Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 26. januar 2017

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 26. januar 2017

Mødedato
26-01-2017 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på samarbejde med Slesvig-Holsten
  2. Møde i Interreg 5A-udvalget den 14. december 2016
  3. Siden sidst - gensidig orientering
  4. Omprioriteringsbidrag på budget 2018 for regional udvikling
  5. Orientering og idékatalog fra jUNG zuSAMMEN 2015 og 2016
  6. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på turismeområdet
  7. Kommende arrangementer
  8. Eventuelt
  9. Næste møde


  Sagsnr. 12/13465
  1. Status på samarbejde med Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Der var i december 2016 en debat om det dansk-tyske samarbejde. I den forbindelse og i forlængelse af vedtagelsen af den fornyede partnerskabsaftale og årsplanen 2017/2018 for samarbejdet mellem Delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark, har delstaten foreslået at give udvalget en status på samarbejdet set fra delstatens perspektiv.

  Stefan Seidler, kommitteret for samarbejdet med Danmark i ministeriet for justits, kultur og Europa i Slesvig-Holsten, deltager under punktet og holder et oplæg, hvorefter der vil være mulighed for en drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Til orientering.

  Det blev aftalt, at Region Syddanmark sammen med Slesvig-Holsten udarbejder et katalog eller lignende over grænseoverskridende styrkepositioner og succes-projekter.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/47909
  2. Møde i Interreg 5A-udvalget den 14. december 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg 5A-udvalget holdt møde den 14. december 2016, hvor en række administrative sager og 14 projektansøgninger blev behandlet. Der gives en status på Interreg-udvalgets møde samt på gennemførelsen af programmet Interreg 5A Deutschland-Danmark 2014-2020. Punktet indledes med oplæg ved sekretariatsleder Trine Spohr fra Interreg-sekretariatet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Interreg 5A-udvalgets møde den 14. december 2016 i Sorø blev 14 projektansøgninger og en række generelle sager vedrørende administrationen af programmet behandlet.

  Behandlingen af projektansøgningerne fordeler sig således:

  ·         12 ansøgninger fik tilsagn om støtte.

  ·         2 ansøgninger blev tilbagevist med mulighed for genfremsendelse.

  ·         Ingen projektansøgninger fik afslag.

  Projekterne fik samlet bevilget ca. 111,5 mio. kr. i støtte. Dermed er ca. 56% af programmets midler disponerede på nuværende tidspunkt. De godkendte projekter omfatter bl.a. projekter på uddannelsesområdet, vadehavsturisme, beredskab og velfærdsinnovation. En kort beskrivelse af de 12 godkendte projekter er vedlagt.

  Tre af de godkendte 12 projekter falder inden for Region Syddanmarks målsætning om at anvende programmet til store strategiske projekter inden for 10 udvalgte områder, som udvalget behandlede på mødet den 4. december 2014. Det drejer sig om projekterne Health-CAT og WIPP, der beskæftiger sig med velfærdsinnovation, samt projektet NAKUWA, der beskæftiger sig med vadehavsturisme.

  En række administrative sager blev ligeledes behandlet, herunder mulighederne for fortsat afbureaukratisering. Der blev i september afholdt et møde mellem Interreg-administrationen og administrative repræsentanter for Interreg-udvalgets formandskab om afbureaukratisering af programmet, hvilket mundede ud i en række anbefalinger til Interreg-udvalget. Interreg-udvalget vedtog på udvalgsmødet den 14. december disse tiltag, herunder indførelsen af væsentligt forkortede ansøgnings- og vurderingsskemaer.

  På mødet i udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28. januar 2016 blev det besluttet at tilføje det grænseoverskridende arbejdsmarked på listen over strategiske projekter, som Region Syddanmark ønsker realiseret i Interreg 5A-regi. Hidtil er kun et enkelt arbejdsmarkedsprojekt i den østlige del af programgeografien blevet godkendt. Interreg-administrationen gennemførte derfor en række tiltag i 2016 for at opdyrke projekter under denne prioritet, hvilket Interreg-administrationen forventer vil lede til en eller flere projektansøgninger i 2017. Region Syddanmark følger indsatsen på administrativt niveau. På Interreg-udvalgets møde den 14. december 2016 blev det ligeledes besluttet at iværksætte projektgenererende tiltag primo 2017 inden for prioritet 2.1 Bæredygtig udvikling – Ressourceanvendelse, hvor der ligeledes kun er godkendt et enkelt projekt.

  Punktet indledes med oplæg ved sekretariatsleder Trine Spohr fra Interreg-sekretariatet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/165
  3. Siden sidst - gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Udvalgsformanden orienterede om, at:

  ·         bestyrelsen for Region Sønderjylland-Schleswig den 2. december 2016 har tiltrådt og sendt kompromis vedr. ny strategi og aftaletekst til godkendelse hos partnerne. Alle parter, bl.a. regionsrådet den 23. januar 2017, har nu godkendt dokumenterne med undtagelse af Sønderborg og Aabenraa kommuner, hvor politisk behandling er planlagt i februar.

  ·         der den 22. november 2016 blev afholdt en workshop ”Bliv Innovativ med Sydtyskland”, hvor 35 danske deltagere fra klynger, regionale og kommunale erhvervsfremmeaktører, GTS’er og videregående uddannelsesinstitutioner deltog. Hovedbudskabet var, at der er mange muligheder for danske virksomheder og innovationsmiljøer i Tyskland.

  ·         byrådet i Stadt Flensburg den 8. december 2016 stemte for optimering af den eksisterende banegård i Flensborg og imod en ny dansk-tysk grænsebanegård ved Sporskifte/Weiche, men det blev fremhævet, at det fortsat er væsentligt at opnå hurtigere fjerntogsforbindelser mellem Odense-Aarhus og Hamburg, og man vil fortsat arbejde herfor.

  ·         Jens Andresen er valgt til formand for Grænseforeningen efter, at Mette Bock er blevet kulturminister.

  ·         sager vedr. mindretal i danske grænseområder (herunder Kontaktudvalget for Det tyske Mindretal i Sønderjylland og sekretariatsbetjeningen af Sydslesvigudvalget). ifm. ministerrokaden og ressortomlægningen er overført fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til Kulturministeriet.

  ·         Simone Lange tiltrådte den 15. januar 2017 posten som overborgmester i Flensborg. Der er aftalt møde mellem overborgmesteren og udvalget den 30. marts 2017.

  ·         formanden for Præsidiet for Markering af Genforeningen 2020 Thomas Andresen har inviteret til næste møde i præsidiet, som afholdes den 3. april 2017.

  Vibeke Syppli Enrum  og Kasten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/39532
  4. Omprioriteringsbidrag på budget 2018 for regional udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Af ”Aftale om regionernes økonomi for 2017” mellem regeringen og Danske Regioner fremgår, at de økonomiske rammer omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 pct. på regional udvikling, der vil have konsekvenser for det samlede aktivitetsniveau og mulighederne for at igangsætte nye aktiviteter.

  I budgetaftale 2017 for Region Syddanmark fremgår, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer samt Udvalget for dansk-tysk samarbejde skal udarbejde et fælles oplæg til en model, der dels kan håndtere en videreførelse af det statslige omprioriteringsbidrag i 2018 og dels understøtte en klar profil på den regionale udviklingsindsats, herunder arbejdet med Det Gode Liv-strategien, som sætter retningen for den syddanske udviklingsindsats.

  Oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budgetseminar 2017 forelægges udvalget til godkendelse. En endelig godkendelse forudsætter godkendelse i Udvalget for Regional Udvikling, Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af ”Aftale om regionernes økonomi for 2017” mellem regeringen og Danske Regioner fremgår, at de økonomiske rammer omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 pct. på regional udvikling.

  I budgetaftale 2017 for Region Syddanmark fremgår, at udvalget for regional udvikling, udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer samt udvalget for dansk-tysk samarbejde skal udarbejde et fælles oplæg til en model, der dels kan håndtere en videreførelse af det statslige omprioriteringsbidrag i 2018 og dels understøtte en klar profil på den regionale udviklingsindsats, herunder arbejdet med Det Gode Liv-strategien, som sætter retningen for den syddanske udviklingsindsats. Desuden indgår Region Syddanmarks pejlemærker som en del af fundamentet for regionens daglige arbejde med at udmønte strategien.

  Opfølgningen på strategien er konkretiseret i handlingsplaner inden for uddannelse, kultur, gennem den fælles regionale og kommunale aktionsplan inklusive de byregionale udviklingsaftaler med de syddanske kommuner og på erhverv (vækstforum). Desuden afhænger strategiens indsatsspor ”grønne muligheder” (klima- og miljøområdet) af den opfølgende indsats, der er beskrevet nærmere i de lovbestemte fagstrategier; klimastrategien (Agenda 21), strategi for indsatsen over for jordforurening samt i råstofplanen. Det betyder, at mange aktiviteter i strategien er forankret hos andre aktører, og at regionsrådets rolle skal samtænkes med mange aktører i det regionale udviklingsfelt. Forslaget til budgetmodel indebærer, at der udvikles en ny budgetramme, der kan give regionsrådet bedre muligheder for at tage politiske initiativer, der kan give regionen en klar profil, og som kan forstærke og forbedre dén syddanske indsats, der er aftalt i strategien.

  Modellen

  Modellen tager afsæt i en samlet, jævn reduktion på 2 pct. på tværs af alle bevillingsområder i regional udvikling, svarende til ca.10,8 mio. kr. Heraf anvendes 1 pct. af det samlede budget til at indløse besparelsen i omprioriteringsbidraget, som vil have mærkbare konsekvenser for det samlede aktivitetsniveau og begrænse mulighederne for at igangsætte nye aktiviteter i årets løb. Som led i en skarpere prioritering frigøres den resterende 1 pct. til en ny politisk prioritering af aktiviteter, der kan give regionsrådet en stærkere profil i den regionale udviklingsindsats og kan have form af en udviklingspakke eller vækstpakke. Modellen kan dermed ses som et instrument i en fortsat dynamisk tilpasning af regionsrådets indsats og rolle i den regionale udvikling.

  Processen

  På budgetseminaret i marts 2017 gennemføres en overordnet politisk prioritering inden for regional udviklings aktivitetsområder med afsæt i en 2 pct. reduktion af budgettet. Her afdækkes hvor regionsrådet ser stærke interesser og muligheder for at styrke indsatsen. 

  Til prioriteringen er der udarbejdet et oplæg, der indeholder en beskrivelse af modellen for håndtering af omprioriteringsbidraget (bilag 1), beskrivelser af de enkelte aktivitetsområder under Regional Udvikling (bilag 2) samt eksempler på indsatser fra Det Gode Liv-strategien (bilag 3). Aktivitetsområderne følger samme struktur som Det Gode Liv-strategien. Beskrivelserne gør det muligt at se hvert enkelt aktivitetsområde i sammenhæng med målsættet i Det Gode Liv-strategien og de tilhørende fagstrategier. 

  Regionsrådet peger herefter på, hvilke aktivitetsområder, der skal styrkes med midler fra den nye budgetramme. Ud fra regionsrådets prioritering på budgetseminaret udarbejder administrationen et samlet forslag til, hvordan de politiske prioriteringer konkret kan udmøntes i ny aktivitet eller styrkelse af eksisterende aktivitet. Forslaget vil derefter indgå i og kunne forhandles politisk i budgetforhandlingerne.

   Den overordnede proces er skitseret herunder:

  Tid

  Aktivitet

  Indhold

  26. januar 2017

  Møde i udvalget for dansk- tysk samarbejde

  Politisk godkendelse af materialet til budgetseminaret

  6. februar 2017

  Møde i udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

  20. februar 2017

  Møde i udvalget for Regional Udvikling

  Marts 2017

  Regionsrådets budgetseminar

  Regionsrådet gennemfører indikativ politisk prioritering af regional udviklings aktiviteter

  Juni 2017

  Økonomiforhandlinger med staten

  Efterår 2017

  Regionens budgetforhandlinger

  Administrationen har forud for forhandlingerne transfereret udmeldingerne fra budgetseminaret til et samlet forslag til en Vækstpakke el.lign. De politiske partier kan plukke i forslaget, tilføje egne nye forslag etc.

  Oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budgetseminar 2017 forelægges udvalget til godkendelse. En endelig godkendelse forudsætter godkendelse i Udvalget for dansk-tysk samarbejde, i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 6. februar og i Udvalget for Regional Udvikling den 20. februar. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budget 2018 for det regionale udviklingsområde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Udvalget godkendte oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budget 2018 for det regionale udviklingsområde.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/6811
  5. Orientering og idékatalog fra jUNG zuSAMMEN 2015 og 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten har støttet gennemførelse af projektet ”jUNG zuSAMMEN” i 2015 og 2016. Der orienteres om højskoleophold og ungdomsparlament i juli 2015 og august 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet jUNG zuSAMMEN blev første gang gennemført i forbindelse med markeringen af Slaget på Dybbøl i 2014. I december 2014 bevilgede regionsrådet 200.000 kr. til Grænseforeningen til gennemførelse af jUNG zuSAMMEN i 2015 og 2016. Delstaten Slesvig-Holsten har støttet projektet tilsvarende. Tilskuddet blev finansieret af resterende midler afsat til Dybbøl 2014.

  jUNG zuSAMMEN 2015 blev afviklet den 19. juli til 1. august 2015. 56 danske og tyske unge deltog i højskoleopholdet på hhv. Nordsee Akademie i Læk og Højskolen Østersøen i Aabenraa samt det afsluttende ungdomsparlament med deltagelse af politikere fra regionen og folketinget, som blev afholdt i landdagen i Kiel. Det overordnede tema for jUNG zuSAMMEN 2015 var innovation og iværksætteri i grænselandet. Deltagerne har i forbindelse med projektet udarbejdet et idékatalog til udvikling af grænseregionen, hvoraf udvalgte idéer blev præsenteret i forbindelse med ungdomsparlamentet. Der blev udviklet idéer under følgende emner, som er uddybet i den vedlagte ”Sammenfatning af idekataloger 2015 og 2016”:

  • Grønnere grænseland
  • Infrastruktur
  • Sport og kultur
  • Uddannelse
  • Sprog
  • Bryggerier
  • Flygtninge

  jUNG zuSAMMEN 2016 blev afviklet den 30. juli til 13. august 2016. Projektet meddelte i juni, at der trods et intenst rekrutteringsarbejde var risiko for, at der ikke ville kunne tiltrækkes 50 deltagere, sådan som det var betinget i bevillingen. Da deltagerantallet i 2015 havde været oppe på 56, godkendte administrationen, at kurset kunne godkendes uden det fulde antal på 50 deltagere. Kurset i 2016 blev gennemført med 36 danske og tyske unge. Dermed har i alt 92 danske og unge deltagere i de to sommerhøjskoleforløb.

  36 danske og tyske unge deltog i højskoleopholdet på hhv. Højskolen Østersøen i Aabenraa og på Nordsee Akademie i Leck, samt det afsluttende ungdomsparlament på Schackenborg Slot, hvor de unge fremlagde deres visioner for politikere fra regionen og folketinget. De overordnede temaer var Digitalisering og den 4. industrielle revolution, Regional identitet og det stærke brand, Klimaforandringens udfordringer og potentialer og Livskvalitet i en region under forandring. Der blev udviklet idéer under følgende emner, som er uddybet i den vedlagte ”Sammenfatning af idekataloger 2015 og 2016”:

  • Transport
  • Interaktionsspil – for mere sjov i hverdagen
  • Borderloop
  • Turist App
  • Fornyelse af vindmøller – Kunst og Adventure
  • Glykksregion.com
  • Teknologiregion

  Idékatalogerne for jUNG zuSAMMEN 2015 og 2016 er ligeledes vedlagt som bilag i deres helhed.

  Der er udarbejdet evaluering for såvel jUNG zuSAMMEN 2015 og 2016. Fra evalueringen af jUNG zuSAMMEN 2015 fremgår det, at deltagerne har vurderet kurset og ungdomsparlamentet meget positivt. Af konkrete resultater nævnes, at et forslag om en øl- og kulturguide for grænselandet efterfølgende modtog 20.000 kr. i støtte fra Grænseforeningen til at realisere projektet.

  Evaluering fra jUNG zuSAMMEN 2016 er ligeledes meget positiv fra deltagernes side. Dog har udfordringen været tilbagegangen i antallet af tilmeldinger til kurset. På den baggrund har Grænseforeningen valgt at sætte jUNG zuSAMMEN i bero i 2017 og overvejer justeringer omkring bl.a. tidspunkt og rekruttering. Som et konkret resultat af rækken af jUNG zuSAMMEN-kurser har en gruppe unge taget initiativ til at stifte ungdomsforeningen ”Grænseforeningen Ungdom”, der har som sit erklærede mål bl.a. at fremme samarbejdet henover den dansk-tyske grænse. Foreningen samarbejder med Grænseforeningen om at gennemføre jUNG zuSAMMEN i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/21023
  6. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på turismeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Turisme er identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition i den dansk-tyske grænseregion, og de første grænseoverskridende aktiviteter inden for turisme er igangsat med henblik på at skabe udvikling og vækst.

  Som oplæg til udvalgets drøftelse giver administrationen en status på igangsatte og kommende initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I den fornyede partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark og i den aktuelle årsplan 2017/2018 er der under indsatsområdet regional erhvervsudvikling fokus på de erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder turisme. Desuden besluttede Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014, at der bakkes op om, at der etableres fyrtårnsprojekter i regi af Interreg 5A inden for bl.a. turisme. Initiativet skal bidrage til vækst og beskæftigelse i grænseregionen.

  I november 2015 blev Interreg 5A-projektet REACT igangsat. Projektet skal udvikle den vestlige Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktive kystferier. Der tages udgangspunkt i en grænseoverskridende resort-tankegang, som via et innovativt samarbejde skal højne kvaliteten af tilbud til turister i hele området. Projektet har et samlet budget på 32 mio. kr. og ledes af Naturturisme I/S i Svendborg.

  Desuden er to nye Interreg 5A-projektansøgninger inden for turisme blevet godkendt til støtte af Interreg-udvalget på mødet den 14. december 2016. Det drejer sig om projektet NAKUWA, hvor der skal udvikles grænseoverskridende produkter og tilbud inden for natur- og kulturturisme med relation til UNESCO Verdensnaturarven Vadehavet. Projektet har et samlet budget på knap 12 mio. kr. og ledes af Sydvestjysk Udviklingsforum.

  I et andet projekt, UNDINE II, skal ferieoplevelser under vandoverfladen i den vestlige del af Østersøen udvikles og synliggøres for turister. Projektet har et samlet budget på 12 mio. kr. og har bl.a. Naturturisme I/S og Fjord & Bælt som projektpartnere. 

  Regionsrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget af 29. september 2014 1,5 mio. kr. til grænseoverskridende turismeudvikling.

  I den forbindelse er der bl.a. udarbejdet en rapport med kortlægning af relevante turismeaktører på begge sider af grænsen. Rapporten er udarbejdet af Rambøll, som vurderer, at der ligger et potentiale for samarbejde inden for 6 udvalgte temaer.

  Der er endvidere planlagt et pilotprojekt i Grænsetrekanten, som bl.a. skal resultere i en fælles turismestrategi og etablering af et samarbejdsorgan. Der har i mange år været et ønske om at etablere et sådant samarbejdsorgan for at styrke det gensidige kendskab samt understøtte koordinering og kontinuitet i den fælles indsats. En analyse af mulighederne for turismesamarbejde i Grænsetrekanten, gennemført i 2016, pegede også på vigtigheden af at have en fælles strategi og et samarbejdsforum.

  Fødevarer og gastronomi som oplevelsesprodukt er et andet væsentligt område for turismesamarbejdet på tværs af grænsen. En undersøgelse af mulighederne for at skabe et grænseoverskridende mad-terroir er ved at blive gennemført med finansiering fra Region Syddanmarks yderområdepulje. Hvis undersøgelsen falder positivt ud, vil de dansk-tyske partnere forberede en ansøgning til Interreg 5A.

  Region Syddanmarks administration har for nylig indledt en dialog med Industri- og Handelskammeret i Flensborg og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie, med henblik på at afklare de langsigtede muligheder for samarbejde inden for turisme. Der afholdes møde igen i foråret 2017, hvor en lidt bredere kreds inviteres.

  Der er således planlagt og igangsat initiativer både i det grænsenære samarbejde og i et geografisk bredere samarbejde med tilknytning til de etablerede partnerskaber for henholdsvis Vestkyst- og Østersøturisme.

  På udvalgsmødet giver administrationen en status på igangsatte og kommende initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Sagen blev udsat til et kommende udvalgsmøde.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  7. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  • Dansk-tysk kulturpolitisk topmøde tirsdag den 3. februar 2017.
  • Underskrivelse af årsplan 2017/2018 og fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark forventes at finde sted tirsdag den 7. marts 2017.
  • Møde mellem Udvalget for dansk-tysk samarbejde og overborgmester i Flensborg Simone Lange samt besøg hos Sydslesvigsk Forening i forbindelse med udvalgsmødet den 30. marts 2017.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Formanden orienterede om følgende kommende arrangementer:

  §   Dansk-Tysk kulturpolitisk topmøde den 3. februar 2017, hvor dennye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig, som regionsrådet godkendte den 23. januar 2017, skal underskrives. Formanden deltager sammen med formanden for udvalget for regional udvikling Bo Libergren, der underskriver kulturaftalen på vegne af Region Syddanmark.

   

  §   Underskrivelse af årsplan 2017/2018 og fornyet partnerskabsaftale for samarbejdet med Slesvig-Holsten forventes at finde sted den 21. marts 2017. Regionsrådsformanden og udvalgsformanden underskriver på Region Syddanmarks vegne.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Jens Møller oplyste, at der afholdes Sankelmark-march den 6. februar 2017.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen  deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 30. marts 2017 kl. 14.00 – ca. 16.30 på Flensborghus.

  Forud for udvalgsmødet er der aftalt:

  Kl. 11.30 -12.30            Møde med overborgmester Simone Lange på Flensborg Rådhus.

  Kl. 13.00 - 14.00           Frokostmøde med SSF på Flensborghus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Forud for udvalgsmødet er der aftalt:

  Kl. 11.30 -12.30       Møde med overborgmester Simone Lange på Flensborg Rådhus.

  Kl. 13.00 - 14.00      Frokostmøde med SSF på Flensborghus.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 30-01-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |