Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - 11. januar 2017

Forretningsudvalget - Referat - 11. januar 2017

Mødedato
11-01-2017 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Regionsrådssalen

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Lasse Krull, C
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thyge Nielsen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Budget 2017 for Ambulance Syd
  2. Nyt OUH - projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  3. Nyt OUH - bevillinger til projektering mv. i 2017-2018 samt It, apparatur og inventar
  4. Medicotekniske anskaffelser 2017
  5. Region Syddanmarks forskningspuljer
  6. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  7. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  8. Godkendelse af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  9. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017-18
  10. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017
  11. Handleplan for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage
  12. Strategi for ansatte på særlige vilkår
  13. Rapportering om henvendelser i whistleblowerordningen
  14. Danske Regioners generalforsamling 2017
  15. Retningslinjer - Folkemøde 2017
  16. Ændring af mødested - forretningsudvalgets møde i oktober 2017
  17. Meddelelser
  18. Eventuelt
  19. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste


  Sagsnr. 16/41759
  1. Budget 2017 for Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Som følge af regionsrådets beslutning den 26. juli 2016 om at hjemtage ambulancedriften efter Bios’ konkurs, fremlægges forslag til drifts- og investeringsbudget for 2017 vedrørende Ambulance Syd. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Driftsbudget 2017

  Driftsbudgettet for Ambulance Syd for 2017 er budgetlagt konkret og fra bunden ud fra de omkostninger, som vurderes nødvendige for at varetage driften af Ambulance Syds opgaver i den konkrete situation, som Ambulance Syd befinder sig i 2017.

  Blandt andet vil lønudgifterne for Ambulance Syd i 2017 være mere sammensat end fremadrettet: For januar og februar er lønudgifterne fastsat ud fra en 3F-overenskomst, mens de fra 1. marts er fastsat ud fra den nye FOA-overenskomst. Samtidig er der indregnet bonus svarende til én måneds løn til de medarbejdere, som har ansættelse ved Ambulance Syd både ved årets start og udgang. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til overarbejde til at kompensere for, at idealbemandingen endnu ikke vil være opnået.

  Samlet betyder de forskellige særlige forhold i 2017, at driftsudgifterne er højere end de forventes at være fremadrettet. Det foreslåede driftsbudget for Ambulance Syd for 2017 udgør samlet set 384,6 mio. kr. (17 PL). I budgettet afsættes lønsum svarende til 595 reddere (årsværk).  Overslaget for 2018 udgør 365,9 mio. kr. (17 PL). Overslaget foreslås genberegnet i løbet af 2017. Derudover er der en række centrale omkostninger vedrørende Ambulance Syd. Disse indgår i sammenligningstallene nedenfor.

  Det er lagt til grund for budgetlægningen, at Ambulance Syd, alt andet lige, skal løse samme opgaver, som fastsat i kontrakten med Bios.

  Anlægsbudget 2017

  For at Ambulance Syd fra 2017 kan have det tilstrækkelige antal biler, foreslås det, at der anskaffes 4 biler til sygetransport samt tre mindre biler til transport mellem stationer.

  Derudover er der på en række af de stationer, som Ambulance Syd har overtaget, behov for at få stationerne færdigindrettet, da denne opgave blev bragt til standsning ved Bios’ konkurs.

  For 2017 foreslås derfor afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til løbende udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger.

  Sammenligningstal

  En sammenlignende beregning af omkostningerne til 10 års drift ved henholdsvis Falck-priser, Bios-priser og omkostninger til kombinationen af Bios og Ambulance Syd i 10 år giver følgende resultat: Bios ville fortsat have været billigst og have kostet 3,928 mia. kr. (16 PL), kombinationsscenariet er beregnet til at ville koste 3,971 mia. kr. (44 mio. kr. mere end Bios, 16 PL), mens Falck-tilbuddet i samme prisniveau koster 4,768 mia. kr. (796 mio. kr. mere end kombinationsscenariet, 16 PL).

  Hvis der foretages en sammenligning for de forventede årlige driftsomkostninger til ambulancer i de tre scenarier, ses det, at omkostningerne til Bios og Ambulance Syd beregnes til at være på samme niveau, mens Falck-kontrakten ville have været ca. 84 mio. kr. (ca. 22 pct.) dyrere end Ambulance Syd.

  Forudsætninger og forbehold vedr. sammenligningstal fremgår af bilag.

  Præhospitaludvalget behandler sagen på møde den 9. januar 2017. Beslutningen herfra eftersendes inden behandlingen i forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At kontoen for liggende og akut patienttransport nedskrives med 376,446 mio. kr. vedr. 2017 og med 0,840 mio. kr. fra 2018 og frem.

  At der afsættes et driftsbudget vedrørende Ambulance Syds budget for 2017 på 384,562 mio. kr.

  At HRs budget, via opskrivning af hovedkonto 1’s bidrag til hovedkonto 4, opskrives med 0,840 mio. kr. fra 2017 og frem.

  At meromkostninger i 2017 på 8,957 mio. kr. finansieres af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin.

  At de endelige bevillinger vedr. udgifter til lønsystem og centrale IT-omkostninger bringes på plads i en efterfølgende budgettilpasningssag, ligeledes finansieret af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin i 2017 og af konto til liggende og akut patienttransport fra 2018 og frem.

  At der for 2017 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i 2016.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålene (indeks 140,4).

  At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse (drift & anlæg).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/12093
  2. Nyt OUH - projektforslag og opfølgning angående "brand", "logistik" og "funktionalitet"
  fold dette punkt ind Resume

  Projektforslaget (byggeri) for det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) blev betinget godkendt af regionsrådet på møde den 24. oktober 2016. Der er sket en viderebearbejdning inden for områderne ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand”, og projektforslaget fremlægges til endelig godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte projektforslag ”Byggeri for Nyt OUH” (i det følgende omtalt som projektforslag) på sit møde den 24. oktober 2016 under forudsætning af, at der skulle ske en opretning og fornyet aflevering fra totalrådgiver, Medic OUH, vedrørende områderne ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand” efterfulgt af en endelig godkendelse af det samlede projektforslag.

  Totalrådgiver Medic OUH, bygherrerådgiver og Projektorganisationen for Nyt OUH har siden i fællesskab bearbejdet de nævnte områder af projektforslaget.

  Den 1. december 2016 har bygherrerådgiver konstateret, at der på de tre områder er sket den nødvendige videre bearbejdning og dokumentation, så det reviderede og dermed samlede projektforslag for Nyt OUH kan indstilles til godkendelse.

  Dette fremgår af underskrevet notat fra bygherrerådgiver, der er vedlagt som bilag. Af det andet bilag fremgår en kort redegørelse for, hvilke udeståender der var i projektforslaget, og hvordan disse er bearbejdet inden for hvert af områderne ”logistik”, ”funktionalitet og ”brand”.

  Det er bygherrerådgivers vurdering, at det opdaterede materiale for de tre områder ”logistik”, ”funktionalitet” og ”brand” ikke vil give afledte økonomiske konsekvenser for anlægsøkonomien.

  Bygherrerådgivers indstilling om godkendelse af projektforslaget for Nyt OUH er tiltrådt på møde den 30. november 2016 i styregruppen for Nyt OUH.

  Sagen blev behandlet i Psykiatri- og socialudvalget den 19. december 2016. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det samlede projektforslag (byggeri) for Nyt OUH godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold.


  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40339
  3. Nyt OUH - bevillinger til projektering mv. i 2017-2018 samt It, apparatur og inventar
  fold dette punkt ind Resume

  Sagen forelægges med henblik på udmøntning af allerede trufne beslutninger vedrørende projektforslaget for Nyt OUH i form af dels tillæg til bevillingen til projektering mv., så denne forlænges til at omfatte udgifter til og med udgangen af 2018, dels udskillelse af særskilt bevilling vedrørende it, apparatur og inventar.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Budgettet for Nyt OUH er overordnet opdelt i fem hovedgrupper:

  • Bygherreudgifter.
  • Projektrådgivning.
  • Grundudgifter afgivet som én, samlet bevilling.
  • Byggeudgifter – hidtil er meddelt bevilling til ”Delprojekt 01 Fremskudt arbejde”, ”Letbane” og ”DP02 Fremskudt byggemodning”.
  • It, apparatur og inventar.

  Hertil kommer en restramme, der omfatter det endnu ikke disponerede budget inden for den samlede tilsagnsramme til Nyt OUH. Restrammen udmøntes i takt med, at regionsrådet afsætter og frigiver budget (rådighedsbeløb) samt meddeler anlægsbevilling, f.eks. til kommende delprojekter af byggeriet.

  Udskillelse af særskilt bevilling vedrørende it, apparatur og inventar
  Udgifter hertil er i den indledende fase afholdt af bevillingen til bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter.

  Det indstilles, at der meddeles særskilt bevilling hertil på i alt 99,3 mio. kr. Bevillingen omfatter dels udgifter afholdt i tidligere år, dels udgifter til planlægning mv. til og med udgangen af 2018. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. i 2016, 34,9 mio. kr. i 2017 og 23,5 mio. kr. i 2018.

  Som konsekvens nedskrives bevilling og forbrug/rådighedsbeløb vedrørende bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter tilsvarende.

  Udskillelsen skal ses i sammenhæng med, at det er en særskilt tilsagnsbetingelse, at udgifter til it, apparatur og inventar samlet udgør 1,2 mia. kr. (09-pl).

  Tillæg til bevillinger til projektering mv.
  Bevillingerne til bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter er meddelt for faserne til og med projektforslagsfasen for såvel Nyt OUH som Psykiatriens andel af Nyt OUH-projektet.

  Det indstilles, at der meddeles tillæg til de allerede meddelte bevillinger hertil, så disse omfatter projektering mv. til og med udgangen af 2018.

  Vedrørende Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 181,8 mio. kr. Til formålet afsættes og frigives rådighedsbeløb på 102,3 mio. kr. i 2016, 122,7 mio. kr. i 2017 og 104,1 mio. kr. i 2018.

  Rådighedsbeløbene er mindre end de hidtil afsatte beløb til formålet. Som konsekvens tilføres derfor i alt 84,6 mio. kr. i årene 2016-2018 til den ikke-disponerede restramme under Nyt OUH. Tilbageførslen skal til dels ses i sammenhæng med valg af udbudsstrategi.

  Vedrørende Psykiatriens andel af Nyt OUH indstilles, at bevillingen forhøjes med 21,8 mio. kr. af de allerede afsatte rådighedsbeløb frigives 9,3 mio. kr. i 2016, 11,3 mio. kr. i 2017 og 10,3 mio. kr. i 2018 til formålet.

  Det bemærkes, at tillægget til begge bevillinger er mindre end de frigivne rådighedsbeløb. Det skyldes, at allerede meddelte bevillinger som følge af mindreforbrug ikke er fuldt udnyttet.

  Sagen blev behandlet i Psykiatri- og socialudvalget den 19. december 2016. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 99,3 mio. kr. (indeks 113,98) vedrørende it, apparatur og inventar til og med 2018, idet bevillingen vedrørende bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter nedskrives tilsvarende.

  At der frigives rådighedsbeløb hertil i 2016-2018, jf. sagsfremstillingen, udskilt fra bevillingen vedrørende bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter.

  At der meddeles tillæg til bevilling på i alt 181,8 mio. kr. (indeks 113,98) vedrørende bygherreudgifter, projektrådgivning og grundudgifter til og med 2018.

  At der frigives rådighedsbeløbet hertil i 2016-2018, jf. sagsfremstillingen, af de afsatte rådighedsbeløb til formålet, idet disse i 2016- 2018 reduceres med i alt 84,6 mio. kr., der tilbageføres til den ikke-disponerede restramme under Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 15-12-2016

  Beslutning:

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/42920
  4. Medicotekniske anskaffelser 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Fremrykkede medicotekniske anskaffelser for 389 mio. kr. er gennemført i 2016 til den planlagte tid og indenfor den meddelte økonomiske ramme. For at ibrugtage apparaturet hurtigst muligt er det nødvendigt i 2017 at afholde udgifter til afledte bygningsmæssige ændringer forbundet med installationen af apparaturet. Det foreslås, at der af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2017 frigives 24,6 mio.kr. til det formål.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i juni 2016 fremrykning af dels projekter vedr. ud- og indvendig vedligeholdelse og energioptimering, dels anskaffelse af medicoteknisk apparatur for 389 mio. kr. Som konsekvens er de medicotekniske rammer i 2017-2019 nedskrevet med 130 mio. kr. årligt, hvilket bl.a. har betydet, at det er muligt at overholde anlægsloftet for 2017 uden større tilpasninger.

  I forbindelse med afslutning af de fremrykkede medicotekniske anskaffelser konstateres, at disse overordnet set er gennemført til aftalt tid og indenfor den meddelte økonomiske ramme. Som følge af annullering af udbudsforretning vedr. respiratorer er de derved frigjorte midler dog prioriteret til anskaffelse af 3 nye operationsrobotter til regionens jyske sygehuse, jf. regionsrådets møde i november 2016.

  Visse af de fremrykkede medicotekniske anskaffelser kræver større eller mindre bygningsmæssige ændringer forud for ibrugtagningen. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at gennemføre disse inden årsskiftet. I sagen vedr. fremrykninger af anskaffelserne var det derfor forudsat, at afledt anlæg forbundet med installationen af apparaturet skulle igangsættes i 2017 og dermed finansieres af den medicotekniske ramme i 2017.

  Almindeligvis sker prioritering af medicotekniske anskaffelser på regionsrådets møde i december eller januar. Som følge af den ekstraordinære proces med fremrykninger til 2016 er det fundet hensigtsmæssigt at få overblik over de samlede investeringer i 2016, inden den ordinære ansøgningsproces for 2017 iværksættes.

  Ansøgningsrunden fra 2017 og frem vil ske i et 2-årigt perspektiv. Formålet hermed er at sikre, at der også i 2017 er et ”beredskab” af mulige fremrykkede anskaffelser, hvis prognoserne i løbet af året skulle vise, at der er økonomisk råderum hertil indenfor årets udgiftsrammer for drift eller anlæg. Samtidig reduceres det ressourceforbrug, der er forbundet med to prioriteringsrunder i løbet af samme år.

  Sag om prioritering af den medicotekniske ramme for 2017 samt bevilling hertil forelægges derfor regionsrådet i marts 2017 efter anbefaling fra sundhedsudvalget. Rammen er i 2017 på 162,7 mio. kr.

  For at sikre at gennemførelse af afledte anlægsarbejder ikke forsinker ibrugtagning af de fremrykkede anskaffelser, foreslås meddelt bevilling til de anlægsarbejder, der kan starte i begyndelsen af 2017. Det er opgjort, at der er afledte anlægsarbejder for 24,6 mio. kr. med mulig opstart inden april 2017, bl.a. i forbindelse med MR-scannere på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt, installation af operationsrobot på Odense Universitetshospital samt PET/MR-scanner til Odense Universitetshospital.

  Det bemærkes, at sundhedsudvalget på møde den 14. juni 2016 anbefalede anskaffelserne, hvorfor sag vedr. afledte anlægsmæssige konsekvenser alene forelægges forretningsudvalget og regionsrådet med henblik på meddelelse af anlægsbevilling hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på i alt 24,6 mio.kr. (indeks 140,4) af den afsatte medicotekniske ramme i 2017 til afledte anlægsarbejder i forbindelse med fremrykkede apparaturanskaffelser i 2016.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultater indenfor den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/32661
  5. Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ph.d.-ansøgninger, og en række justeringer ved uddeling af midler inden for forskningsområdet og området for medicinsk teknologivurdering (MTV).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  Region Syddanmarks ph.d. pulje har, siden regionsrådet i 2011 permanentgjorde puljen, været medvirkende til uddannelse af over 200 ph.d.er i Region Syddanmark. Puljen lever således til fulde op til formålet om at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark.

  I indeværende 2. opslag for 2016 har yderligere 38 ansøgt Region Syddanmarks ph.d.-pulje om lønmidler for i alt 19 mio. kr. til ph.d.-studier. Der er til dette opslag 10,5 mio. kr. til rådighed. 

  Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. Det har givet Det Regionale Strategiske Forskningsråd anledning til prioritering af de bedste og mest relevante ansøgninger for Region Syddanmark, hvilket er 18 ph.d.-studier for i alt 9 mio. kr. Disse ansøgninger indstilles derfor til støtte. De resterende 1,5 mio. kr. kan komme til nytte for flere ph.d.-studerende i 1. opslag af ph.d.-pulje i 2017.

  Forskningsmidler til de fælles akutmodtagelser
  I forbindelse med etableringen af fælles akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark var det regionsrådets ambition, at forskningen fra starten indlejredes i FAMerne.

  Regionsrådet afsatte derfor fra 2011 midler til etableringen af forskningsmiljøer i FAMerne i Region Syddanmark, hvilket skete med 5 mio. kr. til ansættelse af en forskningsleder i hver af FAMerne og 3 mio. kr. til tværgående forskningsprojekter inden for akutmedicin.

  Midlerne til tværgående forskningsprojekter inden for akutmedicin er for længst uddelt og sat i anvendelse efter formålet. Midlerne er blandt andet anvendt til udvikling af Syddansk Akutkohorte, en database som giver et unikt grundlag for forskning inden for akutbehandling.

  Der er af FAM-midlerne opstået en rest på 1 mio. kr. til ansættelse af en forskningsleder i en 5-årig periode ved FAM i Svendborg. Ansættelsen er aldrig sket, da forskningen i FAM Svendborg er tilknyttet OUH. Det er derfor Det Regionale Strategiske Forskningsråds anbefaling, at restmidlerne afsættes til en fortsat styrkelse af forskning i akutmedicin i Region Syddanmark, og særligt tilgodeser forskningsprojekter, der inddrager Svendborg Sygehus. Restmidlerne kan således uddeles til formålet via Region Syddanmarks Forskningspulje til tværgående forskning.

  Store tværgående forskningsmiljøer
  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny ambitiøs puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje. Der blev blandt andet afsat 5 mio. kr. om året til projekter, der kan føre til nye store tværgående forskningsmiljøer inden for forskning med udbredt relevans for patienterne og borgerne i Region Syddanmark.

  I 2014 støttede regionsrådet for første gang denne type af forskningsprojekter.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd har i opslaget for 2016 haft endnu et projekt til vurdering. Det drejer sig om afprøvning af en screeningsmetode for tarmkræft med brug af kamerakapsler. Patienter sluger kamerakapslen, som optager billede af tarmvæggen. Tilgangen er helt ny og har et stort potentiale for udvikling af en bedre og tidligere opsporing af forstadier af tarmkræft. Projektet har været gennem en grundig faglig vurdering af Region Syddanmark og fageksperter fra Region Midtjylland. Endvidere har der været interview af ansøger i regi af Det Regionale Strategiske Forskningsråd. På den baggrund finder Det Regionale Strategiske Forskningsråd, at projektet i sin nuværende form ikke opfylder kravene for et stort tværgående forskningsmiljø i Region Syddanmark. Projektet kan dog med justeringer opnå denne status, og kan derfor søge puljen igen i 2017.

  Puljens midler fra 2016 søges derfor overført til opslag 2017.

  MTV-puljemidler
  Der er årligt 700.000 kr. i Region Syddanmarks pulje til medicinsk teknologivurdering (MTV). Puljen støtter projekter som leverer solid forskningsbaseret information til en systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende ny teknologi, indsatser eller organisation.

  Beslutninger om tildeling af MTV-midler træffes af Det Regionale Strategiske Forskningsråd, der nu foreslår at MTV-midlerne fremover uddeles gennem Region Syddanmarks Forskningspulje, således at MTV-opslag bedømmes af det faglige bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd og følger opslag i forskningspuljen og, og på den måde sikres det, at MTV-projekter går på tværs af sygehusene. Det Regionale Strategiske Forskningsråd vil fortsat afgøre hvilke projekter, som tildeles midler.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler, at ubrugte puljemidler på 32.000 kr. til medicinsk teknologi vurdering (MTV) fra opslag 2016 videreføres til støtte af MTV-projekter i 2017, hvor midlerne uddeles gennem Region Syddanmarks Forskningspulje.

  Siden 2011 har sygehusene i Region Syddanmark samfinansieret en fuldtidsstilling på OUH, benævnt MTV-kompetencecentret, med det overordnede formål at styrke anvendelsen af MTV på regionens sygehuse. Sygehusene efterspørger ikke længere ordningen, hvorfor Det Regionale Strategiske Forskningsråd foreslår at aftalen om MTV-kompetencecentret ikke forlænges, når den udløber i marts 2017. Koncernledelsesforum bakker op om forslaget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 18 ansøgninger til Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2. opslag 2016 støttes for i alt 9 mio. kr.

  At de resterende 1,5 mio. kr. i Region Syddanmarks ph.d.-pulje sættes i opslag i 2017.

  At ubrugte midler til forskningsleder på FAM-Svendborg uddeles til forskning i akutmedicin via Region Syddanmarks Forskningspulje 2017.

  At 5. mio. kr. fra opslag 2016 til etablering af store strategiske forskningsmiljøer i Region Syddanmark overføres til opslag i 2017.

  At ubrugte puljemidler på 32.000 kr. til medicinsk teknologi vurdering (MTV) fra opslag 2016 overføres til MTV-opslag 2017 uddelt gennem Region Syddanmarks Forskningspulje.

  At aftalen om et regionalt MTV-kompetencecenter ikke forlænges og dermed udløber i marts 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 13-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Lasse Krull deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37688
  6. Kommissorium for politisk styregruppe vedrørende sundhedshus i Fredericia
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges et forslag til kommissorium for en politisk styregruppe i forbindelse med realiseringen af et fælles kommunalt og regionalt sundhedshus i Fredericia.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede i december 2016 et forslag om etablering af fælles sundhedshus i sygehusbygningerne i Fredericia i forbindelse med lukningen af Fredericia Sygehus ultimo 2016 som følge af gennemførslen af fremtidens sygehusstruktur i Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det beskrevet, at der skal etableres en dialog på politisk niveau mellem kommune og region om realisering af sundhedshuset på længere sigt og den gradvise bygningsmæssige tilpasning af ejendommen med henblik på indflytning af yderligere aktiviteter.

  På den baggrund foreslås det, at der bliver nedsat en politisk styregruppe i samarbejde med Fredericia Kommune. Gruppens opgave vil være at fastlægge rammerne for etableringen af det fælles sundhedshus. Der foreligger nu et forslag til kommissorium.

  Det forventes, at arbejdet i den politiske styregruppe vil begynde primo 2017.

  Det foreslås, at der udpeges 3 repræsentanter fra regionsrådet til den politiske styregruppe.

  Sagen behandles på møde i Sundhedssamordningsudvalget den 10. januar 2017. Beslutningen herfra eftersendes inden forretningsudvalgets møde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At det forelagte udkast til kommissorium for politisk styregruppe vedrørende Fredericia Sundhedshus tiltrædes.

  At der udpeges politiske repræsentanter til styregruppen fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/383
  7. Ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sønderjylland-Schleswig har været igennem en strategiproces, som nu er mundet ud i udkast til ny strategi og aftaletekst for samarbejdet. Overordnet lægges der op til, at samarbejdet fokuserer på tre indsatsområder: arbejdsmarked, kultur samt politisk og administrativ dialog og samarbejde. Derudover lægges der op til, at der oprettes to nye udvalg. Dokumenterne forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er sammen med de grænsenære kommuner, kredse og byer partner i samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig. Organisationens udgifter afholdes – efter fradrag af tilskud fra anden side – med 50% fra henholdsvis dansk og tysk side. Region Syddanmarks bidrag udgør i 2016 1.887.100 kr., svarende til ca. 3/4 af den danske andel.

  I efteråret 2014 vedtog en af de tyske partnere, Kreis Schleswig-Flensburg, en besparelse på 20% af sit bidrag. Besparelsen var ikke på forhånd drøftet med de øvrige partnere i samarbejdet. På den baggrund nedsatte Region Sønderjylland-Schleswig et ad hoc-udvalg, og efterfølgende er der gennemført en strategiproces som i juni 2016 mundede ud i udkast til en ny strategi og aftaletekst for samarbejdet (oversigt over processen samt regionsrådets høringssvar vedr. Region Sønderjylland-Schleswig er vedlagt).

  I juni 2016 godkendte Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse første gang udkast til strategi og aftaletekst, som efterfølgende blev sendt rundt til partnerne med henblik på politisk godkendelse. I den forbindelse var de vigtigste nyskabelser:

  • At der udover det eksisterende kulturudvalg i Region Sønderjylland-Schleswig oprettes et arbejdsmarkedsudvalg.
  • At der årligt afholdes et arrangement for politiske repræsentanter for partnerne.
  • At der fremadrettet aftales 2-årige resultatkontrakter mellem Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat og bestyrelsen.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde behandlede dokumenterne den 29. august 2016 og anbefalede dem til godkendelse, men da to af de tyske partnere ikke kunne godkende dokumenterne, blev sagen taget af dagsordenen til forretningsudvalgsmødet den 14. september 2016.

  Der blev efterfølgende indgået et kompromis, som blev godkendt i Region Sønderjylland-Schlewigs bestyrelse den 14. oktober 2016. Udvalget for dansk-tysk samarbejde behandlede kompromisindholdet den 1. november 2016. Her fik udvalgets formandskab bemyndigelse til at udarbejde en anbefaling på udvalgets vegne vedr. de endelige dokumenter med kompromiset indarbejdet. De vigtigste punkter i kompromiset var:

  • Der nedsættes et udvalg for udvikling i det grænsenære område under strategiens indsatsområde vedr. "Politisk og administrativ dialog og samarbejde", hvis arbejde evalueres efter 2 år.
  • Man holder fast i en 2-årig handlingsplan; dog med specielt fokus på en årlig beretning, evaluering og mulig tilpasning.
  • Der skal gennemføres en årlig ”Regionaldag” som fast bestanddel af planlægning af samarbejdet.
  • I 2017 skal der tages stilling til, om der skal optages flere partnere i Region Sønderjylland-Schleswig (tyske kommuner).

  På den baggrund er der nu udarbejdet endelige udkast til strategi og aftaletekst, som formandskabet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde kan anbefale til regionsrådet på udvalgets vegne. Dokumenterne er efterfølgende blevet godkendt af Region Sønderjylland-Schleswigs bestyrelse den 2. december 2016 og behandles nu politisk af de enkelte partnere. 

  Nedsættelsen af et udvalg for udvikling i det grænsenære område strider mod det ønske om fokusering, som regionsrådet har lagt vægt på i høringssvaret vedr. samarbejdet. Det vurderes dog at være det kompromis, der kan opnås på nuværende tidspunkt. I forlængelse heraf fremgår dog af dokumenterne (bl.a. på Region Syddanmarks opfordring): At initiativer, aktiviteter og projekter skal godkendes af bestyrelsen, såfremt disse gennemføres i Region Sønderjylland-Schleswigs navn eller påvirker sekretariatets ressourcer; At dobbeltstrukturer og indholdsmæssige overlapninger med andre aktører og initiativer skal undgås, samt at det indholdsmæssige ejerskab ligger hos de kommunale partnere, der bærer ansvaret i henhold til et halvårligt rotationsprincip.

  Regionsrådet er ifølge udkast til aftaletekst berettiget til at udpege repræsentanter til de to nyoprettede udvalg. Når alle Region Sønderjylland-Schleswigs partnere har godkendt dokumenterne, vil en særskilt udpegningssag blive forelagt regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udkast til ny strategi og aftaletekst for Region Sønderjylland-Schleswig godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26826
  8. Godkendelse af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sønderjylland-Schleswig har inviteret Region Syddanmark til at medunderskrive den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020. Underskrivelsen skal finde sted i forbindelse med afholdelse af det første dansk-tyske kulturpolitiske topmøde den 3. februar 2017. Regionsrådet har på mødet 26. september 2016 taget udkast til Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig til efterretning. Udkast til aftale blev samtidig sendt til endelig kommentering i Slots- og Kulturstyrelsen af Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig har inviteret til kulturtopmøde samt til underskrivelse af den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 den 3. februar 2017.

  Underskrivelsen af den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig skal finde sted i forbindelse med afholdelse af det første dansk-tyske kulturpolitiske topmøde den 3. februar 2017. Topmødet er arrangeret i regi af Interregprojekterne KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig) og kultKit (Fehmarnbelt). Den danske kulturminister Mette Bock og Anke Sporendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa (Land Schleswig-Holstein) vil deltage i topmødet og sammen med regionale politikere diskutere fremtidsperspektiverne for det dansk-tyske kultursamarbejde.

  Foruden bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig og ministrene inviteres kulturudvalgene for partnerne i Region Sønderjylland-Schleswig, landräte (Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland), repræsentanter for Femern Bælt region, udvalget for dansk-tysk samarbejde og udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, samt repræsentanter fra parternes kulturforvaltninger, fra Kulturregion Vadehavet og fra Femern Bælt regionen.

  Regionsrådet har på mødet 26. september 2016 fået forelagt udkast til Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig, og et flertal tog denne til efterretning. Samtidig afsatte regionsrådet en ramme på 745.000 kr. af Kulturpuljen til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale, under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftale tiltrædes af den danske kulturminister. Midlerne kan bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder i Kulturaftalen: Talentudvikling og Kultur grænseløs.

  Region Sønderjylland-Schleswig oplyser, at der er sikret den forudsatte kommunale medfinansiering på i alt 4,8 mio. kr. i aftaleperioden, og at kulturministeren har tiltrådt aftalen med en medfinansiering på i alt 5,52 mio. kr. i aftaleperioden.

  Regionsrådet skal godkende den endelige Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 for at medvirke til underskrivning af aftalen.

  Regionsrådsformanden har ikke mulighed for at deltage i underskriftceremonien, så det indstilles, at formanden for Udvalget for Regional Udvikling bemyndiges til at underskrive aftalen. 

  Da underskriftceremonien er den 3. februar 2017, forelægges sagen først for forretningsudvalget på mødet den 11. januar, Udvalget for Regional Udvikling den 16. januar 2017 og regionsrådet på mødet den 23. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 godkendes.

  At formanden for Udvalget for Regional Udvikling bemyndiges til at underskrive aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemmer imod.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40545
  9. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017-18
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2017-18. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt, og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2017-18. Oplysningerne er indmeldt i overensstemmelse med indholdet i gymnasiereformen fra juni 2016. Det bemærkes, at det tilhørende lovforslag endnu ikke er færdigbehandlet, hvorfor ændringer i de indmeldte oplysninger vil kunne forekomme.

  Studieretninger på stx

  Den nye gymnasiereform giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunst. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

  Samtlige 18 studieretninger udbydes i Syddanmark. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde studieretninger inden for hver af de fire hovedkategorier.

  I bilag 1 vises en samlet oversigt over studieretningerne på de i alt 28 almene gymnasier i Syddanmark.

  Fagpakker på hf

  Den toårige hf-uddannelse er blevet mærkbart ændret i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der retter sig mod disse uddannelser. Fagpakkerne ligger på andet år og vil først skulle vælges af hf-eleven halvvejs på andet semester (det vil sige foråret 2018).

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker, de forventer at udbyde til det første hold elever på den nye hf-uddannelse. Hovedparten af hf-udbyderne har samtidig oplyst hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod, jf. bilag 2.

  I bilag 2 vises en samlet oversigt over hf-fagpakkerne på de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark.

  Administrationens vurdering

  Det er administrationens vurdering, at der både i forhold til stx-studieretninger og hf-fagpakker er en stor bredde og geografisk spredning i udbuddet, og at udbuddet derigennem bidrager til at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  Administrationen bemærker samtidig, at udbuddet af hf-fagpakker for en række udbydere ligger højt sammenholdt med udbydernes hidtidige optag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37347
  10. Optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2017
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har nu indmeldt deres endelige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2017. Den endelige optagelseskapacitet skal indmeldes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2017. På baggrund af de endelige kapacitetstal forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser igen til næste år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal, i henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, senest den 1. februar 2017 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen for skoleåret 2017-2018, herunder om man i givet fald vil anmode ministeren om et kapacitetsloft på en eller flere institutioner.

  Den samlede optagelseskapacitet i 2017 er på 364 1. års klasser. Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark er 17 klasser højere i 2017 end i 2016. Der blev oprettet 328 1. års klasser i 2016, og skolerne har dermed samlet set mulighed for at optage 36 ekstra klasser i 2017, sammenlignet med det faktiske antal 1. års klasser i indeværende skoleår. De 36 mulige ekstra klasser fordeler sig med 14 klasser i Trekantområdet, 9 i Sønderjylland og 13 i Sydvestjylland, mens skolerne på Fyn har udmeldt optagelseskapacitet for 2017, der er uændret i forhold til det faktiske optag i 2016.

  Antallet af 16-årige i regionen i 2017 forventes samlet set at stige med 1 % i forhold til 2016. Der forventes en stigning i Sønderjylland (3 %) og Sydvestjylland (2 %), mens tendensen er stort set uændret i Trekantområdet (0 %) og på Fyn (0 %). Fra 2016 og frem mod 2020, ventes antallet af 16-årige i Syddanmark at falde med i alt 4 %, men her er der en stor forskel mellem Trekantområdet (en lille stigning på 2 %) og de øvrige tre områder, som falder med henholdsvis 4 % (Fyn), 6 % (Sydvestjylland) og 7 % (Sønderjylland).

  For Syddanmark samlet set forventes der overkapacitet på de almengymnasiale uddannelser i 2017, dels på baggrund af befolkningsfremskrivningen, og dels ud fra en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser. Det bemærkes, at i særlig grad Sydvestjylland indmelder overkapacitet på hf, herunder som følge af nyt udbud af hf på Rybners. Administrationen bemærker i den forbindelse, at de lokale forventninger til søgemønstre til hf sandsynliggør et behov for øget kapacitet.

  Regionsrådets indberetning af optagelseskapacitet til Undervisningsministeriet

  Bilag 1 indeholder kapacitetstal pr. institution og område. Bilag 2 er et notat med detaljeret information om kapacitet i Region Syddanmark. Ydermere vedlagt er et udkast til brev til ministeriet, der omhandler regionsrådets behandling af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2017 (bilag 3). Brevet skal sendes til ministeriet sammen med indberetningen af optagelseskapaciteten for 2017. 

  Erhvervsgymnasierne har også indberettet deres optagelseskapacitet for 2017. Tallene for erhvervsgymnasierne fremgår ligeledes af bilag 1.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At vedlagte forslag til brev til Undervisningsministeriet vedr. kapaciteten på gymnasierne og hos hf-udbyderne 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-12-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/17465
  11. Handleplan for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage
  fold dette punkt ind Resume

  Opgravning af forurening i Kærgård Plantage blev afsluttet i 2015, og dermed afsluttedes den hidtil aftalte indsats, der har haft til formål at forbedre mulighederne for ophold i området. En eventuel yderligere oprensning af forurening i Kærgård Plantage vil være rettet mod den forurening, der har spredt sig til grundvandet under de gruber, hvor spildevandet er deponeret i perioden 1956-1973.

  I forlængelse af budgetforlig 2016 og drøftelser i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer, fremlægges hermed et forslag til handleplan for Region Syddanmarks videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage. Handleplanen indeholder:

  - Yderligere undersøgelser af forureningen.

  - Initiativer i forhold til finansiering af yderligere oprensning.

  - Oprettelse af udstillingsvindue for oprensningsteknologien.

  Initiativerne i handleplanen finansieres inden for den nuværende ramme til Miljø og Råstoffer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund for handleplanen

  Handleplanen tager udgangspunkt i den hidtidige indsats over for forureningen (orientering forelagt regionsrådet den 24. august 2015), regionsrådets budgetaftale for 2016, samt drøftelser i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 28. april 2016.

  Handleplan for den videre indsats over for forureningen

  Yderligere undersøgelser af forureningen

  Siden 2012 har indsatsen i Kærgård Plantage været fokuseret på selve gruberne og opgravningen af forurening. Derfor mangler der lige nu en opdateret viden om, præcis hvordan de enkelte forureningsstoffer i grundvandszonen påvirker risikobilledet. Det har stor betydning for mulighederne for på sigt at lempe restriktionerne for brug af området, og for at kunne målrette handleplanens øvrige indsatser, at der gennemføres yderligere undersøgelser.

  Initiativer i forhold til finansiering af yderligere oprensning

  EU’s vandrammedirektiv samt naturdirektiver pålægger medlemslandene en aktiv indsats over for forurening af vand- og naturområder. Denne indsats fremgår af statens vand- og naturplaner og er implementeret i lov om forurenet jord pr. 1. januar 2014. I forbindelse med lovændringen er der indgået en aftale mellem staten og Danske Regioner om en forhandling om finansiering af oprensning af jordforureninger, der udgør en risiko for overfladevand og natur. Denne forhandling skal finde sted i 2019.

  Forureningen i Kærgård Plantage vil forventeligt indgå i processen op mod forhandlingen, og administrationen forbereder indspil til forhandlingerne med staten i 2019. Derudover afsøger administrationen mulighederne for andre kilder til finansiering af yderligere oprensning, herunder medfinansiering fra EU-programmer som eksempelvis LIFE og Horizon2020, der begge indeholder indsatsområder omkring jordforurening. Varde Kommune kontaktes sideløbende med henblik på at afsøge, hvorvidt kommunen ønsker at indgå i et samarbejde omkring fundraising.

   

  Oprettelse af udstillingsvindue for oprensningsteknologien og foranalyse vedr. kompetencecenter for jordforurening

  I forhold til kompetencecentret konkluderes i ”Brancheanalyse for jordforureningssektoren 2013”, at vækstpotentialerne primært skal findes i øget eksport. Derfor har administrationen fokuseret foranalysen mod dette indsatsområde, og konklusionen er, at regionens bedste mulighed for at fremme eksportpotentialet er at understøtte virksomhedernes muligheder for at udvikle og dokumentere deres erfaring inden for området, samt fremvise deres løsninger for potentielle udenlandske kunder. Dette arbejde er allerede forankret i Danish Soil Partnership. Administrationen vurderer imidlertid, at den igangværende indsats kan understøttes yderligere ved at udstille specielle løsninger i forbindelse med de forureninger, hvor de anvendes.

  Forureningen i Kærgård Plantage er speciel set i et nationalt perspektiv, og en succesfuld indsats over for forureningen kræver tæt samarbejde med eksperter fra ind- og udland. Sammensætningen af forureningsstoffer er tæt knyttet til produktionen af medicinalprodukter i Grindsted, og erfaringerne fra Kærgård vil formentlig kunne overføres direkte til forureningerne under Grindsted by, men ikke til andre forureninger i Danmark. Men en lang række af de afledte erfaringer omkring risikovurdering og oprensning af kraftig forurening kan overføres til andre forureninger, både i Region Syddanmark og andre steder i ind- og udland. Da forureningen samtidig er en af landets største og mest velkendte, er Kærgård Plantage et oplagt valg til etablering af et udstillingsvindue.

  Derfor arbejdes der ikke videre med etablering af et egentligt kompetencecenter, men i stedet arbejdes videre med eksisterende initiativer i Danish Soil Partnership suppleret med oprettelse af et udstillingsvindue for oprensningsteknologien i Kærgård Plantage.

  Udstillingsvinduet vil indeholde to hovedelementer:

  1)       Demonstrations-oprensningsanlæg

  2)       Platform for undervisning i naturvidenskab og miljøteknologi.

  1) Demonstrations-oprensningsanlæg

  Demonstrationsanlægget vil være en opskalering i forhold til tidligere gennemførte pilotforsøg. Fysisk vil anlægget bestå af en række boringer, hvori der injiceres en række reaktionsmidler, der nedbryder forureningen. Derudover skal der etableres et overvågningssystem, der følger nedbrydningsprocessen.

  Demonstrationsanlægget etableres i løbet af 2017. Efter etablering af anlægget vil injektionerne påbegyndes. Injektioner og overvågning vil herefter udgøre driften af anlægget. Antallet af injektioner og dermed hvor meget forurening, der årligt fjernes i demonstrationsanlægget, er direkte afhængig af finansieringen. Uanset det tidsmæssige forløb vil enhver injektion fjerne en del af forureningen, og vil således bidrage til en forkortelse af tidshorisonten for lempelse af restriktionerne for brug af området.

  Demonstrationsanlægget og erfaringerne fra processen vil være værdifulde for en eventuel yderligere oprensning, såfremt der opnås enighed herom i forbindelse med forhandlingen i 2019 eller på anden vis.

  I forbindelse med driften af demonstrationsanlægget vil det være oplagt at gennemføre udviklingsprojekter, der skal kvalificere og effektivisere en eventuel fremtidig oprensning i større skala. Erfaringerne fra disse udviklingsprojekter vil være relevante på nationalt såvel som europæisk og globalt plan. En af de globale udfordringer, der er oplagte at adressere, er behovet for metoder til bedre forståelse af dynamikken i undergrunden i forbindelse med injektion af oprensningsmidler.

  2) Der udvikles en platform for undervisning på skoler og andre undervisningsinstitutioner i området. Platformen vil konkret indeholde undervisningsmateriale målrettet undervisning i naturvidenskab og miljøteknologi, og hvis det viser sig at blive en succes, kan initiativet udvides til at omfatte andre forureninger i regionen. Den endelige afgrænsning af platformens indhold vil ske efter en dialog med Varde Kommune samt udvalgte skoler og undervisningsinstitutioner.

  Finansiering af initiativerne i handleplanen

  Omkostningerne til etablering af handleplanens initiativer skaleres inden for intervallet 5-10 mio. kr., hvoraf langt størsteparten går til yderligere undersøgelser samt etablering af demonstrations-oprensningsanlægget. Den årlige omkostning til drift af handleplanens initiativer skaleres fra år til år afhængig af finansieringen, men vurderes oftest at ville ligge i intervallet 1-4 mio. kr.

  Handleplanen finansieres inden for den nuværende ramme til Miljø og Råstoffer. Udgifterne til initiativerne i Kærgård Plantage skal derfor balanceres med de øvrige politiske ønsker til indsatsen over for jordforurening i regionen. Disse har senest været politisk behandlet 28. november 2016, hvor regionsrådet vedtog ”Jordforureningsstrategi 2017”. Forureningen i Kærgård Plantage falder ind under strategiens tredjeprioritet: forureninger, der udgør en risiko for overfladevand og natur.

  Strategiens førsteprioritet er grundvand, og indsatsen her vil de kommende år være målrettet forureninger med såkaldt højmobile stoffer, hvilket vil sige stoffer, der bevæger sig hurtigt i jord og grundvand og udgør en særligt alvorlig grundvandstrussel. Arbejdet med disse forureninger er uforudsigeligt, og for at sikre, at der gennem hele året er mulighed for at imødekomme behovet for indsats, budgetteres der fra årets start med en vis budgetbuffer. Trækket på bufferen varierer fra år til år, og nogle år vil der være en restsum.

  Denne restsum anvendes til finansiering af initiativerne i Kærgård Plantage.

  Til orientering er vedlagt den præsentation af ”Handleplan for den videre indsats over for forureningen i Kærgård Plantage”, som administrationen gav på mødet den 8. december 2016 i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At handleplanen vedtages.

   

  At initiativerne finansieres inden for nuværende ramme til Miljø og Råstoffer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 08-12-2016

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14169
  12. Strategi for ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår bl.a. af budgetaftalen 2017, at Ligestillingsudvalget skal fremlægge forslag til, hvorledes den nuværende indsats for at skabe plads til medarbejdere med særlige behov kan understøttes, udvikles og monitoreres. Ligestillingsudvalget har derfor bedt om, at der udarbejdes en strategi med henblik på igen at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Strategi for ansatte på særlige vilkår fremlægges.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Ligestillingsudvalget har i 2016 haft fokus på ansatte på særlige vilkår, da antallet af ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark i perioden 2010-2015 er faldet fra 627 til 422. Samme tendens er gældende i de øvrige regioner og kommunerne. Det største fald i ansatte er for gruppen af ekstraordinært ansatte, hvilket er langt mere end halveret fra 2010 til 2015. Ansatte i fleksjob er faldet med 18,8 % i Region Syddanmark.

  Tabel 1: Ansatte på særlige vilkår i 2010 og 2015 i Region Syddanmark, regioner i alt og i alle kommuner.

   

  Ansættelsesgruppe*

   

  Region Syddanmark

  Regioner i alt

  Kommuner i alt

  2010

  2015

  2010

  2015

  2010

  2015

  Ekstraordinært ansatte

  165

  47

  925

  200

  16.229

  4.846

  Fleksjob

  462

  375

  2.125

  1.728

  16.073

  16.920

  I alt

  627

  422

  3.050

  1.928

  32.302

  21.766

  Ekstraordinært ansatte er defineret som personale, hvor der sker lønrefusion fra staten, og som ikke er overenskomstdækkede (løntilskud, skånejob, servicejob). Fleksjob har sin egen kategori. Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via f.eks. revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på normale vilkår.

  Af budgetaftalen 2017 fremgår følgende:

  Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsgiver. Aftalepartner lægger derfor vægt på, at der skabes plads til medarbejdere med særlige behov. Dette gælder såvel personer med en lille restarbejdsevne som unge, der har afsluttet en STU-uddannelse. Ligestillingsudvalget fremlægger forslag til, hvorledes den nuværende indsats kan understøttes, udvikles og monitoreres. Der lægges i den forbindelse vægt på samarbejder med kommunerne. 

  Ligestillingsudvalget har derfor bedt om, at der udarbejdes en strategi med henblik på igen at øge antallet af ansatte på særlige vilkår. Regionen vil leve op til et generelt samfundsmæssigt ansvar som en social ansvarlig arbejdsplads.

  Regionens arbejdspladser arbejder allerede aktivt med at fastholde og integrere ansatte på særlige vilkår, og afsætter i den forbindelse ressourcer til støtte, oplæring mm. Dette uddybes i to supplerende notater, hvoraf et af notaterne skitserer de skånehensyn, der allerede tages i regionen. Det andet notat er et inspirationskatalog til det videre arbejde med ansatte på særlige vilkår. Strategien er udarbejdet i samarbejde med regionens driftsenheder.

  Målsætning

  Målsætningen er, at Region Syddanmark senest ved udgangen af 2019 skal have øget antallet af ansatte på særlige vilkår med 50 %, så antallet af ansatte på særlige vilkår bringes tilbage på 2010-niveau.

  For at understøtte målsætningen om at øge antallet af ansatte på særlige vilkår skal enhederne udarbejde en konkret indsatsplan. Denne skal bl.a. indeholde:

  • Hvem gør hvad, hvordan og hvornår.
  • Konkrete indsatser.
  • Samarbejde med kommunerne.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At strategi for ansatte på særlige vilkår godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 12-12-2016

  Indstilling tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med den ændring, at der også i strategien inddrages forhold vedrørende STU-forløb og EGU-uddannelsen.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46682
  13. Rapportering om henvendelser i whistleblowerordningen
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en afrapportering vedrørende antallet og karakteren af henvendelser i whistleblowerordningen i perioden fra 1. juli til 30. november 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af oversigt fra Deloitte skal der ske afrapportering vedrørende antallet og karakteren af henvendelser i whistleblowerordningen.

  Oversigterne omfatter perioden fra 1. juli til 30. november 2016.

  Der er i perioden indkommet i alt 7 henvendelser til ordningen, hvoraf Deloitte har videresendt 3 henvendelser, som værende indenfor ordningens formål. Udredningen af de 3 henvendelser fremgår af vedlagte oversigt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Til orientering.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/41792
  14. Danske Regioners generalforsamling 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal drøfte, om man ønsker at stille forslag til dagsordenen for Danske Regioners generalforsamling 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners generalforsamling 2017 bliver afholdt torsdag den 6. april på Centralværkstedet i Aarhus.

  Eventuelle forslag til dagsordenen fra regionsrådet eller regionsrådsmedlemmerne skal sendes til Danske Regioners bestyrelse senest torsdag den 23. februar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Sagen blev drøftet.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/181
  15. Retningslinjer - Folkemøde 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet i Region Syddanmark har tradition for at deltage i Folkemødet på Bornholm. Det indstilles, at retningslinjerne for årets deltagelse i Folkemødet godkendes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der afholdes Folkemøde torsdag den 15. juni til søndag den 18. juni i Allinge på Bornholm. Det planlægges, at regionsrådet ligesom tidligere år får mulighed for at deltage. Der er af hensyn til det begrænsede antal overnatningsmuligheder allerede på nuværende tidspunkt reserveret værelser i Rønne.

  I 2016 fastsatte regionsrådet retningslinjer for regionsrådsmedlemmers deltagelse i Folkemøde 2016. De retningslinjer, som regionsrådet vedtog, var følgende:

  • Regionen bestiller og betaler for overnatning under Folkemødet.
  • Regionen betaler for transport til Folkemødet, idet der maksimalt betales for den højeste pris for en flybillet uden fleksibilitet. Eventuelt større udgifter til transport til Folkemødet afholdes af det enkelte regionsrådsmedlem.
  • Der henstilles til, at man anvender bustransport under selve Folkemødet.
  • Der udbetales kun tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i relevante arrangementer torsdag og fredag.

  I 2016 deltog 16 regionsrådsmedlemmer – hvoraf 12 helt eller delvist fik dækket deres udgifter af regionen. Region Syddanmark havde i den forbindelse udgifter for ca. 108.000 kr.

  Det kan oplyses, at priserne for flybilletter i 2016 var følgende:

  Fly tur/retur (Billund/Bornholm):

  2343 kr.

  Fly tur/retur (Sønderborg/Rønne):

  1688 kr.

  I 2017 betales 3.300 kr. pr. deltager for overnatning i enkeltværelse fra 15. – 18. juni på et hotel i Rønne.

  Der planlægges i år en fællesspisning for deltagende regionsrådsmedlemmer fredag aften. Der vil være egenbetaling for ægtefæller, som deltager i spisningen.

  Det foreslås, at der vedtages de samme retningslinjer for betaling i 2017, som var gældende for regionsrådsmedlemmers deltagelse i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At retningslinjerne for regionsrådsmedlemmernes deltagelse i Folkemøde 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.


  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/15642
  16. Ændring af mødested - forretningsudvalgets møde i oktober 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2017 har sammenfald med afholdelsen af WHINN (Week of Health and INNovation) i Odense. Det foreslås derfor, at mødet ikke afholdes i regionshuset som ellers planlagt, men i stedet flyttes til Odense, og afholdes i forbindelse med WHINN-arrangementet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Her skabes i fællesskab rammerne for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Målet med WHINN er også at opnå erhvervsrettede resultater herunder blandt andet erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN blev afholdt for anden gang i oktober 2016 med deltagelse af mere end 1.300 personer fordelt på 15 konferencer samt ca. 12 sideevents, blandt andet delegationsbesøg, guidede ture i udstillingen og tematiserede debatmøder. WHINN har bidraget til genereringen af ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme og der er etableret kontakt med flere virksomheder med henblik på investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN 2017 afholdes den 10. – 12. oktober 2017 i Odense. I den forbindelse foreslås det, at forretningsudvalgets planlagte møde den 11. oktober 2017 afholdes i Odense. Formålet er at give udvalgets medlemmer mulighed for at deltage i relevante aktiviteter i forbindelse med WHINN. Det kan eksempelvis være guidede ture i udstillingen, deltage i debatmøder og den sociale begivenhed WHINN Dinner.

  Der vil blive udarbejdet et detaljeret program, når de forskellige aktiviteter i WHINN 2017 kendes nærmere, som således forelægges forretningsudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2017 afholdes i Odense.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43336
  17. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Under punktet blev orienteret om:

  • Der blev givet en status på opgørelsen af lønkrav fra de tidligere ansatte i BIOS.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43336
  18. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  19. LUKKET - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 13-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |