Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 19. januar 2017

Innovationsudvalget - Referat - 19. januar 2017

Mødedato
19-01-2017 kl. 15:00 - 16:15

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødetema - Mindhelper.dk
  2. Byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense
  3. Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  4. Orientering om Syddansk Vækstforums medfinansiering af et grænseoverskridende projekt inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation – Health-CAT
  5. Orientering om Syddansk Vækstforums tilsagn til tre projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  6. Beslutning om støtte til WHINN 2017 samt ”Hospital+Innovation”
  7. Mødeplan
  8. Siden sidst
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 16/17700
  1. Mødetema - Mindhelper.dk
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et stigende antal børn og unge oplever stress og mistrivsel, der i deres dagligdag blandt andet kommer til udtryk som nervøsitet, irritabilitet, nedtrykthed, søvnløshed, mavepine og hovedpine. Region Syddanmark har derfor sammen med en række partnere lanceret Mindhelper.dk, der skal hjælpe unge og øge deres mentale trivsel.

  På Mindhelper.dk kan børn og unge i regionen få hjælp til selvhjælp ved tidlige psykiske vanskeligheder. Gennem tekst og video kan unge få viden og råd om alt fra kærestesorger til lavt selvværd og depression. Portalen indeholder også en brevkasse, hvor de unge kan læse om andre unges problemer og få svar på spørgsmål fra en psykolog. Mindhelper.dk blev lanceret 15. september 2016, og udbredelsen og brugen af portalen følger forventningerne.

  Mindhelper.dk er den første af sin art i Danmark, men udenlandske erfaringer viser, at online tilbud kan gøre en forskel. Portalen er særligt inspireret af den australske portal Reachout.com, der har eksisteret siden 1998. En stor spørgeskemaundersøgelse i 2013 viste, at 66 pct. af de besøgende på Reachout.com mente, portalen havde hjulpet dem med at håndtere deres situation.

  Unge har været tæt involveret i skabelsen af Mindhelper.dk og er også med i den løbende udvikling af portalen. Der er to faste ungepaneler i Svendborg og Varde, der hjælper med idéer og feedback, og derudover har der været afholdt seks workshops på folkeskoler, produktionsskoler og gymnasier. I alt har over 250 unge været inddraget i arbejdet med at udvikle Mindhelper.dk.

  Mindhelper.dk er forankret i Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark og er udviklet i et partnerskab med Syddansk Sundhedsinnovation, Faaborg-Midtfyn Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Varde Kommune. Projektet er finansieret af en bevilling på 6,6 mio. kr. fra Trygfonden og 1,3 mio. kr. fra Region Syddanmark.

  På mødet i Innovationsudvalget deltager projektleder på Mindhelper.dk Jakob Mejlholm fra Telepsykiatrisk Center og Innovationskonsulent Mark Buskbjerg fra Syddansk Sundhedsinnovation. De vil vise funktionaliteten på Mindhelper.dk og fortælle om brugerinvolveringen undervejs i projektet samt hvad de gør, for at kommunikere i et sprog og via medier, der når de unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Projektleder Jakob Mejlholm, Telepsykiatrisk Center og innovationskonsulent Mark Buskbjerg, Syddansk Sundhedsinnovation præsenterede Mindhelper.dk.

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. finansieringsmuligheder m.v.

  Oplæg vedlægges.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/52399
  2. Byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 22. august 2016 visionen for Steno Diabetes Center Odense  som ramme for det videre samarbejde om konkretisering af SDCO. I dette arbejde er der nu behov for etablering af en byggeorganisation, der kan forestå projekteringen af arbejdet.

  Der foreligger en indstilling for håndtering af arbejdet med projekteringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med arbejdet om drejebogen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) arbejdes der på at etablere et grundlag for at budgettere de bygningsmæssige rammer ved nyt OUH, skabe sammenhæng til byggeriet af Nyt OUH og udbyde selve byggeriet af det selvstændige projekt SDCO.

  Nyt OUH og projektgruppen om SDCO vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at planlægge byggeriet af Steno Centeret som et selvstændigt projekt. Det giver mulighed for, at byggeriet til SDCO kan udvikles med de ambitioner, der kan være for indholdet sammenholdt med de fysiske rammer, hvilket ikke vil være muligt, hvis der skulle etableres et tilstrækkeligt grundlag til, at SDCO kommer til at indgå i det store udbud af Nyt OUH. Det er projekteringen af Nyt OUH alt for langt til, at det kan nås.

  Det vil fortsat være muligt at afslutte byggeriet af SDCO til samtidig indflytning som Nyt OUH, idet kompleksiteten alt andet lige vil være noget mindre. Dette forudsætter dog, at det tydeliggøres i udbuddet af entreprisen for Nyt OUH, at der vil være en koordineringsopgave med det mindre byggeprojekt og at projektorganisationen for Nyt OUH koordinerer begge byggerier som den fælles bygherre.

  I forbindelse med beslutningen om en eventuel donation fra Novo Nordisk Fonden vil der skulle indgå en beslutning om en bevillingsmæssig ramme for byggeriet. Det er vurderingen fra projektorganisationen for Nyt OUH, at dette svarer til et byggeprogram. For at kunne etablere et sådant byggeprogram og et overslag, skal der gennemføres en del kvantitative vurderinger samt nogle brugerprocesser, som samlet kommer til at være et rimeligt budgetteringsgrundlag.

  Det foreslås derfor at etablere en byggeorganisation allerede nu, som kan være gennemgående i hele arbejdet med at etablere det færdige byggeri til SDCO. Med dette menes ansættelse af en projektleder, som organisatorisk forankres i Projektorganisation for Nyt OUH, men adskilt fra det kvalitetsfondsstøttede byggeri af Nyt OUH. 

  Udgifterne til en sådan byggeorganisation vil være en projektleder til ca. 0,8 mio. kr. pr. år, samt rådgiverydelser til byggeprogram/dispositionsforslag på 6 - 9 mio. kr. Af disse må man forvente, at de fleste af udgifterne vil skulle disponeres i efteråret 2017, men at det vil være vigtigt for den videre fremdrift af projektet at kunne ansætte en projektleder snarest muligt.

  Da udgifterne til projektledelse af byggeprojekter og rådgiverydelser i forbindelse med disse normalt opfattes som en del af det samlede byggeprojekt, har Novo Nordisk Fonden tilkendegivet, at disse udgifter vil kunne indgå i den samlede bevilling til byggeriet fra Novo Nordisk Fonden, i fald man opnår at lave en aftale.

  Det anbefales derfor, at Region Syddanmark finder midler til at etablere den nævnte byggeorganisation og tager risikoen i forhold til om Regionsrådet ender med at godkende planlægningsgrundlaget for Steno Diabetes Center, og der efterfølgende indgås en aftale med Novo Nordisk Fonden. Dette vil man først vide den 6. september 2017. Hvis ikke Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden kan indgå en aftale om Steno Diabetes Center Odense vil der forventeligt være brugt 1,5 – 2 mio. kr. til september 2017.

  Hvis Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden indgår en aftale om etablering af SDCO, forventer Novo Nordisk Fonden at frigive de første dele af bevillingen senest i 2018. Det betyder, at betalingen for det ”udlæg” Region Syddanmark må have haft vil kunne dækkes ind på dette tidspunkt.

  Det anbefales derfor, at Region Syddanmark i første omgang afsætter 2 mio. kr. på anlægsbudgettet finansieret af prioriteringspuljen, anlæg til projektering af SDCO i forbindelse med udfærdigelse af byggeprogram frem til beslutning om drejebog for SDCO. I forbindelse med en indgåelse af aftale med Novo Nordisk Fonden vil der skulle besluttes et egentligt anlægsbudget, hvor finansieringen fra Novo Nordisk Fonden vil skulle indgå. Herefter vil de 2 mio. kr. kunne tilbageføres til prioriteringspulje, anlæg senest i 2018.

  Det bemærkes, at projekter, finansieret af donationer fra private fonde eller lignende kan afholdes uden for regionens andel af de årligt aftalte anlægslofter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling på 2 mio. kr. (index 140,4) til start af projektering af SDCO.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb hertil på 2 mio. kr. i 2017, finansieret af den afsatte prioriteringspulje, anlæg, idet rådighedsbeløbet tilbageføres, når bevilling fra NOVO Nordisk Fonden foreligger.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/21645
  3. Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Nyt OUH og Regional Udvikling har indgået i et samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme og Syddanske Forskerparker omkring udarbejdelse af en Strategisk Udviklingsplan for Campus Odense. Udviklingsplanen definerer en fælles fortælling og et fælles fremtidsbillede for området. Samtidig identificeres indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem aktørerne giver merværdi for områdets udvikling. Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med Odense Kommune som tovholder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  Nyt OUH har siden efteråret 2015 indgået i et ambitiøst samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme, og Syddanske Forskerparker omkring udarbejdelse af en fælles Strategisk Udviklingsplan for Campus Odense. Regional Udvikling har siden juni 2016 indgået i samarbejdet.

  Campus Odense er et stort byområde i kraftig udvikling, som snart udgør en helt ny bydel i Odense. Placeringen af Nyt OUH i området syd for SDU, etablering af Odense Letbane, etablering af University College Lillebælts nye samlede bygningskompleks ved Niels Bohrs Allé og videreudviklingen af Cortex Park i den nordlige del af området har bidraget til at give området en central betydning for både Odense by og hele Syddanmark. Områdets udvikling understøttes af en stærkt opgraderet infrastruktur, som udover den kommende letbane inkluderer ny tilkørsel til motorvejen, forlængelse af Munkebjergvej og etablering af supercykelsti gennem området.

  Samarbejdet og den fælles udviklingsplan er fokuseret omkring to parallelle spor, hvoraf det ene omhandler afklaring af en række konkrete infrastrukturelle forhold (såsom etablering af cykelsti, parkeringspladser og cykelparkering, stitunneller, forbindelse til letbane, skiltning m.v.). Det andet spor fokuserer dels på skabelsen af en fælles fortælling om områdets potentiale og et fælles fremtidsbillede, dels på gennemførelsen af en række indsatser, som har til formål at styrke samarbejdet mellem aktørerne i området med henblik på at udvikle og tiltrække erhvervsvirksomheder både nationalt og internationalt, og at styrke den fælles branding af styrkepositioner, såsom robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation.

  Den strategiske udviklingsplan fokuserer på de områder og indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem områdets aktører giver merværdi. Den udgør samtidig et fundament for det aftalte fremtidige samarbejde, hvor udviklingsplanens handlinger skal realiseres, og nye initiativer og idéer udvikles og realiseres ved en koordineret og målrettet indsats.

  Konkret arbejdes der blandt andet med initiativer, der har til formål:

  ·         at gøre det let for iværksættere og nye virksomheder at få afklaret muligheder for etablering og finansiering, herunder blandt andet i samarbejde med foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  ·         At skabe et fælles overblik over aktører i området, deres opgaver og samspilsmuligheder med henblik på fælles markedsføring og tiltrækning af virksomheder.

  ·         At sikre tiltrækning og fastholdelse af internationale forskere, studerende og højt kvalificerede medarbejdere til områdets virksomheder, blandt andet gennem øget samarbejde med foreningen Work-Live-Stay, fokus på internationale skoler, børnehaver, ægtefælle-job og social interaktion.

  ·         At skabe øget opmærksomhed omkring de karrieremuligheder der ligger inden for iværksætteri, innovation, og områdets styrkeområder såsom robotteknologi.

  Ambitionen for samarbejdet er således at sætte fokus på Campus Odense som et af Europas mest ambitiøse vækst- og udviklingsområder for forskning, uddannelse, og erhverv med fokus på robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation. Som det beskrives i visionen for samarbejdet, så skabes en samlet, attraktiv campus – ”en unik, inviterende kundskabsbydel, hvor virksomheder, forskning og uddannelse i et fælles økosystem udvikler løsninger, talenter og arbejdspladser til fremtiden.”

  Udviklingsplanen er første version af et dynamisk dokument. Samarbejdet evalueres første gang efter et år.

  I de tilfælde, hvor gennemførelse af fælles initiativer og handlinger afhænger af ekstra ressourcer og tilført økonomi fra de respektive parter, skal dette godkendes i styregruppen på baggrund af oplæg fra Koordinationsgruppen og beslutning blandt de respektive parter.

  Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med repræsentation fra alle de syv parter, og med Odense Kommune som tovholder. Derudover nedsættes der arbejdsgrupper, der skal realisere de specifikke initiativer i udviklingsplanen.

  Der vil endvidere blive udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi, der skal bidrage til at skabe opmærksomhed omkring området, og som skal synliggøre fælles arrangementer og aktiviteter, herunder ved hjælp af udvikling og drift af www.campusodense.dk. Efter politisk orientering af henholdsvis by- og regionsråd, udarbejdes der desuden fælles pressemeddelelse om udviklingsplanen.

  Sagen forelægges til orientering Udvalget for regional udvikling den 16. januar 2017 og Regionsrådet den 27. februar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/29355
  4. Orientering om Syddansk Vækstforums medfinansiering af et grænseoverskridende projekt inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation – Health-CAT
  fold dette punkt ind Resume

  Health-CAT – Healthcare Assisting Technology har til formål at udvikle, test og tilpasse en mobil sundhedsrobot til løsning af opgaver i den danske og den tyske sundhedssektor. Projektet vil derudover fremme den grænseoverskridende netværksskabelse ved at afholde fire workshops, og med det formål at øge accepten af velfærdsteknologiske løsninger samt udsende en række nyhedspublikationer. Projektet har opnået støtte fra såvel INTERREG 5A som Syddansk Vækstforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Health-CAT – Healthcare Assisting Technology har til formål at udvikle, teste og tilpasse en mobil sundhedsrobot til løsning af opgaver i den danske og den tyske sundhedssektor.

  I projektet vil der blive udviklet en prototype af en robot på baggrund af behovsanalyse hos slutbrugerne. Robotprototypen vil blive testet i laboratorier samt hos borgere og personale i den danske og tyske sundhedssektor.

  Projektet vil derudover fremme den grænseoverskridende netværksskabelse ved at afholde fire workshops med virksomheder, sygehuse og organisationer som målgruppe og med det formål at øge accepten af velfærdsteknologiske løsninger samt udsende en række nyhedspublikationer.

  Projektets syddanske partnere er Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation, Sygehus Sønderjylland samt de private virksomheder Blue Ocean Robotics og Robotize, mens Welfare Tech indgår som netværkspartner.

  Health-CAT modtog tilsagn den 14. december 2016 fra INTERREG-udvalget. Projektet løber over 3 år og har et samlet projektbudget på ca. 14 mio. kr., hvoraf INTEREG 5A støtter med ca. 8,4 mio. kr. Syddansk Vækstforum besluttede den 6. december 2016 at indstille Health-CATs syddanske partnerskab til medfinansiering af de regionale erhvervsudviklingsmidler med 2,5 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/29351
  5. Orientering om Syddansk Vækstforums tilsagn til tre projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 6. december 2016 indstillet tre projekter inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation til tilsagn. Det drejer sig om projekterne Velfærdsteknologisk Vækstløft, VIND- Velfærdsinnovation med Nyttige Data samt Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har på sit møde den 6. december 2016 indstillet følgende tre projekter til tilsagn inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation:

  Velfærdsteknologisk Vækstløft
  Velfærdsteknologisk Vækstløft går ud på at screene SMV’er inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation samt virksomheder, der har potentiale til at sidesteppe ind i området, med henblik på at identificere virksomheder med vækstpotentiale. De virksomheder med størst vækstpotentiale vil efterfølgende blive tilbudt at få udarbejdet individuelle vækstplaner samt rådgivning og sparring m.v. om hvordan vækstpotentialet udløses. Projektet forventer, at 20 virksomheder får udarbejdet en vækstplan.

  Projektets partnerkreds består af erhvervsklyngen Welfare Tech samt Væksthus Syddanmark.

  Projektet forventes at vare i 3 år og har et samlet projektbudget på 6,3 mio. kr., heraf udgør medfinansieringen fra EU 1,5 mio. kr. mens bidraget af de regionale erhvervsudviklingsmidler udgør 2,9 mio. kr.

  VIND- Velfærdsinnovation med Nyttige Data
  Projektet VIND – Velfærdsinnovation med Nyttige Data går ud på at samle mindst 2 innovationspartnerskaber inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation. Partnerskaberne skal samarbejde om at udvikle nye løsninger med afsæt i datadrevet forretningsudvikling. I hvert innovationssamarbejde vil der indgå mindst 3 virksomheder og en vidensinstitution. Projektet vil bidrage til at udnytte nogle af de muligheder, der knytter sig til opsamling og bedre udnyttelse af sundhedsdata.

  Projektet ønsker bl.a. at etablere et partnerskab med fokus på Geriatriske Omsorgs Data på Tværs. Her forventes fokus at blive på geriatriske patienter og på at udvikle et system, der systematisk opsamler data om sygehusindlæggelser og genindlæggelser inden for et geografisk område.

  Erhvervsklyngen Welfare Tech er leder af projektet, der også har deltagelse af Syddansk Universitet, OUH Nordfyns Kommune samt virksomhederne: Public Intelligence, Thorsen & Busch ApS samt Cambio Healthcare System A/S.

  Projektet forventes at vare i 3 år og har et samlet projektbudget på 10,3 mio. kr., heraf udgør medfinansieringen fra EU 1,5 mio. kr. mens bidraget af de regionale erhvervsudviklingsmidler udgør 5,8 mio.kr.

  Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem
  Formålet med projektet er at bidrage til vækst og udvikling i målgruppen, som er virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Erhvervsklyngen Welfare Tech vil stå for aktiviteterne som adresserer virksomhedernes behov og primært bestå af netværks- og relationsskabende aktiviteter. 

  I løbet af projektet forventer Welfare Tech at afholde 48 temaspecifikke arrangementer og events med involvering af 720 deltagere. Welfare Tech forventer også at gennemføre sparringsforløb med 120 virksomheder og at 40 virksomheder gennem internationale aktiviteter opnår ny viden om eksport.

  Projektet forventes at vare i 3 år og har et samlet projektbudget på 14,5 mio. kr., heraf udgør medfinansieringen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 10,8 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/784
  6. Beslutning om støtte til WHINN 2017 samt ”Hospital+Innovation”
  fold dette punkt ind Resume

  Konferenceugen WHINN (Week of Health and INNovation) blev gennemført med succes for anden gang i 2016. I 2015 blev der i forbindelse med WHINN, i samarbejde med alle danske regioner og udenlandske partnere, afholdt sygehuskonferencen ”Hospital+Innovation”. Med udgangspunkt i evaluering af WHINN 2017 samt COWIs evaluering af ”Hospital+Innovation 2015” foreslås det at støtte WHINN 2017 samt i forbindelse hermed ”Hospital+Innovation”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) blev afholdt for anden gang den 4. – 7. oktober 2016. WHINN er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på at skabe fælles rammer for drøftelser af fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  WHINN er en samlet platform for konferencer og aktiviteter med de overordnede formål:

  • at brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt,
  • at skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde,
  • at tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer,
  • at give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN,
  • at give merværdi til konferencedeltagerne, der får adgang til tværgående events.

  Følgende syddanske aktører stod bag WHINN 2016: Odense Kommune, Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital, Healthcare DENMARK, Welfare Tech samt Invest in Denmark.

  Resultater for WHINN 2016
  Der blev i WHINN 2016 afholdt 15 konferencer samt ca. 12 sideevents hvoraf nogle blev afholdt flere gange i løbet af ugen, bl.a. delegationsbesøg, guidede ture i udstillingen og tematiserede debatmøder. WHINN 2016 havde deltagelse af mere end 1.300 personer, der har opbygget ny viden og opnået nye relevante kontakter. WHINN har bidraget til genereringen af ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme og der er etableret kontakt med flere virksomheder med henblik på investering i Odense/Syddanmark.

  WHINN 2016 blev finansieret af Odense Kommune med 1 mio. kr. mens Region Syddanmark bidrog med 450.000 kr. Hertil kommer syddanske parters bidrag i form opgaver/konferencer/events for at realisere WHINN 2016. I 2016 opnåede WHINN desuden en indtægt på 645.000 kr. fra salg af udstillingspladser og sponsorater.

  Planlægningen af WHINN 2017 er i gang med Syddansk Sundhedsinnovation som ansvarlig for Region Syddanmarks involvering i konferenceugen. I den forbindelse er

  der behov for stillingtagen til regional medfinansiering af WHINN i 2017 med et beløb svarende til tidligere år, det vil sige 450.000 kr.

  Baseret på tilbagemeldingerne foreslås det at WHINN 2017 bl.a. indeholder:

  • konferencer med deltagelse af både klinisk personale og virksomheder – og hvor der både er fokus på kliniske udfordringer, ny viden og nye teknologiske produkter,
  • fokus på et eller flere af følgende temaer: telemedicin, rehabilitering, mental sundhed og hygiejne
  • inklusion af nye relevante parter, herunder særligt Syddansk Universitet, som allerede har givet tilsagn om at deltage,
  • øget fokus på og gennemførelse af flere tematiserede ture i udstillingen,
  • tematiserede debatmøder med deltagelse af politikere og topembedsmænd, virksomheder, interesseorganisationer og videnspersoner,
  • øget involvering af politikere fra både kommunalt, regionalt og nationalt niveau, herunder tilbud om skræddersyede pakker indeholdende tematiske rundvisninger, debatmøder m.m.

  Konferencen ”Hospital+Innovation”
  Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium, der har til opgave at markedsføre danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. Det blev etableret i 2012 i et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Region Syddanmark og en række større private virksomheder.

  Healthcare DENMARK har hjemsted i Forskerparken i Odense og har i samarbejde med alle danske regioner og flere udenlandske partnere afholdt sygehuskonferencen ”Hospital+Innovation” i 2013. I forbindelse med WHINN 2015 afholdt Healthcare DENMARK igen ”Hospital+Innovation” i tæt samarbejde med alle fem danske regioner og Danske Regioner.

  COWI har i en evaluering af ”Hospital+Innovation” vurderet, at konferencen er ved at markere sig som en international konference med fokus på innovation og sygehusbyggerier. Konferencen er et internationalt udstillingsvindue for danske styrkepositioner inden for sundhedsvæsnet. Det er af stor værdi at have en tilbagevendende international sygehuskonference, der bygger på den interesse og position, som ”Hospital+Innovation” har opnået. COWI anbefaler derfor, at der igen i efteråret 2017 afholdes en ”Hospital+Innovation” konference.

  Der lægges derfor op til en gentagelse sygehuskonferencen af ”Hospital+Innovation” i 2017, samt at konferencen afholdes som en del af WHINN 2017 med medfinansiering fra Region Syddanmark. De øvrige regioner og andre parter inviteres til at deltage. Konferencen forventes arrangeret af Healthcare DENMARK.

  fold dette punkt ind Indstilling

  -At Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet, at der bevilges 450.000 kr. til medfinansiering af WHINN 2017. Bevillingen finansieres fra bevillingsområdet Øvrige omkostninger inden for Regional Udviklings eksisterende ramme for 2017. Der forudsættes ligeledes medfinansiering fra Odense Kommune.

  -At Innovationsudvalget anbefaler regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. til afholdelse af konferencen ”Hospital+Innovation” i forbindelse med WHINN 2017. Bevillingen finansieres fra bevillingsområdet Øvrige omkostninger inden for Regional Udviklings eksisterende ramme for 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 23. februar 2017, kl. 15.00-18.00 – Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.
  • Torsdag den 16. marts 2017, kl. 15.00-18.00 - Regionshuset.
  • Torsdag den 20. april 2017, kl. 15.00-18.00 – Vejle Sygehus, Psyk. Afd.
  • Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Besøgscenteret for Nyt OUH, Odense.
  • Torsdag den 24. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 28. september 2017, kl. 15.00-18.00 – Svendborg Sygehus.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00 – OUH, Odense.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Godkendt med følgende nye mødesteder:

  -      22. juni 2017 – Besøgscenteret for Nyt OUH

  -      28. september 2017 – Svendborg Sygehus

  -      23. november 2017 – OUH, Odense.

  Det undersøges – med henblik på drøftelse på næste udvalgsmøde - om der er mulighed for at holde et udvalgsmøde i Odense i den uge, hvor WHINN 2017 finder sted.

  Endvidere undersøges muligheden for at holde et udvalgsmøde i Flensborg/grænseområdet angående evt. emner inden for innovationsområdet.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  8. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  -

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  -

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 23-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |