Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 06. februar 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 06. februar 2017

Mødedato
06-02-2017 kl. 10:00 - 13:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til revideret Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  2. Samtykke til lergravning på matr. nr. 353 og 355 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune
  3. Samtykke til lerindvinding, matr. 3k Terpling By, Åstrup i Vejen Kommune
  4. Redegørelse for råstofområdet 2016
  5. Orientering af meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7, 2. halvår 2016
  6. Orientering om § 52 dispensationer, 2. halvår 2016
  7. Omprioriteringsbidrag på budget 2018 for regional udvikling
  8. Orientering om aktuelle sager
  9. Eventuelt
  10. Næste møde
  11. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017


  Sagsnr. 17/1264
  1. Forslag til revideret Råstofplan 2016 for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til revideret Råstofplan 2016 forelægges med henblik på regionsrådets godkendelse på mødet den 27. marts 2017. Det reviderede planforslag er justeret i forhold til det planforslag, der var i offentlige høring og partshøring i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i Region Syddanmark. Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning af den fremtidige råstofindvinding.

  Det skal samtidig sikres, at der er balance mellem behovet for at skabe vækst og udvikling og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt hvor råstofferne udvindes. Råstofplanen er dermed et led i bestræbelsen på at skabe balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling i hele regionen.

   

  Råstofplan og råstofgravetilladelser

  Forslag til revideret Råstofplan 2016 indeholder en overordnet plan for den fremtidige indvinding og forsyning af råstoffer i Syddanmark. 

  Ved udlæg af graveområder i råstofplanen skal der foretages en vurdering af påvirkning fra en eventuel gravning på et overordnet niveau. Ved en senere behandling af ansøgninger om gravetilladelse vil forholdene blive behandlet mere detaljeret med udgangspunkt i de faktiske forhold på ansøgningstidspunktet og beskrivelsen af det konkrete projekt. I indvindingstilladelsen er det muligt at regulere de påvirkninger, der gennem miljøvurderingerne måtte være identificeret, herunder evt. påvirkninger på grundvand, natur eller gener fra støv og støj.

   

  Processen for udarbejdelse af forslag til revideret Råstofplan 2016

  Regionsrådet besluttede i december 2014 at revidere den gældende Råstofplan 2012 og har derefter indkaldt ideer og forslag med henblik på planlægningsarbejdet i.h.t. råstofloven. Med udgangspunkt i de indkomne idéer og forslag fra virksomheder, borgere og andre myndigheder blev et forslag til Råstofplan 2016 udarbejdet. Et enigt regionsråd stod bag forslaget, som derefter blev sendt i offentlig høring. Planforslaget indeholdt bl.a. reviderede retningslinjer, reviderede indsatsområder samt forslag til udlæg af 29 nye graveområder.

  Regionsrådet har fremlagt forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark samt miljøvurderingen af planen i offentlig høring og partshøring i perioden 3. maj til 8. juli 2016. I høringsperioden modtog regionen 169 høringssvar. Administrationen har udarbejdet en hvidbog for høringen med forslag til regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger.

  Under udarbejdelse af forslag til råstofplanen og den efterfølgende høring har regionen inddraget borgere, kommuner og andre samarbejdspartnere samt aktører på området. Bl.a. har politikere og administration deltaget i tre borgermøder afholdt af lokale borgergrupper. Der har været afholdt et politisk møde med en kommune, tre administrative møder med kommuner og to administrative møder med staten. Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer har besigtiget adskillige af de berørte områder.

   

  Ændringer i forhold til forslag til Råstofplan 2016

  På baggrund af resultatet af den offentlige høring har administrationen justeret forslag til råstofplan 2016.

  De betydeligste ændringer fremgår af det vedlagte ændringsnotat. Forudsætninger for at foretage ændringer har været, at der forelå en ny dokumenteret begrundelse i forbindelse med høringen.

  Eksempelvis har oplysninger om vedtaget kommunal planlægning sammen med en uddybende udtalelse fra kommunen ført til, at et foreslået graveområde ved Bolderslev i Aabenraa Kommune er justeret i forhold til et udlagt rammeområde for erhverv. Et andet eksempel er, at hele det foreslåede nye område Ålsbo II i Assens Kommune indstilles udtaget af den endelige plan på grund af nye oplysninger om de landskabelige interesser. Derudover er en mindre del af et eksisterende graveområde ved Odense udtaget på baggrund af et veldokumenteret behov for erhvervsudvikling på netop det areal.

  SVANA (Styrelsen for vand- og naturforvaltning) har på vegne af Miljø- og fødevareministeren gjort skriftlig indsigelse mod planforslaget jf. råstoflovens § 6a stk. 4. Forslaget kan derfor først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

  Indsigelsen fra SVANA omhandlede en retningslinje (retningslinje 6.3.5), afgrænsning af to foreslåede nye graveområder efter vejreservation (Bastrup og Søhale II) samt veto mod udlæg af to graveområder i fredskov (Kollund og Oksenvad). Efter en nærmere redegørelse fra regionen har SVANA ved de to områder i fredskov, accepteret udlægget af en del af de arealer, der fremgik af forslag til råstofplan. SVANA har skriftligt meddelt, at regionsrådet kan vedtage råstofplanen, såfremt ændringerne implementeres.

  De indkomne høringssvar har desuden givet anledning til enkelte konsekvensrettelser i den samlede miljøvurdering af råstofplanen og i ressourceopgørelsen i råstofplanen, og der er foretaget tekniske tilretninger som præcisering af retningslinjer, udtagning af færdiggravede områder og tilføjelse af nye, faktuelle oplysninger til miljørapporter for foreslåede nye graveområder.

   

  Ressourceopgørelse og forsyningshorisont

  De foreslåede justeringer vil betyde at de graveområder der udlægges, tilsammen indeholder færre ressourcer: ca. 0,2 mio. m3 grove materialer mindre på Fyn og ca. 3,5 mio. m3 mindre i Sønderjylland, mens reduktionen i de udlagte ressourcer vurderes ubetydelig i Sydvestjylland og Trekantområdet. Med de foreslåede justeringer opfyldes råstofplanens strategi om forsyningshorisont på mindst 24 år i hvert af de fire geografiske delområder fortsat.

  Den 24-årige forsyningshorisont i forslag til revideret Råstofplan 2016 skyldes dels et ønske om fortsat forsyningssikkerhed og dels usikkerhed i ressourceopgørelsen. Usikkerheden består i, at ressourcen ikke lader sig beregne præcist, og i at der vil være lodsejere, der ikke ønsker en ressource på deres ejendom udnyttet. Planlægningshorisonten på 24 år er derfor nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden. Som en af indsatserne i råstofplanen har regionsrådet prioriteret en afklaring af ressourcer i eksisterende grave- og interesseområder. Dette arbejde forventes at kunne formindske den nævnte usikkerhed.

   

  Videre proces

  Hvis regionsrådet vedtager forslag til revideret Råstofplan 2016 på mødet den 27. marts 2017, skal vedtagelsen annonceres offentligt i 4 uger, hvorefter planen kan træde i kraft. Regionsrådets afgørelse om endelig vedtagelse af råstofplanen kan inden for disse 4 uger påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold. En klage over regionsrådets vedtagelse af råstofplanen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

  Læsevejledning

  Da bilagsmaterialet er omfattende anbefaler administrationen, at man først læser ændringsnotatet. Notatet indeholder de væsentligste ændringer i forhold til forslag til Råstofplan 2016, vedtaget af regionsrådet den 25. april 2016.

  Fra hjemmesiden www.rsyd.dk/wm496211 er der adgang til indkomne høringssvar og hvidbog for høringen, udkast til endelig Råstofplan 2016, miljøvurdering af Råstofplan 2016 inkl. miljørapporter og miljøscreening for konkrete områder samt kort med afgrænsning af grave- og interesseområder i Råstofplan 2016. Det anbefales at starte med at orientere sig i hvidbogen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

   

  ·         At forslag til revideret Råstofplan 2016 med miljøvurdering godkendes, og

  ·         At hvidbogen for høring af forslag til Råstofplan 2016 godkendes som regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger fra høring og partshøring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Et enigt udvalg anbefaler indstillingen over for regionsrådet med undtagelse af graveområdet Viuf 1 og 2 samt interesseområdet.

  Formandskabet fremlagde på baggrund af høringssvarene et ændringsforslag for så vidt angår Viuf 2: ”Viuf 2 udlægges som interesseområde, men graveområdet viuf2 udlægges ikke”.

  Dertil fremsatte Niels Erik Søndergaard (O) et ændringsforslag til forslag til Råstofplan 2016 om, at Viuf 1 fastholdes som graveområde, mens Viuf 2 udtages som interesse- og graveområde.

  For Niels Eriks Søndergaards forslag stemte en (O) og et flertal imod (A og V). Forslaget bortfalder dermed.

  Niels Erik Søndergaard (O) foreslog efterfølgende, at Viuf 1 og 2 samt interesseområdet udtages af forslag til Råstofplan 2016. Et mindretal (O) stemte for, mens et flertal (A og V) stemte imod. Forslaget bortfalder.  

  Et flertal (A og V) anbefaler formandskabets ændringsforslag overfor regionsrådet.

  I ”Ændringsnotat – Forslag til Råstofplan – Udkast til endelig Råstofplan – januar 2017” ændres sidste sætning i begrundelsen vedr. nr. 9 og 10 ”Sødover 1 og 2” fra ”kan” til ”er”, således at der står ”Der er således behov for at der i fremtidige efterbehandlinger er en større hensyntagen til den oprindelige landskabskarakter”.  Rettet ændringsnotat forelægges forretningsudvalget og regionsrådet.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/23189
  2. Samtykke til lergravning på matr. nr. 353 og 355 Tumbøl, Feldsted i Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  I/S Lertranskøb har den 22. maj 2015 fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på 12 ha i Aabenraa Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at indvindingen først skal starte i 2017, hvorfor ansøgningen først er blevet behandlet i efteråret 2016.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2012. Det ansøgte areal er imidlertid næsten fuldstændig beliggende inden for råstofinteresseområder for ler. Administrationen vurderer ved denne sag, at der med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen af rødbrændende ler kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på 12 ha i Aabenraa Kommune. Det ansøgte areal fremgår af bilag 1. Der ansøges om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler årligt frem til 2027. Der er ansøgt om at grave til maksimalt 1 m under nuværende terrænkote. Arealet skal efterbehandles tilbage til landbrugsmæssig drift.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2012, men er næsten fuldstændig beliggende inden for Råstofplan 2012’ interesseområder for ler, jf. vedlagte bilag 2. Det fremgår imidlertid af retningslinje 4.4.3 i Råstofplan 2012, ”at der med regionens samtykke kan meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler, hvis det ikke er i strid med andre hensyn”.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse til det ansøgte, da indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring fra den 1. september til 14. oktober 2016, hvortil der kun har været enkelte opklarende spørgsmål. Kommunens bemærkninger omhandler naturbeskyttelse samt almindelige vejhensyn, og kan begge løses på normal vis ved indsættelse af ønskede vilkår.

  Museum Sønderjylland vurderer, at der er stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejdet i det ansøgte indvindingsområde. Museet anbefaler derfor, som vanligt, en frivillig forundersøgelse af det ansøgte område inden jordbearbejdet går i gang. Endvidere har der i andre lignende sager været stillet vilkår om et begrænset antal arbejdsdage pr. år (normalt 40 dage pr. år), hvilket også vil blive medtaget i nærværende tilladelse for at begrænse påvirkninger af omgivelserne.

  Administrationen har ved VVM-screeningen vurderet indvirkningen på naturområder, landskabskarakteren, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen med de vilkår, som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området. Administrationen vurderer derfor, at meddelelse af samtykke vil være i overensstemmelse med gældende Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding uden for de udlagte graveområder i råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39840
  3. Samtykke til lerindvinding, matr. 3k Terpling By, Åstrup i Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  LE 34 har på vegne af Gørding Klinker (Villemoes Teglværk A/S) fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup i Vejen kommune. Det ansøgte areal ligger uden for graveområderne i Råstofplan 2012, men inden for interesseområder for ler. Miljø og Råstoffer vurderer, at en råstoftilladelse vil kunne meddeles med relevante vilkår, der sikrer at gravningen kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige miljøhensyn.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  LE 34 har på vegne af Gørding Klinker (Villemoes Teglværk A/S) fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af 5500 m3 rødbrændende ler årligt på matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup i Vejen kommune.

  Miljø og Råstoffer har vurderet indvirkning på naturområder, landskabsbillede, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen, med de vilkår som forventes fastsat for indvinding og efterbehandling, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Vejen Kommune, naboer og Museet på Sønderskov, i perioden fra 23. november 2016 til 12. januar 2017.

  Vejen Kommune har afgivet høringssvar omkring natur- og grundvandsforholdene, vejadgang og efterbehandling. Indvindingen udgør ikke en risiko for grundvandsbeskyttelse. Der er ikke registreret beskyttede naturtyper på arealet. Kommunen har ingen bemærkninger til den skitserede vejadgang. Der skal dog søges om tilladelse i henhold til vejloven ved Vejen Kommune.

  Ingen af naboerne eller lodsejere omkring arealet har afgivet høringssvar.

  Museet udtaler, at der er tale om et landbrugsareal i udkanten af det tidligere Bjørnlund Hede, som var et større sammenhængende hedeområde i det 19. århundrede. Der er registreret tre overpløjede gravhøje på arealet. På den baggrund vurderer museet, at der er høj risiko for at træffe væsentlige fortidsminder på arealet. Museet anbefaler derfor en frivillig forundersøgelse af området, inden jordarbejdet går i gang. En evt. forundersøgelse af arealet aftales mellem entreprenøren og museet, og regionen er ikke part i hverken forundersøgelsen eller aftalen.

  Arealet efterbehandles til landbrugsmæssig og naturområde med sø.

  Det ansøgte areal ligger uden for graveområde i Råstofplan 2012, men inden for interesseområde for ler. Miljø og Råstoffer vurderer, at ansøgningen er omfattet af retningslinje 4.4.3 i Råstofplan 2012, hvorefter ”at der med regionens samtykke kan meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler, hvis det ikke er i strid med andre hensyn”.

  Det er Miljø & Råstoffers samlede vurdering, at indvindingen ikke er til væsentlig gene for naboerne, og i øvrigt er forenelig med hensynet til de øvrige interesser i området.

  Miljø og Råstoffer forventer derfor på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse på et areal på ca. 2,1 ha. Der forventes meddelt tilladelse til indvinding af 5.500 m3 rødbrændende ler årligt frem til år 2022. Der graves til ca. 2 meter under nuværende terrænkote.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding uden for de udlagte graveområder i råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21900
  4. Redegørelse for råstofområdet 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i forbindelse med, at regionen den 1. juli 2014 overtog opgaven med at udstede tilladelser og føre tilsyn med råstofindvinding, at Udvalget for Miljø, Jordforurening og Råstoffer skal forelægges en årlig redegørelse for tilsyn med råstofindvinding og § 52 dispensationer (jord til råstofgrave).

  Ud over tilsyn med råstofindvinding og § 52 dispensationer omhandler vedlagte redegørelse også meddelte råstoftilladelser i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsredegørelsen beskriver, at der i 2016 er:

  • givet 1 afslag til råstofindvinding,
  • givet 29 tilladelser til råstofindvinding, heraf 2 til klæg og 2 tilladelser på baggrund af regionsrådets godkendte VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet),
  • ført 121 tilsyn i 87 råstofgrave og
  • 22 tilsyn med tilført jord.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At årsredegørelsen tages til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21900
  5. Orientering af meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7, 2. halvår 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden orienteringen på udvalgsmødet den 25. august 2016 meddelt 17 tilladelser vedrørende råstofindvinding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 25. august 2014 er direktøren for regional udvikling/koncerndirektøren bemyndiget til at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7. Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding. På regionsrådsmødet den 28. november 2016 blev det besluttet, at Udvalget orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til råstoflovens § 7, dog på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

  Der er siden orienteringen på udvalgsmødet den 25. august 2016 meddelt 17 tilladelser vedrørende råstofindvinding.

  Billund Kommune

  1.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 2q, del af 2e, del af 1cu, del af 2v Kirkeby By, Sdr. Omme og matr. nr. 1æ, 1n, del af 1u Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune. Tilladelsen er meddelt til Sdr. Omme Handels og Transportselskab ApS. Tilladelsen udløber 31. december 2025. Der efterbehandles til naturformål med sø. Der må årligt indvindes 100.000 m3 sand, sten og grus. Heraf må de 50.000 m3 indvindes under grundvandsspejl.

  Haderslev Kommune

  2.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 76 og 80 Oksenvad Ejerlav, Oksenvad i Haderslev Kommune. Tilladelsen er meddelt til Kudsk & Dahl A/S. Tilladelsen udløber 1. oktober 2026. Der efterbehandles primært til skov. Der må årligt indvindes 90.000 m3 sand, sten og grus. Heraf må de 20.000 m3 indvindes under grundvandsspejl.

  Varde Kommune

  3.Der er givet tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Tillægget er meddelt til Billum vognmandsforretning. Tilladelsen udløber 31. december 2020. Der efterbehandles til naturformål og rekreative formål. Der må årligt indvindes 80.000 m3 råstoffer.

  Vejen Kommune

  4.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup i Vejen Kommune. Tilladelsen er meddelt til Henning Have A/S. Tilladelsen udløber 31. december 2019. Der efterbehandles til natur, skov og sø. Der må årligt indvindes 50.000 m3 råstoffer.

  5.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 11a, 10b, 8a og 12c Gejsing by, Andst i Vejen Kommune. Tilladelsen er meddelt til Hans Frisesdahl A/S. Tilladelsen udløber 1. november 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes 210.000 m3 råstoffer.

  Esbjerg Kommune

  6.Der er givet tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 1h og 1i Krogsgaard Hgd., Tjæreborg i Esbjerg Kommune. Tillægget er meddelt til NCC Industri A/S, Råstoffer. Tillægget vedrører tilkørsel og knusning af 20.000 tons sømaterialer og udløber 31. december 2017. Tillægget er påklaget og ligger i Natur- og Miljøklagenævnet.

  7.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr. nr. 71 Allerup by, Sneum i Esbjerg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Darum-Tjæreborg Digelag. Tilladelsen udløber 1. januar 2027. Der efterbehandles til engområde med sø og ø. Der må årligt indvindes op til 4.000 m3 klæg. Der er tale om en samtykkesag, der har været behandlet på udvalgsmøde den 11. februar 2016.

  Aabenraa Kommune

  8.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 182 Bolderslev, Bjolderup og 502 Uge, Uge samt del af 265 Uge, Uge i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt til I/S Lertranskøb. Tilladelsen udløber 1. juli 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes 10.000 m3 rødbrændende ler. Der er tale om en samtykkesag, der har været behandlet på udvalgsmøde den 11. februar 2016.

  9.Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 270 og del af 277 Lovtrup, Uge i Aabenraa Kommune. Tilladelse er givet til Bedsted Lø Grusværker ApS. Tilladelsen udløber 31. december 2026. Der efterbehandles til landbrug. Der må årligt indvindes op til 200.000 m3 råstoffer.

  10. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 3b, 6, 7, 13, 108, 129, 253 og del af 28 Mjøls, Rise og del af matr. nr. 93 Lunderup, Rise i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er givet til Bedsted Lø Grusværker ApS. Tilladelsen udløber den 1. november 2026. Der efterbehandles til naturområde. Der må årligt indvindes 300.000 m3 råstoffer. Der er udarbejdet en VVM redegørelse, som er blevet godkendt af Regionsrådet den 26. september 2016.

  Tønder Kommune

  11. Der er givet tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand på matr. nr. 42 og 234 Øster Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune. Tillægget er meddelt til Hans Hansen Vognmandsforretning. Tillægget vedrører en allerede etableret sø på arealet. Tønder Kommune har den 17. februar 2010 givet landzonetilladelse til etablering af søen. Tillægget er gældende til den 1. oktober 2017.

  Sønderborg Kommune

  12. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af blåler på matr. nr. 40 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Gråsten Teglværk A/S. Tilladelsen udløber 1. juli 2026. Indvindingsområdet efterlades efter endt indvinding til naturlig succession. Området efterlades i det væsentligste med åbne lerflader, hvor der ikke lægges muld på. Der må årligt indvindes 10.000 m3 blåler.

  13. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af blåler på matr. nr. 3 og 141 Nybøl Ejerlav i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Vesterled Teglværk A/S. Tilladelsen udløber 1. januar 2027. Indvindingsområdet efterlades efter endt indvinding til jordbrugsmæssig anvendelse med søer. Der må årligt indvindes 8.000 m3 blåler.

  14. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af blåler på matr. nr. 138 og del af matr. nr. 229 Iller, Broager i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Vesterled Teglværk A/S. Tilladelsen udløber 1. januar 2027. Indvindingsområdet efterlades efter endt indvinding til naturlig succession. Området efterlades i det væsentligste med åbne lerflader, hvor der ikke lægges muld på. Der må årligt indvindes 2.000 m3 blåler.

  15. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rød- og gulbrændende ler på matr. nr. 1 Nybøl Ejerlav, Nybøl i Sønderborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til Bachmanns Teglværk. Tilladelsen udløber 15. maj 2021. Der efterbehandles dels til jordbrugsmæssig anvendelse og dels til naturområde med søer. Der må årligt indvindes 50.000 m3 rød- og gulbrændende ler.

  Nyborg Kommune

  16. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 23a Svindinge By, Svindinge i Nyborg Kommune. Tilladelsen er meddelt til NCC Industry A/S Råstoffer. Tilladelsen udløber 1. oktober 2026. Der efterbehandles til natur med søer samt jordbrugsformål. Der må årligt indvindes 200.000 m3 råstoffer.

  Fåborg Midtfyns Kommune

  17. Der er givet tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 22e, 11m og 10a Sdr. Nærø By, Sdr. Nærå i Fåborg Midtfyns Kommune. Tilladelsen er meddelt til Nymølle Stenindustrier A/S. Tilladelsen udløber 31. december 2026. Der efterbehandles til natur med søer og ekstensivt landbrug. Der må årligt indvindes 200.000 m3 råstoffer, heraf op til 100.000 m3 under grundvandsspejl. Der er udarbejdet en VVM redegørelse, som er blevet godkendt af Regionsrådet den 26. september 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21900
  6. Orientering om § 52 dispensationer, 2. halvår 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der er siden orienteringen på udvalgsmødet den 25. august 2016 givet 8 dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er direktøren for regional udvikling/koncerndirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer. På regionsrådsmødet den 28. november 2016 blev det besluttet, at udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer orienteres halvårligt om trufne afgørelser i henhold til jordforureningslovens § 52, dog på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger.

   

  Der er siden orienteringen på udvalgsmødet den 25. august 2016 givet 8 dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave.

  Vejle Kommune

   

  1.    Regionen har den 31. maj 2016 meddelt en dispensation til modtagelse af uforurenet jord i en del af en råstofgrav beliggende 10a Jerlev By, Jerlev. Arealet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser og på grænsen til Jerlev vandværks indvindingsopland. Der er ingen private drikkevandsboringer indenfor regionens 300 meter opmærksomhedszone. Dispensationen gælder frem til det tidspunkt, hvor arealet skal være efterbehandlet, jf. råstoftilladelsen, senest 1. maj 2019.

   

  Fåborg-Midtfyn Kommune

   

  2.    Regionen har den 6. juli 2016 meddelt en dispensation til lovliggørelse af allerede tilført jord i en råstofgrav. Jorden er tilført i perioden marts til ultimo september 2014. Råstofgraven ligger på matr. nr. 10a Rolsted By, Rolsted i et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsopland til Rolfsted Vandværk. Dispensationen er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Fåborg-Midtfyn Kommune på grund af uenighed om det undersøgelsesniveau, der ligger til grund for afgørelsen om dispensation. Sagen er ikke afgjort i klagenævnet.

  Svendborg Kommune

   

  3.    Regionen har den 12. juli 2016 forlænget en dispensation til modtagelse af uforurenet jord i en lergrav beliggende på matr. nr. 9b Stenstrup By. Lergraven ligger i et område uden nærliggende drikkevandsboringer, men med særlige drikkevandsinteresser. Der graves ikke længere efter råstoffer på arealet. Den jord der modtages stammer udelukkende fra anlægsarbejder ved tidligere markvej. Forlængelsen var gældende indtil 31. december 2016.

  4.    Regionen har den 30. december 2016 meddelt dispensation til modtagelse af 40.000 kbm ren muldjord som slutafdækning på fyldpladsen, beliggende matr. nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby. Dispensationen er givet som et supplement til en eksisterende dispensation, der kun gælder uforurenet råjord. Begge dispensationer udspringer af et påbud fra Svendborg Kommune meddelt i 2008. Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden nærliggende private drikkevandsboringer. Dispensationen gælder frem til arealet skal være efterbehandlet, senest 9. februar 2019.

  Haderslev Kommune

   

  5.    Regionen har den 15. august 2016 forlænget en dispensation til modtagelse af op til 68.000 kbm uforurenet jord i en råstofgrav beliggende på matr. nr. 179 og 789 Skrydstrup og 34 og 269 Gl. Ladegaard, Hammelev. Der graves ikke længere råstoffer på arealet. Arealet er beliggende i et område uden nærliggende drikkevandsboringer, men med almindelige drikkevandsinteresser. Forlængelsen er gældende indtil 1. juni 2020.

  Varde Kommune

   

  6.    Regionen har den 15. august 2016 forlænget en dispensation til modtagelse af op til 60.000 kbm uforurenet jord i en råstofgrav beliggende på matr. nr. 2a Hesselmed Hgd., Ål. Arealet er beliggende i et område uden nærliggende drikkevandsboringer, men med almindelige drikkevandsinteresser. Der er en tilladelse til at grave råstoffer på arealet frem til 31. december 2025. Forlængelsen af dispensationen er gældende indtil 31. december 2025.

  Vejen Kommune

   

  7.    Regionen har den 15. august 2016 forlænget en dispensation til modtagelse af uforurenet jord på et bestemt areal i en råstofgrav beliggende på matr. nr. 1n Hulkær Mølle, Brørup. Området er uden særlige drikkevandsinteresser, men der er ligger en privat drikkevandsboring indenfor regionens opmærksomhedsgrænse på 300 meter, hvorfor der er angivet et bestemt areal i råstofgraven, hvor der kan modtages jord. Der er tilladelse til at grave råstoffer frem til 31. december 2019, hvorefter der skal efterbehandles til skov og sø. Forlængelsen af dispensationen er gældende frem til 31. december 2019.

  Kolding Kommune

   

  8.    Regionen har den 31. oktober 2016 meddelt dispensation til modtagelse af uforurenet jord i en råstofgrav beliggende på matr. nr. 7t Lilballe By, Eltang. Der graves ikke længere råstoffer på arealet. Arealet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser og indenfor opland til almene vandværker. Modtagelsen af jord sker i forbindelse med færdigetablering af de sidste etaper (5 og 6) af genbrugspladsen. Kolding Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering og drift af fuldt befæstet plads til håndtering, opbevaring og sortering af forskellige affaldsfraktioner. Dispensationen er gældende frem til etape 5 og 6 er færdigetableret, og senest 1. januar 2023.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39532
  7. Omprioriteringsbidrag på budget 2018 for regional udvikling
  fold dette punkt ind Resume

  Af ”Aftale om regionernes økonomi for 2017” mellem regeringen og Danske Regioner fremgår, at de økonomiske rammer omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 pct. på regional udvikling, der vil have konsekvenser for det samlede aktivitetsniveau og mulighederne for at igangsætte nye aktiviteter.

  I budgetaftale 2017 for Region Syddanmark fremgår, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer samt Udvalget for dansk-tysk samarbejde skal udarbejde et fælles oplæg til en model, der dels kan håndtere en videreførelse af det statslige omprioriteringsbidrag i 2018 og dels understøtte en klar profil på den regionale udviklingsindsats, herunder arbejdet med Det Gode Liv-strategien, som sætter retningen for den syddanske udviklingsindsats.

  Oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budgetseminar 2017 forelægges udvalget til godkendelse. En endelig godkendelse forudsætter godkendelse i Udvalget for regional udvikling, Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af ”Aftale om regionernes økonomi for 2017” mellem regeringen og Danske Regioner fremgår, at de økonomiske rammer omfatter et omprioriteringsbidrag på 1 pct. på regional udvikling.

  I budgetaftale 2017 for Region Syddanmark fremgår, at Udvalget for regional udvikling, Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer samt Udvalget for dansk-tysk samarbejde skal udarbejde et fælles oplæg til en model, der dels kan håndtere en videreførelse af det statslige omprioriteringsbidrag i 2018 og dels understøtte en klar profil på den regionale udviklingsindsats, herunder arbejdet med Det Gode Liv-strategien, som sætter retningen for den syddanske udviklingsindsats. Desuden indgår Region Syddanmarks pejlemærker som en del af fundamentet for regionens daglige arbejde med at udmønte strategien.

  Opfølgningen på strategien er konkretiseret i handlingsplaner inden for uddannelse, kultur, gennem den fælles regionale og kommunale aktionsplan inklusive de byregionale udviklingsaftaler med de syddanske kommuner og på erhverv (vækstforum). Desuden afhænger strategiens indsatsspor ”grønne muligheder” (klima- og miljøområdet) af den opfølgende indsats, der er beskrevet nærmere i de lovbestemte fagstrategier; klimastrategien (Agenda 21), strategi for indsatsen over for jordforurening samt i råstofplanen. Det betyder, at mange aktiviteter i strategien er forankret hos andre aktører, og at regionsrådets rolle skal samtænkes med mange aktører i det regionale udviklingsfelt. Forslaget til budgetmodel indebærer, at der udvikles en ny budgetramme, der kan give regionsrådet bedre muligheder for at tage politiske initiativer, der kan give regionen en klar profil, og som kan forstærke og forbedre dén syddanske indsats, der er aftalt i strategien.

  Modellen

  Modellen tager afsæt i en samlet, jævn reduktion på 2 pct. på tværs af alle bevillingsområder i regional udvikling, svarende til ca.10,8 mio. kr. Heraf anvendes 1 pct. af det samlede budget til at indløse besparelsen i omprioriteringsbidraget, som vil have mærkbare konsekvenser for det samlede aktivitetsniveau og begrænse mulighederne for at igangsætte nye aktiviteter i årets løb. Som led i en skarpere prioritering frigøres den resterende 1 pct. til en ny politisk prioritering af aktiviteter, der kan give regionsrådet en stærkere profil i den regionale udviklingsindsats og kan have form af en udviklingspakke eller vækstpakke. Modellen kan dermed ses som et instrument i en fortsat dynamisk tilpasning af regionsrådets indsats og rolle i den regionale udvikling.

  Processen

  På budgetseminaret i marts 2017 gennemføres en overordnet politisk prioritering inden for regional udviklings aktivitetsområder med afsæt i en 2 pct. reduktion af budgettet. Her afdækkes hvor regionsrådet ser stærke interesser og muligheder for at styrke indsatsen. 

  Til prioriteringen er der udarbejdet et oplæg, der indeholder en beskrivelse af modellen for håndtering af omprioriteringsbidraget (bilag 1), beskrivelser af de enkelte aktivitetsområder under Regional Udvikling (bilag 2) samt eksempler på indsatser fra Det Gode Liv-strategien (bilag 3). Aktivitetsområderne følger samme struktur som Det Gode Liv-strategien. Beskrivelserne gør det muligt at se hvert enkelt aktivitetsområde i sammenhæng med målsættet i Det Gode Liv-strategien og de tilhørende fagstrategier. 

  Regionsrådet peger herefter på, hvilke aktivitetsområder, der skal styrkes med midler fra den nye budgetramme. Ud fra regionsrådets prioritering på budgetseminaret udarbejder administrationen et samlet forslag til, hvordan de politiske prioriteringer konkret kan udmøntes i ny aktivitet eller styrkelse af eksisterende aktivitet. Forslaget vil derefter indgå i og kunne forhandles politisk i budgetforhandlingerne.

   Den overordnede proces er skitseret herunder:

  Tid

  Aktivitet

  Indhold

  26. januar 2017

  Møde i Udvalget for dansk- tysk samarbejde

  Politisk godkendelse af materialet til budgetseminaret

  6. februar 2017

  Møde i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer

  20. februar 2017

  Møde i Udvalget for Regional Udvikling

  Marts 2017

  Regionsrådets budgetseminar

  Regionsrådet gennemfører indikativ politisk prioritering af regional udviklings aktiviteter

  Juni 2017

  Økonomiforhandlinger med staten

  Efterår 2017

  Regionens budgetforhandlinger

  Administrationen har forud for forhandlingerne transfereret udmeldingerne fra budgetseminaret til et samlet forslag til en Vækstpakke el.lign. De politiske partier kan plukke i forslaget, tilføje egne nye forslag etc.

  Oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budgetseminar 2017 forelægges udvalget til godkendelse. En endelig godkendelse forudsætter godkendelse i Udvalget for dansk-tysk samarbejde, i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 6. februar og i Udvalget for Regional Udvikling den 20. februar. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budget 2018 for det regionale udviklingsområde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 26-01-2017

  Udvalget godkendte oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budget 2018 for det regionale udviklingsområde.

  Vibeke Syppli Enrum og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Udvalget godkendte oplæg til model og videre proces for håndtering af statsligt omprioriteringsbidrag på budget 2018 for det regionale udviklingsområde.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  8. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Administrationen orienterede om klageafgørelser samt, at der på regionsrådsmødet den 27. februar 2017 vil være en temadrøftelse om oprensningen af Kærgaard Plantage og det videre arbejde.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Det blev besluttet, at et af de kommende udvalgsmøder efter sommerferien afholdes i Ballum som led i udarbejdelse af klæg-tillæg og udmøntning af budgetaftale 2015.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  10. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 16. marts 2017 kl. 13.00 – 15.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Næste møde er torsdag den 16. marts 2017 kl. 13.00 – 15.00 i regionshuset.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/38176
  11. Jordforurening - Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Det årlige forslag til hvor regionen skal starte nye forureningsundersøgelser og oprensninger har været i offentlig høring. Der er kommet 4 høringssvar. Miljø og Råstoffer fremlægger hermed forslag til behandling af høringssvarene og vedtagelse af Nye forureningsunder­søgelser og oprensninger 2017. Der foreslås ingen ændringer i prioriteringen af de nye forurenings­undersøgelser og oprensninger i 2017. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på sit møde den 8. december 2016 at sende forslag til Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 i høring. Hørings­perioden, fra 14. december 2016 til 1. februar 2017, er nu afsluttet og Miljø og Råstoffer fremlægger derfor et forslag til behandling af de indkomne høringssvar og vedtagelse af Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 (bilag).

   

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 indeholder den del af regionens indsats over for jordforurening, der kan startes i 2017. Der sættes nye aktiviteter i gang for i alt ca. 8,1 mio. kr. Den øvrige del af regionens aktiviteter er allerede besluttet, enten fordi de er lovbundne, videreført fra 2016 eller fastlagt i specifikke strategier og handleplaner fx Grundvandsstrategi 2016 (2013) og Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg (2014).

   

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 er udarbejdet på grundlag af den nye Jordforurenings­strategi 2017, som blev vedtaget i regionsrådet den 27. november 2016. Grundvandet har højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Der er også fokus på indeklimaproblemer i boliger. I særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand eller for at hindre direkte kontakt med forurenet jord.

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 omfatter 34 nye videregående under­søgelser og 2 nye oprensninger:

  Grundvand

  • 26 videregående undersøgelser af forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder i Assens, Esbjerg, Skærbæk, Kerteminde, Ribe, Billund, Tommerup, Fredericia, Sønderborg, Kolding, Tønder og Ølgod. På én lokalitet er der samtidig risiko for direkte kontakt med forurenet jord.
  • Op til 11 grundvandsprioriterede forurenings­undersøgelser omfattet af ”Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg”. Først afventes dog kommunens afgørelser af, om der kan gives påbud til forurener.
  • 7 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand.

  Indeklima

  • 2 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, fordi et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i flere boliger. En af forureningerne udgør samtidig en risiko for værdifuldt grundvand.

  Kontaktrisiko

  ·       2 akut prioriterede forureninger renses op, fordi kraftig jordforurening udgør en risiko ved anvendelsen af boligernes haver.

  Overfladevand

  ·       Før undersøgelser og oprensninger sættes i gang, vurderes det, om der også kan være en risiko for forureningspåvirkning af vandløb, søer og kystvande. Hvis der er en risiko, og det er hensigtsmæssigt i forhold til at optimere ressource­anvendelsen, vil indsatsen også omfatte risikoen for overfladevand.

  Hvis der bliver mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang i løbet af 2017, vil det ske i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevands­ressourcen og på steder hvor forureningen udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne og prioriteringen kan ændres, hvis ny viden om alvorlige forureninger, nødvendig­­gør en indsats her og nu.

   

  Indkomne høring og behandling

  Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 har været offentliggjort på regionens høringsportal og udsendt direkte til de berørte grundejere, kommunerne, Naturstyrelsen og de to vandværksforeninger. I høringsperioden har knap 10 borgere/virksomheder henvendt sig med spørgsmål, som er besvaret løbende.

  Derudover har regionen modtaget hørings­svar fra fire kommuner. Assens og Varde Kommuner anerkender regionens indsats i 2017, mens Sønderborg Kommune anmoder regionen om at overveje yderligere undersøgelser ved Himmark Strand losseplads, og Fredericia Kommune opfordrer regionen til at medtage en kortlagt forurenet grund, som kommunen mener kan være kilde til en MTBE-forurening, der er konstateret ved Herslev Kildeplads. De to høringssvar er gengivet i bilaget Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017. Notat om behandling af høringssvar. Heri er også Miljø og Råstoffers forslag til besvarelse og behandling af høringssvarene. Der foreslås ingen ændringer i listen over, hvor regionen skal gennemføre videregående undersøgelser og oprensninger i 2017 som følge af høringssvarene.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til besvarelse af høringssvarene godkendes, og Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2017 vedtages.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 06-02-2017

  Indstilling anbefales over for regionsrådet.

  Ulrik Sand Larsen og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 09-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |