Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 09. januar 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 09. januar 2017

Mødedato
09-01-2017 kl. 15:00 - 16:55

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på ambulancer- månedsopgørelser
  2. Brug af paramedicinerkompetencer
  3. Frivillig akuthjælperforening på Ærø
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt
  6. Budget 2017 for Ambulance Syd


  Sagsnr. 15/39075
  1. Status på ambulancer- månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Orienteredes og drøftedes. Udvalget ønsker at følge udviklingen i Faaborg-området tæt.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/1505
  2. Brug af paramedicinerkompetencer
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark gør løbende mere brug af paramedicinerkompetencer i den præhospitale indsats i paramedicinerambulancer, akutbiler og almindelige ambulancer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark gør løbende mere brug af paramedicinerkompetencer. I forliget om besparelser i 2016 blev det blandt andet besluttet, at 4 af 7 akutbiler erstattes af 13 paramedicinerambulancer, der gradvis indfases i 2016 – 2017.

  Ændringer 1. januar 2017

  I forbindelse med udrulningen af paramedicinerambulancer er udrykningslægen på Vestfyn stoppet ved årsskiftet. Til gengæld er der startet paramedicinerambulancer op i Middelfart, Fredericia, Vejle, Give og delvist i Vojens den 1. januar 2017.

  Vestfyen vil lægemæssigt blive dækket af akutlægebilerne i Odense, Kolding og Svendborg.

  Disponering af ambulancer

  Det er altid nærmeste ledige ambulance der sendes afsted til akutte opgaver. Hvis der er flere ambulancer, der er lige hurtige, så sendes paramedicinerambulance uden hensyntagen til pauser, opgavetid og overtid, hvis det sundhedsfagligt vurderes, at det vil være en fordel med paramedicinerkompetencer. Denne disponeringsvejledning har været anvendt siden den 1. juni 2016, hvor 4 akutbiler blev nedlagt.

  Paramedicinerambulancer deltager således i driften på lige fod med almindelige ambulancer. Pr. 1. januar 2017 ændres disponeringsvejledningen dog således, at paramedicinerambulancer ikke udfører D-opgaver, med mindre:

  • Der er tale om opgaver fra OUH til Jylland, og et beredskab fra Jylland bliver fri i Odense,
  • Eller hvis et beredskab (alle) bliver fri udenfor Region Syddanmark, og der er en D-opgave, der skal i samme retning.

  Udrykningsområderne for akutbilerne i Rødding, Oksbøl og Rudkøbing justeres efter reduktionen af antallet af akutbiler, så de rykker ud i et større område. Dette betyder, at paramedicinerkompetencerne på akutbilerne vil blive brugt mere.

  Der er ansat over 100 paramedicinere i Region Syddanmark. Paramedicinerne arbejder ikke kun på paramedicinerambulancer, men også på almindelige ambulancer. Paramedicinerne bruger deres paramedicinerkompetencer, hvis de i en almindelig ambulance kommer ud til en opgave, hvor de med fordel kan benytte deres kompetencer som paramedicinere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/1505
  3. Frivillig akuthjælperforening på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sidste møde i præhospitaludvalget behandlede udvalget en ansøgning fra Ærø Hjertestarterforening om at blive en akuthjælperforening med økonomisk støtte af regionen.

  Præhospitaludvalget vurderede, ”at ordningen på Ærø ikke umiddelbart falder ind under regionens principper for støtte til akuthjælperordninger…”.

  Der er ved at blive udarbejdet en aftale mellem regionen og Ærø Hjertestarterforening, om oprettelse af Ærø Hjertestarterforening, som en akuthjælperordning, der udkaldes til ambulance A-udkald på Ærø uden økonomisk støtte fra regionen.

  Der forventes gennemført uddannelse af akuthjælperne først i 2017. Forinden skal akuthjælperuddannelsen dog godkendes af den præhospitale chef.

  Det forventes herefter, at akuthjælperne vil kunne starte op først i 2017.

  Akuthjælperne på Ærø vil være forsikringsmæssigt dækket som regionens øvrige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/56
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for 2017:

  Mandag den 6. februar 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. marts 2017, kl 14.00 – 17.00, Ambulancestation Aabenraa

  Mandag den 3. april 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.0 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, Regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/56
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Bagudrettede lønkrav:

  Koncerndirektør Rikke Vestergaard orienterede om status vedr. tidligere BIOS-medarbejderes bagudrettede lønkrav, jf. pressemeddelelse udsendt den 9. januar 2017 https://www.regionsyddanmark.dk/wm496010

  Ærø Hjertestarterforening:

  Poul Sækmose rejste en diskussion omkring forløb vedr. manglende økonomisk støtte fra regionen til opstart af Ærø Hjertestarterforening.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/41759
  6. Budget 2017 for Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af regionsrådets beslutning den 26. juli 2016 om at hjemtage ambulancedriften efter Bios’ konkurs, fremlægges forslag til drifts- og investeringsbudget for 2017 vedrørende Ambulance Syd. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Driftsbudget 2017

  Driftsbudgettet for Ambulance Syd for 2017 er budgetlagt konkret og fra bunden ud fra de omkostninger, som vurderes nødvendige for at varetage driften af Ambulance Syds opgaver i den konkrete situation, som Ambulance Syd befinder sig i i 2017.

  Blandt andet vil lønudgifterne for Ambulance Syd i 2017 være mere sammensat end fremadrettet: For januar og februar er lønudgifterne fastsat ud fra en 3F-overenskomst, mens de fra 1. marts er fastsat ud fra den nye FOA-overenskomst. Samtidig er der indregnet bonus svarende til én måneds løn til de medarbejdere, som har ansættelse ved Ambulance Syd både ved årets start og udgang. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til overarbejde til at kompensere for, at idealbemandingen endnu ikke vil være opnået.

  Samlet betyder de forskellige særlige forhold i 2017, at driftsudgifterne er højere end de forventes at være fremadrettet. Det foreslåede driftsbudget for Ambulance Syd for 2017 udgør samlet set 384,6 mio. kr. (17 PL). I budgettet afsættes lønsum svarende til 595 reddere (årsværk).  Overslaget for 2018 udgør 365,9 mio. kr. (17 PL). Overslaget foreslås genberegnet i løbet af 2017. Derudover er der en række centrale omkostninger vedrørende Ambulance Syd. Disse indgår i sammenligningstallene nedenfor.

  Til grund for budgetlægningen er lagt, at Ambulance Syd, alt andet lige, skal løse samme opgaver, som fastsat i kontrakten med Bios.

  Anlægsbudget 2017

  For at Ambulance Syd fra 2017 kan have det tilstrækkelige antal biler, foreslås det, at der anskaffes 4 biler til sygetransport samt tre mindre biler til transport mellem stationer.

  Derudover er der på en række af de stationer, som Ambulance Syd har overtaget, behov for at få stationerne færdigindrettet, da denne opgave blev bragt til standsning ved Bios’ konkurs.

  For 2017 foreslås derfor afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til løbende udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger.

  Sammenligningstal

  En sammenlignende beregning af omkostningerne til 10 års drift ved henholdsvis Falck-priser, Bios-priser og omkostninger til kombinationen af Bios og Ambulance Syd i 10 år giver følgende resultat: Bios ville fortsat have været billigst og have kostet 3,928 mia. kr. (16 PL), kombinationsscenariet er beregnet til at ville koste 3,971 mia. kr. (44 mio. kr. mere end Bios, 16 PL), mens Falck-tilbuddet i samme prisniveau koster 4,768 mia. kr. (796 mio. kr. mere end kombinationsscenariet, 16 PL).

  Foretages en sammenligning for de forventede årlige driftsomkostninger til ambulancer i de tre scenarier, ses det, at omkostningerne til Bios og Ambulance Syd beregnes til at være på samme niveau, mens Falck-kontrakten ville have været ca. 84 mio. kr. (ca. 22 pct.) dyrere end Ambulance Syd.

  Forudsætninger og forbehold vedr. sammenligningstal fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At kontoen for liggende og akut patienttransport nedskrives med 376,446 mio. kr. vedr. 2017 og med 0,840 mio. kr. fra 2018 og frem.

  At der afsættes et driftsbudget vedrørende Ambulance Syds budget for 2017 på 384,562 mio. kr.

  At HRs budget, via opskrivning af hovedkonto 1’s bidrag til hovedkonto 4, opskrives med 0,840 mio. kr. fra 2017 og frem.

  At meromkostninger i 2017 på 8,957 mio. kr. finansieres af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin.

  At de endelige bevillinger vedr. udgifter til lønsystem og centrale IT-omkostninger bringes på plads i en efterfølgende budgettilpasningssag, ligeledes finansieret af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin i 2017 og af konto til liggende og akut patienttransport fra 2018 og frem.

  At der for 2017 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i 2016.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålene (indeks 140,4).

  At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse (drift & anlæg).

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 09-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 10-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |