Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 07. februar 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 07. februar 2017

Mødedato
07-02-2017 kl. 14:00 - 15:50

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af Akutteamet - et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus kl. 14.00-14.30
  2. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg
  3. Status på lægedækningen på almen praksis området
  4. Nationalt Kvalitetsprogram - nøgletal for de 8 nationale mål
  5. Praksisplanlægning på speciallægeområdet
  6. Resultatet af udbud vedrørende tolkebistand
  7. Resultatet af udbud vedrørende lægevagtskørsel
  8. Mødekalender 2017
  9. Eventuelt
  10. LUKKET punkt: Oplæg til informationskampagne
  11. LUKKET punkt: Forhandling af ny overenskomst


  Sagsnr. 16/42646
  1. Præsentation af Akutteamet - et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus kl. 14.00-14.30
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget bydes velkommen til Sydvestjysk Sygehus af Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske i Fælles Akutmodtagelse (FAM) og Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Hjemmesygeplejen, Esbjerg Kommune.

  Mødested: Receptionen ved hovedindgangen, Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg.

  Esbjerg Kommune og FAM på Sydvestjysk Sygehus har indgået et samarbejde om et nyt fælles akutteam, bemandet af sygeplejersker. Akutteamet skal bygge bro mellem sygehus og hjem, så borgere i Esbjerg Kommune oplever mere sammenhængende forløb og kan få akut sygepleje i eget hjem.

  Sundhedssamordningsudvalget vil få et oplæg om det fælles akutteam ved Christian Jørgensen og Anni Kjærgaard Sørensen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Til orientering. Der var ros fra udvalget til indsatsen.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/2536
  2. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg
  fold dette punkt ind Resume

  Den 18. januar 2017 udkom den længe ventede rapport fra regeringens lægedækningsudvalg. Rapporten konkluderer, at der ikke er et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem, men der er geografiske, sociale og specialemæssige fordelingsudfordringer. På denne baggrund fremkommer udvalget med en række forslag/anbefalinger, som der her og i det medfølgende bilag redegøres for.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen.

  Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På den baggrund nedsatte den daværende regering i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet samt konkrete forhold som lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet m.v.

  Den længe ventede rapport fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag/anbefalinger til sikring af den fremtidige lægedækning.

  Rapporten kan læses her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx

  Rapportens anbefalinger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer, og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til at sikre lægedækningen i Region Syddanmark.

  Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg bør danne grundlag for kommende tiltag i Region Syddanmark for at afhjælpe lægedækningsproblemer på almenlæge området. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik på at formulere konkrete opfølgende initiativer. 

  Det er administrationens forslag, at rapporten nu forelægges til orientering, og at forslag til konkrete initiativer som opfølgning på rapporten forelægges, når disse er udarbejdet.

  Denne sag bliver også forelagt på kommende møder i Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at regeringens lægedækningsrapport tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Notatet tilrettes jf. udvalgets drøftelse, inden det forelægges regionsrådet. Under udvalgets drøftelse var der bl.a. forslag angående medicinstuderendes muligheder for klinisk uddannelse i deres hjemegn. Administrationen arbejder videre med oplæg til en temadag om lægedækning for almen praksis.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2536
  3. Status på lægedækningen på almen praksis området
  fold dette punkt ind Resume

  Der er fortsat lægedækningstruede områder i regions Syddanmark. Der gives en status for disse områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Generelt har lægedækningssituationen i regionen været konstant den seneste tid, sådan forstået, at det er de samme områder, der påkalder sig mest opmærksomhed, og som er mest dækningstruede både på kort og langt sigt. Derfor gives en kort status på de områder, der defineres som værende aktuelt dækningstruede, eller hvor der ved årets begyndelse er gjort tiltag for at imødegå en kritisk situation.

   

  Ærø

  Falck åbnede pr. 1. december 2016 udbudsklinik i Ærøskøbing (Falck Lægehuse – Ærøskøbing) i de lokaler og med den kapacitet, der har været drevet som midlertidigt lægetilbud fra den 1. februar 2016. Der er ca. 400 patienter tilmeldt klinikken. Der er tilknyttet vagtforpligtelse til driften af praksis, således at den samlede vagt på Ærø pt. er dækket. Fremtidsmulighederne undersøges pt. nærmere. En læge har meddelt ophør pr. 1. maj 2017.

  Langeland

  Der er for tiden et ledigt ydernummer, idet den læge, der har været ansat i regionens midlertidigt drevne praksis på Langeland, har opsagt sin stilling og alligevel ikke ønsker at købe sig ind i praksis. Regionen er derfor ved at undersøge, om andre læger kunne være interesseret i at overtage praksis. Det overvejes også, om der sideløbende skal gennemføres et udbud.

   

  Aabenraa

  Regionen har modtaget foreløbigt ophørsvarsel fra en ældre praktiserende læge i Aabenraa, som har meddelt ophør pr. 1. maj 2017. Lægen har tilkendegivet, at han forventer at kunne sælge sin praksis i løbet af foråret 2017.

  Assens

  En ledigbleven kapacitet uden patienter er blevet udbudt til områdets læger. Der er indkommet to ansøgninger, og beslutningen om, hvem kapaciteten skal tildeles, vil blive truffet snarest muligt.

  Esbjerg
  Der er gennemført en udbudsproces vedrørende regionsklinikken i Esbjerg V, som Falck Lægehuse A/S overtog driften af pr. 1. januar 2017. Falck Lægehuse A/S skal drive klinikken i en fireårig periode. En læge fra centrum er i december 2016 flyttet til samme adresse, som Falck klinikken drives fra, og har i den forbindelse åbnet for tilgang af ca. 800 patienter. Desuden har Lægerne på Fanø åben for tilgang.

  Der er desuden planer om at oprette en klinik i Sundhedshuset i Højvang efter sommerferien.

  Der arbejdes på at beskrive en model for eventuelt at etablere et akut midlertidigt tilbud på Sydvestjysk Sygehus, hvis der skulle opstå behov for det. Det sker i et samarbejde mellem Praksis og sygehuset.


  Ribe

  Lægerne i Tvedgade har sagt farvel til en ældre kollega, som ophørte i praksis pr. 31. december 2016. Der er indgået aftale med praksis om, at de tilbageværende læger passer patienterne, indtil der kommer en ung læge, som vil overtage ydernummeret.

  En anden læge, som driver solopraksis i Ribe, har meddelt endeligt ophør pr. 1. april 2017, og det er aftalt, at regionen køber ydernummeret for en pris svarende til 200 kr. pr. patient. Aktuelt er der ca. 1.400 tilmeldte patienter.  Ydernummeret vil blive sat til salg i februar måned med vilkår om, at køberen skal nedsætte sig i det nye sundhedshus.

  Fredericia

  Fredericia ser ud til at kunne blive ramt af lægemangel inden for en kortere tidshorisont. Byen står over for et generationsskifte, idet der er en del ældre læger i området, som gennem længere tid har forsøgt at sælge praksis, uden at dette har medført ret mange praksishandler.

   

  Status på rekrutteringsindsatsen

  Rekrutteringsteamet arbejder pt. med:

  -          Revidering/opdatering af den vedtagne handlingsplan

  -          Oprettelse af forskellige kurser og events (fx praksiskøbskursus og praksismesse)

  -          Udarbejdelse af en markedsføringsstrategi – herunder markedsføringsindsatser via de sociale medier

  -          Opdatering af hjemmeside og infomateriale

  -          Det planlægges at ansætte yderligere to lægelige rekrutteringskonsulenter (én, som har særligt fokus på udarbejdelse af nye rekrutteringsmodeller og en, som har fokus på at skabe netværk for læger under uddannelse inden for almen medicin i Region Syd).

  I forhold til rekrutteringsprojektet med udenlandske læger er der pt. fem udenlandske læger ansat i omskolingsforløb, hvoraf de to er færdige ultimo april 2017, og de sidste tre er færdige ultimo oktober 2017. Alle læger har planer om at nedsætte sig i regionen på et tidspunkt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Orienteredes og drøftedes.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/4243
  4. Nationalt Kvalitetsprogram - nøgletal for de 8 nationale mål
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner har nu offentliggjort nøgletal for 3. kvartal for de 8 nationale mål for sundheds­væsenet. Status og udvikling for de 8 nationale mål vises gennem 26 til­knyt­tede indikatorer.

  Den seneste opgørelse viser, at der generelt set synes at være en positiv udvikling for langt de fleste indikatorer i Region Syd­dan­mark. Således har der det seneste år været en positiv udvikling i resultatet for 17 af de 26 indikatorer. For seks af indikato­rerne har der været en negativ udvikling, og for de sidste tre er der ikke sket en ændring.

  I forlængelse af budgetaftalen for 2017 arbejdes der med at koble opfølgningen på de nationale mål sammen med en generel opfølgning på regionens pejlemærker. Det forventes at der kommer et samlet oplæg hertil foråret 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indledning
  Danske Regioner har nu offentliggjort nøgletal for 3. kvartal[1] for de 8 nationale mål for sundheds­væsenet. Status og udvikling for de 8 nationale mål vises gennem 26 til­knyt­tede indikatorer.

  I forlængelse af budgetaftalen for 2017 arbejdes der med at koble opfølgningen på de nationale mål sammen med en generel opfølgning på regionens pejlemærker. Det forventes, at der kommer et samlet oplæg hertil foråret 2017.

   

  Aktuel status på nationale mål
  Den seneste opgørelse viser, at der generelt synes at være en positiv udvikling for langt de fleste indikatorer i Region Syddanmark. Således har der det seneste år været en positiv udvikling i resultatet for 17 af de 26 indikatorer. For seks af indikato­rerne har der været en negativ udvikling, og for de sidste tre er der ikke sket en ændring.

  På områder med negativ udvikling kan det samlede resultat stadig være godt. En negativ udviklingstendens er således ikke nød­ven­digvis udtryk for dårlig kvalitet på et område, men kan være udtryk for tilfældig variation. Fortsætter den negative udviklingstendens, vil der være behov for nærmere analyse af årsagerne og på den baggrund iværksættelse korrigerende tiltag.

  Områder med en positiv udvikling kan omvendt stadig være områder med kvalitets­prob­le­mer og/eller -udfordringer og dermed fortsat have behov for kvalitetsunderstøttelse og eventuel iværksættelse af forbedrings tiltag.

  I forhold til målet om ”Bedre sammenhængende patientforløb” ligger Region Syd­dan­mark fint i forhold til indikatorerne ”akutte genindlæggelser” og ”færdig­be­hand­lingsdage”. Til gengæld har Region Syddanmark en udfordring i forhold til indikatoren ”ventetid i dage til genoptræning i kommuner”, hvor regionen ligger sidst. Dog har der været en positiv udvikling for denne indikator i Region Syd­danmark gennem det seneste år. Region Syddanmark har også en udfordring i forhold til indikatoren ”ajour­føring af FMK i almen praksis”. Dette er en udfordring, der ses i alle regioner.

  For målet ”Styrket indsats for kronikere og ældre patienter” udvises i Region Syd­danmark meget fine resultater og særligt for to af de tre indikatorer, nemlig ”akutte indlæggelser blandt borgere med KOL” og ”akutte indlæggelser blandt borgere med diabetes type 2”.

  Status for målet ”Forbedret overlevelse og patientsikkerhed” viser, at Region Syd­danmark har udviklet sig positivt gennem det seneste år og ligger på niveau med re­sul­taterne for hele landet - dog undtaget indikatoren ”bakteriæmi”, hvor regionen ligger dårligt.

  I forhold til målet ”Behandling af høj kvalitet” ligger Region Syddanmark ligeledes på niveau med de gennemsnitlige resultater for hele landet. For indikatoren ”tvang, indlagte der bæltefikseres” ligger regionen dog som nummer fire ud af fem, men har vist en posi­tiv udvikling gennem det seneste år.

  Vedrørende målet ”Hurtig udredning og behandling” fremgår, at Region Syddanmark ligger relativt pænt på de tilknyttede indikatorer og har haft en positiv eller uændret udvikling gennem det seneste år for hovedparten af indikatorerne. Særlig godt er resultat for indikatoren ”overholdelse af standardforløbstider i kræftpakker”, hvor regionen har det bedste resultat blandt de fem regioner.

  For målet ”Øget patientinddragelse” ses, at Region Syddanmark ligger meget gen­nem­snitligt i forhold til de to indikatorer. I forhold til den patient­op­le­vede pa­tient­tilfreds­hed har der været en svag negativ udvikling gennem det seneste år. Til gengæld har der været en positiv udvikling i forhold til den patientoplevede inddragelse.

  I forhold til målet ”Flere sunde leveår” har Region Syddanmark gennem det seneste år

  haft en positiv ud­vik­ling i såvel middellevetid som i ned­gan­gen af antal rygere. Mid­del­leve­tiden er således steget og ligger på andet højeste niveau, men regionen har samtidig det højeste antal rygere, sammenlignet med de øvrige regioner.

  Endelig ses for målet ”Mere effektivt sundhedsvæsen”, at Region Syddanmark ligger på niveau med gen­nemsnittet for hele landet, hvad angår de to indikatorer, som indgår i målet ”mere effektivt sund­heds­væsen”. Der er en positiv udvikling i forhold til gennem­snitlig liggetid, men en svag negativ udvikling i den årlige tilvækst i pro­duk­tiviteten.


  Materialet fra Danske Regioner med de seneste nøgletal er vedlagt som bilag.


  [1] Tal for færdigbehandlingsdage viser til og med 2. kvartal 2016, mens de øvrige vises til og med 3. kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-01-2017

  Til orientering.

  Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1647
  5. Praksisplanlægning på speciallægeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Igangsætning af praksisplanlægning på speciallægeområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til § 4 i Overenskomsten om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn af 1. april 2015 forestår regionen, med udgangspunkt i de enkelte specialer, planlægningen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Planlægningen skal danne grundlag for beslutning om overenskomstmæssige praksisforhold og skal fremme udviklingen i samarbejdet og opgavefordelingen i regionen.

  Planen skal under hensyn til kvalitet og effektivitet sikre koordinering og samordning af den ambulante speciallægebetjening i regionen samt sikre en samordning med almen praksis.

  Formålet med planlægningen inden for de enkelte specialer er at tilvejebringe et grundlag til at vurdere opgavefordeling samt kapacitet af den ambulante speciallægebetjening inden for specialet. Planen skal beskrive forhold, der indvirker på kapaciteten i speciallægepraksis i form af målsætninger og indsatsområder i forhold til regionens øvrige indsatsområder og politiske initiativer.

  Desuden skal praksisplanen fastlægge de overordnede principper for nynedsættelser, flytning samt nedlæggelse af praksis. 

  Planbestemmelserne indebærer, at regionen har planlægningskompetencen og skal godkende planen og herunder fastsætte den økonomiske ramme for gennemførelsen af planen. Samarbejdsudvalget for Speciallæger behandler udkast til praksisplanen med henblik på bemærkninger, som vedlægges ved forelæggelse for regionsrådet.

  De nuværende praksisplaner for øjen-, øre- og dermatologiområdet trådte i kraft den 1. februar 2011. Den daværende overenskomst foreskrev, at der skulle udarbejdes en praksisplan for hver valgperiode. Planperioden for de omtalte områder omfattede således fire år.

  For øjen-, øre- og dermatologiområdet er det planen, at der sker en fornyet planlægning i 2017.

  Der er udarbejdet kommissorium inklusive tidsplan for arbejdet med disse områder.

  Såfremt regionsrådet ved stillingtagen til praksisplanen beslutter, der skal ske ændringer i kapaciteten, vil det søges indarbejdet i forbindelse med budgetlægning for 2018 i september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Drøftedes, herunder teledermatologi samt praksisplan for øjen-, øre- og dermatologiområdet.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2952
  6. Resultatet af udbud vedrørende tolkebistand
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om resultatet af udbud vedrørende tolkebistand.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med virkning fra 1. februar 2017 træder en ny aftale i kraft vedrørende tolkning på sygehuse og hos praktiserende læger og speciallæger.

  Efter sundhedslovens § 50 skal regionen yde vederlagsfri tolkebistand til personer, der har behov herfor i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge samt sygehusbehandling.

  Opgaven har gennem mange år været varetaget af lokale tolkebureauer efter EU-udbud. Kontrakten med det seneste tolkebureau Tolkekontoret udløb den 1. september 2016, men blev forlænget til udgangen af januar 2017.

  Som noget nyt er tolkeleverancen denne gang blevet udbudt som et fællesregionalt EU-udbud, og processen har været styret af Syddansk Sundhedsinnovation og Region Hovedstaden, der med midler fra Markedsmodningsfonden havde til formål at udvikle en ny model for innovative indkøb.

  Alle regioner har ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet medvirket med erfaringer fra de respektive regioner, ligesom andre interessenter som f.eks. tolkebureauer har deltaget i de enkelte temaopdelte arbejdsgrupper.

  Det er regionernes ønske, at en så stor del af tolkningerne som muligt foregår som teletolkning, da man med video- og telefontolkning kan opnå nogle betydelige økonomiske og kvalitative gevinster, idet man sparer den kørsel, der er forbundet med fremmødetolkning, hvorved tolkene får bedre mulighed for kompetence­udvikling og specialisering, idet de kan nå flere tolkninger pr. dag.

  I Region Syddanmark udgør videotolkninger på sygehusene allerede 67 % af samtlige tolkninger, og erfaringen viser en bedre oplevelse af kvaliteten samt tidsbesparelse pr. tolkning set i forhold til fremmødetolkning. Region Syddanmark ligger for praksissektorens vedkommende også højest blandt regionerne ift. anvendelsen af videotolkninger, idet ca. 20 % af tolkningerne udføres som videotolkninger. Dette tal forventes at stige markant.

  20 forskellige leverandører bød på opgaven, og udvælgelsen skete på baggrund af pris og kvalitet i forholdet 60 % - 40 %. I Region Syddanmark var det virksomheden Tolke Danmark ApS, der afgav det mest fordelagtige tilbud, og regionen har herefter indgået kontrakt med leverandøren med driftsstart den 1. februar 2017.

  I henhold til den nye kontrakt ligger priserne betragteligt under de hidtidige priser. Prisen for en halv times fremmødetolkning er således faldet 500 kr. til 250 kr., en halv times videotolkning er faldet fra 450 kr. til 120 kr., og et kvarters telefontolkning er faldet fra 100 kr. til 60 kr.

  Der kalkuleres med en samlet besparelse for praksisområdet på godt 6 mio. kr., men de samlede fremtidige udgifter er vanskelige at gøre op, idet der er ændringer i ydelsessammensætningen, ligesom der forventes en yderligere forrykning af forbruget i retning af teletolkning, og endelig varierer efterspørgslen efter tolkeydelser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/2952
  7. Resultatet af udbud vedrørende lægevagtskørsel
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om resultatet af udbud vedrørende lægevagtskørsel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I efteråret 2015 gennemførte Region Syddanmark et EU-udbud af lægevagtskørsel og tildelte på baggrund heraf kontrakt til DanTaxi. Den hidtidige leverandør, SIM Lægekørsel, indbragte imidlertid regionens tildelingsbeslutning for Klagenævnet for Udbud.

  Klagenævnet annullerede herefter regionens beslutning, og som konsekvens heraf opsagde regionen kontrakten med DanTaxi til ophør med udgangen af januar 2017, således at der frem til kontraktophøret kunne afholdes et nyt udbud.

  En ny udbudsproces blev iværksat i september 2016, hvor udbudsmaterialet var blevet tilpasset på baggrund af erfaringerne fra tidligere udbud.

  Således blev kørslen opdelt i mindre kørselsdistrikter, hvorved der blev udbudt fem særskilte delkontrakter. Formålet med dette var først og fremmest at øge konkurrencen, idet mindre leverandører nu fik mulighed for at byde på eksempelvis et enkelt distrikt.

  Endvidere blev udbudsmaterialets kravspecifikation til køretøjets indretning omformuleret i forhold til tidligere med henblik på at give tilbudsgiverne mulighed for at byde ind med flere forskellige løsninger på arbejdspladsindretningen.

  Endelig blev der i det nye udbud taget højde for begrundelsen i klagenævnets kendelse, således at alle leverandører med de nødvendige tilladelser kunne byde ind på lige vilkår (taxi- og limousineselskaber blev med andre ord sidestillet).

  Tilbudsgivernes tilbud skulle opfylde en række opstillede mindstekrav for at disse kunne blive erklæret konditionelle. Tildelingskriteriet var laveste pris.

  Regionen modtog tilbud fra syv tilbudsgivere, og der blev indgået kontrakt med tre af disse. De fem delkontrakter blev fordelt således:

  Delkontrakt 1 (Odense) – TaxaSyd a.m.b.a.

  Delkontrakt 2 (Kolding) – Vojens Taxi & Servicetrafik ApS

  Delkontrakt 3 (Esbjerg) – DanTaxi Administrationen A/S

  Delkontrakt 4 (Aabenraa) - Vojens Taxi & Servicetrafik ApS

  Delkontrakt 5 (nattevagt i hele Region Syddanmark) - TaxaSyd a.m.b.a.


  Den 18. november 2016 underskrev Region Syddanmark kontrakter med de tre tilbudsgivere. Kontrakterne er gældende pr. 1. februar 2017 for en toårig periode med mulighed for forlængelse, såfremt Region Syddanmark ønsker at forlænge kontrakterne.

  De forventede udgifter til vagtlægekørsel vil samlet udgøre ca. 16 mio. kr. årligt, mens udgifterne til vagtlægekørslen i henhold til den tidligere kontrakt udgjorde ca. 22. mio.kr. Der vil som følge af det seneste udbud således kunne forventes en årlig besparelse på ca. 6 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  8. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017

  7. februar 2017
  14. marts 2017
  18. april 2017 – Kl. 13.00 -15.00 ordinært møde. Fællesmøde med Sundhedsudvalget
  16. maj 2017
  13. juni 2017
  8. august 2017
  5. september 2017
  10. oktober 2017
  7. november 2017
  5. december 2017 – Kl. 13.30 – 15.30

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Til orientering. Udvalget godkendte administrationens udkast til mødesteder og - tema jf. bilag.

  Jørn Lehmann Petersen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  Intet.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  10. LUKKET punkt: Oplæg til informationskampagne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  .


  Sagsnr.
  11. LUKKET punkt: Forhandling af ny overenskomst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-02-2017

  .


  Siden er sidst opdateret 09-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap