Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 02. februar 2017

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 02. februar 2017

Mødedato
02-02-2017 kl. 13:00 - 15:50

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • John Arne Sørensen

 • Afbud
 • Kit Winther
 • Hanne Grønborg
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  2. Orientering om status for Praksisplan for almen praksis
  3. Aktuel status på lægedækningen til Patientinddragelsesudvalget pr. januar 2017
  4. Drøftelse af patient- og pårørendeinddragelse i sundhedsaftalen 2019-2022
  5. Patientpanel, der kårer "Årets borgerinddragende initiativ"
  6. Proces i forbindelse med høringssvar
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/583
  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Drøftedes, bl.a. sundhedsprofilens spørgeskemaundersøgelse.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/48115
  2. Orientering om status for Praksisplan for almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om status på praksisplan for almen praksis, herunder sammenbruddet i forhandlinger med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi, samt orientering om forhandlingerne om ny overenskomst for almen praksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Status på praksisplan for almen praksis
  Patientinddragelsesudvalget blev på møde i september 2016 orienteret om de daværende forhandlinger med PLO Syddanmark om indgåelse af decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi, som et led i implementeringen af praksisplan for almen praksis 2015-2018.

  Det lykkedes desværre ikke at opnå enighed mellem PLO Syddanmark, de syddanske kommuner og Region Syddanmark om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi. Parterne var langt hen ad vejen enige om indholdet i aftalerne, men der kunne ikke opnås enighed om lægernes honorering for ydelserne.

  Det samme billede tegnede sig i de øvrige regioner, og i november 2016 måtte man konstatere at forhandlingerne om decentralisering reelt var brudt sammen i alle regioner.

  Indgåelsen af decentrale aftaler om sygebesøg og samtaleterapi var afgørende for udmøntning af de midler, der var afsat fra regional og kommunal side til implementering af øvrige udgiftsbærende initiativer i praksisplanen.

  Sammenbruddet i decentraliseringsforhandlingerne betyder derfor, at arbejdet med den videre implementering af praksisplanen er sat i stå for så vidt angår udgiftsbærende initiativer. Parterne arbejder videre med de øvrige initiativer i praksisplanen.

  Overenskomstforhandlinger for almen praksis
  I november 2016 blev forhandlingerne mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om ny overenskomst for almen praksis sat i gang.

  Begge parter har offentliggjort udspil til forhandlingerne og der er enighed om, at der er behov for at se på takststrukturen i almen praksis, samt behov for at forbedre rammerne for at sikre læger til almen praksis – f.eks. gennem bedre muligheder for ansatte læger i praksis. Yderligere har begge parter fokus på at styrke borgernes nære sundhedstilbud, f.eks. gennem øget ansvar for kronikeromsorg i almen praksis.

  Udspillene fra de to organisationer kan ses her: http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/P_L_O/Overenskomster/OK17

  Forhandlingerne om ny overenskomst for almen praksis løber frem til marts 2017, hvor en ny overenskomst skal fremlægges. Den nye overenskomst vil herpå træde i kraft pr. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Afdelingschef Frank I. Jensen orienterede om status på praksisplanen, herunder at det ikke lykkedes at opnå enighed i forhandlingerne med Praktiserende Lægers Organisation om decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi.

  Endvidere orienteredes om status for kommende overenskomstforhandlinger med praktiserende læger.

  Drøftedes, herunder bl.a. at der er brug for samarbejde og mulighed for udvikling af samarbejdet med de praktiserende læger, fokus på de lægefaglige kompetencer, fokusere på patienter med flere diagnoser, udnyttelse af potentiale i sundhedshuse m.v.

  Patientinddragelsesudvalget holdes løbende orienteret om status på området.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/2536
  3. Aktuel status på lægedækningen til Patientinddragelsesudvalget pr. januar 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Generelt om lægedækningssituationen
  Generelt set, har lægedækningssituationen i regionen været mere eller mindre konstant den seneste tid, forstået sådan, at det er de samme områder, der påkalder sig mest opmærksomhed, og som er mest dækningstruede både på kort og langt sigt.

  Rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg er nu kommet, hvorfor der redegøres kort for indholdet i denne.

  Der gives ligeledes en status på de områder, der defineres som værende aktuelt dækningstruede, eller hvor der i årets start er gjort tiltage for at imødese en kritisk situation. Endelig redegøres der også for rekrutteringsindsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg
  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med andre lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen. Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På denne baggrund nedsatte den daværende regering i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet og konkrete forhold som bl.a. lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet m.v. På baggrund af dette skal udvalget fremkomme med en række forslag til initiativer, som kan understøtte en bedre fordeling af lægeressourcerne.

  Den længe ventede rapport fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag til sikring af den fremtidige lægedækning, særligt på almenlægeområdet. Anbefalingerne, der vedrører almen praksis, omfatter:

  -       Læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse (herunder i lægedækningstruede områder)

  -       Øget dimensionering af videreuddannelsen i almen medicin.

  -       Udvidede muligheder for, at regionerne kan drive almen medicinske klinikker (forslag fra Danske Regioner).

  -       Mere fleksible organisationsformer i almen praksis.

  -       Andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis.

  -       Rammedelegation til kommunale sygeplejersker.

  -       Honoreringen differentieres efter patienttyngde.

  -       Udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis.

  -       Fleksible åbne- og lukkegrænser for patienttal.

  -       Ændrede vilkår for lægevagten med henblik på at rekruttere alment praktiserende læger.

  Anbefalingerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til sikring af lægedækningen i Region Syddanmark. Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at når forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg foreligger, bør disse danne grundlag for kommende tiltag for at afhjælpe lægedækningsproblemer i Region Syddanmark. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik op formulering af konkrete, opfølgende initiativer.

  Link til rapporten: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx.

  Status på rekrutteringsindsatsen
  Rekrutteringsteamet arbejder pt. med:

  • Revidering/opdatering af den vedtagne handlingsplan.
  • Oprettelse af forskellige kurser og events (f.eks. praksiskøbskursus og praksismesse).
  • Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi – herunder markedsføringsindsatser via de sociale medier.
  • Opdatering af hjemmeside og infomateriale.

  Der planlægges at ansætte yderligere to lægelige rekrutteringskonsulenter (én, som har særligt fokus på udarbejdelse af nye rekrutteringsmodeller og en, som har fokus på at skabe netværk for læger under uddannelse inden for almen medicin i Region Syd).

  I forhold til rekrutteringsprojektet med udenlandske læger, er der pt. 5 udenlandske læger ansat i omskolingsforløb, hvoraf de to er færdige ultimo april 2017 og de sidste tre er færdige ultimo oktober 2017. Alle læger har planer om at arbejde nedsætte sig i regionen på et tidspunkt.

  Ærø
  Falck åbnede pr. 1. december 2016 udbudsklinik i Ærøskøbing (Falck Lægehuse – Ærøskøbing) i de lokaler og den kapacitet, der har været drevet som midlertidigt lægetilbud fra 1. februar 2016. Der er fortsat ca. 400 patienter tilmeldt klinikken. Der er tilknyttet vagtforpligtelse til driften af praksis, således at den samlede vagt på Ærø pt. er dækket.

  Praksisafdelingen har dog modtaget foreløbigt ophørsvarsel fra en ældre læge på øen. Patienterne tilmeldt praksis vil kunne fordeles til de øvrige læger på øen, herunder Falck Lægehuse – Ærøskøbing, men såfremt lægens ydernummer ikke overtages af en anden læge, vil det betyde at der skal findes en løsning på bemanding i øens lægevagt.

  Praksisafdelingen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for fremtidig lægedækning i såvel dag- som vagttid.

  Langeland
  Den læge, der har været ansat i Regionens midlertidigt drevne praksis på Langeland, har opsagt sin stilling per 1. februar 2017, og ønsker ikke længere at købe sig ind praksis. Regionen er derfor i fuld gang med at forsøge at rekruttere - eventuelt udenlandske - læger, der kunne være interesseret i at overtage praksis.

  En næsten-uddannet læge har annonceret at han er interesseret i ydernummeret, men han er først færdiguddannet ultimo 2017. En anden læge fra Nordsjælland har udtrykt interesse i praksis, men er dog i gang med at sælge sin egen praksis, og ønsker derfor ikke at skrive under på en salgsaftale med Regionen endnu. Regionen er dog håbefuld, at en af disse to kandidater vil købe ydernummeret.

  Samtidig er Regionen i forhandlinger med de to læger der dagligt administrerer vores praksis, og som vi har indgået kontrakt med fra 1. november 2016. Det skal forhandles, hvorvidt aftalen skal fortsætte, og hvis den skal, om vilkårene skal laves om. Regionen forsøger med disse tiltag at undgå at skulle ud i en udbudsrunde, da vi mener det bedste for lægedækningens stabilitet, ville være at en almen mediciner købte sig ind i praksis på længere sigt.

  Aabenraa
  Regionen har modtaget foreløbigt ophørsvarsel fra en ældre, praktiserende læge, Aabenraa, som har meddelt ophør pr. 1. maj 2017.

  Lægen har tilkendegivet, at han forventer at kunne sælge sin praksis i løbet af foråret 2017, hvorfor regionen ikke aktuelt har foretaget sig bestræbelser på at afsætte ydernummeret.

  Den 1. februar 2017 skal lægen indgive endeligt ophørsvarsel, og såfremt praksis ikke er solgt inden, overgår ydernummeret til Regionen, som vil iværksætte salgs- og udbudsproces, således at lægedækningen er sikret pr. 1. maj 2017. Lægen kan således kun råde over ydernummeret indtil 1. februar 2017, med mindre han tilbagekalder sit ophørsvarsel. 

  Assens
  Lægerne på Odensevej har givet afkald på kapaciteten efter en ophørende kollega pr. 1. april 2017. Lægerne ønsker ikke at overtage kapaciteten, og giver derfor afkald på denne pr. 1. april 2017. Dog overtager lægerne alle tilmeldte patienter i praksis.

  Regionen har derfor udbudt en ledig kapacitet uden patienter til områdets læger. Der er indkommet 2 ansøgninger, og beslutningen om, hvem kapaciteten skal tildeles, vil blive truffet på næste møde i Samarbejdsudvalget om almen praksis.

  I Assens Kommune er der 9 praksis, hvoraf de 7 har åben for tilgang. På kommuneplan er der i gennemsnit 1.382 patienter pr. kapacitet, og således er der ikke lægedækningsproblemer i Assens.

  Esbjerg
  Der har været gennemført en udbudsproces vedrørende Regionsklinikken i Esbjerg V, som Falck Lægehuse A/S overtog driften af pr. 1. januar 2017. Falck Lægehuse A/S skal drive klinikken i en 4-årig periode.

  Der er pt. godt 5.300 patienter til Falck-klinikken, som kan rumme indtil 7.200 patienter.

  En læge fra centrum er i december 2016 flyttet til samme adresse, som Falck-klinikken drives fra, og har i den forbindelse åbnet for tilgang af ca. 800 patienter. Desuden har Lægerne på Fanø åben for tilgang.

  Således er der pt. 3 praksis i Esbjerg, som har åben for tilgang.

  Der arbejdes fortsat med at rekruttere læger, som kan flytte ind i det nye Sundhedshus, som forventer at åbne i Esbjerg i sidste halvår af 2017. Aktuelt er der ikke indgået aftaler herom, men bestræbelserne fortsættes.

  Lægedækningssituationen i Esbjerg må imidlertid fortsat siges at være kritisk, også den kommende tid. Dette ikke mindst set i forhold til aldersstrukturen på de nuværende læger i praksis.

  Ribe
  Lægerne i Tvedgade har sagt farvel til en ældre kollega, som ophørte i praksis pr. 31. december 2016. Der er indgået aftale med praksis om, at de tilbageværende læger passer patienterne, indtil der kommer en ung læge, som vil overtage ydernummeret. Dette forventes at ske i sensommeren 2017. Denne læge er i forvejen tilknyttet praksis som fase 3 læge, og således forventes det at ydernummeret i realiteten drives videre.

  En anden læge, som driver solopraksis i Ribe, har meddelt endeligt ophør pr. 1. april 2017, og det er aftalt, at Regionen køber ydernummeret for en pris svarende til 200 kr. pr. patient. Aktuelt er der ca. 1.400 tilmeldte patienter.

  Ydernummeret vil blive sat til salg i februar måned, med vilkår om, at køberen skal nedsætte sig i det sundhedshus, som stod færdigt i december 2016. Sundhedshuset rummer alle væsentlige funktioner inden for det nære sundhedsvæsen, såsom vagtlæge, jordemoder, den kommunale genoptræning/træning, familierådgivning, tandklinik, hjemmevejledning, aktivitetshus og værested for flygtninge samt psykologer og en række øvrige private aktører.

  Det vurderes i den forbindelse attraktivt, såfremt 3 læger på sigt kan virke fra sundhedshuset og dermed sikre, at alment praktiserende læger er stærkt repræsenteret i huset. To yngre læger har allerede vist interesse for at arbejde i Sundhedshuset, og dermed skulle den fremtidige lægedækning i Ribe være sikret.

  Fredericia
  Fredericia tegner til at kunne blive ramt af lægemangel inden for en kortere tidshorisont. Byen står overfor et stort generationsskifte, idet der er en del ældre læger i området, som gennem længere tid har forsøgt at sælge praksis, uden at dette har medført ret mange praksishandler.

  Praksisafdelingen indleder derfor nu bestræbelser på at sikre, at der ikke opstår en kritisk situation. Konkret vil der blive arbejdet på rekruttering til området m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Afdelingschef Frank I. Jensen orienterede om rapport fra regeringens lægedækningsudvalg. 

  Endvidere orienteredes om den aktuelle situation for almene praktiserende læger i Region Syddanmark. Bl.a. udfordringer i forhold til Ærø, Langeland og Esbjerg.

  Drøftedes, herunder bl.a. forhold omkring private leverandører, overvejelser omkring satellit-praksis, overvejelser om særlige forhold i Odense m.v.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Til orientering. Sagen drøftes på det efterfølgende møde i Sundhedsbrugerrådet.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/42286
  4. Drøftelse af patient- og pårørendeinddragelse i sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det indledende arbejde med udformning af den kommende sundhedsaftale for perioden 2019-2022 sættes i gang i løbet af foråret 2017. Tidsplanen tænkes overordnet set at være (tids- og procesplan godkendes først endeligt af Sundhedskoordinationsudvalget 28. februar 2017):

  1. halvår 2017: Politiske drøftelser af vision og sundhedspolitiske udfordringer.

  2. halvår 2017: Administrativt arbejde med bl.a. opfølgning af de politiske drøftelser.

  Ved udgangen af 2017 er det forventningen, at der er udpeget en række sundhedspolitiske udfordringer, som skal danne grundlag for den kommende sundhedsaftale, og der udarbejdes et første udkast til sundhedsaftalen.

  1. halvår 2018: Det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg tiltræder, og der planlægges                     lokale politiske møder med udgangspunkt i overleveringen fra det                              fratrådte Sundhedskoordinationsudvalg. På baggrund af dette udarbejdes              andet udkast af sundhedsaftalen.

  2. halvår 2018: Høring og udformning af endelig sundhedsaftale.

  Patientinddragelsesudvalget forventes inddraget i den politiske proces flere gange undervejs i form af fællesmøder med Sundhedskoordinationsudvalget, samt ved de planlagte politiske konferencer.

  Der ønskes en generel drøftelse som inspiration til den videre planlægning, for så vidt angår patient- og pårørendeinddragelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Afdelingschef Birthe Navntoft orienterede om det indledende arbejde i forhold til udarbejdelse af den kommende sundhedsaftale, herunder bl.a. muligheder for inddragelse af patient- og pårørendeperspektiver.

  Drøftedes, herunder bl.a. vigtigheden af løbende dialog i processen med bl.a. organisationerne, opmærksomhed på at der ikke bliver tale om ”pseudo”-inddragelse, vigtigt at blive hørt og få lov til at sætte aftryk, patientinddragelse sker i højere grad nu end tidligere f.eks. i forhold til forløbsprogrammer inden for diabetes, vigtigheden af at pårørende også inddrages som eksperter på lige fod med læger i forhold til behandlinger m.v., øget opmærksomhed på hvordan patienter og pårørende også bliver en del af driften.

  Patientinddragelsesudvalget holdes løbende orienteret om status på området.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  5. Patientpanel, der kårer "Årets borgerinddragende initiativ"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner uddeler for andet år i træk prisen for ”Årets borgerinddragende initiativ”. Alle regionale sygehusafdelinger – somatiske såvel som psykiatriske – kan indstilles til at vinde prisen. Prisen går i år til et initiativ, der fremmer inddragelsen af børn, unge og familier. I denne forbindelse afgrænses familier til børne- og ungefamilier.

  Der skal samles et panel af patienter til at kåre vinderen. Panelet består af ti medlemmer fra de regionale patientinddragelsesudvalg, det vil sige hvert udvalg skal udpege to deltagere til panelet.

  Panelet får tilsendt link og materiale den 7. marts, og deadline for pointgivning er 14. marts 2017.

  Mail fra Danske Regioner samt invitation vedlægges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Patientinddragelsesudvalget udpeger 2 deltagere til panelet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Drøftedes, formand for Patientinddragelsesudvalget Peter Skov Jørgensen involverer alle udvalgets medlemmer med henblik på afklaring af deltagere til panelet. Formanden udpeger på det grundlag 2 deltagere.

  Formanden giver senest den 10. februar 2017 sekretariatet besked (sundhed@rsyd.dk) angående udpegede medlemmer. Sekretariat sørger for endelig tilbagemelding til Danske Regioner, senest den 10. februar 2017.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/583
  6. Proces i forbindelse med høringssvar
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget ønsker på indeværende møde en drøftelse og evt. præcisering af den interne proces i udvalget i forbindelse med udarbejdelse af høringssvar, jf. drøftelser på mødet den 6. december 2016.

  Patientinddragelsesudvalget har tidligere anvendt følgende model for udarbejdelse af høringssvar:

  1.    Medlemmer fremsender input til høringssvar til formanden med henblik på koordinering af et samlet svar (f.eks. 14 dage før høringsfristen).

  2.    Formanden udarbejder et udkast til samlet høringssvar og fremsender dette til medlemmerne med henblik på bemærkninger/rettelser (f.eks. 7 dage før høringsfristen).

  3.    Formanden tilretter og fremsender endeligt høringssvar (inden høringsfristens udløb).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Patientudvalget ønsker fremadrettet at følge den i sagsfremstillingen beskrevne praksis i forhold til afgivelse af høringssvar, dog således at formanden i forbindelse med pkt. 2 tydeliggør dato/deadline for, hvornår medlemmerne giver bemærkninger.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget godkendte på møde den 6. september 2016 mødeplan for 2017.

  Møderne søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  Kl. 13.00-14.00: Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets møde.

  Kl. 16.00-17.00: Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat dagsorden.

  Møder 2017:

  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Til orientering.

  Patientinddragelsesudvalget har følgende ønsker til dagsorden til kommende møder i Patientinddragelsesudvalg og Sundhedsbrugerråd:

  -       Henvendelse fra Kit Winther vedr. almene psykiatriske sengepladser i Middelfart m.v., jf. pkt. 8

  -       Status for Praksisplan for almen praksis, jf. pkt. 2

  -       Orientering om status på overenskomstforhandlingerne med PLO, jf. pkt. 2

  -       Status på sundhedsaftalen, herunder patient- og pårørendeinddragelse, jf. pkt. 4

  -       Akutteams i kommunerne – kvalitetsstandarder

  -       Tilgængelighed til praktiserende læger – både i forhold til fysiske adgangsforhold og service, f.eks. telefonservice m.v.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Henvendelse fra Kit Winther vedr. almene psykiatriske sengepladser i Middelfart m.v., jf. seneste møde i Patientinddragelsesudvalget og Sundhedsbrugerrådet:

  -       Status for proces, herunder sag til dagsordenen blev drøftet. Sagen kommer på dagsordenen til et kommende møde, når endelig tilbagemelding til Kit Winther foreligger.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 06-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap