Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedsbrugerrådetpilSundhedsbrugerrådet - Referat - 02. februar 2017

Sundhedsbrugerrådet - Referat - 02. februar 2017

Mødedato
02-02-2017 kl. 14:00 - 15:20

Mødested
Mødelokale 4

Deltagere
 • Pia Tørving, A
 • Peter Christensen, A
 • Hans Winther, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Thyge Nielsen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Henning Ravn, V
 • Louise Linde
 • John Arne Sørensen
 • Hans Biering
 • Flemming Bay-Jensen
 • Inga Bredgaard
 • Inger Kielstrup
 • Klaus Bodo Paul Jensen
 • Rita Bruun
 • Merete Helgens
 • Kit Winther
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Annelise Sattrup

 • Afbud
 • Hans Winther, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Henning Ravn, V
 • Louise Linde
 • Inga Bredgaard
 • Inger Kielstrup
 • Rita Bruun
 • Kit Winther
 • Hanne Grønborg
 • Annelise Sattrup

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  2. Orientering om kommende sundhedsprofilundersøgelse
  3. Aktuel status på lægedækningen til Sundhedsbrugerrådet pr. januar 2017
  4. Status på ambulancetjenesten
  5. Den fremtidige betjening af FAM Kolding med psykiatriske speciallæger
  6. Projekt "ViBIS tænketank"
  7. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  8. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  9. Mødeplan
  10. Gensidig orientering
  11. Eventuelt
  12. Orientering om Sygehus Sønderjylland


  Sagsnr. 17/581
  1. Godkendelse/bemærkninger til dagsordenen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Godkendt.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51301
  2. Orientering om kommende sundhedsprofilundersøgelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet indgik i 2009 en aftale om at organisere og finansiere sammenlignelige sundhedsprofilundersøgelser for alle regioner og kommuner i Danmark. Målgruppen er et bredt udsnit (tilfældig stikprøve) af den voksne befolkning på 16 år eller derover.

  Sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?” gentages for tredje gang i 2017 (første gang var i 2010 og anden gang i 2013). Ca. 57.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Syddanmark vil omkring den 3. februar modtage et spørgeskema i deres digitale postkasse eller pr. brev, såfremt de ikke har en digital postkasse.

  Spørgeskemaet består af 52 nationalt vedtagne spørgsmål og 36 regionsspecifikke spørgsmål. Af de 36 regionsspecifikke spørgsmål er 14 nye, hvor bl.a. yderligere fokus på mental sundhed, medicinforbrug, e-cigaretter, brugen af sociale medier og alternativ behandling er prioriteret. En arbejdsgruppe med både regionale og kommunale repræsentanter har deltaget i arbejdet med at revidere spørgsmål fra sidste sundhedsprofilrunde og finde nye temaer og spørgsmål.

  Med resultaterne fra Sundhedsprofilerne i 2010 og 2013, og nu også i 2017, opnås flere sammenlignelige data om danskernes sundhedstilstand. Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab til prioritering af indsatser på såvel nationalt som regionalt og kommunalt niveau. De endelige resultater af undersøgelsen offentliggøres i starten af 2018.

  På mødet vil projektleder Susanne Vangsgaard præsentere temaer i spørgeskemaet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Projektleder Susanne Vangsgaard orienterede om sundhedsprofilundersøgelsen, herunder om underliggende temaer i undersøgelsen f.eks. alternativ behandling, sociale medier m.v.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2536
  3. Aktuel status på lægedækningen til Sundhedsbrugerrådet pr. januar 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Generelt om lægedækningssituationen
  Generelt set, har lægedækningssituationen i regionen været mere eller mindre konstant den seneste tid, forstået sådan, at det er de samme områder, der påkalder sig mest opmærksomhed, og som er mest dækningstruede både på kort og langt sigt.

  Rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg er nu kommet, hvorfor der redegøres kort for indholdet i denne.

  Der gives ligeledes en status på de områder, der defineres som værende aktuelt dækningstruede, eller hvor der i årets start er gjort tiltage for at imødese en kritisk situation. Endelig redegøres der også for rekrutteringsindsatsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg
  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med andre lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen. Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På denne baggrund nedsatte den daværende regering i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet og konkrete forhold som bl.a. lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet m.v. På baggrund af dette skal udvalget fremkomme med en række forslag til initiativer, som kan understøtte en bedre fordeling af lægeressourcerne.

  Den længe ventede rapport fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag til sikring af den fremtidige lægedækning, særligt på almenlægeområdet. Anbefalingerne, der vedrører almen praksis, omfatter:

  -       Læger skal møde almen praksis flere gange under uddannelse og videreuddannelse (herunder i lægedækningstruede områder)

  -       Øget dimensionering af videreuddannelsen i almen medicin.

  -       Udvidede muligheder for, at regionerne kan drive almen medicinske klinikker (forslag fra Danske Regioner).

  -       Mere fleksible organisationsformer i almen praksis.

  -       Andre faggrupper inddrages i opgaveløsningen i almen praksis.

  -       Rammedelegation til kommunale sygeplejersker.

  -       Honoreringen differentieres efter patienttyngde.

  -       Udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis.

  -       Fleksible åbne- og lukkegrænser for patienttal.

  -       Ændrede vilkår for lægevagten med henblik på at rekruttere alment praktiserende læger.

  Anbefalingerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til sikring af lægedækningen i Region Syddanmark. Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at når forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg foreligger, bør disse danne grundlag for kommende tiltag for at afhjælpe lægedækningsproblemer i Region Syddanmark. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik op formulering af konkrete, opfølgende initiativer.

  Link til rapporten: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx.

  Status på rekrutteringsindsatsen
  Rekrutteringsteamet arbejder pt. med:

  • Revidering/opdatering af den vedtagne handlingsplan.
  • Oprettelse af forskellige kurser og events (f.eks. praksiskøbskursus og praksismesse).
  • Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi – herunder markedsføringsindsatser via de sociale medier.
  • Opdatering af hjemmeside og infomateriale.

  Der planlægges at ansætte yderligere to lægelige rekrutteringskonsulenter (én, som har særligt fokus på udarbejdelse af nye rekrutteringsmodeller og en, som har fokus på at skabe netværk for læger under uddannelse inden for almen medicin i Region Syd).

  I forhold til rekrutteringsprojektet med udenlandske læger, er der pt. 5 udenlandske læger ansat i omskolingsforløb, hvoraf de to er færdige ultimo april 2017 og de sidste tre er færdige ultimo oktober 2017. Alle læger har planer om at arbejde nedsætte sig i regionen på et tidspunkt.

  Ærø
  Falck åbnede pr. 1. december 2016 udbudsklinik i Ærøskøbing (Falck Lægehuse – Ærøskøbing) i de lokaler og den kapacitet, der har været drevet som midlertidigt lægetilbud fra 1. februar 2016. Der er fortsat ca. 400 patienter tilmeldt klinikken. Der er tilknyttet vagtforpligtelse til driften af praksis, således at den samlede vagt på Ærø pt. er dækket.

  Praksisafdelingen har dog modtaget foreløbigt ophørsvarsel fra en ældre læge på øen. Patienterne tilmeldt praksis vil kunne fordeles til de øvrige læger på øen, herunder Falck Lægehuse – Ærøskøbing, men såfremt lægens ydernummer ikke overtages af en anden læge, vil det betyde at der skal findes en løsning på bemanding i øens lægevagt.

  Praksisafdelingen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for fremtidig lægedækning i såvel dag- som vagttid.

  Langeland
  Den læge, der har været ansat i Regionens midlertidigt drevne praksis på Langeland, har opsagt sin stilling per 1. februar 2017, og ønsker ikke længere at købe sig ind praksis. Regionen er derfor i fuld gang med at forsøge at rekruttere - eventuelt udenlandske - læger, der kunne være interesseret i at overtage praksis.

  En næsten-uddannet læge har annonceret at han er interesseret i ydernummeret, men han er først færdiguddannet ultimo 2017. En anden læge fra Nordsjælland har udtrykt interesse i praksis, men er dog i gang med at sælge sin egen praksis, og ønsker derfor ikke at skrive under på en salgsaftale med Regionen endnu. Regionen er dog håbefuld, at en af disse to kandidater vil købe ydernummeret.

  Samtidig er Regionen i forhandlinger med de to læger der dagligt administrerer vores praksis, og som vi har indgået kontrakt med fra 1. november 2016. Det skal forhandles, hvorvidt aftalen skal fortsætte, og hvis den skal, om vilkårene skal laves om. Regionen forsøger med disse tiltag at undgå at skulle ud i en udbudsrunde, da vi mener det bedste for lægedækningens stabilitet, ville være at en almen mediciner købte sig ind i praksis på længere sigt.

   

  Aabenraa
  Regionen har modtaget foreløbigt ophørsvarsel fra en ældre, praktiserende læge, Aabenraa, som har meddelt ophør pr. 1. maj 2017.

  Lægen har tilkendegivet, at han forventer at kunne sælge sin praksis i løbet af foråret 2017, hvorfor regionen ikke aktuelt har foretaget sig bestræbelser på at afsætte ydernummeret.

  Den 1. februar 2017 skal lægen indgive endeligt ophørsvarsel, og såfremt praksis ikke er solgt inden, overgår ydernummeret til Regionen, som vil iværksætte salgs- og udbudsproces, således at lægedækningen er sikret pr. 1. maj 2017. Lægen kan således kun råde over ydernummeret indtil 1. februar 2017, med mindre han tilbagekalder sit ophørsvarsel. 

  Assens
  Lægerne på Odensevej har givet afkald på kapaciteten efter en ophørende kollega pr. 1. april 2017. Lægerne ønsker ikke at overtage kapaciteten, og giver derfor afkald på denne pr. 1. april 2017. Dog overtager lægerne alle tilmeldte patienter i praksis.

  Regionen har derfor udbudt en ledig kapacitet uden patienter til områdets læger. Der er indkommet 2 ansøgninger, og beslutningen om, hvem kapaciteten skal tildeles, vil blive truffet på næste møde i Samarbejdsudvalget om almen praksis.

  I Assens Kommune er der 9 praksis, hvoraf de 7 har åben for tilgang. På kommuneplan er der i gennemsnit 1.382 patienter pr. kapacitet, og således er der ikke lægedækningsproblemer i Assens.

  Esbjerg
  Der har været gennemført en udbudsproces vedrørende Regionsklinikken i Esbjerg V, som Falck Lægehuse A/S overtog driften af pr. 1. januar 2017. Falck Lægehuse A/S skal drive klinikken i en 4-årig periode.

  Der er pt. godt 5.300 patienter til Falck-klinikken, som kan rumme indtil 7.200 patienter.

  En læge fra centrum er i december 2016 flyttet til samme adresse, som Falck-klinikken drives fra, og har i den forbindelse åbnet for tilgang af ca. 800 patienter. Desuden har Lægerne på Fanø åben for tilgang.

  Således er der pt. 3 praksis i Esbjerg, som har åben for tilgang.

  Der arbejdes fortsat med at rekruttere læger, som kan flytte ind i det nye Sundhedshus, som forventer at åbne i Esbjerg i sidste halvår af 2017. Aktuelt er der ikke indgået aftaler herom, men bestræbelserne fortsættes.

  Lægedækningssituationen i Esbjerg må imidlertid fortsat siges at være kritisk, også den kommende tid. Dette ikke mindst set i forhold til aldersstrukturen på de nuværende læger i praksis.

  Ribe
  Lægerne i Tvedgade har sagt farvel til en ældre kollega, som ophørte i praksis pr. 31. december 2016. Der er indgået aftale med praksis om, at de tilbageværende læger passer patienterne, indtil der kommer en ung læge, som vil overtage ydernummeret. Dette forventes at ske i sensommeren 2017. Denne læge er i forvejen tilknyttet praksis som fase 3 læge, og således forventes det at ydernummeret i realiteten drives videre.

  En anden læge, som driver solopraksis i Ribe, har meddelt endeligt ophør pr. 1. april 2017, og det er aftalt, at Regionen køber ydernummeret for en pris svarende til 200 kr. pr. patient. Aktuelt er der ca. 1.400 tilmeldte patienter.

  Ydernummeret vil blive sat til salg i februar måned, med vilkår om, at køberen skal nedsætte sig i det sundhedshus, som stod færdigt i december 2016. Sundhedshuset rummer alle væsentlige funktioner inden for det nære sundhedsvæsen, såsom vagtlæge, jordemoder, den kommunale genoptræning/træning, familierådgivning, tandklinik, hjemmevejledning, aktivitetshus og værested for flygtninge samt psykologer og en række øvrige private aktører.

  Det vurderes i den forbindelse attraktivt, såfremt 3 læger på sigt kan virke fra sundhedshuset og dermed sikre, at alment praktiserende læger er stærkt repræsenteret i huset. To yngre læger har allerede vist interesse for at arbejde i Sundhedshuset, og dermed skulle den fremtidige lægedækning i Ribe være sikret.

  Fredericia
  Fredericia tegner til at kunne blive ramt af lægemangel inden for en kortere tidshorisont. Byen står overfor et stort generationsskifte, idet der er en del ældre læger i området, som gennem længere tid har forsøgt at sælge praksis, uden at dette har medført ret mange praksishandler.

  Praksisafdelingen indleder derfor nu bestræbelser på at sikre, at der ikke opstår en kritisk situation. Konkret vil der blive arbejdet på rekruttering til området m.v.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Afdelingschef Frank I. Jensen orienterede om rapport fra regeringens lægedækningsudvalg. 

  Endvidere orienteredes om den aktuelle situation for almene praktiserende læger i Region Syddanmark. Bl.a. udfordringer i forhold til Ærø, Langeland og Esbjerg.

  Drøftedes, herunder bl.a. forhold omkring private leverandører, overvejelser omkring satellit-praksis, overvejelser om særlige forhold i Odense m.v.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 02-02-2017

  Til orientering. Sagen drøftes på det efterfølgende møde i Sundhedsbrugerrådet.

  Annelise Sattrup, Kit Winther, Hanne Grønborg og Inga Bredgaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  4. Status på ambulancetjenesten
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fastsat politisk vedtagne mål for de gennemsnitlige responstider for A-kørsler i de fire delområder i Region Syddanmark. Disse mål er fastsat som en afvejning mellem på den ene side sikkerhed for borgerne i form af kortest mulig responstid og på den anden side hensyn til geografisk infrastruktur i de fire delområder. Det betyder, at responstidsmålet i de tættere befolkede områder med god infrastruktur er lavere end i de tyndere befolkede områder med længere køreafstande.

  Delområde

  Servicemål

  Fyn

  7,9 min

  Sydvestjylland

  8,6 min

  Sønderjylland

  9,8 min

  Trekantsområdet

  7,9 min

  Nedenstående ses responstiderne for de seneste måneder, samt responstider for borgerresponstid, der er den første sundhedsprofessionelle hjælp på stedet, sammenlignet med året før.

  Det kan konstateres, at responstiderne i regionen som helhed er faldet i forhold til samme kvartal sidste år fra 8,3 min. 4. kvartal 2015 til 8,0 min. 4. kvartal 2016. Faldet er sket I alle delområder. Der er i nedenstående understreget de måneder, hvor servicemålene ikke er opfyldt.

   

  Gns. responstid

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ambulance

  2015

   

   

   

  2016

   

   

   

  Delområde

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  gns.

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  gns.

  Fyn

  8,2

  8,3

  8,0

  8,1

  7,8

  7,9

  7,7

  7,8

  Sydvestjylland

  8,6

  8,4

  8,7

  8,5

  8,2

  8,4

  8,4

  8,3

  Sønderjylland

  9,2

  9,3

  9,7

  9,4

  8,7

  8,9

  9,0

  8,9

  Trekantsområdet

  7,6

  7,5

  7,4

  7,5

  7,3

  7,2

  7,2

  7,2

  Region Syddanmark

  8,3

  8,3

  8,3

  8,3

  7,9

  8,0

  8,0

  8,0

  Gns. responstid

   

   

   

   

   

   

   

   

  Borgerrespons

  2015

   

   

   

  2016

   

   

   

  Delområde

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  gns.

  Okt.

  Nov.

  Dec.

  gns.

  Fyn

  7,9

  8,0

  7,7

  7,9

  7,7

  7,8

  7,5

  7,7

  Sydvestjylland

  7,7

  7,7

  7,8

  7,7

  7,7

  7,8

  7,8

  7,8

  Sønderjylland

  8,2

  8,3

  8,5

  8,4

  7,8

  8,2

  8,2

  8,1

  Trekantsområdet

  7,4

  7,4

  7,2

  7,3

  7,2

  7,1

  7,1

  7,2

  Region Syddanmark

  7,8

  7,8

  7,8

  7,8

  7,6

  7,7

  7,6

  7,6

  Der er ikke servicemål for borgerresponstid.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Formand for Præhospitaludvalget Thyge Nielsen orienterede om status for området, herunder om konsolidering af driften i Ambulance Syd, responstider, rekruttering, højt uddannelsesniveau hos redderne m.v.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/2700
  5. Den fremtidige betjening af FAM Kolding med psykiatriske speciallæger
  fold dette punkt ind Resume

  John Arne Sørensen, medlem af Sundhedsbrugerrådet for Diabetesforeningen har stillet et spørgsmål om, hvordan FAM (fælles akutmodtagelse) i Kolding skal betjenes af psykiatriske speciallæger når den nye psykiatriske sengeafdeling med PAM (psykiatrisk akutmodtagelse) åbner i Vejle primo februar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 3. februar 2017 indvies officielt en nybygget psykiatrisk sengeafdeling med en PAM i Vejle.

  Den nye afdeling er en sammenlægning af de nuværende sengeafdelinger i Vejle og Kolding.

  I forlængelse heraf har John Arne Sørensen, medlem af sundhedsbrugerrådet for Diabetesforeningen spurgt ind til, hvordan FAM i Kolding skal betjenes af psykiatriske speciallæger, når den nye psykiatriske sengeafdeling åbner i Vejle primo februar 2017.

  Psykiatrisygehuset og Sygehus Lillebælt har holdt en række gode og konstruktive møder om det fremtidige samarbejde efter flytningen, og på den baggrund har de lavet en aftale om samarbejdet ift., hvordan FAM i Kolding betjenes af psykiatriske speciallæger.

  Aftalen betyder blandt andet, at man gensidigt har forpligtiget sig på at servicere hinanden med tilsyn og faglig sparring.

  Konkret har man lavet aftaler om den fælles rollefordeling i forhold til patienter med organisk delir, alkoholmisbrug, akut forgiftning eller suicidale tanker/trusler/forsøg.

  Der er bl.a. aftalt en fælles procedure for, hvordan der bestilles et tilsyn af en psykiatrisk speciallæge, herunder en særlig procedure for bestilling af akutte tilsyn.

  Endvidere er det aftalt, at som udgangspunkt visiteres patienter med organisk delirium til medicinsk afdeling, og Psykiatrisk afdeling er til rådighed med faglig sparring og evt. tilsyn. Og patienter med psykiatrisk diagnose eller væsentlig psykiatrisk problemstilling og behov for afrusning behandles primært i PAM.

  Herudover er det aftalt, at man ud fra et aktuelt behov underviser hinanden i nyt lovstof og nye behandlingsprincipper mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Til orientering.

  Drøftedes, herunder konkret spørgsmål om, hvorvidt Kolding Sygehus/FAM Kolding

  kan kontakte Vejle Psykiatriske afdeling (PAM) – er der mulighed for tillkald, evt. telefonisk?

  Administrationen undersøger sagen og fremsender svar til Sundhedsbrugerrådets medlemmer.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/39278
  6. Projekt "ViBIS tænketank"
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om etablering af nyt nationalt projekt vedr. inddragelse.

  Danske Patienter har modtaget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til et projekt med sigte på at sikre effektiv udbredelse og forankring af viden om patient- og pårørendeinddragelse i kommuner og regioner. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) er projektleder på projektet, der benævnes ”ViBIS tænketank”. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patient- og pårørendeinddragelse er centralt emne på den landsdækkende dagsorden. Regionerne, Danske Patienter, patientforeninger m.fl. samarbejder blandt andet om det fælles projekt ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

  Til at understøtte øget patient- og pårørendeinddragelse har regeringen afsat midler til en pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse. Puljen var i opslag i foråret 2016 og herfra har Danske Patienter modtaget 1.5 mio. kr. til et projekt kaldet ”ViBIS tænketank”. Projektet har til formål at sikre effektiv udbredelse og forankring af viden om patient- og pårørendeinddragelse i kommuner og regioner. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KL og Danske Regioner og med ViBIS som projektleder.

   

  Hovedaktiviteten i projektet er etablering af en tænketank, hvor repræsentanter for sundhedsvæsenets mest centrale aktører sammen deler viden og idéudvikler på hvordan brugerinddragelse kan udbredes i praksis.  Tænketankens primære funktion er at sprede viden, skabe åben, faglig debat, og pege på nye indsatsområder og løsningsmodeller. Tænketanken etableres med varighed til december 2017.

  Tænketanken består af seks ekspertgrupper med aktører, der effektivt menes at bidrage til udbredelse og forankring af viden om brugerinddragelse. Der er tale om følgende ekspertgrupper:

  -          Undervisere

  -          Klinikere

  -          Kvalitetskonsulenter

  -          Brugere

  -          Forskere

  -          Ledere

  Hver ekspertgruppe består af 10-20 personer, der mødes 2-4 gange for at debattere muligheder og strategier for udbredelse af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Hvert medlem forpligter sig til aktivt at udbrede den viden, de opbygger på møderne.

  Parternes samarbejde forankres i en styregruppe, som følger og har beslutningskompetence i forhold til projektet. Styregruppen for tænketanken sammensættes af repræsentanter fra regioner, kommuner, Danske Patienter, KL og Danske Regioner. Region Syddanmark deltager med en repræsentant i styregruppen. Styregruppen bidrager til rekrutteringen af deltagere til de seks ekspertgrupper, hvor det er relevant.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Til orientering.

  Drøftedes. Af illustrationen vedr. det samlede forløb fremgår en ekspertgruppe ”brugere”. Sundhedsbrugerrådet ønsker at gøre opmærksom på, at denne gruppe burde hedde/omfatte ”patienter/pårørende”.

  Sundhedsbrugerrådet ønsker en tilbagemelding i forhold til ovenstående. Svar fremsendes til Sundhedsbrugerrådets medlemmer.

   

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/14966
  7. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsbrugerrådet anmodes om at udpege et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité, der mødes i april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med de frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  I forlængelse af frivillighedsstrategien godkendte Regionsrådet den 22. juni 2015 indstiftelsen af en frivillighedspris på 50.000 kr. samt en pris på 10.000 kr. for ”Den gode idé” – til et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Den første frivillighedspris blev uddelt 14. november 2015. Vindere af prisen blev Langelands Hjertestarterforening, og prisen for den gode idé gik til en erfaringskonsulent på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, OUH.

  Frivillighedsprisen 2017 uddeles den 3. maj.

  Dommerkomité
  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  ·         Regionsrådet (to medlemmer)

  ·         Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)

  ·         Sundhedsbrugerrådet (ét medlem)

  ·         Psykiatrisk Dialogforum (ét medlem)

  ·         Kontaktforum for Handicap (ét medlem)

  ·         Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)

  ·         Pressen (ét medlem).

   

  Komitéen får indstillinger til priserne tilsendt 6. april 2017 og mødes den 18. april 2017 og afgør, hvem der skal nomineres, og hvem der skal vinde priserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:


  At Sundhedsbrugerrådet udpeger et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Flemming Bay-Jensen blev udpeget til dommerkomiteen

  Pressemeddelelse https://www.regionsyddanmark.dk/wm497269 vedlægges til orientering. Region Syddanmark opfordrer til indstilling af kandidater til Frivillighedsprisen.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/581
  8. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Sundhedsbrugerrådet ønsker følgende emner til kommende møder:

  -       Ulighed i sundhed (29/5-17)

  -       Besøgscenter Nyt OUH (september eller november)

  -       Brugen af psykofarmaka til ældre medicinske patienter (12/9-17)

  -       Ny psykiatrisk afdeling, Vejle (29/5-17)

  -       Status på ambulancetjenesten, jf. pkt. 4 (29/5-17)

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/581
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan for 2017, kl. 14.00-16.00:

  • Mandag den 29. maj 2017, kl. 14.00-16.00
  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 14.00-16.00
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 14.00-16.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Til orientering.

  Næste møde den 29. maj 2017 ønskes afholdt på ny psykiatrisk afdeling, Vejle.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/581
  10. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  -

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/581
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  -

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  12. Orientering om Sygehus Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Direktionen orienterer på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsbrugerrådet den 02-02-2017

  Koncerndirektør Rikke Vestergaard orienterede om status, herunder om ny sygehusledelse, evaluering af centerstrukturen m.

  v.

  Rita Bruun, Annelise Sattrup, Kit Winther, Inga Bredgaard, Hanne Grønborg, Louise Linde, Inger Kielstrup, Holger Gorm Petersen, Ulrik Sand Larsen, Hans Winther og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 16-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |