Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 19. december 2016

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 19. december 2016

Mødedato
19-12-2016 kl. 14:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Nyt OUH - Projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  2. Bevillinger til Nyt OUH til projektering m.v. i 2017-2018 samt IT, apparatur og inventar


  Sagsnr. 16/12093
  1. Nyt OUH - Projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  fold dette punkt ind Resume

  Projektforslaget (byggeri) for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) blev betinget godkendt af regionsrådet på møde den 24. oktober 2016. Der er sket en viderebearbejdning inden for områderne ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand”, og projektforslaget fremlægges til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte projektforslag, byggeri for Nyt OUH (i det følgende omtalt som projektforslag) på sit møde den 24. oktober 2016 under forudsætning af, at der skulle ske en opretning og fornyet aflevering fra totalrådgiver, Medic OUH vedrørende områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand”, efterfulgt af en endelig godkendelse af det samlede projektforslag.

  Totalrådgiver Medic OUH, bygherrerådgiver og Projektorganisationen for Nyt OUH har siden i fællesskab bearbejdet de nævnte områder af projektforslaget.

  Den 1. december 2016 har bygherrerådgiver konstateret, at der på de tre områder er sket den nødvendige videre bearbejdning og dokumentation, så det reviderede og dermed samlede projektforslag for Nyt OUH kan indstilles til godkendelse.

  Dette fremgår af underskrevet notat fra bygherrerådgiver, der er vedlagt som bilag. Af det andet bilag fremgår en kort redegørelse for, hvilke udeståender der var i projektforslaget, og hvordan disse er bearbejdet inden for hvert af områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand”.

  Det er bygherrerådgivers vurdering, at det opdaterede materiale for de tre områder ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand” ikke vil give afledte økonomiske konsekvenser for anlægsøkonomien.

  Bygherrerådgivers indstilling om godkendelse af projektforslaget for Nyt OUH er tiltrådt på møde den 30. november 2016 i styregruppen for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:


  At det samlede projektforslag (byggeri) for Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Andreas Lund Andersen og Ida Damborg tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40339
  2. Bevillinger til Nyt OUH til projektering m.v. i 2017-2018 samt IT, apparatur og inventar
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges med henblik på udmøntning af allerede trufne beslutninger vedrørende projektforslaget for Nyt OUH i form af dels tillæg til bevillingen til projektering m.v., så denne forlænges til at omfatte udgifter til og med udgangen af 2018, dels udskillelse af særskilt bevilling vedrørende IT, apparatur og inventar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for Nyt OUH er overordnet opdelt i fem hovedgrupper:

  • Bygherreudgifter
  • Projektrådgivning
  • Grundudgifter afgivet som én, samlet bevilling
  • Byggeudgifter – Hidtil er meddelt bevilling til Delprojekt 01 Fremskudt arbejde, Letbane og DP02 Fremskudt byggemodning
  • IT, apparatur og inventar.

  Hertil kommer en restramme, der omfatter det endnu ikke disponerede budget inden for den samlede tilsagnsramme til Nyt OUH. Restrammen udmøntes i takt med, at regionsrådet afsætter og frigiver budget (rådighedsbeløb) samt meddeler anlægsbevilling, f.eks. til kommende delprojekter af byggeriet.

  Udskillelse af særskilt bevilling vedrørende IT, apparatur og inventar

  Udgifter hertil er i den indledende fase afholdt af bevillingen til Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter.

  Det indstilles, at der meddeles særskilt bevilling hertil på i alt 99,3 mio. kr. Bevillingen omfatter dels udgifter afholdt i tidligere år, dels udgifter til planlægning m.v. til og med udgangen af 2018. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. i 2016, 34,9 mio. kr. i 2017 og 23,5 mio. kr. i 2018.

  Som konsekvens nedskrives bevilling og forbrug/rådighedsbeløb vedrørende Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter tilsvarende.

  Udskillelsen skal ses i sammenhæng med, at det er en særskilt tilsagnsbetingelse, at udgifter til IT, apparatur og inventar samlet udgør 1,2 mia. kr. (09-pl).

  Tillæg til bevillinger til projektering m.v.

  Bevillingerne til Projektorganisation, Projektrådgivning og Grundudgifter er meddelt for faserne til og med projektforslagsfasen for såvel Nyt OUH som Psykiatriens andel af Nyt OUH-projektet.

  Det indstilles, at der meddeles tillæg til de allerede meddelte bevillinger hertil, så disse omfatter projektering m.v. til og med udgangen af 2018.

  Vedrørende Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 181,8 mio. kr. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 102,3 mio. kr. i 2016, 122,7 mio. kr. i 2017 og 104,1 mio. kr. i 2018.

  Rådighedsbeløbene er mindre end de hidtil afsatte beløb til formålet. Som konsekvens tilføres derfor i alt 84,6 mio. kr. i årene 2016-2018 til den ikke-disponerede restramme under Nyt OUH. Tilbageførslen skal til dels ses i sammenhæng med valg af udbudsstrategi.

  Vedrørende Psykiatriens andel af Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 21,8 mio. kr. af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives 9,3 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018 til formålet.

  Det bemærkes, at tillægget til begge bevillinger er mindre end de frigivne rådighedsbeløb. Det skyldes, at allerede meddelte bevillinger som følge af mindreforbrug ikke er fuldt udnyttet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der meddeles tillæg på i alt 21,4 mio. kr. (indeks 140,4) til bevilling vedrørende Nyt OUH – Psykiatrien til og med 2018.

  At der frigives rådighedsbeløb hertil af de afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 19-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Andreas Lund Andersen og Ida Damborg tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 21-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |