Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 09. februar 2017

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 09. februar 2017

Mødedato
09-02-2017 kl. 12:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Å
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Claus Thomsen (Angstforeningen)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Marianne Sille Bech Brams (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Rikke Vestergaard
 • Allan Hvolby
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren

 • Afbud
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Claus Thomsen (Angstforeningen)
 • Henry Johannsen (Landsforeningen Autisme)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Midtvejsevaluering - Lys i Psykiatrien
  2. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  3. Udmøntning af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  4. Orientering om foreløbigt program for mini topmødet i maj 2017
  5. Årsrapport for forskning i psykiatrisygehuset
  6. Status for monitorering af udredningsretten
  7. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 3.kvartal 2016
  8. Status på EN AF OS
  9. Mødekalender 2017
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/2119
  1. Midtvejsevaluering - Lys i Psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet bevilligede i 2013 kr. 20 mio. til implementering af forskning i og udvikling af døgnrytmelys og innovative lyskoncepter til Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over indkøb af døgnrytmelys til de nye sygehusbyggerier er der via CoLab Recovery & Rehab udmøntet midler til tre projektinitiativer. På mødet præsenterer ECT-koordinator Pia Merete Andersen erfaringerne fra projektet Beroligende Miljø i ECT-behandlingen på Psykiatrisk Afdeling Kolding til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet bevilligede i 2013 kr. 20 mio. til implementering af forskning i og udvikling af døgnrytmelys og innovative lyskoncepter til Psykiatrien i Region Syddanmark. Ud over indkøb af døgnrytmelys til de nye sygehusbyggerier er der indtil videre udmøntet midler til tre projektinitiativer, nemlig en tværgående evaluering af døgnrytmelyset samt to udviklingsprojekter, Beroligende Miljø i ECT-behandlingen på Psykiatrisk Afdeling Kolding og Hjerterum -Deeskalerende miljø i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense. Den tværgående evaluering belyser den oplevede effekt blandt medarbejdere og patienter på de tre afdelinger, der nu har implementeret døgnrytmelys. 245 medarbejdere og 53 patienter har deltaget i evalueringen. Den overordnede konklusion er, at der er udbredt tilfredshed med lyset, og at det opleves at have en effekt i forhold til at understøtte hyggelige og rolige rammer, der medvirker til, at patienter får en bedre søvnrytme.

  Formålet med udviklingsprojekterne har været at demonstrere, hvordan lys kan medvirke til at skabe beroligende og relationsskabende miljøer i Psykiatrien i Region Syddanmark.  Både i ECT og i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense er lyskoncepterne udviklet i tæt dialog med patienter, medarbejdere og virksomhedsleverandører.

  Indretningsmiljøerne er forskellige, da de er tilpasset de to konkrete behandlingsforløb, men begge steder viser evalueringer, at patienter og medarbejdere oplever en positiv effekt af lysmiljøerne. Samtidig pointeres det, at lysteknologien ikke kan stå alene, men fordrer en organisatorisk forankring i forhold til at styrke og fastholde den faktiske anvendelse af lyset.

  På mødet vil ECT-koordinator Pia Merete Andersen fortælle om erfaringerne fra projekt ”Beroligende miljø i ECT-behandling”. Her er patientoplevelsen forbedret gennem implementeringen af et beroligende sansemiljø, bestående af lyd, visuel stimuli og lys.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder patienttilfredshed, udbredelse til andre afdelinger og vurdering af effekt. Oplæg vedhæftet.

  Link til introduktionsvideo for personalet i Vejle om dynamisk lys: https://www.youtube.com/watch?v=PQior0HEggQ&feature=youtu.be

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/14966
  2. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum anmodes om at udpege et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité, der mødes i april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  I forlængelse af frivillighedsstrategien godkendte regionsrådet den 22. juni 2015 indstiftelsen af en frivillighedspris på 50.000 kr. samt en pris på 10.000 kr. for ”Den gode idé” til et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Den første frivillighedspris blev uddelt 14. november 2015. Vindere af prisen blev Langelands Hjertestarterforening, og prisen for den gode idé gik til en erfaringskonsulent på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, OUH.

  Frivillighedsprisen 2017 uddeles den 3. maj.

  Dommerkomité
  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  ·Regionsrådet (to medlemmer)

  ·Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)

  ·Sundhedsbrugerrådet (ét medlem)

  ·Psykiatrisk Dialogforum (ét medlem)

  ·Kontaktforum for Handicap (ét medlem)

  ·Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)

  ·Pressen (ét medlem).

   

  Komitéen får indstillinger til priserne tilsendt 6. april 2017 og mødes den 18. april 2017 og afgør, hvem der skal nomineres, og hvem der skal vinde priserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Psykiatrisk Dialogforum udpeger et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Psykiatrisk Dialogforum vil gerne pege på Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri.  Administrationen tager kontakt til hende, da hun er fraværende på nærværende møde. Pressemeddelelse vedhæftet.


  Sagsnr. 16/31619
  3. Udmøntning af aftalen om handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud, herunder etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår aftale om etablering af 150 pladser på landsplan på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.

  Aftalen indebærer, at der etableres specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i de fem regioner med i alt 150 pladser til en gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling.

  Foruden etablering af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger indeholder handlingsplanen en række andre initiativer til forebyggelse af vold på botilbud, heriblandt:

  • Et indsatsteam til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

  • Tilknytning af fast læge på længerevarende botilbud for borgere med psykiske lidelser

  • Vejledning om reglerne for videregivelse af oplysninger om borgerne

  • Fælles undervisningsforløb om borgere med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

  • Pulje til styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk

     udredning

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder vigtigheden af at have fokus på anvendelse af tvang.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  4. Orientering om foreløbigt program for mini topmødet i maj 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om foreløbigt program for Psykiatrisk Dialogforums mini topmøde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisk Dialogforum foreslog på mødet den 17. december 2015 at afholde et mini topmøde, som flere patient- og pårørenderepræsentanter kunne deltage i. Mini topmødet lægges i forlængelse af mødet i Psykiatrisk Dialogforum den 4. maj 2017. Det faglige tema på mødet er Patient- og pårørenderepræsentanters roller i psykiatrien.

  Der orienteres om programmet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.     

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Til orientering. Invitation vedhæftet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/159
  5. Årsrapport for forskning i psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapport for psykiatrisk forskning 2016 er netop udkommet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Årsrapporten 2016 for forskning i psykiatrisygehuset giver et overblik over udviklingen på forskningsområdet og er både et tilbageblik og en skuen fremad mod en ny periode med en ny forskningsstrategi på vej. En strategi, som beskriver udviklingen frem mod endnu mere eliteforskning, men stadig med plads til sandkassen med reference til titlen på psykiatrisygehusets første strategi ”Fra Sandkasse til Eliteforskning”.

  Sygehuset er tæt på at få bedømt sit første eliteforskningscenter, og endnu ét med fokus på det børne- og ungdomspsykiatriske område er på bedding.

  I 2016 har Forskningsstrategirådet bevilliget midler til 28 forskningsprojekter i sygehuset, og som det vil fremgå af årsrapporten, har sygehuset i dag forskning på alle afdelinger.

  Fremadrettet er målet at få knyttet klinik og forskning endnu tættere sammen. Også patienten som partner er et fokusområde, som blandt andet blev håndgribeligt i forbindelse med Psykiatriens Forskningsdag, der løb af stablen først i december 2016.

  Her og nu er 10 professorer, fire lektorer, ni postdocere og 29 Ph.d.-studerende tilknyttet sygehuset, og der er sideløbende fokus på unge talenter. Sygehuset har oprettet Psykiatrisk Forskerakademi Odense, hvor de unge talenter motiveres til at være med på ”rejsen”, der skal sikre, at forskning og ny viden hurtigt bliver en del af hverdagen på afdelingerne. Generelt er der sket en stor positiv udvikling i antallet af Ph.d.-projekter. Ved årets udgang 2016 er der 29 igangværende projekter, mens fem projekter blev afsluttet i løbet af året. Ved årets udgang 2015 var der 23 igangværende projekter ved årets udgang, mens to projekter blev afsluttet i løbet af året.

  Der er et støt stigende antal udgivelser af publikationer. I 2013 var antallet 23, og i 2015 udgav forskerne 45 publikationer (antallet af publikationer i 2016 opgøres inden udgangen af januar). Sygehuset tager sin forpligtelse til at formidle forskning alvorligt, både den ”smalle” formidling fagfolk imellem og den brede formidling, så ny viden bliver en fælles viden, der både kommer selve psykiatrien og samfundet generelt til gode.

  Årsrapport for psykiatrisk forskning 2016 vil blive udleveret på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder fælles regional forskningsdatabase, behandlingsresultater på tværs af regioner, rekruttering af læger og relationens betydning i behandling. Link til Psykiatrisygehusets forskningsprojekter:
  http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm230896

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/21850
  6. Status for monitorering af udredningsretten
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om status på implementering af 30 dages udredningsret. Orienteringen vedrører opgørelse af tal fra monitorering af afslutning på udredning for perioden 1. januar til 31. oktober 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Akkumuleret opgørelse for perioden januar 2016 til og med 31. oktober 2016 samt opgørelse fordelt på måneder for hele perioden er vedlagt i bilag.

  Data fra monitoreringen af udredningsretten viser fortsat en fremgang i forhold til

  målopfyldelse. I perioden 1. januar til 31. oktober 2016 blev 82 % af patienterne i voksenpsykiatrien og 85 % af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien udredt inden for 30 dage.

  Isoleret set er målopfyldelsen i oktober måned 2016 92 % for voksenpsykiatrien og 87 % for børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder registreringspraksis, udredningspakker og periode fra henvendelse til påbegyndt behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  7. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 3.kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelsen af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår udviklingen i belægningsprocent, ECT-behandlinger, genindlæggelser samt anvendelsen af tvang i Region Syddanmark.

  Belægningsprocenten for Psykiatrisygehuset er i tredje kvartal 85 %. Belægningsprocenten fremgår afdelingsvis samt samlet for hhv. Voksenpsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri og Psykiatrisygehuset i alt.

  Opgørelsen over anvendelsen af tvang er for hele 2016. I 2016 er antallet af fikseringer er faldet med 10,5 %, mens antallet af fikseringer med en varighed på over 48 timer er faldet med 59,1 % i forhold til baseline. Anderledes ser det ud i forhold til beroligende medicin med tvang, hvor antallet er steget med 29,9 %. Antallet af patienter, som er berørt af tvang, er uændret i forhold til baseline. Opgørelser fordelt på afdelinger samt opgørelse for mængden af tvangsernæring er ikke inkluderet, da der i januar 2017 har været tekniske problemer med databasen. Opgørelserne forventes inkluderet til de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder opgørelse af ambulant behandling og dagbehandling, dobbeltdiagnoser, personalenormering samt ønske om at kunne se udviklingen over årene. Spiseforstyrrelser kan være tema på et kommende møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  8. Status på EN AF OS
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i EN AF OS kampagnen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I perioden 1.12.2016 – 1.2.2017 har ungeambassadørerne haft 11 opgaver og øvrige ambassadører 13 opgaver. Opgaverne spænder fra oplæg i skoler og kommuner til filmoptagelse samt deltagelse i ledermøde i Lokalpsykiatri Kolding/Vejle og personlig beretning på Forskningens Dag.

  PsykInfo har den 12.1.2017 afholdt nytårskur for 26 fremmødte ambassadører.  Medarbejdere i Klinisk Etisk Komite havde som en del af dagsordenen en samtale med ambassadørerne om mulige løsninger, når også brugere og pårørende i nær fremtid kan indsende etiske dilemmaer til behandling i komitéen.

  Derudover er der afholdt en halv dagskonference den 19.1.2017, som PsykInfo afvikler i samarbejde med CABI.

  Landssekretariatet er ved at revitalisere indsatsen på arbejdsmarkedsområdet.

  Den 20. - 22.9.2017 er der planlagt en international afstigmatiseringskonference i København. Landssekretariatet er medarrangør, og PsykInfo planlægger i fællesskab foredrag og udstillingsområde, hvor EAO-aktiviteterne i Danmark præsenteres for konferencedeltagerne. Samtlige regionale PsykInfo’er har i samarbejde med PIO i Odense søgt om fondsmidler. Forhåbningerne er, at eventuelle bevillinger skal udgøre en fælles pulje til alle frivillige EAO-ambassadører, hvor man kan søge om dækning af konferenceudgifter, overnatning mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Til orientering. Link til afstigmatiseringskonference i København september 2017:
  http://www.en-af-os.dk/


  Sagsnr. 17/78
  9. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender for 2017

  Torsdag den 4. maj 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 17. august 2017 kl. 13:00 – 16:00

  Torsdag den 16. november 2017 kl. 13:00 – 16:00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Til orientering. Mødet den 4. maj 2017 udvides til kl. 13:00–17:30 pga. mini topmøde jf. pkt. 4.


  Sagsnr. 17/78
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 09-02-2017

  Psykiatrisygehuset orienterede kort om det nye syghusbyggeri i Vejle og udleverede skriftlig information. Information er vedhæftet.

  Evaluering af Psykiatrisygehusets kompetenceudvikling sættes på dagsordenen på næste møde, herunder angående relationelle kompetencer.

  Foreningerne har ønske om at blive inddraget så tidligt som muligt med henblik på dialog, inden der træffes beslutninger.


  Siden er sidst opdateret 10-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |