Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 28. februar 2017

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 28. februar 2017

Mødedato
28-02-2017 kl. 16:00 - 18:00

Mødested
Danhostel Blåvandshuk, Oksbøl

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Henning Ravn, V
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Erik Rosengaard, V
 • Anni B. Tyrrestrup, O
 • Povl Kylling Petersen, A
 • Jørgen Skadborg
 • Mireille Lacroix

 • Afbud
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Erik Rosengaard, V
 • Mireille Lacroix

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødetema - den ældre medicinske patient
  2. Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
  3. Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022
  4. Status fra Følgegruppen for Forebyggelse
  5. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  6. Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark
  7. Sundhedsstyrelsens status på forløbsprogrammer 2016
  8. Udkast til plan for drøftelse af "Fremtidens Sundhedsvæsen"
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 16/12315
  1. Mødetema - den ældre medicinske patient
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Temaet for dagens møde i Sundhedskoordinationsudvalget er den ældre medicinske patient. Mødet indledes med rundvisning hos Lægerne i Oksbøl ved praktiserende læge Jytte Møller. Efter rundvisningen vil Jytte Møller fortælle om sit arbejde med opfølgende hjemmebesøg hos ældre medicinske patienter efter udskrivelse. Opfølgende hjemmebesøg er en vigtig indsats i både den tidligere og nuværende handlingsplan for den ældre medicinske patient.

   

  I nedenstående opsummeres resultaterne af en evaluering af handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2012-2015 samt indholdet af en ny handlingsplan for perioden 2016-2019.

   

  Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2012-2015
  I forbindelse med satspuljeaftalen for 2012 afsatte regeringen og satspuljepartierne 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for ældre medicinske patienter i perioden 2012-2015. Handlingsplanen skulle ved hjælp af 11 initiativer:

  -    reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser

  -    styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet.

  Størstedelen af midlerne gik til to initiativer, forløbskoordination til særligt svækkede ældre medicinske patienter og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse.

   

  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse (KORA) har i december 2016 offentliggjort en evaluering af de to initiativer, som kan læses her.

  Som en del af indsatsen for styrket forløbskoordination har region, kommuner og almen praksis samarbejdet om at implementere og styrke den eksisterende aftale om indlæggelse og udskrivelse - SAM:BO-aftalen. Der er udviklet en screenings- og forløbsvejledning, som beskriver, hvordan kommuner, sygehuse og praktiserende læger kan igangsætte styrket forløbskoordination til ældre medicinske patienter og aftale et opfølgende hjemmebesøg mellem den praktiserende læge og den kommunale hjemmesygepleje. De syddanske kommuner vurderer, at samarbejdet om særligt svækkede ældre medicinske patienter er inde i en positiv udvikling, og at antallet af forebyggelige genindlæggelser falder.

  Et andet vigtigt element i indsatsen for den ældre medicinske patient er opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse, som udvalget skal høre om på dagens møde. Region Syddanmark havde allerede inden handlingsplanen indgået en lokalaftale med de praktiserende læger om muligheden for at udføre opfølgende hjemmebesøg. I handlingsplanens periode er antallet af opfølgende hjemmebesøg steget fra 638 besøg per kvartal i 2013 til 888 besøg per kvartal i 2016. De fagpersoner, som KORA har interviewet, vurderer, at de opfølgende hjemmebesøg er med til at styrke sammenhæng og koordination af patientforløb. Besøgene bidrager til øget viden, afklaring og accept af hinandens arbejdsopgaver og er med til at skabe mere tryghed, kvalitet og sammenhæng for borgeren.

  Styrket forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg er blivende initiativer og fortsætter i regi af handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019.

   

  Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019
  Regeringen og satspuljepartierne har prioriteret i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt afsat 300 mio. kr. årligt til at løfte indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan.

  Handlingsplanen består af otte indsatsområder, som skal være med til at sikre den ældre medicinske patient pleje og behandling af højere kvalitet og øget sammenhæng på tværs af kommuner, almen praksis og sygehuse. Handlingsplanen rummer bl.a. en styrket indsats mod overbelægning på sygehusene, flere udgående sygehusfunktioner og øget specialistrådgivning til kommuner og almen praksis, en styrkelse af de regionale lægemiddelenheder, kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje og en styrkelse af de kommunale akutfunktioner. 

   

  Sundhedskoordinationsudvalget blev på mødet i december 2016 præsenteret for handlings- og udmøntningsplanen for 2016-2019 med speciel fokus på indsatser om styrkelse af kommunale akutfunktioner og udgående sygehusfunktioner samt øget rådgivning til kommuner og almen praksis. Udvalget vil senere på året få forelagt en fælles implementeringsplan for de to indsatsområder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen og Mirelle Lacroix deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/44084
  2. Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse har udarbejdet et forslag til en model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse. Modellen skal være med til at udvikle det borgernære sundhedsvæsen og sikre ensartede samarbejder af høj faglig karakter.  Sundhedskoordinationsudvalget blev på mødet den 20. december 2016 orienteret om modellens indhold og opbygning.

  For at sikre hensigtsmæssig anvendelse af modellen har Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017 drøftet rammerne for, hvornår og hvordan modellen skal bringes i spil.

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal jf. Sundhedsaftalen 2015-18 følge området og behandle konkrete forslag eller ønsker til opgaveoverdragelse efter de i modellen fastsatte principper.


  Modellen kan bl.a. finde anvendelse i følgende situationer, ved:

  ·         Udbredelse af erfaringer med ændret samarbejdsformer i patientforløb

  ·         Nationale beslutninger og anbefalinger om ændrede samarbejdsformer

  ·         Udvikling af det syddanske sundhedsvæsen på baggrund af input fra sundhedsprofessionelle


  Når modellen skal anvendes, nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, som har kompetencer inden for opgaveområdet. Arbejdsgruppen har til formål at kvalificere en faglig vurdering (trin 1), på hvilken baggrund følgegruppen, hvis relevant, kan kvalificere et beslutnings- og fælles forståelsesgrundlag til Det Administrative Kontaktforum (trin 2). Afhængig af Det Administrative Kontaktforums beslutning igangsættes udarbejdelse af en samarbejdsaftale (trin 3). Samarbejdsaftalen skal godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget og eventuelt i relevante kommunale og regionale politiske udvalg.


  Det Administrative Kontaktforum har godkendt, at følgegruppen som de næste opgaver undersøger, om samtalestøtte til f.eks. stressramte og langtidssyge kan overdrages fra almen praksis til kommunerne. De praktiserende læger oplever, at disse samtaler optager meget tid, og at et ændret samarbejde, hvor den praktiserende læge fortsat er behandlingssvarlig, men understøttes af kommunen i dele af samtaleforløbet, vil være hensigtsmæssigt både for patienten og den samlede økonomi.

  Endvidere skal følgegruppen bearbejde de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner i henhold til de kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget drøfter og godkender modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse og dens anvendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstillingen tiltrådt.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/5375
  3. Udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vedlagt er udkast til tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022. Der lægges op til, at arbejdet med den næste sundhedsaftale – i lighed med sidste gang – igangsættes cirka halvandet år inden endelig indsendelse til Sundhedsstyrelsen. Dette sker bl.a. for at sikre en høj grad af politisk involvering, ejerskab og prioritering af indsatserne.

  I vedlagte udkast til tids- og procesplan er det derfor det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg, der igangsætter processen og arbejdet, mens det vil være det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg, der afslutter det.

  Der lægges op til, at den politiske proces formelt starter fredag den 2. juni 2017 med en politisk opstartskonference. Der vedlægges udkast til rammeprogram, herunder forslag til deltagerkreds. Formålet med konferencen er at igangsætte udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022 ved at drøfte input til de politiske visioner.

  Herudover er der i vedlagte forslag til tids- og procesplan lagt op til, at det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg hen over efteråret 2017 arbejder på et overleveringspapir til det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg, som det videre arbejde med Sundhedsaftalen 2019-2022 bl.a. kan tage udgangspunkt i.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender tids- og procesplanen for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender rammeprogram for politisk opstartskonference.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt med følgende ændringer:

  Godkendelse af politiske visioner for sundhedsaftalen flyttes til mødet 31. oktober 2017.

  Patient- og pårørendeforeninger inddrages før og efter det politiske opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. 

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/44201
  4. Status fra Følgegruppen for Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgegruppen har senest afholdt møde den 9. februar 2017. Den samlede status for opgaveporteføljen fremgår af bilaget. Følgegruppen har fremover ansvar for et stigende antal monitoreringsopgaver og vil derfor fremadrettet drøfte, hvordan disse opgaver løftes bedst muligt.

   

  Følgegruppen har to indsatser inden for de af Sundhedskoordinationsudvalget prioriterede indsatser. Det drejer sig om:

  Udvikling af nye rammer for samarbejdet om mennesker med kronisk sygdom. Arbejdet med udvikling af nye rammer for kronisk sygdom og udviklingen af de seks nye forløbsprogrammer forløber planmæssigt.

  Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL

  Det Administrative Kontaktforum har den 27. januar 2017 godkendt forløbsprogrammet og den del af implementeringspakken, der vedrører kommunikation. Denne del af forløbsprogrammet behandles som et selvstændigt punkt på dagens møde.

  Monitorering og kompetenceudviklingsdelen i KOL forløbsprogrammet afventer en strategisk drøftelse i Det Administrative Kontaktforum. 

  Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

  Det Administrative Kontaktforum har på mødet den 23. november 2016 godkendt en tidsplan for udviklingen af det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes. Der vil være brugerinddragelse i form af workshops. Det Administrative Kontaktforum vil blive præsenteret for en høringsversion på mødet den 22. september 2017, hvorefter den sendes i høring.

  Mental sundhed: Arbejdet relateret til mental sundhed følger tidsplanen. På baggrund af kortlægning af årsager til og omfang af dårlig mental sundhed blandt børn og unge, som blev fremlagt for Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016, fik følgegruppen til opgave at gennemføre en afdækning af igangværende initiativer til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Syddanmark. Denne afdækning er nu lavet og godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017. Følgegruppe for Forebyggelse arbejder nu videre med at udvikle et kommissorium til en arbejdsgruppe for udarbejdelsen af en aftale for børn og unge. Punktet behandles selvstændigt på dagens møde.

   

  Følgegruppen har følgende status for øvrige opgaver i porteføljen:

  Drift af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” Profilen gennemføres i 2017, og der forventes offentliggørelse af resultaterne 1. kvartal 2018. Det endelige spørgeskema blev behandlet på Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017, der tog orienteringen til efterretning.

  Monitorering af strategi for livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse
  Et nyt oplæg til monitorering af strategien er forsinket. Det forventes at kunne fremlægges for Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017.

  Projekt ”Livsstilsguide i praksis”
  Projektet forløber planmæssigt. Der afholdes en række arrangementer primo 2017 med god interesse og opbakning fra både kommunal og regional side.

  Udvikling af model for henvisning af patienter med knæartrose. Materialet blev behandlet i Det Administrative Kontaktforum den 27. januar 2017, hvor kommunerne udbad sig betænkningstid, da der er usikkerhed om økonomiske konsekvenser af aftalen. Materialet behandles i Det Administrative Kontaktforum igen den 30. marts 2017.

  Syddansk børne- og ungesundhedsprofil
  Følgegruppen fik på mødet i Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 til opgave at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for en fælles regional sundhedsprofil for børn og unge. Følgegruppen har igangsat dette arbejde.

  Aftale om kompetenceudvikling og videndeling
  Opgaven blev vedtaget på møde i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2016. Der pågår et tværsektorielt samarbejde om kvalificering af et rammepapir for aftalen. Et udkast til aftalen forventes at kunne behandles i Det Administrative Kontaktforum den 30. marts 2017.

  Aftale om Regionens rådgivning til kommunerne om forebyggelse: Følgegruppen følger fremadrettet efterspørgsel og behov for rådgivning og drøfter prioritering og planlægning af rådgivningsaktiviteterne. Følgegruppen modtager en årlig status fra regionen i tredje kvartal.

  Afsluttede arbejdsopgaver:

  Kortlægning af mental sundhed blandt børn og unge:Opgaven er afsluttet. Arbejdsgruppen har afleveret kortlægning inkl. anbefalinger samt procesevaluering. På baggrund af kortlægningen skal der gennemføres en erfaringsopsamling på området i RegionSyd. Følgegruppe for Forebyggelse nedsætter en arbejdsgruppe til dette, jf. punktet om mental sundhed.

  Udarbejdelse af rammepapir for regional rådgivning om forebyggelse til kommuner: Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 15. juni 2015. Dermed er opgaven afsluttet.

   

  Konferencen Lige Sund? Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse:Konferencen er afholdt, og arbejdsgruppen har afleveret afsluttende afrapportering.

   

  Udvikling af aftale vedrørende infektionshygiejnisk rådgivning: Den endelige aftale (arbejdspakke tre) blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2016. Herefter sendes aftalen til implementering via de lokale samordningsfora. Arbejdsgruppen afslutter med godkendelsen af aftalen sin opgave, men sekretariatet står til rådighed i forhold til mundtlig formidling af aftalen til de enkelte samordningsfora.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender status fra Følgegruppen for forebyggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke under sagens behandling.


  Sagsnr. 14/30202
  5. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det nye forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation og på, hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende.

  Forløbsprogrammet er bygget op omkring de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (f.eks. årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsesstilbud og indlæggelser på sygehus). Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som:

  ·         Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde

  ·         Et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser m.v.

  ·         Et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL.

  Som en del af forløbsprogrammets implementering flytter sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL ud i de kommunale forebyggelsestilbud. Dette dels fordi Sygehus Lillebælt i et samarbejde med de omkringliggende kommuner har vist gode resultater med at flytte genoptræningen, og dels fordi patienter og pårørende har ønsket at kunne deltage i uddannelses- og træningstilbud så tæt på deres hjem som muligt.

  Det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL har været i offentlig høring i perioden den 12. oktober til den 16. november 2016. I alt er der indkommet 11 høringssvar, som kan læses på https://regionsyddanmark.dk/wm491293

  Det skal bemærkes, at forløbsprogrammets afsnit tre om tidlig opsporing fortsat afventer Sundhedsstyrelsens opdatering af deres ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL” (2015). Arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom har været i dialog med Sundhedsstyrelsen, som har gennemlæst forløbsprogrammets afsnit om tidlig opsporing og vurderer, at det vil stemme overens med deres endelige anbefalinger. Hvis nødvendigt justeres forløbsprogrammet, når anbefalingerne offentliggøres, hvilket forventes at blive i marts 2017. 

   

  Kommunikationspakke
  Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Formålet er at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation. Kommunikationspakken er vedlagt som bilag.

  Formandskabet for arbejdsgruppen for nye rammer for kronisk sygdom vil på mødet præsentere erfaringer med den organisatoriske brugerinddragelsesproces som forløbsprogrammet bygger på samt forventninger til, hvordan forløbsprogrammet vil have effekt og gøre en forskel for borgere med KOL i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med KOL og den tilhørende kommunikationspakke.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/17166
  6. Afdækning af indsatser til fremme af mental sundhed blandt børn og unge i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har som led i Sundhedsaftalen 2015-2018 prioriteret mental sundhed, herunder mental sundhed blandt børn og unge, som et særlig vigtigt indsatsområde.

  En arbejdsgruppe under Følgegruppen for forebyggelse udarbejdede i foråret 2016 en kortlægning af viden om omfang af og årsager til, at mange børn og unge angiver dårligt selvoplevet mental helbred. Kortlægningen var afgrænset til de 10-24 årige.

  På baggrund af kortlægningen, som blev godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 16. august 2016, fik følgegruppen til opgave at igangsætte en afdækning af, hvilke erfaringer, tilbud og initiativer til fremme af mental sundhed, der allerede i dag findes i regionen og kommunerne. Denne afdækning er nu udarbejdet og vedlagt som bilag.

  Sagen blev behandlet på Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 27. januar 2017. DAK besluttede her at sætte arbejdet i gang med at udarbejde en aftale om børn og unge, jf. Sundhedsaftalens punkt 8.2.2. Beslutningen skete med afsæt i afdækningens konklusion om, at både kommuner og region efterlyser et tættere og mere rettidigt samarbejde. Som følge heraf skal Følgegruppen for forebyggelse på næstkommende DAK-møde forelægge et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en aftale på børne- og ungeområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender afdækningen af indsatser til fremme af mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at Sundhedskoordinationsudvalget på næstkommende møde forelægges et kommissorium for en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en aftale på børne- og ungeområdet.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/30202
  7. Sundhedsstyrelsens status på forløbsprogrammer 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af henvendelse fra Sundhedsstyrelsen den 30. maj 2016 fremsendte Sundhedskoordinationsudvalget en status for samarbejdet om forløbsprogrammer i Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner (se bilag).

  Formålet var, på baggrund af tilbagemeldinger fra Sundhedskoordinationsudvalgene, at skabe et aktuelt, landsdækkende overblik over status på udvikling og implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kronisk sygdom.

  Af statussen fremgår det, at alle fem regioner har udviklet og implementeret forløbsprogrammer for mennesker med diabetes type 2, KOL, hjertesygdom og lænde-/rygsygdom. I Syddanmark er der derudover samarbejds- eller implementeringsaftaler på følgende områder:

  • Patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid
  • Mennesker med psykisk lidelse og samtidig stof- eller alkoholmisbrug
  • Mennesker med demens
  • Mennesker med oligofreni
  • Traumatiserede flygtninge og krigsveteraner
  • Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
  • Implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for mennesker med senhjerneskade.

  Alle kommuner har uddannelsestilbud til borgere med kronisk sygdom, som enten er diagnosespecifikke eller generiske tilbud.

  Der er fortsat en række udfordringer forbundet med udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer.

  Sundhedsstyrelsen bemærker, at det fortsat er en udfordring, at sygehusene arbejder med afsæt i lægelige specialer, mens kommunerne i en vis udstrækning arbejder på tværs af og uafhængigt af diagnoser. Forløbsprogrammerne tager ofte udgangspunkt i specifikke sygdomsgrupper og tager dermed ikke højde for, at mange patienter har flere samtidige sygdomme.

  Der er fortsat behov for at fastholde fokus på implementering af forløbsprogrammer. Klare retningslinjer for samarbejde og kommunikation, herunder tværsektoriel informationsdeling, er nødvendigt for at understøtte patienternes oplevelse af sammenhængende forløb.

  Det påpeges, at det generelt fortsat er vanskeligt at monitorere forløbsprogrammernes effekt på grund af manglende mono- og tværsektorielle indikatorer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Til orientering.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 07/5375
  8. Udkast til plan for drøftelse af "Fremtidens Sundhedsvæsen"
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2016 blev det besluttet,

  at udvalget hen over 2017 ønsker tematiserede drøftelser om ”Fremtidens Sundhedsvæsen”. Sundhedskoordinationsudvalget ønskede derfor et udkast til proces herfor på indeværende møde.

  Vedhæftet er et bud på en plan for tematiserede drøftelser om ”Fremtidens Sundhedsvæsen”, hvor fokus bl.a. er på:

  ·         Hvad er de største sundhedsudfordringer?

  ·         Hvad er resultaterne af det nationale udvalgsarbejde om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen?

  ·         Hvordan kan man arbejde med fælles ledelse på tværs af sektorgrænser?

  ·         Hvordan fungerer sundhedsaftalerne i praksis, og hvordan kan de blive bedre?

  Ud over drøftelser om ”Fremtidens Sundhedsvæsen” rummer vedlagte plan også en

  oversigt over de mødetemaer, som Sundhedskoordinationsudvalget tidligere har godkendt. Herudover fremgår det, hvilke opgaver der knytter sig til arbejdet med den ny sundhedsaftale. På den måde er det søgt at få tingene til at hænge sammen for at skabe bedst mulig synergi i både indhold og output.

  Ud over temaerne i vedhæftede plan vil der som vanligt løbende være ordinære punkter på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Det indstilles:

   At Sundhedskoordinationsudvalget godkender plan for drøftelse af ”Fremtidens Sundhedsvæsen”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt. Administrationen opdaterer materialet jf. udvalgets drøftelser.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/580
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan for 2017 – tirsdage:

  • 9. maj 2017, kl. 14.00-16.00 – Fælles Akutteam – Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg kommune
  • 15. august 2017, kl. 14.00-16.00 – Svendborg Demensby
  • 31. oktober 2017, kl. 14.00-16.00 – Psykiatrisygehuset, Vejle
  • 19. december 2017, kl. 14.00-16.00 – VIVO, Odense
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At mødet den 9. maj 2017 udvides en time fra kl. 13.00-16.00 og formøder fra kl. 12.00-13.00.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/580
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 28-02-2017

  Intet.

  Erik Rosengaard, Susanne Crawley Larsen, Mirelle Lacroix og Anni B. Tyrrestrup deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 03-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |