Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 02. marts 2017

Kontaktforum for Handicap - Referat - 02. marts 2017

Mødedato
02-03-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Børnehusene Stjernen, Festgræsset 14, 5220 Odense

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Andreas Lund Andersen, Å
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Holger Gorm Petersen, D

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Børnehusene Stjernen
  2. Godkendelse af referat fra møde 15. december 2016
  3. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  4. Orientering om status på etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  5. Orientering om lukning af Bognæs
  6. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd
  7. Drøftelse af emner til kommende møder
  8. Gensidig orientering
  9. Mødekalender 2017
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/84
  1. Orientering om Børnehusene Stjernen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orientering om Børnehusene Stjernen v/ afdelingsleder Karen Margrethe Karlsen.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Børnehusene Stjernen er en del af Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter, som tilbyder bo- og dagtilbud, konsulentydelser/støtte i eget hjem, rådgivning og undervisning. Målgruppen er børn og unge med autisme og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret samt blinde og døvblinde med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og børn og unge med handicap og sociale vanskeligheder eller begge dele. Målgruppen har gavn af et meget struktureret og forudsigeligt tilbud.

  Centerleder Torben Bøg-Jensen orienterede om organiseringen. Oplæg vedhæftet. Afdelingsleder Karen Margrethe Karlsen orienterede om Børnehusene Stjernen.

  Orienteredes og drøftedes, herunder målgruppe, kapacitet, fysiske rammer, efterfølgende muligheder ved udskrivning, forældre- og søskenderådgivning samt værgemål.

  Administrationen udarbejder en oversigt over, hvilke tilbud beboerne er udskrevet til gennem de sidste to år til forelæggelse for Psykiatri- og Socialudvalget.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  2. Godkendelse af referat fra møde 15. december 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Referat godkendt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/14966
  3. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  fold dette punkt ind Resume

  Kontaktforum for Handicap anmodes om at udpege et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité, der mødes i april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med de frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  I forlængelse af frivillighedsstrategien godkendte Regionsrådet den 22. juni 2015 indstiftelsen af en frivillighedspris på 50.000 kr. samt en pris på 10.000 kr. for ”Den gode idé” – til et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Den første frivillighedspris blev uddelt 14. november 2015. Vindere af prisen blev Langelands Hjertestarterforening, og prisen for den gode idé gik til en erfaringskonsulent på Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, OUH.

  Frivillighedsprisen 2017 uddeles den 3. maj.

  Dommerkomité
  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  ·Regionsrådet (to medlemmer)

  ·Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)

  ·Sundhedsbrugerrådet (ét medlem)

  ·Psykiatrisk Dialogforum (ét medlem)

  ·Kontaktforum for Handicap (ét medlem)

  ·Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)

  ·Pressen (ét medlem).

   

  Komitéen får indstillinger til priserne tilsendt 6. april 2017 og mødes den 18. april 2017 og afgør, hvem der skal nomineres, og hvem der skal vinde priserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  at Kontaktforum for Handicap udpeger et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Kontaktforum for Handicap udpeger Anita Fjerbæk, Landsforeningen SIND til Frivillighedsprisens dommerkomité. Pressemeddelelse om Frivillighedsprisen vedhæftet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  4. Orientering om status på etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
  fold dette punkt ind Resume

  Forligspartierne har den 14. oktober 2016 som en del af satspuljeaftalen for 2017-2020 indgået en delaftale i form af en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heri indgår aftale om etablering af 150 pladser på landsplan på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Et lovforslag vedrørende de nye afdelinger har netop været sendt i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kontaktforum for Handicap er tidligere orienteret om den politiske aftale om etablering af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, som regionerne har fået til opgave at drive. Afdelingerne skal rumme en gruppe af særligt udsatte borgere med svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd, gentagne indlæggelser, afbrudte behandlingsforløb og ofte misbrug og/eller dom til behandling. Nationalt skal der oprettes 150 pladser – hvilket svarer til 32 pladser i Region Syddanmark med afsæt i en nøgletalsfordeling.

  Lovforslag om oprettelse af de nye afdelinger har været sendt i høring i december 2016 med høringsfrist i januar 2017, hvor Danske Regioner udarbejdet et samlet høringssvar. På baggrund af høringssvarene har Sundheds- og Ældreministeriet den 14. februar 2017 udsendt 2. høring af lovforslaget med høringsfrist den 24. februar 2017. Danske Regioners høringssvar af januar 2017 er vedlagt som bilag. Link til lovforslaget kan ses her: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/0b912bd0-2af5-41b3-a37f-fed93e3a6a0b/Lovforslag.pdf

  Der samarbejdes i regi af Danske Regioner om udarbejdelse af en fælles regional model for indsatserne i de nye specialiserede afdelinger. Formålet er at sikre en fælles tilgang og et tilstrækkeligt ensartet tilbud i de fem regioner.

  Økonomi og fysisk placering

  Det fremgår af lovforslaget, at afdelingen skal etableres i eksisterende bygninger og

  så vidt muligt i tilknytning til behandlingspsykiatrien. Administrationen er i gang med at afdække mulige placeringer, som opfylder disse krav.

  Som del af det videre arbejde skal finansieringen af den nye afdeling fastlægges,

  herunder finansiering af renovering/tilpasning af fysiske rammer. Indtil videre er der

  lagt op til følgende:

  • Der fastsættes et gennemsnitligt udgiftsniveau per plads på 1,75 mio. kr. årligt

  • Kommunerne finansierer 80 procent af omkostningerne via en fast døgntakst på 4.800 kr., mens regionerne finansierer de resterende 20 procent. Eventuelle budgetoverskridelser finansieres af regionerne

  • Der er afsat 40 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer i 2017, hvoraf Region Syddanmarks andel forventes at være cirka 8 mio.kr.

   

  Samarbejde med kommuner og patient- og pårørendeorganisationer

  Psykiatri- og Socialudvalget har tilkendegivet over for KKR Syddanmark, at man gerne ser indarbejdet i Rammeaftale 2018, at der etableres et tæt samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og regionen om etableringen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

  Der lægges desuden op til en tidlig og løbende dialog med repræsentanter for patient- og pårørendeorganisationerne med henblik på at få input fra et bruger- og pårørendeperspektiv allerede i etableringsfasen i forhold til opbygningen af de nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

  Der gives en uddybning på mødet om aktuel status på arbejdet med etablering af de nye specialiserede afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Punktet udgår, da lovforslaget er taget af bordet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43754
  5. Orientering om lukning af Bognæs
  fold dette punkt ind Resume

  Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, lukker den 30. juni 2017. Baggrunden for lukningen er den aktuelle vigende belægning og væsentlige usikkerhed om den fremtidige belægning. Oplæg til beslutningen har været forelagt Socialdirektørforum i Syddanmark i december 2016. Socialdirektørforum havde ikke bemærkninger til lukningen. Det er aftalt i Socialdirektørforum, at der foretages en kontrolleret nedlukning i tæt samarbejde med de berørte kommuner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Bognæs, afdeling under Handicapcenter Nordøstfyn, har specielt fra medio 2016 oplevet markante udfordringer med vigende belægning. Gennem efteråret 2016 har der været dialog med Nordfyns Kommune og Odense Kommune med henblik på indgåelse af forpligtende aftaler om fremtidig køb af pladser på Bognæs. De to kommuner har ikke ønsket at indgå forpligtende aftaler, og socialdirektøren har derfor vurderet, at Bognæs bør lukkes hurtigst muligt.

  Vurderingen om lukning har den 16. december 2016 været forelagt Socialdirektørforum, der ikke havde bemærkninger til forslaget om lukning, hvorfor socialdirektøren i forlængelse af mødet besluttede, at Bognæs lukker den 30. juni 2017. Der var ved beslutningen om lukning i alt 21 borgere indskrevet på Bognæs, svarende til en belægningsprocent på ca. 80 %. Personalet på Bognæs er orienteret om beslutningen den 2. januar 2017. 

  Det er på Socialdirektørforum aftalt, at alle berørte kommuner er med til at sikre, at lukning og afvikling af Bognæs kommer til at foregå så smidigt og omkostningseffektivt som muligt. Der har i den forbindelse været afholdt et fælles koordineringsmøde med de berørte handlekommuner den 18. januar 2017, og der er efterfølgende afholdt bilaterale møder i det omfang, kommunerne har ønsket det.

  Det er aftalt, at ingen kommuner flytter borgere før 1. april 2017. Der forventes i løbet af februar at foreligge et rimelig præcist overblik over fordelingen af flyttetidspunkter, idet det er aftalt, at alle kommuner senest medio februar giver en tilbagemelding på, hvornår man forventer at flytte borgerne. Regionen har aktuelt seks ledige pladser på Østfyn, som vurderes at passe til målgruppen. Regionen ”reserverer” indtil udgangen af februar disse pladser til Bognæs-borgere. Der er aktuelt konkret dialog med interesserede kommuner om disse pladser, og forventningen er, at de bliver fuldt belagt efter lukningen af Bognæs. Der er en risiko for, at personalesituationen i løbet af foråret kan blive kritisk, idet en stor del af det afskedigede personale allerede har fundet anden beskæftigelse. Alt efter hvordan de endelige flytteplaner for borgerne bliver, kan det således blive nødvendigt eventuelt at indgå fastholdelsesaftaler med det afskedigede personale for at sikre opretholdelse af et tilstrækkeligt fagligt niveau på Bognæs under nedlukningen.

  Socialdirektøren orienterer på mødet om den aktuelle status på nedlukningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder presseomtale, personaleforhold, læring og erfaringer fra forløbet samt ønske om tæt dialog med kommunerne.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  6. Årsmøde i Det Centrale Handicapråd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næstformand for Kontaktforum for Handicap Ole Lennart Hansen vil på mødet orientere om Årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 7. februar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Orienteredes, herunder temaer, holdninger, fordomme, gode eksempler, begrebet værdighed samt diskrimination.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  7. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  På mødet var der følgende forslag til emner på kommende møder:

  -      Handicap og seksualitet

  -      Udbygningsplaner og afviklingsplaner

  -      Det Sociale Tilsyn

  -      Brugen af tvang i pædagogisk arbejde – holdninger og udvikling

  -      Tilgængelighed, herunder på Nyt OUH

  -      Samarbejde med kommunernes Handicapråd

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  8. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Danske Handicaporganisationer opfordrer til, at tilgængelighed tages med som parameter i nye overenskomster med læger/speciallæger.

  Der opleves uhensigtsmæssige adgangsforhold for borgere med kørestol på Sygehus Lillebælt, Kolding.

  Patientbrugerrådet angående Nyt OUH holder møde den 7. marts 2017.

  Der afholdes konference for Handicapråd i Syddanmark den 6. april 2017 i Ringe. Program vedhæftet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/84
  9. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017

  Tirsdag den 30. maj 2017 kl. kl. 16:00 – 18:00 Teglgårdsparken 26 i Middelfart

  Torsdag den 21. september 2017 kl. 14:00 – 16:00 ved Center for Døve i Fredericia

  Torsdag den 14. december 2017 k. 14:00 – 16:00 - drøftelse af sted

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Mødet den 30. maj 2017 afholdes et andet sted end Teglgårdsparken i Middelfart.

  Mødet den 14. december 2017 afholdes eventuelt på Æblehaven (afhængigt af ombygning).

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 02-03-2017

  Intet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 03-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |