Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 16. januar 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 16. januar 2017

Mødedato
16-01-2017 kl. 15:00 - 17:30

Mødested
SE

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • John Lohff, C
 • Poul Andersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos SE Next Step og introduktion til Scale Up Denmark
  2. Opfølgning på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  3. Fynsk Erhvervs arbejde med en Storebæltskomité
  4. Orientering om nye beslutningsgrundlag og aftaler for nationale infrastrukturprojekter
  5. Praktikpladsproblemstillingen i Syddanmark
  6. Høringssvar - Indgåelse af driftsoverenskomst for FVU og OBU hos Kolding HF og VUC
  7. Danish Design Award 2017 i Kolding
  8. Godkendelse af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  9. Optagelseskapacitet på gymnasierne i 2017
  10. Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  11. Nye analyser
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  13. Eventuelt
  14. Næste møde


  Sagsnr. 15/39035
  1. Besøg hos SE Next Step og introduktion til Scale Up Denmark
  fold dette punkt ind Resume

  SE Next Step er en af operatørerne i det nye landsdækkende initiativ Scale-up Denmark, hvor der er etableret en række elitetræningscentre, der tager afsæt i regionale styrkepositioner. Udvalget får en rundvisning ved SE Next Step og en introduktion til Scale Up Denmark ved Program Director, Søren Røn.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den Syddanske Højvækstmodel indgår som et initiativ i den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Dette syddanske initiativ er integreret i det landsdækkende initiativ Scale-up Denmark, som de fem regioner og Erhvervsstyrelsen samarbejder om.

  Igennem Scale-up Denmark opbygges der en række regionale træningscentre baseret på de regionale specialiseringer og styrker. Til træningscentrene rekrutteres de bedste nationale og internationale virksomheder, der har potentiale, til at udvikle sig til vækstvirksomheder inden for forretningsområderne. Operatørerne for elitetræningscentrene findes via EU-udbud.

  SE Next Step har en særlig rolle i Scale-up Denmark, idet de deltager i flere af de konsortier, som driver elitetræningscentrene, samtidig med at de også har ansvaret for fælles funktionerne, som blandt andet vedrører markedsføring, international rekruttering, koordinering, kvalitetssikring og resultatopfølgning. SE har erfaringer med denne type elitetræningsaktiviteter fra Next Step Challenge, Europas største iværksætterkonkurrence der blev lanceret i 2013, og som har været inspirationskilde og forløber til Scale-up Denmark.

  I Syddanmark er der pt. etableret Scale-up Denmark elitetræningscentre indenfor følgende specialiseringer: Energieffektive teknologier, Offshore industri, Sundheds- og velfærdsteknologi, og det er forventningen at der også bliver etableret centre indenfor Oplevelseserhverv og Robotteknologi.

  Ambitionen er at omkring 3.500 virksomheder vil blive screenet med henblik på, at identificere mere end 355 virksomheder, som vurderes at kunne få mest udbytte af at deltage i et sådant accelerator- og opskaleringsforløb.

  Det er målet, at disse virksomheder tilsammen skal skabe mere end 1.200 nye arbejdspladser i løbet af de kommende fem år og præstere en meromsætning på omkring 2 mia. kr.

  De 175 mio. kroner som programmet kommer til at koste, kommer fra regionernes erhvervsudviklingsmidler, fra EU"s regionalfondsmidler og fra virksomhederne selv. Scale-up Denmark støttes med i alt 50 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark.

  Initiativet har sin egen hjemmeside -  http://scale-updenmark.com/

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  2. Opfølgning på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Som led i opfølgningen, er der sammen med de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for hver af de fire byregionale områder i Syddanmark. Der arbejdes aktuelt på en aftale med Byregion Fyn.

  Derudover har regionen modtaget en invitation fra Kolding Kommune om at indgå i et partnerskab om, at afholde en landsbykonference i foråret 2017. Udviklingen uden for de større byer indgår allerede i Det gode liv-strategiens indsatsspor Levende byregioner. Det indstilles derfor, at regionen tager positivt imod forslaget som et element i opfølgningen, og indgår et samarbejde med Kolding Kommune om dette initiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  På samme møde besluttede regionsrådet, at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan, der kan suppleres med specifikke udviklingsaftaler for de fire byregionale områder i Syddanmark. Regionsrådet godkendte udviklingsaftaler for Trekantområdet og Sønderjylland på mødet den 27. juni 2016. Der arbejdes aktuelt på, at udarbejde en udviklingsaftale med Byregion Fyn. De fynske kommuner vil i den kommende Fynsstrategi samarbejde om tre temaer 1)Arbejdsmarked og uddannelse, 2)Bosætning og attraktivitet og 3)Infrastruktur og Mobilitet. Udviklingsaftalen skal bidrage til at opfylde målene i Det gode liv-strategien og i fynsstrategien. Udviklingsaftalens samarbejdstemaer skal derfor findes inden for rammerne af de to strategier. 

  Som en del af Det gode liv-strategiens indsatsspor Levende byregioner, arbejdes der med at styrke udviklingen i de syddanske landområder uden for de større byer. På udvalgsmødet den 21. november 2016, blev udvalget orienteret om Kolding Kommunes initiativ om at gennemføre en landsbykonference, og udvalgsformanden orienterede om invitationen til Region Syddanmark om, at indgå som partner som en del af strategisporet om Levende byregioner og Det gode liv. Konferencen skal skabe opmærksomhed om de frivilliges betydning for landsbyudviklingen samt inspirere frivillige, kommuner og politikere til det videre udviklingsarbejde. Regionen og kommunen afholder omkostninger ved konferencen i fællesskab.

  På baggrund af udvalgets positive tilkendegivelse, er forberedelserne til konferencen påbegyndt sammen med Kolding Kommune. Stedet skal være en landsbyhal eller lignende, og datoen for landsbykonferencen er sat til lørdag den 20. maj 2017. Konferencen forventes at tiltrække mange frivillige, så der er sat en geografisk afgrænsning af målgruppen. Målgruppen for konferencen er derfor alle landsbyfrivillige, praktikere i kommuner og politikere i den jyske del af regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at indgå i et samarbejde med Kolding Kommune om at afholde en landsbykonference i foråret 2017 som en del af opfølgningen på indsatssporet Levende byregioner i Det gode liv-strategien.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Poul Andersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43258
  3. Fynsk Erhvervs arbejde med en Storebæltskomité
  fold dette punkt ind Resume

  Ifølge presseomtale vil Fynsk Erhverv nedsætte en Storebæltskomité, der skal arbejde på at sænke og på sigt fjerne Storebæltstaksten. Fynsk Erhverv har tidligere oplyst, at de vil søge støtter og bidragsydere til komiteens arbejde i hele landet for at give arbejdet en national dimension svarende til Storebæltsforbindelsens nationale betydning. Der er derfor anledning til, at Region Syddanmark forholder sig til dette nye initiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge presseomtale og kampagnen ”Broafgift – nej tak” som Fyens Stiftstidende står bag, vil Fynsk Erhverv nedsætte en Storebæltskomité, der skal arbejde på at sænke og på sigt fjerne taksten for at benytte Storebæltsforbindelsen. Fynsk Erhverv har tidligere oplyst, at de vil søge støtter og bidragsydere til komiteens arbejde i hele landet for at give arbejdet en national dimension svarende til Storebæltsforbindelsens nationale betydning. Der er derfor anledning til, at Region Syddanmark forholder sig til dette nye initiativ.

  Storebæltsforbindelsen er et stykke nationalt infrastruktur af tungtvejende samfundsøkonomisk betydning. Ministeriet og Sund & Bælt offentliggjorde i april 2014 rapporten ” Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen”, hvoraf det fremgår, at værdien beregnet for de første 50 år er 379 mia. kr.

  Ca. 70% (264 mia. kr.) af denne værdi udgøres af brugernes rejsetidsgevinster. Også på billetprisen har brugerne haft gavn af forbindelsen – 64 mia. kr. sparer bilisterne her i forhold til en situation uden bro. Brugernes samlede udbytte af Storebæltsforbindelsen er tæt på 75% af den samlede samfundsmæssige værdi af forbindelsen.

  Taksterne har i Region Syddanmark en særlig og væsentlig interesse, især for nogle af de fynske arbejdspendlere og virksomheder, for hvem Storebælt stadig fungerer som en økonomisk barriere. For de pendlere, der bruger bil, betyder passage af Storebælt selvsagt en væsentlig fordyrelse af transportudgiften. For virksomheder, som har kunder og/eller leverandører på den anden side af Storebælt, er der tale om en ofte mærkbar ekstraudgift til transport.

  Med den gode økonomi, der er i Storebæltsforbindelsen, er der i flere tilfælde trukket midler ud herfra. Fx tilføres der frem til 2022 9 mia. kr. til Infrastrukturfonden og der er også trukket midler ud til udgifter i andre sektorer end infrastrukturområdet.

  Forholdet til de tre syddanske infrastruktur-prioriteter

  Udgangspunktet i forhold til permanent støtte til nye projekter, ligger for Region Syddanmark i de tre fælles syddanske infrastruktur-prioriteter, hvor der foreligger en aftale med og mellem de 22 kommuner. Forudsætningen for løbende at støtte andre projekter og herunder Fynsk Erhvervs indsats mod Storebæltsafgifterne er derfor, at Fynsk Erhverv er i stand til at skaffe generel opbakning blandt aftalepartnerne bag de tre fælles prioriteter, det vil sige de 22 kommuner.

  Det bemærkes i den sammenhæng, at en genåbning af aftalen om de syddanske prioriteter fra 2009 ikke hidtil har haft nogen politisk tilslutning, blandt andet henset til, at prioriteternes tilvejebringelse indebar vanskelige politiske afvejninger mellem synspunkter, trafikformer og forskellige dele af regionens geografi.

  Uden for prioriteterne eksisterer en række ønsker til veje, broer og færgeforbindelser. Region Syddanmark har i flere tilfælde støttet analyser af blandt andet mulighederne for brugerfinansiering af en fast forbindelse mellem Fyn og Als, genåbning af Grindsted-Bramming-banen og flytning af afkørsel 50 syd for Odense ved Nyt OUH. Region Syddanmark er imidlertid ikke indgået i permanente engagementer eller organiseringer af hensyn til konsistensen i og sammenholdet om aftalen om de tre fælles prioriteter.

  Øvrige holdninger til Storebæltstaksterne

  Det bemærkes, at Byregion Fyns ”Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035” har 4 prioriteter: Timemodellen, tre spor på E20, parallel forbindelse over Lillebælt, og Odense letbane. Disse indgår alle i de fælles syddanske prioriteter, bortset fra letbanen, som Region Syddanmark imidlertid selv er med til at finansiere og har en særlig interesse i på grund af dens betydning for Nyt OUH. Her er med andre ord fuld overensstemmelse.

  Efter alt at dømme påregner staten ikke, heller ikke efter indfrielsen af lånene til Storebælt, en fjernelse af Storebæltsafgiften. Det bliver ofte begrundet i hensynet til Storebæltsaftalens krav om fortsat opretholdelse af færgedrift på mindst én af Kattegat-ruterne, at Femernforbindelsens økonomi (jf. Finansiel analyse af Femern-forbindelsen) er knyttet til opretholdelse af de nuværende Storebæltstakster, og at afgiften repræsenterer en betydende indtægtskilde for staten. Der er i den nyere offentlige politiske diskussion ikke tegn på, at denne opfattelse varierer imellem de større partier i Folketinget. Dog er der i Finanslov 2016 gennemført en nedsættelse af specifikke takster og hævet befordringsfradrag, der tilsammen gør det cirka 40% billigere for pendlere at krydse mellem arbejdsmarkederne på hver side af bæltet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter, hvordan regionen – under forudsætning af en generel opbakning fra de 22 syddanske kommuner - skal forholde sig til det fynske initiativ om en Storebælt-komité.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Udvalget drøftede problemstillinger med relation til Storebæltsforbindelsen.

  Et flertal (V, O, D, B) i udvalget tilkendegiver:

  At nedsættelse af takster på Storebælt vil gavne mobilitet, vækst og            sammenhængskraft og have positive konsekvenser for både borgere og især det fynske erhvervsliv.

  At de tre fælles, syddanske prioriteter med de 22 kommuner fortsat er regionens prioriteter, og at spørgsmålet om Storebælt handler om takster og tilbagebetalingstid.

  At der ikke bør trækkes penge ud af A/S Storebælt, som vil indebære en forlængelse af tilbagebetalingstiden.

  At en eventuel hurtigere tilbagebetaling end budgetteret, anvendes til takstsænkninger fremfor forkortet tilbagebetaling.

  At regionen vil tage et møde med Fynsk Erhverv/Storebæltskomiteen til en drøftelse af sagen.

  At regionen, eventuelt sammen med de fynske kommuner, vil foretage en undersøgelse af den trafikale sammenhæng mellem Storebælt og E20.

  At et kommende udvalgsmøde søges afholdt hos A/S Storebælt.

  Hans Winther, F, og Karsten Uno Petersen, A, stemmer imod. Simon Hempel-Jørgensen, A, tager forbehold.

  Poul Andersen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 11/29740
  4. Orientering om nye beslutningsgrundlag og aftaler for nationale infrastrukturprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der er offentliggjort nye beslutningsgrundlag og aftaler for delprojekter i Togfonden (bane over Vestfyn samt Vejlefjordbroen) og Hærvejsmotorvejen. Alle projekterne er del af de tre syddanske infrastruktur-prioriteter. For alle tre projekter betyder den seneste udvikling, at der tages et nyt skridt i processen frem mod en kommende igangsætning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  VVM-redegørelsen for ”Bane over Vestfyn” blev offentliggjort den 4. juli 2016, og 12. december 2016 er Vejdirektoratets indstilling sendt til Folketinget. Vejdirektoratets indstilling er, at forslag syd vælges, idet de forskelle der måtte være mellem de tre løsninger ikke opvejer meromkostningen ved Kombiforslaget eller Forslag Nord. Dette valg har vakt kritik i pressen og ikke mindst fra Middelfart Kommune.

  Den 7. december 2016 blev VVM-redegørelsen for en ny bane på tværs af Vejle Fjord offentliggjort, og samtidig åbnede høringsperioden, der løber indtil 8. februar 2017.

  For disse to baneprojekter er der en række forhold, der har betydning for samfundsøkonomien:

  • De passagerer, der allerede i forvejen bruger toget, vil kunne spare nogle minutter. Det er den mest umiddelbare, men også den fordel, der har mindst samfundsøkonomisk betydning.

  • Mere interessant er det, hvad togets øgede konkurrenceevne betyder i forhold til at tiltrække nye passagerer. Som regel vil det være bilpassagerer, der så ikke længere belaster vejene.
   I Togfondsrapporten er passagertilvæksten beregnet (tabel 17) til 52% flere passagerer i Odense, 45% i Esbjerg, 39% i Vejle, 35% i Kolding og 20% i Fredericia. Også Aarhus (6 %) og Aalborg (79%) har høje tilvækster. Det er således betragtelige passagertal, der kan hentes fra biltrafikken, vel at mærke på et vejnet, der allerede er hårdt belastet. Det har stor samfundsøkonomisk betydning.

  • Et tredje forhold, som har haft helt forskellig vægt i den offentlige debat, er de muligheder for bedre regionaltogstrafik, der følger af den ekstra kapacitet, som Togfondsprojekterne tilfører:

  ·         På Fyn har der været tydelig opmærksomhed på, at den ekstra kapacitet kan sikre fortsat regionaltogstrafik over Vestfyn.

  ·         I Østjylland har dette aspekt stort set været fraværende i debatten. I Togfondsrapporten lyder det: ”Eksempelvis kunne det østjyske bybånd mellem Trekantområdet og Aarhus opnå et markant løft i form af en hurtig og hyppig togbetjening. Det kunne være et togsystem med fast kvartersdrift…”.

  I VVM-rapporterne for både Vestfyn og Vejle Fjord, er de samfundsmæssige fordele ved muligheden for udvidet regionaltogsbetjening ikke medregnet i projekternes økonomi.  

  Den 14. december 2016 blev der indgået en bred politisk aftale om undersøgelse af nye store vejprojekter. Aftalen drejer sig bl.a. om en ny midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvejen), hvor der er afsat midler til VVM-redegørelse for den sydlige del samt til en forundersøgelse af den nordlige del.

  Der er i aftalen enighed om, at afsætte 40 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Give-Billund-E20-Haderslev, hvor en linjeføring hhv. øst og vest om Billund undersøges. Herudover afsættes 25 mio. kr. til en forundersøgelse af en nordlig korridor mellem Hobro-Viborg-Rute 15-Give med udgangspunkt i linjeføringskorridorer over hhv. Herning og tættere på Silkeborg.

  Midt på året 2016 blev nye beregninger af en Midtjysk Motorvej offentliggjort. Heri var beregnet tre korridorer, heraf den ene i to varianter. Med den nye aftale, er der tilbage én korridor syd for Give (dog med to alternativer henholdsvis øst og vest om Billund) samt to korridorer nord for Give (de tidligere A- og B-korridorer). Alternativet vest om Billund har til formål at undgå, at motorvejen føres gennem den følsomme Vejle Ådal. Det vil dog betyde en væsentlig omvejskørsel (hvis man ikke har ærinde i Billund) og vil stadig være tæt på naturfølsomme områder, bl.a. Randbøl Hede. At korridor C samt den sydlige del af korridor B (herunder alternativet B+) bortfalder, betyder samtidig, at muligheden for aflastning af Vejlefjordbroen reduceres betydeligt.

  Link til Vejdirektoratets indstilling om ”Bane over Vestfyn”: http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/TRU/bilag/108/index.htm

  Link til VVM-redegørelse om ”Bane på tværs af Vejle Fjord”: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejprojekter/vejlefjord/Dokumenter/Documents/VejleFjord-Sammenfattende%20rapport.pdf

  Link til aftale om nye vejprojekter: https://www.trm.dk/da/nyheder/2016/groen-aftale-131216

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/18814
  5. Praktikpladsproblemstillingen i Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af budgetaftalen 2017, at Udvalget for Regional Udvikling skal forelægges en sag med status og muligheder i forhold til praktikpladser i Syddanmark, og at der reserveres et beløb fra uddannelsespuljen i 2017 til en særlig indsats for at skaffe praktikpladser. Der orienteres om det igangværende arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det fremgår af budgetaftalen 2017, at det skal undersøges, hvor og hvordan Region Syddanmark kan forstærke sin indsats for, at bidrage til at skabe flere praktikpladser. Aftaleparterne ønsker, at der på baggrund heraf forelægges Udvalget for Regional Udvikling en sag med status og muligheder i forhold til praktikpladser i Syddanmark, og at der reserveres et beløb fra uddannelsespuljen i 2017 til en særlig indsats for at skaffe praktikpladser.

  På landsplan er der igangsat en del projekter, ligesom der er udarbejdet evalueringer, redskaber, videns- og inspirationskataloger mv. I Region Syddanmark er der ligeledes igangsat en række projekter for at skabe praktikpladser. Udvalget for Regional Udvikling fik på udvalgsmødet den 10. juni 2016 forelagt en status på igangværende og tidligere projekter samt praktikpladssituationen i Region Syddanmark og på landsplan. 

  Der er forskellige måder at opgøre antallet af praktikpladser på. Overordnet set er det dog en udfordring at skaffe praktikpladser. Således viser de seneste tal fra Region Syddanmarks Uddannelsesbarometer 2016, at kun knap halvdelen af eleverne i Syddanmark, som gennemførte deres grundforløb i 2015, havde en ordinær praktikplads 6 måneder senere. Over 1/3 var uden praktikplads, mens 8% havde mistet den, og 11% var i skolepraktik. Det betyder samlet set, at 4.400 elever i Syddanmark med fuldført grundforløb i 2015 ikke har en praktikplads et halvt år senere.

  Der er endvidere stor spredning i behovet for og udbuddet af praktikpladser. Det gælder geografisk og i forhold til udbuddet af praktikpladser uddannelserne imellem.

  Region Syddanmark afholdt den 30. november 2016 en vidensworkshop om praktikpladssituationen i regionen. Vidensworkshoppen havde 62 deltagere og samlede relevante aktører på området fra erhvervsskoler samt arbejdsmarkedets parter. Som en del af workshoppen, blev der gennemført en projektudviklingsseance, hvor deltagerne drøftede mulige fremtidige initiativer og projekter. Vidensworkshoppen skal ses i forlængelse af budgetforliget for 2017 samt regionens initiativer vedrørende en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft.

  Der er udarbejdet et opsamlingsnotat med de væsentligste budskaber og konklusioner fra vidensworkshoppen. Input fra workshoppen bekræftede billedet af geografisk spredning samt store forskelle uddannelserne imellem i forhold til, om der er mangel på praktikpladser eller mangel på elever.

  Endvidere blev der fra mange sider givet udtryk for, at udfordringen primært vedrører optaget på erhvervsskolerne. Specifikt i forhold til praktikpladsproblemstillingen, blev der peget på betydningen af elevernes forudsætninger og mobilitet i forhold til at varetage en praktikplads (hvilket også hænger sammen med optaget), virksomhedernes parathed samt erhvervsskolernes indsats og koordineringen på tværs af skolernes optageområde. Notatet er vedlagt som bilag.

  Det er administrationens vurdering, at praktikpladsproblemstillingen er nuanceret. Det skyldes at udfordringen er forskellig inden for uddannelsesretningerne samt at der er mange forklaringsfaktorer. Mange aktører peger også på, at der ikke er basis for én samlet løsning. Endvidere er det også uklart, hvad effekterne af indførelsen af praktikpladsuafhængigt AUB-bidrag, bonusordninger, fordelsuddannelser, dimensionering mv. bliver, herunder også for optaget. 

  Administrationen vil derfor med udgangspunkt i trepartsaftalen og vidensworkshoppen fortsætte drøftelserne med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, herunder er-hvervsorganisationerne samt erhvervsskolerne (herunder praktikpladscentrene) for at undersøge mulighederne nærmere for at udvikle praktikpladsprojekter, herunder i sam-menhæng med de muligheder som der ligger i regi af Syddansk Vækstforum.

  På baggrund heraf udarbejdes en sag til Udvalget for Regional Udvikling. Det bemærkes, at såfremt der kommer ansøgninger til uddannelsespuljen til fristen den 15. marts 2017, vil disse kunne behandles på samme vilkår som andre ansøgninger, da indsatser rettet mod praktikpladsproblemstillingen er en del af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2017-2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter praktikpladsproblemstillingen, herunder processen for udmøntningen af budgetforliget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Udvalget drøftede praktikpladsproblemstillingen og bad administrationen om i den videre dialog med erhvervsskolerne, erhvervslivet og arbejdsmarkedsmarkedets parter om at kvalificere problemstillinger inden for området som grundlag for eventuelle ansøgninger til uddannelsespuljen.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43472
  6. Høringssvar - Indgåelse af driftsoverenskomst for FVU og OBU hos Kolding HF og VUC
  fold dette punkt ind Resume

  En ny bekendtgørelse om forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindeundervisning (OBU) er trådt i kraft pr. 1. januar 2017. Den nye bekendtgørelse medfører, at alle skoler/institutioner mv., der nævnes i bekendtgørelsen, har ret til en driftsoverenskomst.

  På den baggrund, har IBC og AOF Center Sydjylland søgt Kolding HF og VUC om driftsoverenskomst. Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU- og OBU-området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, der skal til for, at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelse af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive- læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016 (link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186074), jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomstparter.

  Den 1. januar 2017 trådte en ny bekendtgørelse for FVU og OBU i kraft. De foreslåede ændringer i den nye bekendtgørelse vedrører primært forholdet mellem voksenuddannelsescentrene, som udbyder FVU, samt de driftsoverenskomstparter, som afholder undervisningen under tilsyn af det pågældende voksenuddannelsescenter. Ændringerne skal ses i lyset af udbudsinsti­tutionernes (VUC) og driftsoverenskomstparternes mangeårige ønske om et nyt styringskoncept med klarere retningslinjer for samarbejdet VUC og driftsoverenskomstparter imellem.

  Samtidig indføres der standarddriftsoverenskomster og faste takster for at ligestille driftsoverenskomstparterne rundt i landet.

  Implementeringen igangsættes i starten af 2017, hvor Undervisningsministeriet udsender en standarddriftsoverenskomst og en vejledning om tilsyn med driftsoverenskomstparter. Den nye bekendtgørelse betyder, at de i bekendtgørelsen berettigede institutioner har ret til at opnå driftsoverenskomst med det pågældende voksenuddannelsescenter, og der indføres en minimumsgrænse for aktiviteten på 5 årskursister. VUC kan dispensere for denne minimumsgrænse.

  På ovenstående baggrund har IBC og AOF Center Sydjylland søgt Kolding HF og VUC om driftsoverenskomst.

  Det er administrationens vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU bidrager til at sikre, at det årlige regionale mål om 10.090 FVU-kursister nås. En forøgelse af driftsoverenskomstparterne vil således kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen.

  Udvalget for Regional Udvikling har fået delegeret kompetencen til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor på vegne af regionsrådet høringssvar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for Regional Udvikling godkender vedlagte høringssvar til Kolding HF og VUC.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Udvalget godkendte vedlagte høringssvar til Kolding HF og VUC.

  Poul Andersen, John Lohff, Holger Gorm Petersen og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/41150
  7. Danish Design Award 2017 i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Design to innovate (D2i) har rettet henvendelse til Region Syddanmark vedr. planer om at tiltrække dele af Danish Design Award 2017 til Kolding i forbindelse med Design Week 2017 i Kolding. Danish Design Award har eksisteret i 50 år og har til formål at fejre effekten af design og skabe opmærksomhed om, hvordan design bidrager til at skabe vækst, arbejdspladser og positive forandringer. Initiativet understøtter og synliggør den syddanske satsning på design.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Design to innovate (D2i) har kontaktet Region Syddanmark vedr. tiltrækning af dele af Danish Design Award til Kolding i 2017.

  Design to innovate er en designklynge, der skaber forretningsudvikling og vækst i virksomheder ved brug af design. D2i er forankret i Region Syddanmark med regionale partnere, nationale medlemmer og internationale samarbejdsrelationer.

  Danish Design Award (DDA) er en national prisuddeling med international gennemslagskraft i regi af Dansk Design Center (DDC) og Design denmark (Dd). DDA har til formål at fejre effekten af design og skabe opmærksomhed om, hvordan design bidrager til at skabe vækst, arbejdspladser og positive forandringer. Der uddeles priser i 15 kategorier.

  Ideen med at tiltrække DDA til Kolding er, at styrke bestræbelserne på at samle en række events af international klasse inden for design i løbet af en enkelt uge i foråret 2017 - i stil med WHINN inden for sundheds- og velfærdsinnovation. Eventen planlægges således at indgå i Design Week 2017, som afvikles i Kolding i uge 22 for samtidigt at markere Designskolen Koldings 50 års jubilæum.

  Designskolen Kolding har i anledning af sit jubilæum tiltrukket en international designkonference til Kolding i regi af Cumulus, som er en af verdens største designorganisationer. Der forventes deltagelse af 300 designere og designforskere fra hele verden. På konferencen vil Designskolen sammen med sine regionale samarbejdspartnere præsentere de resultater, som skolen har opnået inden for design i regionen. Region Syddanmarks Kulturpulje støtter nogle af sideaktiviteterne i forbindelse med arrangementet. 

  Under Design Week 2017 vil man også kunne opleve Designskolens årlige afgangsudstilling. Kolding Kommune planlægger ligeledes under Design Week Kolding en række supplerende aktiviteter rettet mod gæster, borgere, erhvervsliv og uddannelse.

  D2i har efter forhandlinger med Dansk Design Center og Design denmark sikret, at 7 designpriser, heraf 4 helt nye priser, i følgende kategorier kan blive uddelt i Kolding:

  • ”Building markets”: For løsninger, der øger omsætningen (ny pris).

  • ”Future welfare / improved welfare”: For løsninger, der styrker samfundets velfærdskapacitet (ny pris).

  • ”Fostering partnerships”: For løsninger, der skaber værdi for borgere gennem nye offentlige-private partnerskaber (ny pris).

  • ”Game changer”: For løsninger, der radikalt har ændret en branche eller en sektor (ny pris).

  • ”People’s Choice”; For løsninger, der vælges af folket.

  • ”Young Talent”: For et exceptionelt talent (en ærespris for særlig udmærkelse).

  • Designrådets særpris: Iconic design (en ærespris for særlig udmærkelse).

  Design er et af de prioriterede forretningsområder i den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi, hvor målet er at flere virksomheder anvender design i deres forretnings- og strategiudvikling, og at regionen frem imod år 2020 får 10% højere andel af vækstvirksomheder inden for design og kreative erhverv.

  DDA vil give en markant, international branding af Kolding og Region Syddanmark som førende inden for design, og begivenheden vil understøtte de eksisterende aktører og igangsatte initiativer inden for design.

  Det vurderes, at priserne samlet set har tilstrækkelig erhvervsmæssig tyngde, og samtidig understøtter andre vigtige elementer i den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi, fx offentlig-private partnerskaber, talentudvikling og velfærdsinnovation.

  Det samlede budget for afholdelse af dele af DDA i Kolding i 2017 vil ligge på ca. 1,2 mio. kr. DDA forventes finansieret af billetindtægter, private sponsorater, Kolding Kommune/Design Week 2017 samt Region Syddanmark.

  D2i anmoder om, at Region Syddanmark bidrager med en ramme på 450.000 kr.

  Det forventes, at Kolding Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

  Det forventes i øvrigt, at samarbejdet med Dansk Design Center og Design denmark om DDA, kan blive et vedvarende samarbejde, og at en relevant repræsentant for D2i deltager i styregruppen for DDA.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler til regionsrådet, at der indgås kontrakt med Design to innovate om gennemførelse af DDA-eventen inden for en ramme på max. 450.000 kr. Det forudsættes, at aftalerne med Dansk Design Center og Design denmark falder endeligt på plads, og at Kolding Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet. Finansieringen afholdes inden for Regional Udviklings eksisterende økonomiske ramme.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/26826
  8. Godkendelse af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sønderjylland-Schleswig har inviteret Region Syddanmark til at medunderskrive den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020. Underskrivelsen skal finde sted i forbindelse med afholdelse af det første dansk-tyske kulturpolitiske topmøde den 3. februar 2017. Regionsrådet har på mødet den 26. september 2016, taget udkast til Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig til efterretning. Udkast til aftale blev samtidig sendt til endelig kommentering i Slots- og Kulturstyrelsen af Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Sønderjylland-Schleswig har inviteret til kulturtopmøde samt til underskrivelse af den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 den 3. februar 2017.

  Underskrivelsen af den nye Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig, skal finde sted i forbindelse med afholdelse af det første dansk-tyske kulturpolitiske topmøde den 3. februar 2017. Topmødet er arrangeret i regi af Interregprojekterne KursKultur (Region Sønderjylland-Schleswig) og kultKit (Fehmarnbelt). Den danske kulturminister Mette Bock og Anke Sporendonk, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa (Land Schleswig-Holstein) vil deltage i konferencen og sammen med regionale politikere diskutere fremtidsperspektiverne for det dansk-tyske kultursamarbejde.

  Foruden bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig og ministrene, inviteres kulturudvalgene for partnerne i Region Sønderjylland-Schleswig, landräte (Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Nordfriesland), repræsentanter for Femern Bælt region, udvalget for dansk-tysk samarbejde og udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, samt repræsentanter fra parternes kulturforvaltninger, fra Kulturregion Vadehavet og fra Femern Bælt regionen.

  Regionsrådet har på mødet den 26. september 2016 fået forelagt udkast til Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig, og et flertal tog denne til efterretning. Samtidig afsatte regionsrådet en ramme på 745.000 kr. af Kulturpuljen til indsatser i den dansk-tyske kulturaftale, under forudsætning af, at der sikres kommunal medfinansiering, og at kulturaftale tiltrædes af den danske kulturminister. Midlerne kan bevilges af regionsrådet efter ansøgning fra Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig om støtte til konkrete aktiviteter inden for de to indsatsområder i Kulturaftalen: Talentudvikling og Kultur grænseløs.

  Region Sønderjylland-Schleswig oplyser, at der er sikret den forudsatte kommunale medfinansiering på i alt 4,8 mio. kr. i aftaleperioden, og at kulturministeren har tiltrådt aftalen med en medfinansiering på i alt 5,52 mio. kr. i aftaleperioden.

  Regionsrådet skal godkende den endelige Kulturaftale for Region Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 for at medvirke til underskrivning af aftalen.

  Regionsrådsformanden har ikke mulighed for at deltage i underskriftceremonien, så det indstilles, at formanden for Udvalget for regional udvikling bemyndiges til at underskrive aftalen. 

  Da underskriftceremonien er den 3. februar 2017, forelægges sagen først for forretningsudvalget på mødet den 9. januar, Udvalget for regional udvikling den 16. januar 2017 og regionsrådet på mødet den 23. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig 2017-2020 godkendes, og

  at formanden for Udvalget for Regional Udvikling bemyndiges til at underskrive aftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 11-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemmer imod.

  Poul-Erik Svendsen, Thyge Nielsen, Lasse Krull og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemmer imod.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37347
  9. Optagelseskapacitet på gymnasierne i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Den endelige optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark, samt optagelseskapaciteten for regionens erhvervsgymnasier, er nu indmeldt til regionsrådet. Kapacitetstallene skal indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den foreløbige optagelseskapacitet for de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark i 2017, blev fremlagt på mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 13. december 2016.

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark har nu indmeldt deres endelige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2017 til regionsrådet. Optagelseskapaciteten 2017 er vedlagt som bilag.

  Den samlede optagelseskapacitet for 2017 er på 364 nye 1. års klasser, hvilket samlet set er tre klasser højere end den foreløbige optagelseskapacitet. Optagelseskapaciteten er steget med tre klasser på Fyn til i alt 128 klasser, mens den endelige optagelseskapacitet i Trekantområdet, Sydvestjylland og Sønderjylland er uændret i forhold til den foreløbige optagelseskapacitet.

  Erhvervsgymnasierne i Syddanmark har ligeledes indmeldt deres optagelseskapacitet for 2017. Den fremgår også af vedlagte bilag.

  Optagelseskapaciteten for de almengymnasiale og de erhvervsrettede gymnasier og forslag til brev til Undervisningsministeriet, som blev behandlet af Udvalget for Regional Udvikling den 13. december 2016, forelægges regionsrådet på mødet den 23. januar 2017, hvorefter brevet sendes, og tallene indberettes til Undervisningsministeriet senest den 1. februar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/21645
  10. Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Nyt OUH og Regional Udvikling har indgået i et samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme og Syddanske Forskerparker omkring udarbejdelse af en Strategisk Udviklingsplan for Campus Odense. Udviklingsplanen definerer en fælles fortælling og et fælles fremtidsbillede for området. Samtidig identificeres indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem aktørerne giver merværdi for områdets udvikling. Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med Odense Kommune som tovholder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Strategisk Udviklingsplan Campus Odense
  Nyt OUH har siden efteråret 2015 indgået i et ambitiøst samarbejde med Odense Kommune, SDU, University College Lillebælt, Freja Ejendomme, og Syddanske Forskerparker omkring udarbejdelse af en fælles Strategisk Udviklingsplan for Campus Odense. Regional Udvikling har siden juni 2016 indgået i samarbejdet.

  Campus Odense er et stort byområde i kraftig udvikling, som snart udgør en helt ny bydel i Odense. Placeringen af Nyt OUH i området syd for SDU, etablering af Odense Letbane, etablering af University College Lillebælts nye samlede bygningskompleks ved Niels Bohrs Allé og videreudviklingen af Cortex Park i den nordlige del af området, har bidraget til, at give området en central betydning for både Odense by og hele Syddanmark. Områdets udvikling understøttes af en stærkt opgraderet infrastruktur, som udover den kommende letbane inkluderer ny tilkørsel til motorvejen, forlængelse af Munkebjergvej og etablering af supercykelsti gennem området.

  Samarbejdet og den fælles udviklingsplan er fokuseret omkring to parallelle spor, hvoraf det ene omhandler afklaring af en række konkrete infrastrukturelle forhold (såsom etablering af cykelsti, parkeringspladser og cykelparkering, stitunneller, forbindelse til letbane, skiltning m.v.). Det andet spor fokuserer dels på skabelsen af en fælles fortælling om områdets potentiale og et fælles fremtidsbillede, dels på gennemførelsen af en række indsatser, som har til formål at styrke samarbejdet mellem aktørerne i området med henblik på at udvikle og tiltrække erhvervsvirksomheder både nationalt og internationalt, og at styrke den fælles branding af styrkepositioner, såsom robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation.

  Den strategiske udviklingsplan fokuserer på de områder og indsatser, hvor et styrket samarbejde mellem områdets aktører giver merværdi. Den udgør samtidig et fundament for det aftalte fremtidige samarbejde, hvor udviklingsplanens handlinger skal realiseres, og nye initiativer og idéer udvikles og realiseres ved en koordineret og målrettet indsats.

  Konkret arbejdes der blandt andet med initiativer, der har til formål:

  • At gøre det let for iværksættere og nye virksomheder at få afklaret muligheder for etablering og finansiering, herunder blandt andet i samarbejde med foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

  • At skabe et fælles overblik over aktører i området, deres opgaver og samspilsmuligheder med henblik på fælles markedsføring og tiltrækning af virksomheder.

  • At sikre tiltrækning og fastholdelse af internationale forskere, studerende og højt kvalificerede medarbejdere til områdets virksomheder, blandt andet gennem øget samarbejde med foreningen Work-Live-Stay, fokus på internationale skoler, børnehaver, ægtefælle-job og social interaktion.

  • At skabe øget opmærksomhed omkring de karrieremuligheder der ligger inden for iværksætteri, innovation, og områdets styrkeområder såsom robotteknologi.

  Ambitionen for samarbejdet er således at sætte fokus på Campus Odense som et af Europas mest ambitiøse vækst- og udviklingsområder for forskning, uddannelse, og erhverv med fokus på robotteknologi og sundheds- og velfærdsinnovation. Som det beskrives i visionen for samarbejdet, så skabes en samlet, attraktiv campus – ”en unik, inviterende kundskabsbydel, hvor virksomheder, forskning og uddannelse i et fælles økosystem udvikler løsninger, talenter og arbejdspladser til fremtiden.”

  Udviklingsplanen er første version af et dynamisk dokument. Samarbejdet evalueres første gang efter et år.

  I de tilfælde, hvor gennemførelse af fælles initiativer og handlinger afhænger af ekstra ressourcer og tilført økonomi fra de respektive partnere, skal dette godkendes i styregruppen på baggrund af oplæg fra Koordinationsgruppen og beslutning blandt de respektive parter.

  Samarbejdet er organiseret med en styregruppe og en koordinationsgruppe med repræsentation fra alle de syv parter, og med Odense Kommune som tovholder. Derudover nedsættes der arbejdsgrupper, der skal realisere de specifikke initiativer i udviklingsplanen.

  Der vil endvidere blive udarbejdet en fælles kommunikationsstrategi, der skal bidrage til at skabe opmærksomhed omkring området, og som skal synliggøre fælles arrangementer og aktiviteter, herunder ved hjælp af udvikling og drift af www.campusodense.dk. Efter politisk orientering af henholdsvis by- og regionsråd, udarbejdes der desuden fælles pressemeddelelse om udviklingsplanen.

  Sagen forelægges til orientering Innovationsudvalget den 19. januar 2017 og regionsrådet den 27. februar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 19-01-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/19458
  11. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i vídensinitiativet i Det gode liv-strategien, er der udarbejdet en analyse af årsudsigten for 2017. Analysen viser, at 2017 tegner godt for de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsudsigt 2017

  Undersøgelsen viser:

  ·         At 52% af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark tror på stigende omsætning i 2017, mens kun 9% tror, at omsætningen vil falde.

  ·         At vækstforventninger slår bredt igennem. Især brancherne fremstillingsvirksomhed, avanceret produktion og engroshandel er positive. Svagest i billedet står bygge og anlæg.

  ·         At troen på vækst i det nye år er højest hos virksomhederne på Fyn og i Trekantområdet.

  ·         At jobmæssigt tegner 2017 også lyst, selv om forventningerne ikke er helt på niveau med vækstudsigten. 33% forudser flere job, mens kun 10% forventer færre ansatte.

  ·         At i brancherne fremstillingsvirksomhed og avanceret produktion tror næsten halvdelen på flere ansatte i 2017, mens jobforventningerne er betydeligt lavere i landbrug og fødevarer og i detailhandlen.

  ·         At der er langt flere virksomheder (32%), som vil foretage offensive investeringer i det nye år, end der er virksomheder, som forventer at indskrænke deres investeringer (4%). Flertallet (57%) vil dog konsolidere sig i 2017.

  ·         At mere end hver tredje af de eksporterende virksomheder regner med større eksport i 2017, mens kun 7% forudser mindre eksport.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Til orientering.

  Poul Andersen, John Lohff, Holger Gorm Petersen og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/103
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Regionsrådets medlemmer i Sydtrafiks og Fynbus’ bestyrelser orienterede om arbejdet, herunder om evaluering af rejsekortets pendlerkort m.v. og introduktion af rejsekortet på Fyn.

  Poul Andersen, John Lohff, Holger Gorm Petersen og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Udvalget havde en drøftelse af en nærbane i Esbjerg-området, herunder forholdet til Vestbanen.

   

  Formanden oplyste, at der er modtaget en indbydelse til en parlamentarisk aften om infrastruktur og transport i Berlin den 24. januar 2017, hvor tysk landsniveau, de nordtyske delstater og den danske transportminister deltager.

  Poul Andersen, John Lohff, Holger Gorm Petersen og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  14. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 20. februar 2017 kl. 15.00 på Danfoss i Nordborg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 16-01-2017

  Næste møde er mandag den 20. februar 2017 kl. 15.00 på Danfoss i Nordborg.

  Poul Andersen, John Lohff, Holger Gorm Petersen og Carsten Abild deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 23-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap