Connie Maagaard Sandholm vil orientere om Midgårdhus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Midgårdhus i Ribe er en afdeling af Specialcenter for Voksne med Handicap.

  Tilbuddet er et bo- og beskæftigelsestilbud til voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbelt diagnoser og udtalt problemadfærd.

  Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personlighedsforstyrrelser, lav aggressions- og impulskontrol, dobbelt diagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

  Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og beskæftigelsestilbuddet er omfattet af Servicelovens § 103 eller § 104.

  Den daglige praksis på Midgårdhus tager udgangspunkt i atskabe et rehabiliterende og udviklende miljø, hvor borgerne resocialiseres og bliver i stand til at leve et liv så nær det normale som muligt. Det er et mål, at borgerne modtager den mindst indgribende indsats

  Midgårdhus udvikler og understøtter borgerens ressourcer sammen med borgeren.

  Særlige fokuspunkter er:

  ·         Borgeren i centrum

  ·         Sammenhæng i indsatsen

  ·         Det relationelle og værdiskabelse

  ·         Faglig ansvarlighed

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder indsatser, misbrug, personalesammensætning og samspil med lokalområdet. Kontaktforum for Handicap roste indsatsen på Midgårdhus.


  Sagsnr. 16/524
  2. Godkendelse af referat fra møde 15. september 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Godkendt.


  Sagsnr. 16/39450
  3. Implementering af frivillighedsstrategien
  fold dette punkt ind Resume

  Seks ud af otte sociale centre er begyndt at implementere frivillighedsstrategien og har indtil videre opnået gode erfaringer og oplevelser i form af besøgsvenner, fællessang, koncerter, hjælp til afholdelse af arrangementer m.m. Et af centrene er stadig i færd med at definere arbejdsopgaver og formål med frivillighedsarbejdet (Handicapcenter Nordøstfyn), og et center (Specialcenter for Voksne med Handicap) arbejder ikke med frivillighedsstrategien pga. af centrets målgruppe, som er kendetegnet ved at have en svært udadreagerende, affektiv og risikobetonet adfærd. Afdeling Egely arbejder heller ikke med frivillighedsstrategien på grund af afdelingens målgruppe og sikkerhedsforanstaltninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle de sociale centre har været igennem en proces, hvor man har arbejdet med at definere og diskutere arbejdsopgaver, formål og værdi af frivillighedsarbejdet. Endvidere har der også været drøftelser om etik, regler og procedurer i forhold til at have frivillige på afdelingerne. Nedenstående er et kort overblik over, hvor langt det enkelte center er kommet med at implementere frivillighedsstrategien.

  Center for Senhjerneskade (afdeling Kolding) er godt i gang med at implementere deres frivillighedsstrategi. Afdelingen har tre frivillige, der kommer fast i huset, heraf en med en besøgshund. Endvidere er der blevet afholdt fem arrangementer i huset af frivillige, hvoraf et arrangement var i samarbejde med hjerneskadeforeningen. Personalet giver udtryk for at kunne se den glæde, det giver beboerne, at der afholdes arrangementer. Der er fortsat drøftelser omkring etik, regler og procedurer, f.eks. i forhold til at frivillige tager på ture ud af huset sammen med beboerne.

  Handicapcenter Sydøstfyn har defineret tre mål for deres frivillighedsstrategi, som de er godt i gang med at indfri. Centret har udpeget to fritids- og frivillighedskoordinatorer, som har til opgave at tilrettelægge fritidsaktiviteter for borgerne og forsøge at inddrage frivillige i arbejdet. Begge koordinatorerne har 2½ time om ugen til opgaven, og de er i gang med at skabe kontakter til amatørmusikere og foreninger i byen, som kan lave forestillinger og arrangementer i botilbuddet. Endvidere deltager centret i Nyborg Kommunes frivillighedsbørs, hvor der formidles kontakt mellem frivillige og institutioner. De frivillige på afdelingerne deltager bl.a. i højtidsarrangementer, ved fester og ved fællesspisninger eller fungerer som besøgsvenner, der f.eks. går ture med beboerne. Endvidere undersøger centret, om pensionerede kollegaer vil være interesserede i at hjælpe til ved særlige arrangementer.

  Handikapcenter Nordøstfyn har diskuteret emnet på møder i LMU og pårørenderåd, men der er stadig en del usikkerhed i forhold til frivillighed, og hvad de frivilliges rolle skal være på centret. Centret har planlagt en temaeftermiddag den 29. november 2016, hvor LMU og Pårørenderådet samles, og hvor der er oplæg med Trine Holm Erichsen fra Læringscentret i Vejle Kommune. Derefter er planen, at der udarbejdes og implementeres en frivillighedsstrategi på centret.

  På Center for Børn og Unge bliver der arbejdet med frivillighed i forhold til målgruppen på den enkelte afdeling. På Børnehuset Stjernen kommer der et par bedstemødre flere gange om ugen, som primært er der for deres egne børnebørn, men som også hjælper med andre børn på afdelingen. På Møllebakken har man valgt ikke at satse målrettet på inddragelse af frivillige, da det kræver højt specialiseret viden at arbejde med målgruppen. Afdelingen arbejder dog med frivillighed ved f.eks. at have tidligere ansatte, der kommer i huset og samarbejde med tidligere plejefamilier. Samarbejdet kan f.eks. bestå i kortere eller længere besøg hos plejefamilierne og invitationer til familiearrangementer på Møllebakken. Derudover sker det i enkelte tilfælde, at afdelingen arrangerer kortere praktikker i nærområdet.

  Autismecentret har arbejdet med frivillige igennem en årrække og har drøftet frivillighedsstrategien på ledermøder, afdelingsmøder og forældre/pårørende møder. Centret bruger primært frivillige, som borgerne allerede har en relation til (f.eks. tidligere personale og pårørende), da mange af borgere på grund af deres diagnose kan have vanskeligt ved at forholde sig til nye mennesker, som kommer i en kort eller begrænset periode. De frivillige bruges til mange forskellige opgaver, såsom ture ud af huset, hjælp til praktiske forhold ved arrangementer og fast besøg hos en landmand. Pårørendegruppen har drøftet, hvordan de kan støtte frivillighedsstrategien fremadrettet og har opstillet forslag om at komme og øve/spille musik for beboerne, hjælpe til ved arrangementer og bruge pårørende fra en afdeling på en anden afdeling i Autismecentret. 

  Center for Misbrug og Socialpsykiatri arbejder ud fra en tilgang, hvor frivillighed handler om at sprede budskabet om psykisk sårbare og behovet for at blive en del af det omkringliggende samfund. Derfor har de oprettet en Facebook side, der hedder ”Kendskab er venskab”. Igennem denne side har de skaffet flere besøgsvenner til borgere, som har ønske om dette. På Syrenparken har flere af beboerne besøgsvenner, men efterspørgslen er så stor, at det er svært at finde nok frivillige. Derudover har alle afdelinger frivillige, som arrangerer fællesaktiviteter. På Syrenparken og Holtegården kommer der frivillige, som afholder fællesaktiviteter i huset, såsom kage, sang, kreative værksteder m.m. og på Teglgårdshuset kommer der en frivillig køkkenassistent som forsøger at få borgerne mere ud af deres lejlighed ved at arrangere madklub, lave kager m.m.

  Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi arbejder med frivillighedsstrategien igennem faste bestyrelser og brugerråd tilknyttet afdelingerne. Afdelingen i Odense har en bestyrelse, som er lovfæstet i Lov om Specialundervisning for voksne. Her har Danske Handicaporganisationer udpeget fire medlemmer, som har særligt kendskab til høre-, syns-, tale- og mobilitetsområdet. Herudover er der oprettet brugerråd hvis formål er at skabe en god dialog med centrets brugere og handicaporganisationerne. Brugerrådet kan komme med ideer til udviklingsområder og nye ydelser. Brugerrådet på synsområdet er primært fra Dansk Blindesamfund. Brugerrådet for Mobilitet & IKT består af medlemmerne fra Gigtforeningen, Spastikerforeningen og Muskelsvindfonden.

  Specialcenter for Voksne med Handicap arbejder ikke med frivillighedsstrategien, da hovedparten er borgerne er kendetegnet ved at have en svært udadreagerende, affektiv og risikobetonet adfærd. Dette betyder, at centret for at undgå unødig risiko har bemandet alle opgaver med fast personale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder forsikring, kreativitet og idékatalog i forhold til frivilligt arbejde.


  Sagsnr. 16/14150
  4. Budget 2017 - Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Det endelige budget 2017 for socialområdet fremlægges for regionsrådet til godkendelse den 19. december 2016. Der er foretaget en række justeringer i budgettet, primært som følge af ændringer i taksterne og kommunale overtagelser af tilbud. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for 2017 for socialområdet er på 677 mio. kr.

  Der er i budgettet indregnet effekten af enheder, der er overdraget til kommunerne, lukkede enheder samt justering af aktiviteten, og budgettet er udarbejdet på baggrund af de endelige takster.


  Beregningen af taksterne har taget udgangspunkt i en gennemsnitlig takstreduktion på 1 %, antallet af normerede pladser og belægningsprocenter på de sociale tilbud. Taksterne er endvidere i henhold til Styringsaftalen for 2017 omregnet fra netto- til bruttotakster, hvilket for enkelte takster på voksentilbuddene betyder en stigning på op til cirka 20 %.


  I alt svarer ændringerne til et samlet fald i budgettet på cirka 142 mio. kr.


  Handlekommunerne beregner og fastlægger fra 2017 beboerbetalingerne efter serviceloven (husleje, el, varme og madserviceordning), og der kan derfor forekomme ændringer i disse betalinger for beboerne.  Øvrige ydelser, der ikke er visiteret efter serviceloven, opkræves som hidtil af regionens tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  5. Orientering om udmøntningen af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår aftale om etablering af 150 pladser på landsplan på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

  Aftalen indebærer, at der etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling.

  Foruden etablering af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger indeholder handlingsplanen en række andre initiativer til forebyggelse af vold på botilbud, heriblandt:

  • Et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

  • Tilknytning af fast læge på længerevarende botilbud for borgere med psykiske lidelser

  • Vejledning om reglerne for videregivelse af oplysninger om borgerne

  • Fælles undervisningsforløb om borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

  • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk

     udredning

  Der gives på mødet en orientering om status på arbejdet med at udmønte delaftalen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder tvang, finansiering, rekruttering og bygningsmæssige forhold. Emnet sættes på dagsordenen til næste møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42541
  6. Center for Misbrug og Socialpsykiatri vinder det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016 for årets bedste rehabiliterende historie blev uddelt den 5. december 2016, og førstepladsen gik til Center for Misbrug og Socialpsykiatri, afdeling Syrenparken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kontaktforum for Handicap er tidligere orienteret om socialområdets arbejde med rehabiliteringsstrategien, herunder et projekt om ”de gode historier” og Region Syddanmarks rehabiliteringspris 2016.

  Rehabiliteringspris 2016 blev uddelt den 5. december 2016 i forbindelse med en fælles temadag for de sociale centre med emnet ”sundhed og rehabilitering”. Der deltog omkring 190 ledere og medarbejdere på temadagen, og rehabiliteringsprisen blev overrakt af formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Region Syddanmark, Thies Mathiasen. Kontaktforum for Handicap har deltaget i dommerkomitéen ved Tina Brandt Jensen.

  Center for Misbrug og Socialpsykiatri, afdeling Syrenparken i Børkop vandt rehabiliteringsprisen for årets bedste rehabiliterende historie.

  19 forskellige gode historier var nominerede til rehabiliteringsprisen, der foruden æren også bestod af en præmie på 25.000 kroner til førstepladsen. De 25.000 kr. skal bruges på kompetenceudvikling og uddannelse på den vindende afdeling.  De nominerede til prisen er projekter/gode historier, hvor medarbejderne har været særligt gode til at samarbejde med borgere om rehabiliterende tiltag, der har gjort en forskel for borgeren. Tiltagene skal hjælpe borgeren til enten at fastholde nogle evner eller udvikle nogle nye evner.

  Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Syrenparken får prisen for igennem en systematisk, faglig rehabiliterende indsats at have støttet en 39-årig mand med paranoid skizofreni til at kunne tage vare på sig selv og flytte fra botilbuddet og ind i sin egen lejlighed. Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs, der ligger i Bogense, fik andenpladsen, mens Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, afdeling Odense, fik tredjepladsen.

  De gode historier om rehabiliterende indsatser, og resultaterne heraf, skal give inspiration på tværs af afdelinger og sociale centre i det fortsatte samarbejde med borgerne med afsæt i den rehabiliterende tilgang. Vidensdeling på tværs af det regionale socialområde er således helt centralt.

  Rehabiliteringsprisen er både en anerkendelse af dygtige medarbejderes arbejdsindsats og en inspiration til at fortsætte med at dele viden om gode ideer og faglige metoder, der fremmer rehabilitering.

  De 19 nominerede gode historier er samlet i et hæfte, der vedlægges som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder temadagen og kommunikation om ”gode historier”.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/524
  7. Dokumentation - formål og effekt
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på drøftelse gives en orientering om temadrøftelse på møde i Dialogforum for Kommunekontaktrådet (KKR) den 30. november 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er afholdt møde i KKR Dialogforum den 30. november 2016. På mødet drøftedes bl.a. formål med og effekt af dokumentation.

  Ole Lennart Hansen, Kontaktforum for Handicap, indgår i KKR Dialogforum som repræsentant for Danske Handicaporganisationer. Ole Lennart Hansen orienterer om drøftelserne. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder kvalitet på tværs af centrene.


  Sagsnr. 16/524
  8. Personlig hjælper og indlæggelse
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på drøftelse gives en orientering om møde i Dialogforum for Kommunekontaktrådet (KKR) den 30. november 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er afholdt møde i KKR Dialogforum den 30. november 2016. På mødet drøftedes bl.a. samarbejdet mellem kommuner og region i forhold til personlige hjælpere ved indlæggelse.

  Ole Lennart Hansen, Kontaktforum for Handicap, indgår i KKR Dialogforum som repræsentant for Danske Handicaporganisationer. Ole Lennart Hansen orienterer om drøftelserne. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering og drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes og drøftedes, herunder aftaler med sygehusene og forskelle i kommunal praksis.


  Sagsnr. 16/524
  9. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd
  fold dette punkt ind Resume

  Det Centrale Handicapråd holder årsmøde om fordomme om handicap den 7. februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsmøde i Det Centrale Handicapråd afholdes den 7. februar 2017 i Nyborg. På årsmødet sætter Det Centrale Handicapråd fokus på fordomme om mennesker med handicap og på, hvordan vi bekæmper fordommene.

  Omdrejningspunktet for årsmødet 2017 er:

  • Hvordan kan vi styrke det personlige møde mellem personer med og uden handicap?
  • Hvordan kan vi styrke bevidstheden om, at personer med handicap er en del af samfundets fællesskaber?
  • Hvordan kan vi styrke, at mennesker med handicap og handicaporganisationerne er med til at bekæmpe fordomme?

  På årsmødet vil deltagerne få inspiration til, hvordan de selv kan arbejde mod fordomme ved at sikre gode møder i dagligdagen for eksempel i det kommunale handicapråd, i idrætsklubben, i jobcentret eller på arbejdspladsen.

  Tilmeldingsfristen er den 13. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes. Kontaktforum for Handicap i Region Syddanmark repræsenteres ved Ole Lennart Hansen, Anita Fjerbæk og Børge Larsen.


  Sagsnr. 16/524
  10. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  Tidligere ønsker er:

  1. Opfølgning og status på nye tiltag
  2. Det Sociale Tilsyn
  3. Omsorgspligten, herunder værdighed og seksualitet
  4. Nyt OUH – set med handicapbriller
  5. Velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Orienteredes.


  Sagsnr. 16/524
  11. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Intet.


  Sagsnr. 16/524
  12. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017


  Torsdag den 2. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00 – drøftelse af sted

  Tirsdag den 30. maj 2017 kl. kl. 16:00 – 18:00 Teglgårdsparken 26 i Middelfart

  Torsdag den 21. september 2017 kl. 14:00 – 16:00 ved Center for Døve i Fredericia

  Torsdag den 14. december 2017 k. 14:00 – 16:00 - drøftelse af sted

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse vedrørende steder den 2. marts og 14. december 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Drøftedes. Kontaktforum for Handicap har ønske om at afholde mødet den 2. marts 2017 på Syrenparken. Mødested for mødet 14. december 2017 aftales senere.


  Sagsnr. 16/524
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 15-12-2016

  Intet.


  Siden er sidst opdateret 19-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |