Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 24. januar 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 24. januar 2017

Mødedato
24-01-2017 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Psykiatrisk afd., Nordbanen 5, Vejle

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Å

 • Afbud
 • Ida Damborg, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg om ny psykiatrisk afdeling samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Etablering af samarbejde med headspace
  5. Videreførelse af indsats "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  6. Nationalt Kvalitetsprogram - nøgletal for de 8 nationale mål
  7. Status på psykiatriens målbillede
  8. Årlig status på Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018
  9. Midtvejsevaluering - Lys i Psykiatrien
  10. Status på Klinisk Etisk Komité
  11. Årsrapport forskning i Psykiatrisygehuset
  12. Politiske input til Rammeaftale 2018 på det specialiserede socialområde
  13. Lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn
  14. Orientering om Drifts- og Samarbejdsaftale for Børnehusene Stjernen
  15. Center for Misbrug og Socialpsykiatri vandt det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016
  16. Mødekalender 2017
  17. Eventuelt


  Sagsnr. 11/32550
  1. Oplæg om ny psykiatrisk afdeling samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle
  fold dette punkt ind Resume

  Ny psykiatrisk afdeling samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle er klar til ibrugtagning i februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ny psykiatrisk afdeling samt børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium i Vejle er klar til ibrugtagning i februar 2017.

  Projektorganisationen for Byggeri fortæller om etableringen af de nye fysiske rammer i Vejle. I forlængelse af oplægget vil der endvidere være en rundvisning i huset.

  Afdelingsledelsen på Psykiatrisk Afdeling Vejle fortæller om mulighederne for i højere grad at understøtte såvel kvalitet i behandlingen som den gode trivsel i den nybyggede afdeling i Vejle - samt om den kulturelle og fysiske proces op til den fælles indflytning fra de gamle rammer i Kolding og Vejle.

  Kl. 14.00-14.05        Kort introduktion til projektet ved afdelingschef Torben Kyed Larsen

  Kl. 14.05-14.50        Rundvisning ved projektleder Gert Frost

  Kl. 14.50-15.05        Forberedelse på afdelingen til indflytning i de nye rammer ved oversygeplejerske Peter Jezek og ledende overlæge Connie Thurøe Nielsen

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Orienteredes. Der var ros til byggeriet fra udvalget. Oplæg vedlægges.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Godkendt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Psykiatrisygehuset orienterede om borgerhenvendelse og om kommende Tv-serie om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43345
  4. Etablering af samarbejde med headspace
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet udkast til samarbejdsaftale med headspace, et samarbejde som det med Budget 2017 blev besluttet at videreføre.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og Det Sociale Netværk indgik i foråret 2014 et partnerskab om at styrke indsatsen for børn og unge, som havde relation til headspace Danmark.

  Formålet med projektet er et tæt og forpligtende samarbejde for at skabe forbedret sammenhæng mellem forebyggelse og behandling, herunder at understøtte en tidligere indsats hos børn og unge og skabe gnidningsløse forløb for de mest sårbare børn og unge.

  Projektet blev evalueret i medio 2016 og blev betegnet som en succes med et velfungerende samarbejde, som havde gavnet de børn og unge, som var i berøring med projektet.

  Ud over at være et før-regionalt tilbud har projektet ifølge de fagprofessionelle også vist, at headspace har gavnet børn og unges fastholdelse i og tilbagevenden til deres liv undervejs og efter behandlingen i psykiatrien. 

  I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 har Region Syddanmark besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til at videreføre samarbejdet med headspace. Midlerne skal benyttes til at fortsætte samarbejdsformen og udbrede samarbejdet til nye centre, således at flere borgere og patienter kan blive hjulpet i deres hverdag.  

  Psykiatrisygehuset stiller medarbejderressourcer til rådighed i udvalgte centre. De fremskudte medarbejdere vil være fra børne- og ungdomspsykiatrien, som desuden skal sikre koordinering med voksenpsykiatrien.

  De fremskudte medarbejdere skal bidrage med psykiatrispecifik opbygning af erfaring og viden i headspace-centrene. Dermed bidrager medarbejderne til, at centrenes ansatte og frivillige kan give den bedst kvalificerede rådgivning og støtte til psykisk sårbare unge i headspace-centrene.

  Udkast til samarbejdsaftale med headspace er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At samarbejdsaftalen godkendes.

  At Psykiatrisygehusets budget opskrives med 0,5 mio. kr. om året fra 2017 og frem, finansieret af rammen til satspuljer mv.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39171
  5. Videreførelse af indsats "Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne"
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med Budget 2017 er det besluttet at videreføre dele af indsatserne i forhold til Trivsel og psykisk sårbarhed på ungdomsuddannelserne. Indsatserne forankres i regi af PsykInfo. Der er afsat 0,9 mio. kr. årligt til videreførelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet ”Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne” blev påbegyndt i 2013. Projektets overordnede formål var at øge trivslen på ungdomsuddannelserne og dermed mindske frafaldet, således at flere unge gennemfører en uddannelse.

  Målet med projektet var, at undervisere og vejledere via undervisningsforløb med konkrete redskaber skulle opnå bedre færdigheder i forhold til at kunne identificere og håndtere de elever, som ikke trives.

  Efter projektets afslutning i 2016 har Regionsrådet, som en del af budgetaftalen for 2017, besluttet at videreføre dele af projektet i regi af Psyk Info. I forbindelse med budgetaftalen for 2017 er der således afsat 0,9 mio. kr. årligt til, at elementerne ”Psykisk sundhed og mestring hos unge i uddannelse” og ”Informationsmøder i psykiatrien”, videreføres, og forankres hos Psyk Info. Elementerne beskrives nærmere i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionrådet, at Psykiatrisygehusets budget opskrives med 0,9 mio. kr. om året fra 2017 og frem, finansieret af rammen til satspuljer m.v.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/4243
  6. Nationalt Kvalitetsprogram - nøgletal for de 8 nationale mål
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har nu offentliggjort nøgletal for 3. kvartal for de 8 nationale mål for sundheds­væsenet. Status og udvikling for de 8 nationale mål vises gennem 26 til­knyt­tede indikatorer.

  Den seneste opgørelse viser, at der generelt set synes at være en positiv udvikling for langt de fleste indikatorer i Region Syd­dan­mark. Således har der det seneste år været en positiv udvikling i resultatet for 17 af de 26 indikatorer. For seks af indikato­rerne har der været en negativ udvikling, og for de sidste tre er der ikke sket en ændring.

  I forlængelse af budgetaftalen for 2017 arbejdes der med at koble opfølgningen på de nationale mål sammen med en generel opfølgning på regionens pejlemærker. Det forventes at der kommer et samlet oplæg hertil foråret 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indledning
  Danske Regioner har nu offentliggjort nøgletal for 3. kvartal[1] for de 8 nationale mål for sundheds­væsenet. Status og udvikling for de 8 nationale mål vises gennem 26 til­knyt­tede indikatorer.

  I forlængelse af budgetaftalen for 2017 arbejdes der med at koble opfølgningen på de nationale mål sammen med en generel opfølgning på regionens pejlemærker. Det forventes at der kommer et samlet oplæg hertil foråret 2017.

  Aktuel status på nationale mål
  Den seneste opgørelse viser, at der generelt synes at være en positiv udvikling for langt de fleste indikatorer i Region Syddanmark. Således har der det seneste år været en positiv udvikling i resultatet for 17 af de 26 indikatorer. For seks af indikato­rerne har der været en negativ udvikling, og for de sidste tre er der ikke sket en ændring.

  På områder med negativ udvikling kan det samlede resultat stadig være godt. En negativ udviklingstendens er således ikke nød­ven­digvis udtryk for dårlig kvalitet på et område, men kan være udtryk for tilfældig variation. Fortsætter den negative udviklingstendens, vil der være behov for nærmere analyse af årsagerne og på den baggrund iværksættelse korrigerende tiltag.

  Områder med en positiv udvikling kan omvendt stadig være områder med kvalitets­prob­le­mer og/eller -udfordringer og dermed fortsat have behov for kvalitetsunderstøttelse og eventuel iværksættelse af forbedrings tiltag.

  I forhold til målet om ”Bedre sammenhængende patientforløb” ligger Region Syd­dan­mark fint i forhold til indikatorerne ”akutte genindlæggelser” og ”færdig­be­hand­lingsdage”. Til gengæld har Region Syddanmark en udfordring i forhold til indikatoren ”ventetid i dage til genoptræning i kommuner”, hvor regionen ligger sidst. Dog har der været en positiv udvikling for denne indikator i Region Syd­danmark gennem det seneste år. Region Syddanmark har også en udfordring i forhold til indikatoren ”ajour­føring af FMK i almen praksis”. Dette er en udfordring, der ses i alle regioner.

  For målet ”Styrket indsats for kronikere og ældre patienter” udvises i Region Syd­danmark meget fine resultater og særligt for to af de tre indikatorer, nemlig ”akutte indlæggelser blandt borgere med KOL” og ”akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2”.

  Status for målet ”Forbedret overlevelse og patientsikkerhed” viser, at Region Syd­danmark har udviklet sig positivt gennem det seneste år og ligger på niveau med re­sul­taterne for hele landet - dog undtaget indikatoren ”bakteriæmi”, hvor regionen ligger dårligt.

  I forhold til målet ”Behandling af høj kvalitet” ligger Region Syddanmark ligeledes på niveau med de gennemsnitlige resultater for hele landet. For indikatoren ”tvang, indlagte der bæltefikseres” ligger regionen dog som nummer fire ud af fem, men har vist en posi­tiv udvikling gennem det seneste år.

  Vedrørende målet ”Hurtig udredning og behandling” fremgår, at Region Syddanmark ligger relativt pænt på de tilknyttede indikatorer og har haft en positiv eller uændret udvikling gennem det seneste år for hovedparten af indikatorerne. Særlig godt er resultat for indikatoren ”overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker”, hvor regionen har det bedste resultat blandt de fem regioner.

  For målet ”Øget patientinddragelse” ses, at Region Syddanmark ligger meget gen­nem­snitligt i forhold til de to indikatorer. I forhold til den patient­op­le­vede pa­tient­tilfreds­hed har der været en svag negativ udvikling gennem det seneste år. Til gengæld har der været en positiv udvikling i forhold til den patientoplevede inddragelse.

  I forhold til målet ”Flere sunde leveår” har Region Syddanmark gennem det seneste år

  haft en positiv ud­vik­ling i såvel middellevetid som i ned­gan­gen af antal rygere. Mid­del­leve­tiden er således steget og ligger på andet højeste niveau, men regionen har samtidig det højeste antal rygere, sammenlignet med de øvrige regioner.

  Endelig ses for målet ”Mere effektivt sundhedsvæsen”, at Region Syddanmark ligger på niveau med gen­nemsnittet for hele landet, hvad angår de to indikatorer, som indgår i målet ”mere effektivt sund­heds­væsen”. Der er en positiv udvikling i forhold til gennem­snitlig liggetid, men en svag negativ udvikling i den årlige tilvækst i pro­duk­tiviteten.


  Materialet fra Danske Regioner med de seneste nøgletal er vedlagt som bilag.


  [1] Tal for færdigbehandlingsdage viser til og med 2. kvartal 2016, mens de øvrige vises til og med 3. kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/12917
  7. Status på psykiatriens målbillede
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort afsluttende status for implementeringen af målene i psykiatriens målbillede 2013-2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle regionens forretningsområder har haft målbilleder for perioden 2013-2016. Psykiatriens målbillede bestod af fire overordnede mål. Hvert mål har flere indikatorer tilknyttet.

  De fire overordnede mål er:

  • Kvalitet i tilbuddene
  • Sammenhæng i behandlingen
  • Tilgængelighed
  • Effektivitet

   

  Indeværende status er en årsstatus for 2016. Målbillederne udløber med udgangen af 2016, hvorfor denne er den sidste status. Helt overordnet er implementeringen af målbillederne opnået på en række områder, og arbejdet med dem har bidraget til en positiv udvikling på flere områder.

  I forhold til målet om at minimere tvang har psykiatrisygehusets intensive indsats skabt et godt fundament for det videre arbejde frem mod det nationale mål om halvering af tvang i 2020.

  Der ses desuden en positiv udvikling på en række andre områder, herunder udsendelse af epikriser, overholdelse af udredningsretten samt stigende svarprocent på den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).

  Status på psykiatriens målbillede er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/40668
  8. Årlig status på Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives status på Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018, som er en del af Psykiatrisygehusets indsats for at halvere anvendelsen af tvang frem mod 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med baggrund i daværende regerings plan for psykiatriområdet i maj 2014 besluttede regionsrådet den 17. september 2014 at allokere i alt 43 mio. kr. i satspuljemidler til kompetenceudvikling af Psykiatrisygehusets medarbejdere. Hensigten var gennem faglig opkvalificering at forebygge brugen af tvang. Indsatsen benævnes ”Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018”.

  Psykiatri- og Socialudvalget blev senest orienteret om status på planen på sit møde den 19. januar 2016.

  Kompetenceudbuddet tilrettelægges i samarbejde med Psykiatrisygehusets Kompetenceråd og er en del af den samlede indsats for halvering af tvang, fx indsatser som den engelske evidensbaserede forebyggelsesmetode Safewards, Bæltefrit afsnit og Lys i psykiatrien. Hele Psykiatrisygehuset er blevet uddannet i Safewards, og der pågår nu uddannelse i forbindelse med udbredelse af Bæltefrit afsnit til hele Psykiatrisygehuset. Indsatser og kompetenceaktiviteter sammentænkes, så der opnås størst mulig effekt og synergi. Den samlede indsats har medvirket til et fald i bæltefikseringer i psykiatrisygehuset.

  I planens periode har alle faggrupper deltaget i både mono- og tværfaglig efteruddannelse, og alle afdelinger er repræsenteret i aktiviteterne. Alle medarbejdere uddannes i deeskalering.

  I 2015 var der 1.817 deltagere og i 2016 3.752 deltagere på kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder e-læring, svarende til 3.913 arbejdsdage i 2015 og 6.004 arbejdsdage i 2016.

  Det kvalitative evalueringsnedslag fra 2016 viser, at medarbejderne oplever en skærpet faglighed og professionalisme hos både dem selv og kolleger gennem det sidste år. Dette omsættes til en mere sympatisk psykiatri med større patient- og pårørendeinddragelse samt højere fokus på forebyggelse og deeskalering. Denne opfattelse går igen i Psykiatrisygehusets MTU for 2016, der viser samme resultater. Der ses desuden et fald i arbejdsskader og sygefravær på afdelinger med faldende brug af tvang.

  Med Kompetenceudviklingsplanens massive satsning står Psykiatrisygehuset i disse år med en medarbejderskare, der er både mere specialiseret og bedre uddannet til at varetage kerneopgaven end nogensinde før. Den brede satsning med stor deltagelse og opbakning fra medarbejderne bliver løbende fulgt af de andre regioner.

  I 2017 vil fokus være på de store udfordringer i forhold til tvang, dvs. antal patienter berørt af tvang samt beroligende medicin med tvang. Disse udfordringer vil bl.a. søges løst gennem fælles kompetenceinitiativer på tværs af sektorer i f.eks. deeskaleringskompetence samt ved en understøttelse af de tilførte midler til udbygning af den ambulante indsats. Dette løft vil særligt sætte ind over for at forebygge tvang opstået ved overgange mellem sektorer.

  De specifikke kvantitative mål, delmål og resultater samt den uddybende status på Kompetenceudviklingsplanen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/661
  9. Midtvejsevaluering - Lys i Psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalget orienteres om midtvejsevalueringen for Lys i Psykiatrien, som gennem tre projektinitiativer anvender lys til at skabe bedre døgnrytme samt beroligende og relationsskabende miljøer i Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilgede i 2013 20 mio. kr. til implementering af forskning i og udvikling af døgnrytmelys og innovative lyskoncepter til Psykiatrien i Region Syddanmark.  Ud over indkøb af døgnrytmelys til de nye sygehusbyggerier er der via CoLab Recovery & Rehab udmøntet midler til tre projektinitiativer, som er en tværgående evaluering af døgnrytmelyset samt to udviklingsprojekter Beroligende Miljø i ECT-behandlingen på Psykiatrisk Afdeling Kolding og Hjerterum - Deeskalerende miljø i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense.

  Den tværgående evaluering belyser den oplevede effekt blandt medarbejdere og patienter på de tre afdelinger, der nu har implementeret døgnrytmelys. 53 patienter og 245 medarbejdere har deltaget i evalueringen. Den overordnede konklusion er, at der er udbredt tilfredshed med lyset, og at det opleves at have en effekt i forhold til at understøtte hyggelige og rolige rammer, der medvirker til, at patienter får en bedre søvnrytme.

  Formålet med udviklingsprojekterne har været at demonstrere, hvordan lys kan medvirke til at skabe beroligende og relationsskabende miljøer i Psykiatrien i Region Syddanmark.  Både i ECT og i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense er lyskoncepterne udviklet i tæt dialog med patienter, medarbejdere og virksomhedsleverandører. Indretningsmiljøerne er forskellige, da de er tilpasset de to konkrete behandlingsforløb, men begge steder viser evalueringer, at patienter og medarbejdere oplever en positiv effekt af lysmiljøerne. Samtidig pointeres det, at lysteknologien ikke kan stå alene, men fordrer en organisatorisk forankring i forhold til at styrke og fastholde den faktiske anvendelse af lyset.

  På baggrund af evalueringen og de to udviklingsprojekter arbejdes der nu videre med anbefalinger, baseret på projektresultaterne. De primære anbefalinger er:

  • Løbende justering af lyset på baggrund af patienternes og medarbejdernes feedback
  • Fortsat ledelsesfokus på lysets og indretningens betydning i hverdagslivet i psykiatrien
  • Fremadrettet at øge patienternes selvbestemmelse over lyset
  • Fremadrettet fokus på løbende introduktion af lysets anvendelsesmuligheder for medarbejderne, således at der tages hensyn til løbende medarbejderudskiftning
  • Fremadrettet afsøgning af muligheder for at opdyrke mere forskningsbaseret viden om lysets specifikke effekter i forhold til eksempelvis forskellige diagnoser.

  Der er afsat 400.000 kr. i Budget 2017 til udviklingsprojekter, og dynamisk lys/døgnrytmelys implementeres videre i de nye sygehusbyggerier i psykiatrien under hensyntagen til anbefalingerne. For videre læsning er rapporter fra de omtalte projektinitiativer vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/545
  10. Status på Klinisk Etisk Komité
  fold dette punkt ind Resume

  Status for Klinisk Etisk Komité, som siden 2010 har arbejdet på at øge klinisk etisk refleksion i Psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Klinisk Etisk Komité (KEK) ved Psykiatrien i Region Syddanmark blev etableret i 2010. KEK arbejder fortsat med dialog, etisk refleksion og kvalitetsudvikling. Gennem uddannelse, øvelse og viden øger KEK sammen med klinikerne det faglige grundlag, så de psykiatriske afdelinger er bedre rustet til at tage beslutninger i situationer, hvor der ikke er et klart svar.  

  KEK har 15 medlemmer og to suppleanter. 10 medlemmer er klinikere. I 2017 består klinikermedlemmerne af fire læger, tre sygeplejersker, en psykolog, en socialpædagog og en SOSU-assistent. KEK ønsker at repræsentere hele Psykiatrien i Region Syddanmark, og derfor tilstræber KEK at have repræsentanter fra de forskellige afdelinger og fra hele regionen. Derudover er der fem ikke-klinikere: En præst, en filosof, en jurist og to patient- og pårørenderepræsentanter. 

  Medlemmerne varetager opgaven to år ad gangen, og det er muligt at få forlænget sit medlemskab én gang, således at man er medlem i højst fire år. Medlemmerne trænes i etisk refleksion og facilitering, så de kan foranledige etisk refleksion i egne afdelinger.

  KEK har i 2016 afholdt otte komitémøder. Derudover afholder KEK et årligt kursus i etisk refleksion samt en årlig temadag. KEK har i 2016 behandlet ni etiske dilemmaer.

  KEK har i løbet af 2016 drøftet emner som magt, afmagt, ny teknologi og autonomi i behandlerrelationen.

  KEK oplever tiltagende interesse for den klinisk etiske refleksion i psykiatrisygehuset. KEK vil i 2017 arbejde på, at patienter og pårørende kan være sagsgivere til komitéen.

  Samtidig er KEK’s formand i gang med et Ph.d. projekt om etiske refleksionsgrupper. Formanden etablerer lokale refleksionsgrupper i Psykiatrisygehuset og undersøger, om disse har en betydning for den kliniske praksis over tid.

  Vedlagt er en kort status på KEK’s aktiviteter og bidrag i Psykiatrisygehuset i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/159
  11. Årsrapport forskning i Psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapport for psykiatrisk forskning 2016 er netop udkommet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsrapporten 2016 for forskning i Psykiatrisygehuset giver et overblik over udviklingen på forskningsområdet og er både et tilbageblik og en skuen fremad mod en ny periode med en ny forskningsstrategi på vej. En strategi, som beskriver udviklingen frem mod endnu mere eliteforskning, men stadig med plads til sandkassen med reference til titlen på Psykiatrisygehusets første strategi ”Fra Sandkasse til Eliteforskning”.

  Sygehuset er tæt på at få bedømt sit første eliteforskningscenter, og endnu ét med fokus på det børne- og ungdomspsykiatriske område er på bedding.

  I 2016 har Forskningsstrategirådet bevilliget midler til 28 forskningsprojekter i sygehuset, og, som det vil fremgå af årsrapporten, har sygehuset i dag forskning på alle afdelinger.

  Fremadrettet er målet at få knyttet klinik og forskning endnu tættere sammen. Også patienten som partner er et fokusområde, som blandt andet blev håndgribeligt i forbindelse med Psykiatriens Forskningsdag, der løb af stablen først i december 2016.

  Her og nu er 10 professorer, fire lektorer, ni post Docs og 29 Ph.D. studerende tilknyttet sygehuset, og der er sideløbende fokus på unge talenter. Sygehuset har oprettet Psykiatrisk Forskerakademi Odense, hvor de unge talenter motiveres til at være med på ”rejsen”, der skal sikre, at forskning og ny viden hurtigt bliver en del af hverdagen på afdelingerne. Generelt er der sket en stor positiv udvikling i antallet af Ph.D. projekter. Ved årets udgang 2016 er der 29 igangværende projekter, mens fem projekter blev afsluttet i løbet af året. Ved årets udgang 2015 var der 23 igangværende projekter ved årets udgang, mens to projekter blev afsluttet i løbet af året.

  Der er et støt stigende antal udgivelser af publikationer. I 2013 var antallet 23, og i 2015 udgav forskerne 45 publikationer (antallet af publikationer i 2016 opgøres inden udgangen af januar). Sygehuset tager sin forpligtelse til at formidle forskning alvorligt, både den ”smalle” formidling fagfolk imellem og den brede formidling, så ny viden bliver en fælles viden, der både kommer selve psykiatrien og samfundet generelt til gode.

  Årsrapport for psykiatrisk forskning 2016 vedlægges som bilag og udleveres til Psykiatri- og Socialudvalget på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/18697
  12. Politiske input til Rammeaftale 2018 på det specialiserede socialområde
  fold dette punkt ind Resume

  KKR Syddanmark inviterer de politiske udvalg i kommuner og region til at bidrage med input til Rammeaftale 2018, bl.a. i forhold til ønsker til den langsigtede strategiske retning, konkrete udviklingstiltag samt input i forhold til ønsker til samarbejdet fremadrettet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunerne og Region Syddanmark bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i henhold til BEK nr. 1156 af 29/10/2014 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der hvert år en rammeaftale, som godkendes af kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Rammeaftalen er kommunalbestyrelsernes og regionsrådets redskab til at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.

  Hidtil har de kommunale udvalg ikke været direkte involveret i processen med udarbejdelse af rammeaftalen. Flere kommunalpolitiske udvalg har imidlertid givet udtryk for et ønske om at komme tættere på udformningen af rammeaftalen og få mulighed for at bidrage med forslag til dels den overordnede langsigtede politisk strategiske retning for rammeaftalerne og dels konkrete temaer til rammeaftalen for 2018.

  På denne baggrund opfordrer KKR Syddanmark til lokale drøftelser med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  •        Hvad er vigtigt, og hvad optager os på den tværkommunale bane inden for det  

            Specialiserede socialområde?

  •        Hvad vil vi være kendt for i Syddanmark?

  •        Hvad skal vi samarbejde om fremadrettet?

  •        Hvilke udviklingstiltag skal rammeaftalen fokusere på?

  Rammeaftalen er pt. etårig, men der opfordres til også at tænkes i længere horisonter, fx to til fire år.

  Som supplement til ovenstående foreslås det, at Psykiatri- og Socialudvalget også drøfter eventuelle input til Rammeaftale 2018, der relaterer sig specifikt til det regionale socialområdes vilkår i rammeaftalesamarbejdet. Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag med henblik på overblik over aktuelle prioriteringer i rammeaftale samarbejdet. Der vil desuden være et kort oplæg på mødet som afsæt for udvalgets dialog.

  Proces

  De lokalpolitiske bidrag samles og danner grundlag for en politisk temadag den 9. marts 2017.

  •        15. februar: Deadline for tilbagemelding til KKR på de lokale drøftelser

  •        Februar – marts: De indkomne initiativer grupperes efter temaer

  •        9. marts: På den politiske temadag vil der være politiske oplæg samt drøftelse og

            prioritering af temaer og indsatser, der skal indgå i rammeaftalen

  •        April-juni: Socialdirektørforum drøfter efterfølgende resultatet af temadagen, og

            der formuleres et udkast til en ny rammeaftale

  •        Juni: Udkast til Rammeaftale for 2018 drøftes på Socialdirektørforum, på kredsen

            af kommunaldirektører samt i KKR Syddanmark, efterfulgt af godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Psykiatri- og Socialudvalget drøfter de fire spørgsmål, fremsendt fra KKR Syddanmark, med henblik på en tilbagemelding senest den 15. februar 2017.

  At Psykiatri- og Socialudvalget drøfter deltagelse på den politiske temadag den 9. marts 2017 om Rammeaftale 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Drøftedes, herunder:

   

  • Tættere politisk dialog mellem region og kommuner på socialområdet
  • Etablering af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  • Ændrede styringsvilkårs betydning for lukning af tilbud
  • Ulighed i sundhed m.v.

  Administrationen arbejder videre jf. udvalgets drøftelser.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43754
  13. Lukning af Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn
  fold dette punkt ind Resume

  Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn lukker den 30. juni 2017. Baggrunden for lukningen er den aktuelle vigende belægning og væsentlige usikkerhed omkring den fremtidige belægning. Oplægget til beslutningen har været forelagt Socialdirektørforum i Syddanmark i december 2016. Socialdirektørforum havde ikke bemærkninger til lukningen. Det er aftalt i Socialdirektørforum, at der foretages en kontrolleret nedlukning i tæt samarbejde med de berørte kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget er på de seneste møder løbende blevet orienteret om udfordringerne omkring den vigende belægning på Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn. Gennem efteråret 2016 har der været dialog med Nordfyns Kommune og Odense Kommune med henblik på indgåelse af forpligtende aftaler om fremtidig køb af pladser på Bognæs. De to kommuner har ikke ønsket at indgå forpligtende aftaler, og socialdirektøren har derfor vurderet, at Bognæs bør lukkes hurtigst muligt.

  Vurderingen om lukning har den 16. december 2016 været forelagt Socialdirektørforum, der ikke havde bemærkninger til forslaget om lukning, hvorfor socialdirektøren i forlængelse af mødet besluttede, at Bognæs lukker den 30. juni 2017. Personalet på Bognæs er blevet orienteret om beslutningen den 2. januar 2017. 

   

  Det er på Socialdirektørforum aftalt, at alle berørte kommuner er med til at sikre, at lukning og afvikling af Bognæs kommer til at foregå så smidigt og omkostningseffektivt som muligt. Der er derfor planlagt et fælles koordineringsmøde 18. januar 2017, hvor der indgås aftaler om, hvornår kommunerne vil have et nyt tilbud klar til de borgere, der bor på Bognæs. Regionen har aktuelt ledige pladser til målgruppen på Østfyn, som kan tilbydes en del af borgerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/41234
  14. Orientering om Drifts- og Samarbejdsaftale for Børnehusene Stjernen
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i december 2016 indgået en Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Odense Kommune for Børnehusene, afdeling Stjernen, der er en del af regionens Børne- og Autismecenter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget er tidligere orienteret om udfordringerne med lav belægning på Børnehusene, afdeling Stjernen, herunder at der er fundet en løsning i form af et tættere samarbejde med Odense Kommune, så afdeling Stjernen kan videreføres til gavn for borgere, der har behov for dette højt specialiserede tilbud.

  Der er således i december 2016 indgået en Drifts- og Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Odense Kommune for Børnehusene, afdeling Stjernen, der er en del af regionens Børne- og Autismecenter.

  Drifts- og Samarbejdsaftalen indebærer, at Odense Kommune forpligter sig til at betale for eventuelle tomme pladser på Stjernen. Derudover er der indgået aftaler om samarbejdet, der bl.a. indebærer, at regionen forpligter sig til at give indsigt i den økonomiske styring og løbende kapacitetstilpasning, ligesom der samarbejdes om tilbuddet på andre områder, for at sikre den fortsatte drift og faglige udvikling af tilbuddet. Det formelle driftsansvar er fortsat entydigt placeret hos regionen.

  Aftalen skal sikre den fremtidige drift og udvikling af tilbuddet til gavn for børn, unge og voksne med behov for hjælp indenfor det specialiserede socialområde. Aftalen har været forelagt til orientering i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune i december 2016 og forelægges hermed ligeledes Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/42541
  15. Center for Misbrug og Socialpsykiatri vandt det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Det regionale socialområdes rehabiliteringspris 2016 for årets bedste rehabiliterende historie blev uddelt den 5. december 2016, og førstepladsen gik til Center for Misbrug og Socialpsykiatri, afdeling Syrenparken i Børkop.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget er tidligere orienteret om projekt om ”de gode historier” og Region Syddanmarks rehabiliteringspris 2016, der er en del af arbejdet med socialområdets rehabiliteringsstrategi 2015-2017.

  Rehabiliteringspris 2016 blev uddelt den 5. december 2016 i forbindelse med en fælles temadag for de sociale centre med emnet ”sundhed og rehabilitering”. Der deltog omkring 190 ledere og medarbejdere på temadagen, hvor der også var mulighed for at deltage i en række workshops med faglige oplæg om betydningen af en række sundhedsforhold for den rehabiliterende indsats.  Rehabiliteringsprisen blev overrakt af udvalgsformand Thies Mathiasen. Kontaktforum for Handicap har deltaget i dommerkomitéen og var også repræsenteret på temadagen.

  Center for Misbrug og Socialpsykiatri, afdeling Syrenparken i Børkop vandt rehabiliteringsprisen for årets bedste rehabiliterende historie.

  19 forskellige gode historier var nomineret til rehabiliteringsprisen, der foruden æren også bestod af en præmie på 25.000 kroner til førstepladsen. De 25.000 kr. skal bruges på kompetenceudvikling og uddannelse på den vindende afdeling.  De nominerede til prisen er projekter/gode historier, hvor medarbejderne har været særligt gode til at samarbejde med borgere om rehabiliterende tiltag, der har gjort en forskel for borgeren. Tiltagene skal hjælpe borgeren til enten at fastholde nogle evner eller udvikle nogle nye evner.

  Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Syrenparken fik prisen for igennem en systematisk, faglig rehabiliterende indsats at have støttet en 39-årig mand med paranoid skizofreni til at kunne tage vare på sig selv og flytte fra botilbuddet og ind i sin egen lejlighed.

  Handicapcenter Nordøstfyn, afdeling Bognæs, der ligger i Bogense, fik andenpladsen for ved hjælp af hjælpemidlet Armon Arm at have givet en borger større selvbestemmelse og mulighed for selv at spise mange flere måltider.

  Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, CKV Odense, fik tredjepladsen for en meget vellykket indsats med en borger, der er ordblind, men med en systematisk indsats nu kan læse og skrive på et niveau, så han kan klare sig både i privatlivet og arbejdslivet og har fået en betydelig forhøjet livskvalitet.

  De tre vindende historier er meget forskellige eksempler på, hvordan den systematisk rehabiliterende tilgang giver gode resultater for borgere med helt forskellige typer af handicap og udfordringer.

  De gode historier om rehabiliterende indsatser og resultaterne heraf skal give inspiration på tværs af afdelinger og sociale centre i det fortsatte samarbejde med borgerne med afsæt i den rehabiliterende tilgang.

  Rehabiliteringsprisen er både en anerkendelse af dygtige medarbejderes arbejdsindsats og en inspiration til at fortsætte med at dele viden om gode ideer og faglige metoder, der fremmer rehabilitering. Vidensdeling på tværs af det regionale socialområde er således helt centralt. Det understøtter bl.a. det strategiske fokus på, at socialområdets fremadrettet udvikler sig til at være ét samlet socialområde, hvor viden og kompetencer er tilgængelige i hele organisationen.

  De 19 nominerede gode historier er samlet i et hæfte, der vedlægges som bilag. De gode historier formidles både internt og eksternt til samarbejdspartnere. Projekt de gode historier evalueres primo 2017, herunder med henblik på stillingtagen til eventuel videreførelse af rehabiliteringsprisen i 2017.

  Det videre arbejde med rehabiliteringsstrategien på socialområdet i 2017

  Primo 2017 evalueres på rehabiliteringsstrategiens fire succeskriterier, der omfatter følgende:

  • Den rehabiliterende tilgang ses tydeligt i de individuelle planer, der udarbejdes for borgerne
  • Kommunale samarbejdspartnere udtrykker tilfredshed med de rehabiliterende tiltag
  • Medarbejderne på socialområdet vurderer, at der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang
  • Den rehabiliterende tilgang har betydet et reduceret støttebehov for konkrete borgere.

  Den 26. januar 2017 holdes endvidere en fælles temadag for alle ledere på det regionale socialområde med temaet ”ledelse og rehabilitering”.

   

  På baggrund af evalueringen af succeskriterier og projekt de gode historier samt de fælles temadage fastlægges konkrete fælles initiativer i udmøntningen af rehabiliteringsstrategien i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/169
  16. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Mødekalender 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Mandag den 13. marts 2017, kl. 14.00-16.30, RCT Jylland, Haderslev

  Tirsdag den 25. april 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  Mandag den 15. maj 2017, kl. 14.00-16.30, Midgaardhus, Ribe

  Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  Tirsdag den 29. august 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 26. september 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/169
  17. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Administrationen orienterede om tilmelding til KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017 i Aalborg.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |