Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 14. marts 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 14. marts 2017

Mødedato
14-03-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Sundhedshuset i Vollsmose, Vollsmose Allé 14, 5240

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Meho Selman, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Sundhedsarbejdet i et udsat boligområde
  2. Lægemiddelindsatsen 2017 på praksisområdet
  3. Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne
  4. Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022
  5. Proces for ny sundhedsplan
  6. Mødekalender 2017
  7. Eventuelt
  8. LUKKET punkt: Opkøb af ydernumre
  9. LUKKET punkt: Lægedækning
  10. LUKKET punkt: Regionsklinik


  Sagsnr. 17/72
  1. Sundhedsarbejdet i et udsat boligområde
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes i VIVO, Vollsmoses sundheds-, kultur- og medborgerhus, som åbnede i november 2016.

  Sundhedssamordningsudvalget får en rundvisning i huset, hvorunder der fortælles om:

  -       Vollsmoses forhistorie

  -       Hvad VIVO rummer

  -       Potentialerne i huset – herunder mulighederne for at inddrage civilsamfundet og spørgsmålet om placeringen af en lægepraksis

  -       Hvad Region Syddanmark kan bidrage med for at løfte sundhedsarbejdet i Vollsmose – hvor kunne der være perspektiver i et forstærket samarbejde?

  Koordinerende leder af VIVO, Ane Møller Bering, og sekretariatschef Nanna Muusmann, Vollsmose Sekretariatet, vil forestå rundvisningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder klyngesamarbejde og samarbejde med Indvandrermedicinsk Klinik. Oplæg vedhæftet.

  Administrationen udarbejder skitse over eventuelle muligheder for konkrete initiativer for at støtte sundhedsindsatsen i Vollsmose.

  Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2440
  2. Lægemiddelindsatsen 2017 på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Lægemiddelindsatsen 2017 for praksisområdet samt planen for dennes administrative og politiske behandling blev godkendt af direktionen på møde den 23. januar 2017 og drøftet i Koncernledelsesforum den 24. februar 2017.

  Indsatsen forelægges hermed for Sundhedssamordningsudvalget til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det vedlagte notat beskriver lægemiddelindsatsen for 2017 på praksisområdet (primærsektoren).

  Beskrivelsen af indsatsen og de fem fokusområder udspringer dels af budgetaftalen for 2017, dels af Sundhedsministeriets handlingsplan for den ældre medicinske patient.

  Indsatsens fem fokusområder blev fremlagt for og godkendt af Det regionale lægemiddelråd den 8. december 2016. Direktionen har efterfølgende godkendt notatet og planen for processen frem mod godkendelse i regionsrådet.

  Til orientering gengives her planen for fremlæggelse for de administrative og politiske udvalg i 2017:

  Beslutningsforum/udvalg

   

  Dato

  Direktionen

  √ 23. januar

  Koncernledelsesforum

  √ 24. februar

  Sundhedssamordningsudvalget

  14. marts

  Forretningsudvalget

  4. april

  Regionsrådet

  24. april

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at lægemiddelindsatsen 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37364
  3. Rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2015-2018 har infektionshygiejne som et prioriteret indsatsområde og lægger op til, at der skal laves en aftale om infektionshygiejnisk rådgivning fra sygehusene til kommunerne. Formålet er at sikre et ensartet rådgivningstilbud til kommunerne på tværs af sygehusenhederne.

  En faglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra hver sygehusenhed, kommunerne samt Infektionshygiejnisk Forum har udarbejdet en rammeaftale, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 20. december 2016.

  Regional rammeaftale om infektionshygiejnisk rådgivning

  Rammeaftalen om infektionshygiejnisk rådgivning fremgår i bilag 1. Rammeaftalen fastlægger, hvilke rådgivningsydelser sygehusenhederne er forpligtede til at tilbyde kommunerne. Aftalen fastlægger desuden prisen for ydelserne samt hvilke ydelser, der er vederlagsfri for kommunerne.

  For at benytte rådgivningen skal den enkelte kommune indgå en skriftlig aftale med den lokale sygehusenhed under de vilkår, som den regionale rammeaftale fastlægger.

  Implementering af rammeaftalen

  Rammeaftalen præsenteres for de fire syddanske samordningsfora. Herefter er det hver enkelt kommunes beslutning, om den ønsker at indgå en aftale med den lokale sygehusenhed om infektionshygiejnisk rådgivning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/42286
  4. Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende sundhedsaftale løber fra 2015-2018, og arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2022 er så småt ved at gå i gang.

  Som det fremgår af vedlagte tids- og procesplan lægges op til, at arbejdet med den næste sundhedsaftale – i lighed med sidste gang – igangsættes cirka halvandet år inden endelig indsendelse til Sundhedsstyrelsen. Dette sker bl.a. for at sikre en høj grad af politisk involvering, ejerskab og prioritering af indsatserne.

  I tids- og procesplanen er det derfor det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg, der igangsætter processen og arbejdet, mens det vil være det nyvalgte Sundhedskoordinationsudvalg, der afslutter det.

  Af tids- og procesplanen fremgår bl.a., at den politiske proces formelt starter fredag den 2. juni 2017 med en politisk opstartskonference. Formålet med konferencen er at igangsætte udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022 ved at drøfte input til de politiske visioner, og medlemmer af Sundhedssamordningsudvalget inviteres sammen med bl.a. kommunale politikere med til konferencen.

  Som en del af forberedelsen til konferencen vil Sundhedssamordningsudvalget på sit møde den 16. maj 2017 få mulighed for at drøfte de regionale input til vision for den kommende sundhedsaftale, som man ønsker at bringe med til opstartskonferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  5. Proces for ny sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om processen for udarbejdelsen af Region Syddanmarks nye sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Den nuværende sundhedsplan har således været gældende i en årrække, og der ønskes nu lagt et spor for udarbejdelsen af en ny sundhedsplan.

  Oplægget er, at den nye sundhedsplan skal beskrive sammenhængene mellem de syddanske pejlemærker og de mål, der gælder for sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder de nationale mål.

  Endvidere skal den nye sundhedsplan beskrive, hvilket plan- og strategigrundlag der ageres ud fra i det syddanske sundhedsvæsen.

  Den nye sundhedsplan skal også beskrive, hvordan den løbende opfølgning på de syddanske pejlemærker spiller sammen med, at der i den kommende sundhedsplan vil blive lagt op til, at regionsrådet årligt udpeger få udvalgte indsatsområder for sundhedsområdet. Indsatsområderne gælder som hovedregel i ét år ad gangen, og der skal efterfølgende følges op på de udvalgte indsatsområder. Opfølgningen skal ske i et samspil med den årlige budgetproces og -opfølgning. Denne årligt tilbagevendende proces skal nærmere beskrives i et årshjul i sundhedsplanen.

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan lægges der op til, at der er et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som bliver en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Den politiske proces for sundhedsplanen igangsættes på møderne i Psykiatri- og Socialudvalget den 13. marts 2017 og Sundhedsudvalget den 21. marts 2017. Sundhedssamordningsudvalget orienteres endvidere den 14. marts 2017 om processen, og Sundhedskoordinationsudvalget vil drøfte status på sundhedsplanen den 9. maj 2017.

  Sundhedsplanen forventes sendt i høring i juni, og udvalgene behandler høringssvar og endeligt oplæg til sundhedsplanen i august, hvorefter sundhedsplanen fremlægges for regionsrådet i september.

  Den overordnede disposition for sundhedsplanen og den politiske procesplan er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  6. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2017

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  18. april 2017 – Kl. 13.00 -15.00 ordinært møde + fællesmøde med Sundhedsudvalget kl. 15:00 – 16:00

  Sundhedshus Kolding, Skovvangen 2 A, 6000 Kolding

  16. maj 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Institut for Idræt, Syddansk Universitet

  13. juni 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Mødelokale NordCAP, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 25 B, 1. sal, Indgang 64, 5000 Odense

  8. august 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Ærø Kommune

  5. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Jomfrustien 2, 6270 Tønder

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, 3. sal, 7000 Fredericia

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 – kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  Praksisafdelingen orienterede om personsag.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.


  Sagsnr.
  8. LUKKET punkt: Opkøb af ydernumre
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  .


  Sagsnr.
  9. LUKKET punkt: Lægedækning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  .


  Sagsnr.
  10. LUKKET punkt: Regionsklinik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017

  .


  Siden er sidst opdateret 15-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap