Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2016pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 15. december 2016

Innovationsudvalget - Referat - 15. december 2016

Mødedato
15-12-2016 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Kolding Sygehus, mødelokale "Storebælt"

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A
 • John Lohff, C

 • Afbud
 • Bjarne Jensen, O
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og tema
  2. Nyt OUH - Projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  3. Bevillinger til Nyt OUH til projektering m.v. i 2017-2018 samt It, apparatur og inventar
  4. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  5. Referat fra USE møde 28. oktober 2016
  6. Mødeplan
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 16/17700
  1. Mødested og tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes på Sygehus Lillebælt – Kolding Sygehus.

  Mødets tema er indsatser i relation til MR skanning af børn og elektrochockterapi (ECT).

  I projektet Children Centered Care tester røntgenafdelingen på Sygehus Lillebælt - Kolding Sygehus forskellige metoder, som skal nedbringe antallet af bedøvelser af børn i alderen 4-10 år i relation til MR-skanning. Formålet er at give børnene en tryg oplevelse af forløbet og dermed også undgå anæstesirelaterede gener og risici.

  På Psykiatrisk Afdeling Kolding har man udviklet og testet et indretningskoncept bestående af beroligende lys, billeder og musik, som skal få patienterne til at slappe mere af inden behandlingen i ECT. Det beroligende indretningsmiljø er designet i tæt dialog med brugerne – medarbejderne og patienterne. Evalueringen viser, at patientoplevelsen er forbedret med den nye indretning. 

  Program
  15.00 – 15.15 Velkomst til Sygehus Lillebælt – Kolding Sygehus ved sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen.

  15.15 – 15.45 Præsentation af Children Centered Care ved ledende overlæge Ib Erik Jensen, røntgenafdelingen, Kolding Sygehus.

  15.45 – 16.15 Præsentation af ECT-indretningskoncept på Psykiatrisk Afdeling, Kolding ved projektchef Dorte Dalkjær, Colab Recovery & Rehab, og innovationskonsulent Dorthe Kjerkegaard, Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Sygeplejefaglig direktør Helle Adolfsen bød velkommen til Kolding Sygehus.

  Ledende overlæge Ib Erik Jensen, røntgenafdelingen, præsenterede Children Centrered Care. Oplæg vedlægges.

  Inge Bendixen og Dorthe Kierkegaard, Syddansk Sundhedsinnovation, og Dorthe Dalkjær, CoLab Recovery & Rehab, præsenterede ECT-indretningskonceptet.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12093
  2. Nyt OUH - Projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  fold dette punkt ind Resume

  Projektforslaget (byggeri) for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) blev betinget godkendt af Regionsrådet på møde den 24. oktober 2016. Der er sket en viderebearbejdning inden for områderne ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand”, og projektforslaget fremlægges til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte projektforslag, byggeri for Nyt OUH (i det følgende omtalt som projektforslag) på sit møde den 24. oktober 2016 under forudsætning af, at der skulle ske en opretning og fornyet aflevering fra totalrådgiver, Medic OUH vedrørende områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand” efterfulgt af en endelig godkendelse af det samlede projektforslag.

  Totalrådgiver Medic OUH, bygherrerådgiver og Projektorganisationen for Nyt OUH har siden i fællesskab bearbejdet de nævnte områder af projektforslaget.

  Den 1. december 2016 har bygherrerådgiver konstateret, at der på de tre områder er sket den nødvendige videre bearbejdning og dokumentation, så det reviderede og dermed samlede projektforslag for Nyt OUH kan indstilles til godkendelse.

  Dette fremgår af underskrevet notat fra bygherrerådgiver, der er vedlagt som bilag. Af det andet bilag fremgår en kort redegørelse for, hvilke udeståender der var i projektforslaget, og hvordan disse er bearbejdet inden for hvert af områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand”.

  Det er bygherrerådgivers vurdering, at det opdaterede materiale for de tre områder ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand” ikke vil give afledte økonomiske konsekvenser for anlægsøkonomien.

  Bygherrerådgivers indstilling om godkendelse af projektforslaget for Nyt OUH er tiltrådt på møde den 30. november 2016 i styregruppen for Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At det samlede projektforslag (byggeri) for Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40339
  3. Bevillinger til Nyt OUH til projektering m.v. i 2017-2018 samt It, apparatur og inventar
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges med henblik på udmøntning af allerede trufne beslutninger vedrørende projektforslaget for Nyt OUH i form af dels tillæg til bevillingen til projektering m.v., så denne forlænges til at omfatte udgifter til og med udgangen af 2018, dels udskillelse af særskilt bevilling vedrørende it, apparatur og inventar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for Nyt OUH er overordnet opdelt i fem hovedgrupper:

  • Bygherreudgifter
  • Projektrådgivning
  • Grundudgifter afgivet som én, samlet bevilling
  • Byggeudgifter – Hidtil er meddelt bevilling til Delprojekt 01 Fremskudt arbejde, Letbane og DP02 Fremskudt byggemodning
  • It, apparatur og inventar.

  Hertil kommer en restramme, der omfatter det endnu ikke disponerede budget inden for den samlede tilsagnsramme til Nyt OUH. Restrammen udmøntes i takt med, at Regionsrådet afsætter og frigiver budget (rådighedsbeløb) samt meddeler anlægsbevilling, f.eks. til kommende delprojekter af byggeriet.

  Udskillelse af særskilt bevilling vedrørende it, apparatur og inventar
  Udgifter hertil er i den indledende fase afholdt af bevillingen til Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter.

  Det indstilles, at der meddeles særskilt bevilling hertil på i alt 99,3 mio. kr. Bevillingen omfatter dels udgifter afholdt i tidligere år, dels udgifter til planlægning m.v. til og med udgangen af 2018. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. i 2016, 34,9 mio. kr. i 2017 og 23,5 mio. kr. i 2018.

  Som konsekvens nedskrives bevilling og forbrug/rådighedsbeløb vedrørende Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter tilsvarende.

  Udskillelsen skal ses i sammenhæng med, at det er en særskilt tilsagnsbetingelse, at udgifter til it, apparatur og inventar samlet udgør 1,2 mia. kr. (09-pl).

  Tillæg til bevillinger til projektering m.v.
  Bevillingerne til Projektorganisation, Projektrådgivning og Grundudgifter er meddelt for faserne til og med projektforslagsfasen for såvel Nyt OUH som Psykiatriens andel af Nyt OUH-projektet.

  Det indstilles, at der meddeles tillæg til de allerede meddelte bevillinger hertil, så disse omfatter projektering m.v. til og med udgangen af 2018.

  Vedrørende Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 181,8 mio. kr. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 102,3 mio. kr. i 2016, 122,7 mio. kr. i 2017 og 104,1 mio. kr. i 2018.

  Rådighedsbeløbene er mindre end de hidtil afsatte beløb til formålet. Som konsekvens tilføres derfor i alt 84,6 mio. kr. i årene 2016-2018 til den ikke-disponerede restramme under Nyt OUH. Tilbageførslen skal til dels ses i sammenhæng med valg af udbudsstrategi.

  Vedrørende Psykiatriens andel af Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 21,8 mio. kr. af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives 9,3 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018 til formålet.

  Det bemærkes, at tillægget til begge bevillinger er mindre end de frigivne rådighedsbeløb. Det skyldes, at allerede meddelte bevillinger som følge af mindreforbrug ikke er fuldt udnyttet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 99,3 mio. kr. (indeks 113,98) vedrørende it, apparatur og inventar til og med 2018, idet bevillingen vedrørende Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter nedskrives tilsvarende.

  At der frigives rådighedsbeløb hertil i 2016-2018, jf. sagsfremstillingen, udskilt fra bevillingen vedrørende Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter.

  At der meddeles tillæg til bevilling på i alt 181,8 mio. kr. (indeks 113,98) vedrørende Bygherreudgifter, Projektrådgivning og Grundudgifter til og med 2018.

  At der frigives rådighedsbeløbet hertil i 2016-2018, jf. sagsfremstillingen, af de afsatte rådighedsbeløb til formålet, idet disse i 2016- 2018 reduceres med i alt 84,6 mio. kr., der tilbageføres til den ikke-disponerede restramme under Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5349
  4. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 11. november 2016 at give tilsagn til tre projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 11. november 2016 at give tilsagn til følgende tre projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-pulje:

  Safe Track

  Ansøger og partner: Warning Systems ApS, Præ Hospitals Center, Region Sjælland, Hovedstadens Beredskab I/S samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:

  Virksomheden Warning Systems ApS har udviklet Safe Track, et supplement til udrykningskøretøjers sirener og blink. Safe Track boksen vil gennem testen blive monteret i forskellige typer af udrykningskøretøjer med henblik på at opnå dokumentation for at Safe Track øger sikkerheden ved udrykning. Boksen giver besked via bilisternes bilradio lige før passage, om at der er udrykning på vej, og at billisterne bedes vige kørebanen.

  Relativt set lader Safe Track sig forholdsvis let eksportere og forventningen om eksport er hovedårsagen til at virksomheden forventer stor effekt af testforløbet.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  3 mio. kr.

  64 mio. kr.

  Jobvækst

  5 ansatte

  10 ansatte

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 907.125 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 680.343,75 kr., mens 226.781,50 kr. er egenfinansiering.

  Fælles Tryghed

  Ansøger og partner: Life-Partners A/S, ANYgroup ApS, Aabenraa Kommune samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:

  Virksomhederne Life-Partners A/S og ANYgroup vil i projektet teste og videreudvikle et sensorbaseret trygheds- og kommunikationskoncept ’IntelligentLIFE’. IntelligentLIFEs målgruppe er borgere med faldtendenser, der bor i eget hjem (fx borgere med kognitiv eller fysisk nedsat funktionsevne såsom ældre, skleroseramte eller demente). Men produktet henvender sig i lige så høj grad til pårørende, som kan opnå større tryghed og mere fleksibilitet i hverdagen. Pårørende modtager advarsler via sensorer installeret i borgerens hjem, såfremt anormal adfærd registreres. Produktet skal bidrage til at styrke livskvaliteten for både borger og pårørende.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  0,5 mio. kr.

  50 mio. kr.

  Jobvækst

  1 ansat

  36 ansatte

   

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 1.909.511,40 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.432.133,55 kr., mens 477.377,85 kr. er egenfinansiering.

  KAKI – Kvalitetssikring af Kommunale Indkøbsaktiviteter

  Ansøger og partner: Processio ApS, Odense Kommune samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:

  Virksomheden Procession ApS udvikler digitalisrede løsninger, der effektiviserer offentlige organisationers arbejde med konkurrenceudsættelse og indkøb. Den nye udbudslov er baggrunden for at Processio gerne i et realistisk miljø vil teste et nyt modul af deres it løsning som understøtter den offentlige indkøber med at strukturere dialogen med markedet.

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 1.299.298 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 974.473,50 kr., mens 324.824,50 kr. er egenfinansiering.

   

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  1,5 mio. kr.

  19 mio. kr.

  Jobvækst

  1 ansat

  8 ansatte

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/897
  5. Referat fra USE møde 28. oktober 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 28. oktober 2016. Referat for mødet er vedlagt som bilag.

  Medtronics oplæg ”Fremtidige samarbejdsmodeller”, præsenteret ved Mette-Marie Harild, Vicepresident Norden, Baltikum og Polen samt Danmarks Tekniske Universitets oplæg ”Helbredstjek af sundhedsteknologi, Indsigter, diagnose og anbefalinger”, præsenteret ved Niels Axel Nielsen, Koncerndirektør Danmarks Tekniske Universitet, DTU er begge vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/58
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 19. januar 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 23. februar 2017, kl. 15.00-18.00
  • Torsdag den 16. marts 2017, kl. 15.00-18.00 - Regionshuset.
  • Torsdag den 20. april 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 24. august 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 28. september 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Til orientering.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Formanden orienterede om udnævnelse til 4-stjernet referencested for aktiv og sund aldring

  Torben Kyed Larsen orienterede om status angående Aabenraa projektet. Sag forventes forelagt udvalget på februar mødet.

  Torben Kyed Larsen orienterede angående status for dialog med sundhedsministeriet angående Nyt OUH.

   

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/58
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Intet.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 21-12-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap