Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 06. marts 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 06. marts 2017

Mødedato
06-03-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Ambulancestation Aabenraa

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Ambulance Syd på ambulancestationen i Aabenraa
  2. Forslag til koncept for responstidsopgørelser
  3. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  4. Etableringsstøtte til frivillig akuthjælperordning på Ærø
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 17/722
  1. Besøg hos Ambulance Syd på ambulancestationen i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalgsmødet den 6. marts 2017 afholdes på ambulancestationen i Aabenraa, Pilemosen 19, 6200 Aabenraa.

  Kl. 14 – 15 holder Præhospitalsudvalget møde med Ambulance Syd, hvor der er generel orientering og drøftelse.

  Fra Ambulance Syd deltager i mødet:

  Kst. direktør Mads Haugaard

  Ambulancechef René Sigtvartsen

  Fællestillidsmand Fritz Kjær

  Kl. 15 – 17 er der ordinært udvalgsmøde i mødelokale på ambulancestationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  Præsentation af ambulancestationen i Aabenraa.

  Orientering og drøftelse af status for ambulanceorganisationen, herunder bl.a. status for rekrutteringssituation, tyske reddere, elever, overgang til ny overenskomst, status for beregning af bagudrettede lønkrav, reduktion i nedetid på beredskaber, ny ambulancestation i Faaborg-Midtfyn Kommune, overvejelser om overblik over hvor paramedicinerne er, overvejelser angående muligheder for at sygetransporter kan have ilt med, aktuelt ingen planer/overvejelser i forhold til udbud på ambulanceområdet m.v.


  Sagsnr. 16/2872
  2. Forslag til koncept for responstidsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der beskrives et forslag til koncept for responstidsopgørelser i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På regionsrådets møde den 23. januar 2017 blev det besluttet, at det præhospitale udvalg skulle beskrive et koncept, der giver mulighed for i større grad at imødekomme kommunernes ønsker, som f.eks. opgørelse på postnummerniveau, uagtet regionen fastholder de samme måleredskaber.

  Der er fastsat politisk vedtagne mål for de gennemsnitlige responstider for A-kørsler i de fire delområder i Region Syddanmark. Disse mål er fastsat som en afvejning mellem på den ene side sikkerhed for borgerne i form af kortest mulig responstid og på den anden side hensyn til geografisk infrastruktur i de fire delområder.

  Region Syddanmark har siden regionens start opgjort den gennemsnitlige responstid på akutte kørsler kvartalsvis på kommuneniveau. I forbindelse med de nye ambulancekontrakter blev dette udvidet med en månedlig opgørelse på delområde-niveau.

  Baggrunden for de forskellige intervaller i responstidsopgørelserne er, at variationen og dermed usikkerhederne ved gennemsnitsopgørelserne stiger jo færre kørsler, der indgår i gennemsnitstallene.

  I forhold til opgørelse af responstid på et lavere niveau end kommuneniveau, er der blevet kigget på en opgørelse på postnummer niveau. Den foreløbige opgørelse for september 2016 til februar 2017 viser, at den gennemsnitlige responstid er eksempelvis over 15 minutter i 9 områder ud af 164 områder (postnumre). Den viser ligeledes, at der i forhold til visse postnumre, er ingen eller ganske få kørsler, når opgørelserne laves kvartalsvis.

  Det anbefales derfor, at disse opgørelser dækker en længere periode end opgørelser på kommune niveau, som opgøres pr. kvartal, med henblik på at imødekomme usikkerheden ved tallene. Opgørelser på postnummerniveau foreslås derfor opgjort halvårligt.

  Til orientering kan det bemærkes, at det præhospitale udvalg i 2011 fik udarbejdet en analyse, der dengang viste, at der ville være behov for over 50 ekstra ambulancer og over 30 ekstra stationer for at kunne levere en så finmasket dækning, som det vil kræve at give borgere i alle områder en ambulanceventetid på under 15 min. Dette ville bl.a kræve over 400 ekstra reddere.

  Med ovenstående forslag kan det præhospitale udvalg blive præsenteret for responstider i regionen med følgende intervaller:

  1.       Responstid på delområdeniveau månedligt.

  2.       Responstid for kommuneniveau kvartalsvis.

  3.       Responstid på postnummerniveau halvårligt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At responstidsopgørelser på postnummerniveau opgøres halvårligt

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  3. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises de månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  4. Etableringsstøtte til frivillig akuthjælperordning på Ærø
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter anmodning fra medlem af Præhospitalsudvalget Poul Sækmose, så sættes dette dagsordenspunkt på om etableringsstøtte til den frivillige akuthjælperordning på Ærø.

  Præhospitaludvalget har sidst i 2016 behandlet forslag om årlig driftsstøtte til den frivillige akuthjælperordning på Ærø.

  Status for ordningen er, at der er underskrevet en samarbejdsaftale mellem den frivillige akuthjælperordning på Ærø og Region Syddanmark. Den frivillige akuthjælperordning har ca. 200 medlemmer, hvoraf 50 indtil nu er uddannede som akuthjælpere. Ordningen er lørdag den 25. februar blevet koblet på akuthjælperudkaldssystemet, så de nu udkaldes ved ambulance A-udkald på Ærø.

  Det indstilles, at der tildeles et engangsbeløb på 100.000 kr. grundet de særlige forhold på en ø uden broforbindelse.

  Bevilling skal bruges til grunduddannelse af akuthjælpere og udstyr til akuthjælperne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at præhospitalsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der ydes etableringsstøtte på 100.000 kr. til den frivillige akuthjælperordning på Ærø finansieret indenfor den økonomiske ramme på præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der ydes etableringsstøtte på 50.000 kr. til uddannelsesindsats i forbindelse med etableringen af den frivillige akuthjælperordning på Ærø, idet der allerede foreligger fornøden dokumentation herfor. Udgiften finansieres inden for den økonomiske ramme på præhospitalkontoen.

  At der gives mulighed for yderligere støtte på op til 50.000 kr. til etablering af den frivillige akuthjælperordning på Ærø mod fornøden dokumentation. Udgiften finansieres inden for den økonomiske ramme på præhospitalkontoen.

  At administrationen udarbejder et oplæg til et kommende møde angående forslag til retningslinjer for økonomisk støtte til etablering af frivillige akuthjælperordninger.

  Poul Sækmose deltog ikke på grund af inhabilitet.


  Sagsnr. 17/100
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for 2017:

  Mandag den 3. april 2017, kl. 14.00 – 16.00

  Mandag den 8.maj 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  Til orientering.

  Bente Gertz deltog ikke under punktet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-03-2017

  -

  Bente Gertz deltog ikke under punktet.


  Siden er sidst opdateret 07-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |