Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 23. februar 2017

Innovationsudvalget - Referat - 23. februar 2017

Mødedato
23-02-2017 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg - bygning Laksen

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • John Lohff, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og -tema
  2. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  3. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2016
  4. 20. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2016
  5. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  6. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. Opgradering af ventearealer inklusiv nyt inventar på Odense Universitetshospital
  8. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 2. februar 2017
  9. Mødeplan
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat
  13. LUKKET PUNKT - Rapportering


  Sagsnr. 17/4327
  1. Mødested og -tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes på Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg.

  Mødets tema er CoLab Denmark med fokus på udvalgte aktiviteter i det lokale CoLab Vest.

  CoLab Denmark er igangsat med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger samt om i fællesskab at åbne op for samarbejdet med virksomheder om udvikling og test af konkrete løsninger og inddrage borgerne i udviklingsprocesserne.

  På mødet præsenteres udvalget for, hvordan et lokalt Colab, Colab Vest, arbejder med udvikling af konkrete løsninger.

  Udvalget bliver således præsenteret for projektet VR-Rehab. VR-Rehab er et system, der giver patienter med erhvervet hjerneskade mulighed for at genoptræne dagligdags færdigheder i et virtuelt univers.

  Udvalget præsenteres desuden for projektet EYEBAB, som er en form for smartboard/tavle, der anvendes ved genoptræning af patienter med hjerneskade.

  Program

  Kl. 15.00 – 15.10      Velkomst til Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg v. adm.                                              sygehusdirektør Per Busk.

  Kl. 15.10 – 15.25      Rammerne i Colab Denmark v. kst. vicedirektør Inge Bendixen,                               Syddansk Sundhedsinnovation.

  Kl. 15.25 – 16.00      Præsentation af Colab Vest v. leder af CoLab Vest Erling S.                                     Pedersen samt projekterne VR-Rehab v. CEO for VR-Rehab Daniel                           Christensen og EYEBAB v. medejer af EYBAB Hasse Højland.

  Ved præsentationerne vil der også være fagfolk fra Billund og Esbjerg kommuner til stede, som er involveret i CoLab Vests projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Adm. sygehusdirektør Per Busk præsenterede Sydvestjysk Sygehus, herunder status for byggerier og renoveringer mv.

  Kst. vicedirektør Inge Bendixen orienterede overordnet om rammerne i CoLab Denmark.

  Leder af CoLab Vest Erling S. Pedersen præsenterede CoLab Vest, herunder præsenteredes projekterne:

  • Virtuel Reality Rehabilitation – ny træningsform
  • EYEBAR – træning af dårligt/beskadiget syn

   

  Årsrapport 2016 ”COLAB CREATIONS 2016” blev udleveret på mødet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/12075
  2. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges faseskiftrapport, årlig rapportering samt rapportering på effektiviseringsgevinster for Nyt OUH til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering, indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen. Sammen med rapportering for 4. kvartal skal der ligeledes fremsendes en faseskiftrapportering, en årlig rapportering samt rapportering på effektiviseringsgevinster.

  Kvartalsrapport for 4. kvartal - status på Nyt OUH
  Det samlede projektforslag blev godkendt af Regionsrådet den 23. januar 2017. Projektorganisationen og totalrådgiver arbejder med klargøring af grundlaget for udbud i totalentreprise inden for hospitalsringen. For området udenfor hospitalsringen skal der udarbejdes for- og hovedprojekt inden det kan sendes i udbud.

  Økonomien rapporteres uændret grøn, da projektøkonomien er bragt i balance, uden at gøre brug af projektets reserver, med de tiltag som Regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016.

  Tiden rapporteres grøn. Projektforslaget inkl. opretning af forbehold vedr. logistik, brand og funktionalitet blev godkendt af Regionsrådet den 23. januar 2017. Det vurderes at færdiggørelsen af Nyt OUH vil være ultimo 2022.

  Kvaliteten er grøn, da det vurderes, at presset på økonomien er fjernet, uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Der flyttes jord fra syd mod nord og etableres tunneller. Arbejdet følger planen.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Licitationen på byggemodning og rørudbud blev vundet af M. J. Eriksson, som også er entreprenør på DP01. Arbejdet påbegyndes april 2017. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt medio 2017.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne fremsende en uvildig risikovurdering. Det Tredje Øje (DTØ), jf. regnskabsinstruksen af 15. juni 2016.

  DTØ rapporten, for 4. kvartal 2016, indeholdende projektdirektørens kommentarer, har taget udgangspunkt i styringsmanualen samt fremdrift på tidligere anbefalinger. Derudover har der været fokus på udbudsstrategien samt udbudsmateriale- og tidsplan.

  Rapportens anbefalinger drejer sig om dels håndtering af de optimeringer der er foretaget af projektet jf. Regionsrådets beslutning fra 24. oktober 2016. om fortsat at arbejde for at forbedre bygbarhed og et konsolideret projekt i forbindelse med udbudsmaterialet, dels forberedelse af markedet på udbuddet og dels den nærmere udformning af udbudsform og tildelingskriterier. Det er alle sammen forhold som regionsrådets beslutning i oktober 2016, herunder valg af udbudsstrategi søger at håndtere og som der arbejdes med frem mod udbud af projektet. 

  Konstitueret Projektdirektør Niels Nørgaard Pedersen vil på mødet orientere om status på arbejdet med at gøre klar til udbuddet.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Faseskiftrapport
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne hvert 1½ år fremsende en faseskiftrapport, jf. regnskabsinstruks af 15. juni 2016.

  Til denne faseskiftrapportering er der ikke udfærdiget en rapport, da der overordnet kun er sket mindre tilpasninger i projektet siden sidste faseskiftrapportering fra 2015. Rapporteringen består af skema F1 til F4 som kræves af ministeriet.

  Arealskemaet F1 viser at der er sket en ændring i arealerne, idet bruttoarealet er vokset fra 224.176 m2 til 242.286 m2. det skyldes bl.a. en ændret brutto/nettofaktor samt etablering af tekniktårne på tagene.

  Skema F2 viser at antallet af senge er reduceret med 8.

  Der er reduceret med 4 senge på intensiv, da 4 3-sengsstuer blev omlagt til 8 ensengsstuer. Det vurderes, at udnyttelsen af pladserne bliver mere fleksibel og opfylder samme behandlingsbehov.

  Ved omdisponering af det nordvestlige hjørne af byggeriet (V1) blev der reduceret med 4 senge i klyngen med gynækologi/obstetrik, nyremedicinsk afdeling, urinvejskirurgi og kirurgisk afdeling (DYLA klyngen). Omdisponeringen skyldes at afstanden mellem fødestuer og børneintensiv og neonatalafsnit blev fundet for lang.

  Skema F3 og F4 er ikke ændret siden sidste rapportering.

  Faseskiftrapporteringen er vedlagt til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne hvert år fremsende en årlig rapportering, jf. regnskabsinstruksen af 15. juni 2016.

  Den årlige rapportering består af Nyt OUH´s prioriterings- og besparelseskatalog samt skema med tilsagnsrammen for it, udstyr og apparatur. Prioriteringskataloget er uændret i forhold til årlig rapportering 2015 og rammen til it, udstyr og apparatur er ændret i forbindelse med godkendelse af projektforlaget.

  Den årlige rapportering er vedlagt til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster
  Sundheds- og Ældreministeriet har i regnskabsinstruksen fastsat at rapportering vedr. effektiviseringsgevinster skal ske årligt. Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt OUH blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på OUH på 348 mio. kr. i 2010-pl, svarende til 386 mio. kr. i 2016-pl.

  Det fremgår af rapporten, at der skal nedsættes en række driftsplanlægningsgrupper med det formål at sikre beskrivelse og planlægning af gode patientforløb, samt at sikre grundlag for realisering af effektiviseringsgevinsterne ved ibrugtagning af Nyt OUH. I forhold til den seneste rapportering er arbejdsgrupperne med involvering af klinikken, der skal pege på og sikre forankring af de konkrete effektiviseringer, nu nedsat og processen for de kommende år frem mod Nyt OUH er på plads.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster er vedlagt til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At faseskiftrapporteringen godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  3. Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 4. kvartal 2016.

  3. kvartal 2016
  I forhold til 3. kvartal 2016 er det de samme projekter med opdateret status.

  4. kvartal 2016
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Ambulatorietorv, Sønderborg
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/15861
  4. 20. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 4. kvartal 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 4. kvartal 2016 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, samt rapportering vedr. effektiviseringsgevinster.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført, således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår projektet til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort i 3. kvartal 2017.

  Fase 2 – ny sengebygning
  Totalentreprenøren har i 4. kvartal oprettet og afsluttet den sidste del af planlægningen i overensstemmelse med aftaler indgået i forbindelse med faseovergangen. Udførelsesmæssigt er der blevet udgravet for og etableret de fleste fundamenter, ca. halvdelen af elementerne for kælderen er monteret. I det kommende kvartal vil der pågå elementmontager for de næstfølgende etager.

  Projektet vurderes ca. 6 uger efter kontrakttidsplanen. Parterne afdækker i fællesskab muligheden for at indhente den indledningsvis tabte tid, samt eventuelt optimere den samlede udførselstidsplan. Den ny sengebygning forventes fortsat afsluttet primo 2019, hvorefter indflytning påbegyndes efter 1. kvartal 2019.

  Rapportering vedrørende realisering af effektiviseringsgevinster
  Rapporteringen viser, at Sydvestjysk Sygehus arbejder planmæssigt med at realisere de forudsatte effektiviseringsgevinster. På nuværende tidspunkt har Sydvestjysk Sygehus realiseret effektiviseringsgevinster for 26,8 mio. kr. (2012-pl) årligt. Idet de forudsatte gevinster vedr. implementeringen af laboratoriehuset og samling af den fælles akutmodtagelse (FAM) er gennemført.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11788
  5. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges årlig rapportering og rapportering vedr. realisering af effektiviseringsgevinster til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig revisorerklæring, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Den endelige indflytning fra Fredericia Sygehus er gennemført i 4. kvartal og Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, projektet har et reduceret men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 93 %, der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring og udskudte arbejder vedr. Fase 2 og 3.

  Årlig rapportering
  Udover den kvartalsvise rapportering skal regionerne årligt rapportere på projektets besparelsesmuligheder og status på rammen til it, udstyr og apparatur. På den baggrund er den årlige rapportering vedlagt til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Rapporteringen på projektets besparelsesmuligheder viser en sum på 0,2 mio. kr., hvilket afspejler projektets stade, idet projektet er så fremskredent at tidligere besparelsesmuligheder ikke længere kan anvendes.

  Rapporteringen vedrørende it, udstyr og apparatur viser en planlagt investering til it, udstyr og apparatur på 104,2 mio. kr. (09-pl), hvilket overstiger tilsagnsbetingelsen på 100 mio. kr. Kravet til investering i patientrettet udstyr udgør 70 %, det vil sige 70 mio. kr. Rapporten viser en planlagt investering på 70,0 mio. kr. (09-pl). Dermed viser den årlige rapportering at begge tilsagnsbetingelser opfyldes.

  Rapportering vedrørende effektiviseringsgevinster
  Rapporteringen viser, at Sygehus Lillebælt fortsat forventer, at kunne leve op til tilsagnsbetingelsen om en årlig effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien på 76 mio. kr. (10-pl), som skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus.

  Det konkrete effektiviseringsarbejde, hvor en optimeret fysik og dermed patientflow udmøntes i behandlingsplaner og arbejdstilrettelæggelsen er igangsat år før indflytningen i det nye byggeri. Ved lukning af Fredericia Sygehus forventes bortfald af visse strukturelle udgifter og den resterende del af effektiviseringsgevinsten afventer at alle rokader er afsluttet, så organisatoriske og bygningsmæssige effektiviseringsgevinster kan realiseres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen for realiseringen af effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8765
  6. Rapportering nr. 25 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Desuden forelægges årlig rapportering og rapportering på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering. Endvidere skal Region Syddanmark årligt indsende to yderligere rapporteringer: En årlig rapportering vedr. apparaturrammen og change request, og en rapportering på effektiviseringsgevinster.

  Kvartalsrapport
  Kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev ibrugtaget i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 følger fortsat tidsplanen. I 4. kvartal blev der afholdt licitation på Fase 2, og der blev modtaget tilbud, som lå under eller snævert over anlægsbudget. Dette er en markant forbedring i forhold til det beregnede anlægsoverslag, som viste en budgetoverskridelse på 20,7 mio. kr., jf. forrige kvartalsrapport. Derfor er statusmarkeringen af økonomi forbedret til grøn i denne kvartalsrapport. Kvalitet er fortsat markeret grøn.

  Det bemærkes, at licitationsresultatet behandles som særskilt punkt på dagens lukkede dagsorden.

  Årlig rapportering
  Den årlige rapportering vedrører både change request (besparelsesmuligheder i projektet) og it, udstyr og apparatur. Change request kataloget beløber sig til 48,2 mio. kr., og er stort set uændret i forhold til det forrige katalog, som blev godkendt af Regionsrådet den 29. marts 2016. Ud over change request kataloget er der identificeret yderligere tekniske besparelsesmuligheder på 8,6 mio. kr. Vedrørende it, udstyr og apparatur er det en tilsagnsbetingelse for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa, at der anvendes 200 mio. kr. (2009-pl) på dette. Rapporteringen viser, at projektet lever op til tilsagnsbetingelsen. 

  Rapportering på effektiviseringsgevinster
  Ved endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til projektet i Aabenraa blev der opstillet en tilsagnsbetingelse om effektivisering af sygehusdriften på Sygehus Sønderjylland på årligt 103 mio. kr. i 2010-pl, svarende til 112,2 mio. kr. i 2017-pl. Den årlige effektiviseringsgevinst på driftsøkonomien skal realiseres i år 1 efter ibrugtagelsen af det nye sygehus. Endeligt ibrugtagningstidspunkt er fastsat til den 2. august 2021. Rapporteringen viser, hvordan der arbejdes med at skabe grundlag for at realisere det forudsatte effektiviseringskrav.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 4. kvartal 2016 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At den årlige rapportering for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  At rapporteringen på effektiviseringsgevinster for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/4327
  7. Opgradering af ventearealer inklusiv nyt inventar på Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  ”Opgradering af ventearealer” har med simple virkemidler sikret en forbedring af ca. 160 ventearealer på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet godkendte den 27.juni 2016 en plan for fremrykning af medicotekniske anskaffelser samt projekter vedrørende ud- og indvendig bygningsvedligeholdelse m.v.

  I relation til dette blev Odense Universitetshospital (OUH) tildelt 5 mio. kr. til opgradering af ventearealer, inkl. nyt inventar. Direktionen ved OUH besluttede, at midlerne skulle anvendes i Odense og sikre en forbedring af alle ventearealer med henblik på at sikre et professionelt og patientvenligt udtryk.

  Projektet er blevet udført som et samarbejde mellem OUH’s afdeling for Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse (projektledelse), Facilities Management og arkitekter fra Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI).

  SDSI har i tidligere projekter opsamlet viden om, hvad der er på spil, når man opholder sig på sygehuset, hvad enten det er af kortere eller længere varighed. Den viden er, sammen med teori fra arkitekturpsykologien, blevet brugt i arbejdet med opgraderingen af de eksisterende ventearealer.

   

  Resultater
  Projektet har med simple virkemidler sikret en væsentlig forbedring af de eksisterende ventearealer, både hvad angår patientoplevelsen og i forhold til eksempelvis rengøringsvenligheden. Projektet har opgraderet ca. 160 forskellige ventearealer fordelt på lukkede rum, nicher og gangarealer.

  Opmærksomhed på indretningen har haft en positiv afsmitning på personalets adfærd og på patienternes oplevelse af ventearealet.

  Vægge er repareret og malet og følgende inventar er købt og monteret:

  • Ombetrækning af 1.000 eksisterende stole samt indkøb af 300 nye stole
  • 16 sofaer
  • 70 sofaborde
  • 36 spiseborde
  • 180 pendel-lamper
  • 18 serveringsvogne
  • 80 bogkasser
  • 90 bladholdere
  • 180 stk. grafisk kunst og et mindre antal oliemalerier
  • 64 store grønne planter i potter med hjul
  • Der blev udviklet og opsat 100 infostationer.

  Projektet har introduceret flere generiske elementer, hvoraf det primære er en ”Infostation”, der kan rumme papiropslag, pjecer, skraldespand m.m. Formålet er at samle sygdomsrelateret information samt at begrænse det.

  Perspektiver
  Projektet har sikret en væsentlig dataindsamling og et erfaringsgrundlag, som kan komme lignende projekter til gavn, heriblandt indretningen af Nyt OUH. Dette gælder blandt andet anvendelsen af infostationen, som er designet med udgangspunkt i designmanualen for Nyt OUH.

  Der er ligeledes grundlag for at diskutere, hvorledes ejerskabet til rummene samt driften af disse sikres i fremtiden. Projektet har givet idéer til udvikling af produkter, der ville kunne gavne indretningen af ventearealer generelt. Direktionen ved OUH har ønsket forslag til proces til, hvordan der kan arbejdes videre med ventearealer og forslagene forelægges i slutningen af februar 2017.

  På mødet præsenteres udvalget for projektets resultater og perspektiver samt ”før og efter”-billeder af ventearealerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/1042
  8. Dagsorden til møde i USE, torsdag den 2. februar 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 2. februar 2017. Dagsorden med tilhørende bilag for mødet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 16. marts 2017, kl. 15.00-18.00 - Regionshuset.
  • Torsdag den 20. april 2017, kl. 15.00-18.00 – Vejle Sygehus, Psyk. Afd.
  • Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Besøgscenteret for Nyt OUH, Odense.
  • Torsdag den 24. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 28. september 2017, kl. 15.00-18.00 – Svendborg Sygehus.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00 – OUH, Odense.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødet den 24. august 2017 flyttes til den 31. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

   

  At mødet den 28. september 2017 flyttes til 10. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Odense Congress Center.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Godkendt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  -

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 23-02-2017

  Nyt OUH:

  Kst. projektdirektør/adm. sygehusdirektør Niels Nørgaard Pedersen præsenterede status for Nyt OUH, herunder bl.a. arbejdet med optimering frem mod udbud mv.

  Drøftedes, herunder bl.a. effektiviseringsgevinster, plan for organisering, rådgiverstruktur, arkitektur mv.

  Udvalget ønsker løbende orientering om processen.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT - Licitationsresultat
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  13. LUKKET PUNKT - Rapportering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 27-02-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |