Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. januar 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. januar 2017

Mødedato
10-01-2017 kl. 14:00 - 15:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 2

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  2. Oplæg til anbefaling af forlængelse af Praksisplanens forsøgsprojekt inden for fodterapi
  3. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Første drøftelse af rammepapir samt kortlægning af nære tilbud om blodprøvetagning og røntgen
  4. Tilgængelighed for handicappede i primærsektoren
  5. Orientering om status på initiativ om regional og kommunal samdrift på Tønder Sygehus
  6. Fornyelse af ny kiropraktik overenskomst
  7. Mødekalender 2017
  8. Eventuelt
  9. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende nedsættelse af § 17-udvalg


  Sagsnr. 16/37688
  1. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget blev i december 2016 forelagt et udkast til kommissorium for en politisk styregruppe i forbindelse med realiseringen af et fælles kommunalt og regionalt sundhedshus i Fredericia. Der foreligger nu et revideret udkast.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede i november 2016 et forslag om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne i Fredericia i forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus ultimo 2016 som følge af gennemførslen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det beskrevet, at der skal etableres en dialog på politisk niveau mellem kommune og region om realisering af sundhedshuset på længere sigt og den gradvise bygningsmæssige tilpasning af ejendommen med henblik på indflytning af yderligere aktiviteter.

  På den baggrund vil der blive nedsat en politisk styregruppe i samarbejde med Fredericia Kommune. Gruppens opgave vil være at fastlægge rammerne for etableringen af det fælles sundhedshus. Sundhedssamordningsudvalget blev i december 2016 forelagt et udkast til kommissorium for den politiske arbejdsgruppe. Der foreligger nu et revideret udkast. Kommissoriet vil efterfølgende blive forelagt regionsrådet til endelig godkendelse.

  Det forventes, at arbejdet i den politiske styregruppe vil begynde primo 2017.

  Udpegning af regionale repræsentanter til styregruppen vil ske i forbindelse med regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at det forelagte udkast til kommissorium for politisk styregruppe vedrørende Fredericia Sundhedshus tiltrædes, og at der udpeges politiske repræsentanter fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38668
  2. Oplæg til anbefaling af forlængelse af Praksisplanens forsøgsprojekt inden for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. marts 2015 godkendte regionsrådet den eksisterende praksisplan for fodterapi.

  Godkendelsen af praksisplanen for fodterapi betød ligeledes en vedtagelse af et forsøgsprojekt om kapacitetsstyring og nynedsættelse inden for fodterapiområdet.

  Formålet med forsøgsprojektet om kapacitetsstyring og nynedsættelse inden for fodterapi var at smidiggøre den administrative proces for nynedsættelser for fodterapeuter samt at sikre borgere, med ret til tilskud til fodterapi, en bedre service på området.

  Forsøgsprojektet indebar, at fodterapeuter kunne etablere en nynedsat klinik i et, i praksisplanen, åbent område. Ligeledes kan en fodterapeut udvide sin kapacitet med op til seks behandlende medhjælpere efter overenskomstens § 16, stk. 1.

  Af Praksisplanen fremgår det, at forsøgsprojektet skal evalueres senest efter en toårig periode.

  Forsøgsprojektet har medført en kapacitetsudvidelse i den samlede fodterapeutiske kapacitet i Region Syddanmark. Der er siden 1. maj 2015 blevet tilført 53 kapaciteter. Forsøgsprojektet har sandsynligvis medført en registrering af de behandlende medhjælpere i klinikkerne, der før forsøgsperioden behandlede i klinikkerne uden at være registreret i yderregisteret. Pr. 1. november 2016 er der 229 fodterapeutiske kapaciteter i Region Syddanmark.

  Forsøgsprojektet har ligeledes medført en udgiftsstigning inden for fodterapiområdet på cirka 1 mio. kr. I 1. halvår 2015, hvor forsøgsprojektet blev påbegyndt, udgjorde de samlede udgifter til fodterapi cirka 11,5 mio.kr. I 1. halvår 2016 udgjorde de samlede udgifter til fodterapi cirka 12,5 mio. kr. Udgiftsstigningen svarer til en vækst på cirka 8 %.

  Udgiftsstigningen skyldes bl.a. en øget afregning som følge af kapacitetsudvidelsen.

  Fremadrettet forventes det, at udgiftsudviklingen vil forblive på det nuværende niveau, da kapacitetsudvidelsen er stagneret, og da de behandlende medhjælpere på klinikkerne nu er registreret.

  Under forsøgsprojektet har de geografiske muligheder for nynedsættelse af klinikker været styret efter en liste med åbne og lukkede områder jf. Praksisplanens bestemmelser.

  I forbindelse med evalueringen af forsøgsprojektet er Praksisplanens liste med åbne og lukkede områder blevet revideret, således at listen passer til det nuværende behov for nynedsættelser i de enkelte kommuner.

  Listen med åbne og lukkede områder revideres løbende af Samarbejdsudvalget for fodterapis sekretariat. 

  Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi besluttede den 8. december 2016 at anbefale en forlængelse af ovenstående forsøgsprojekt til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  Atudvalget indstiller til regionsrådet, at Praksisplanens forsøgsprojekt på nuværende vilkår forlænges med to år frem til 30. april 2019, hvorefter forsøgsprojektet reevalueres.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  3. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Første drøftelse af rammepapir samt kortlægning af nære tilbud om blodprøvetagning og røntgen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i budgetforliget for 2017 udpeget det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som et centralt fokusområde. Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget skal i den forbindelse forelægge et rammepapir for Regionsrådet om det videre arbejde med at udbygge og prioritere det nære sundhedsvæsen. I dette møde tages en første drøftelse af temaet med henblik på at give input til rammepapiret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2017 har Regionsrådet ønsket at udvikle og intensivere arbejdet med nære og sammenhængende sundhedstilbud til regionens borgere i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter.

  Indsatserne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal – i samarbejde med sygehusene – indrettes, så det i høj grad bliver et spørgsmål om tilrettelæggelse af indsatserne. Målet er, at patienter ikke skal bruge ressourcer på unødig transport, hvis funktionerne kan udføres lokalt. Udgangspunktet er, at udviklingen af det nære sundhedsvæsen ikke nødvendigvis skal være ens fra kommune til kommune. Alle kommuner har forskellige forudsætninger og ønsker, forskellige borgere og forskellige geografiske forhold. Derfor skal udviklingen også ske med afsæt i dialog og
  samarbejde mellem alle parter.

  Regionen og kommunerne har allerede en række gode samarbejder i regi af sundhedsaftalen og mange steder også i form af et bofællesskab i et sundhedshus. Nogle steder kan der være grundlag for at arbejde med muligheden for at tilbyde røntgen og blodprøvetagning i nærområdet. Andre steder kan sygehusene bidrage, f.eks. med input til udgående funktioner eller med telemedicinske ydelser.

  På dette møde præsenteres et første oplæg til drøftelse om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med henblik på at give input til rammepapiret. Desuden præsenteres en kortlægning af nære tilbud om blodprøvetagning og røntgen. Begge præsentationer gives i både Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget.

  Det er planlagt, at Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget på møderne i april drøfter temaet anden gang, herunder et forslag til rammepapir. Rammepapiret forventes forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet i maj måned, hvorefter en implementeringsproces igangsættes, som bl.a. indebærer, at sygehusene skal indlevere deres udmøntningsplaner til politisk godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Drøftedes, herunder fremskudt visitation, jobrotation, frivillige, teknologi og udsatte boligområder. Oplæg vedhæftet.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39626
  4. Tilgængelighed for handicappede i primærsektoren
  fold dette punkt ind Resume

  Drøftelse af tilgængeligheden for handicappede i primærsektoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formanden for Danske Handicaporganisationer Torkild Olesen har rettet henvendelse til regionen med en opfordring om at have fokus på tilgængeligheden i det nære sundhedsvæsen. Torkild Olesen peger i den forbindelse på behovet for, at der sættes klare mål i praksisplanerne, at der stilles krav i praksisoverens­komsterne, og at der stilles klare krav til tilgængeligheden i forbindelse med tildelingen af ydernumre til behandlere i primærsektoren. Denne del af henvendelsen er besvaret af Stephanie Lose.

  Torkild Olesen opfordrer endvidere til, at der i Region Syddanmark skabes et bedre overblik over tilgængeligheden for hele praksissektoren i regionen. Dette kan ske ved hjælp af mærkningsordningen ”God Adgang”, der er en registreringsordning, hvor bl.a. sundhedsaktører kan få gennemgået og registreret tilgængeligheden i klinikken. De konkrete oplysninger offentliggøres herefter på hjemmesiden ”godadgang.dk”, således at bevægelseshæmmede kan orientere sig om tilgængeligheden til f.eks. en praksis i primærsektoren, ligesom behandleren får mulighed for at tilpasse tilgængeligheden i forhold til fysisk handicappede.

  Konkret foregår det ved, at en klinik, der har tilmeldt sig ordningen, gennemgås af en person fra ”God Adgang”, som registrerer, i hvilket omfang klinikken lever op til de fastsatte kriterier for tilgængelighed. Klinikken mærkes herefter i forhold til det omfang, den opfylder kravene i forhold til de enkelte handicapgrupper, og der udarbejdes en rapport over forholdene, således at klinikken kan se sin status.

  Borgerne kan herefter via ”godadgang.dk” se, hvorledes tilgængeligheden er i de enkelte klinikker, ligesom der kan etableres link fra sundhed.dk til den enkelte behandlers registrering der.

  Den første registrering koster cirka 4.500 kr. plus moms, og herefter betales et årligt gebyr samt for genregistrering af klinikken hvert tredje år.

  Region Hovedstaden har besluttet i perioden 2015-2017 at tilbyde at betale for alle praksis og klinikker, der i perioden tilslutter sig en ”God Adgang”-registrering samt gebyret for de første tre år, og regionen har fået en samlet pris herfor. Der er til dato tilmeldt 52 deltagere.

  Det kan overvejes, hvorvidt Region Syddanmark skal engagere sig i registreringsordningen i forhold til praksissektoren i regionen f.eks. ved at registrere de regionale klinikker, at informere samarbejdsudvalgene og yderne om muligheden for registrering, at henvise til ordningen på regionens hjemmeside, at betale for ydernes registrering svarende til ordningen i Region Hovedstaden mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Drøftedes, herunder at informationerne på Sundhed.dk vurderes at være tilstrækkelige.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43426
  5. Orientering om status på initiativ om regional og kommunal samdrift på Tønder Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive givet en orientering om status på arbejdet med at afdække muligheder for regional og kommunal samdrift af funktioner på Tønder Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I sommeren 2016 blev det besluttet at iværksætte grundlaget for nye samarbejder mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune.

  I første omgang blev det aftalt, at en række centrale medarbejdere fra Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Tønder Kommune skulle afdække, om der var potentiale i fælles kommunal og regional samdrift på Tønder Sygehus. Projektet skulle arbejde med samdrift på følgende områder:

  Delprojekt 1: Samdrift af skade- og sygeplejeklinik

  Delprojekt 2: Samdrift af kommunal akutfunktion og daghospital

  Delprojekt 3: Forebyggende hjemmebesøg; kommunen ønsker en fysisk tilknytning til sygehuset for kommunens forebyggelseskonsulenter for at øge kendskabet til tilbuddet og udvikle samarbejdet.
     

  Der vil på mødet blive givet en orientering om status for de enkelte delprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftes.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43100
  6. Fornyelse af ny kiropraktik overenskomst
  fold dette punkt ind Resume

  Der er den 28. oktober 2016 indgået ny overenskomst om kiropraktik mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening, gældende fra 1. april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 28. oktober 2016 indgik Regionernes Lønnings- og Takstnævn en aftale om fornyelse af kiropraktor overenskomsten. Overenskomsten træder i kraft 1. april 2017 og vil være gældende til 1. april 2020, hvis uopsagt.

  Overordnet indeholder den nye overenskomst følgende ændringer:


  • Ændret ydelses- og tilskudsstruktur, herunder en ændring af persongruppen der får særlig tilskud under speciale 64. Tilskuddet for speciale 64 patienter hæves med 40 %
  • Akkreditering af involverede kiropraktorer samt indførelse af Den Danske Kvalitetsmodel
  • Systematisk efteruddannelse af alle kiropraktorer
  • Øget fokus på diagnosekodning og indsamling af data til en central database.


  Alle ændringerne i den nye overenskomst er redegjort for i bilag 1: ”Redegørelse for ny kiropraktor overenskomst 2016”.

  Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/54
  7. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2017

  10. januar 2017
  7. februar 2017
  14. marts 2017
  18. april 2017 – Kl. 13.00 -15.00 ordinært møde. Fællesmøde med Sundhedsudvalget
  16. maj 2017
  13. juni 2017
  8. august 2017
  5. september 2017
  10. oktober 2017
  7. november 2017
  5. december 2017 – Kl. 13.30 – 15.30

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Til orientering.

   

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/54
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Administrationen orienterede angående lægesituationen i Esbjerg og Gørding.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/39630
  9. Henvendelse fra Haderslev Kommune vedrørende nedsættelse af § 17-udvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Haderslev Kommune har inviteret Region Syddanmark til at deltage i et § 17 stk. 4 udvalg i Haderslev Kommune i den kommende valgperiode (2018-2021).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Haderslev Kommune har inviteret Region Syddanmark til at deltage i et § 17 stk. 4 udvalg i Haderslev Kommune i den kommende valgperiode (2018-2021). Henvendelsen fra Haderslev Kommune er vedlagt.

  Forslag til svar på henvendelsen er ligeledes vedlagt til drøftelse på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at svarudkast til Haderslev Kommune godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose, Marianne Mørk Mathiesen, Preben Friis-Hauge og Thies Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 11-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap