Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 13. marts 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 13. marts 2017

Mødedato
13-03-2017 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
RCT-Jylland, Gravene 16, Haderslev

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Å

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Oplæg om RCT Jylland
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Etablering af retspsykiatriske pladser
  5. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning
  6. Evaluering af "Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i psykiatrien 2013-2016"
  7. Orientering om projektet "Viden viser vej"
  8. Strategiplan 2020 for Socialområdet
  9. Oprettelse af nye pladser på regionens Børne- og Autismecenter
  10. Målbillede på det sociale område 2016
  11. Proces for ny sundhedsplan
  12. Projekt "ViBIS tænketank"
  13. Orientering om Åbent Hus arrangement
  14. Orientering om Nyt OUH
  15. Mødekalender 2017
  16. Eventuelt
  17. Lukket punkt: EPJ-udbud, status og konsekvenser


  Sagsnr. 17/2269
  1. Oplæg om RCT Jylland
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har siden 2007 haft en driftsoverenskomst med den selvejende institution RCT-Jylland om behandling af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil bestyrelsesformand for RCT-Jylland Lissa Mathiasen byde velkommen.

  Efterfølgende vil centerleder Leif Christensen orientere om: 

   

  • RCT-Jyllands historie
  • RCT-Jylland som et privat behandlingscenter
  • RCT-Jyllands aktuelle udfordringer
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder historik og lovgrundlag. Oplæg vedhæftet.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Dagsorden godkendt.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Psykiatrisygehuset orienterede om DR-dokumentaren ”Børnene på Psyk” og afledte reaktioner.

  Socialområdet orienterede om, at ministeriet har oplyst, at der ikke fremsættes lovforslag angående etablering af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37346
  4. Etablering af retspsykiatriske pladser
  fold dette punkt ind Resume

  Frigivelse af anlægssum med henblik på konvertering af almenpsykiatrisk afsnit til retspsykiatrisk afsnit i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Frigivelse af anlægssum med henblik på konvertering af almenpsykiatrisk afsnit til retspsykiatrisk afsnit i Middelfart

   

  Som opfølgning på budgetforlig 2017 godkendte regionsrådet den 28. november 2016 oplæg vedrørende konvertering med afledte budget- og anlægsmæssige konsekvenser. Den vedtagne konvertering øger antallet af retspsykiatriske pladser fra 70 til 84 senge. P2 blev i 2013 fleksibelt opført, men konverteringen nødvendiggør en række bygningsmæssige indgreb, for at afsnittet kan leve op til Danske Regioners anbefalinger til indretning af retspsykiatriske afdelinger.

  Konverteringens væsentligste dele:

  •              Etablering af nye gårdrum med sikkerhedsmur, hvor patienterne uledsaget kan opholde sig

  •              Maksimering af aktivitets- og beskæftigelsesfaciliteterne

  •              Sikkerhedsmæssig opgradering af døre, vægge og glas samt elektroniske funktioner som overvågning, dørkontrol og perimetersikring

  •              Etablering af slusefunktion mod ”offentligt areal”

  •              Tilpasning og udskiftning af inventar til det ændrede klientel

  Konverteringens væsentligste udfordringer:

  •              Den fire meter høje sikkerhedsmur er jf. sin fysik og placering mod hovedindgangen en æstetisk udfordring. Løses ved at tilføre muren en særlig kunstnerisk bearbejdning i murværket.

  •              Myndighedsforhold som mindre overskridelse af byggelinje og brandkrav omkring redningsåbninger. Baseret på indledende kontakt og tidligere praksis på området i forbindelse med seneste byggeri forventes det løst inden for projektet.

  •              De retspsykiatriske patienter skal beskæftiges inden for afsnittets fysiske ramme. Løses ved konvertering af fire nuværende sengestuer.

  •              Modtage- og adgangsforhold er p.t. fælles for P1 og P2, men skal fremover af sikkerhedshensyn opdeles. Den konkrete løsning findes i den videre projektering. 

  •              Udfordringer for den interne logistik og patientflow. Den konkrete løsning vil blive implementeret i den videre projektering. 

  I forhold hertil foreslås, at de berørte afsnit belysningsmæssigt bringes på samme niveau som øvrige afsnit i Middelfart/nybyggede psykiatrienheder i Syddanmark. Merudgiften til etablering af dynamisk døgnrytmebelysning udgør 1,2 mio. kr., som foreslås finansieret af konsolideringsrammen Psykiatri.    

  Der henvises til dagsordenpunktet vedrørende evalueringsrapporten ”Lys i Psykiatrien – Evaluering af døgnrytmelys”. 

  Økonomi

  Ombygningen gennemføres inden for anlægsbudget på 14,3 mio. kr. Ud over det rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr., som regionsrådet på baggrund af idéoplæg frigav november 2016, tilføres 1,2 mio. kr. fra konsolideringsrammen til etablering af dynamisk døgnrytmebelysning i P1 og P2. Konsolideringsrammen Psykiatri er herefter 26,4 mio. kr. i 2017.

  Tidsplan

  Ombygningen pågår, mens afsnittet er i drift. Den samlede realiseringstid for ombygningsprojektet er 15 måneder. Der forventes derfor forsat indflytning omkring sommeren 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At byggeprogrammet godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. (indeks 140,4) til konvertering af almenpsykiatrisk afsnit i Middelfart til retspsykiatri, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  At det afsatte rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. forøges med 1,2 mio. kr. til døgnrytmebelysning, finansieret af konsolideringsrammen Psykiatri og frigives. Konsolideringsrammen nedskrives tilsvarende.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2536
  5. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning
  fold dette punkt ind Resume

  Den 18. januar 2017 udkom rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg. Rapporten konkluderer, at der ikke er et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem, men der er geografiske, sociale og specialemæssige fordelingsudfordringer. På denne baggrund fremkommer udvalget med en række forslag/anbefalinger, som der orienteres om i punktet. Som opfølgning på udvalgets anbefalinger blev der den 9. februar 2017 indgået politisk aftale om bedre lægedækning. Aftalen bakker generelt op om lægedækningsudvalgets forslag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg

  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen.

  Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring. På den baggrund nedsatte den daværende regering i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet samt konkrete forhold som lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet m.v. Den længe ventede rapport fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag/anbefalinger til sikring af den fremtidige lægedækning.

  Rapporten kan læses her: http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx

  Rapportens anbefalinger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer, og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til at sikre lægedækningen i Region Syddanmark.

   

  Politisk aftale om bedre lægedækning

  Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik som opfølgning på rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg den 9. februar 2017 en politisk aftale om bedre lægedækning.

  Aftalepartierne bakker generelt op om lægedækningsudvalgets forslag.

  Den politiske aftale kan læses på dette link: http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Aftale%20om%20lægedækning.ashx

  Konkret er aftalt:

  • At forlænge den eksisterende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at drive almen medicinske klinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, op til seks år i tilfælde af lægedækningsproblemer. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom. Der gennemføres en evaluering af anvendelsen af regionsklinikker inden for tre år efter lovens ikrafttrædelse.
  • At åbne mulighed for, at almen praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, jf. sundhedslovens § 227, stk. 2, kan købe direkte fra andre praktiserende læger. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom.
  • At omprioritere midler i en treårig overgangsperiode til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der kan sikre bedre lægedækning. Prioriteringen forudsætter, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) aftaler en model for differentieret basishonorar i de aktuelle overenskomstforhandlinger om almen praksis.

  Derudover opfordrer aftalepartierne til, at der inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedsloven § 233 ansøges om etablering af forsøg med nye organiseringsformer, som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte beredskab. Der skal desuden samles op på de erfaringer, der er gjort med at drive udbuds- og regionsklinikker siden 2012, og aftalepartierne ønsker at styrke mulighederne for bedre virtuel eller digital kommunikation for at understøtte bedre lægedækning samt at sikre, at personalet i evt. udbuds- og regionsdrevne klinikker har de nødvendige kundskaber i dansk.

  Aftalepartierne støtter også op om rapportens forslag om øget optag på medicinstudiet på Aalborg Universitet samt en relativ øget dimensionering af uddannelsesstillinger i almen medicin, og at alle læger skal arbejde et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse (KBU).  Endelig slår aftalen fast, at Folketinget med aftalen har tilkendegivet at ville løfte de i aftalen nævnte anbefalinger fra Lægedækningsudvalget, der kræver Folketingets opbakning, og at der skal gøres status for parternes implementering af forslagene omkring årsskiftet 2017/2018.

   

  Implementering

  Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg bør danne grundlag for kommende tiltag i Region Syddanmark for at afhjælpe lægedækningsproblemer på almenlægeområdet. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik på at formulere konkrete opfølgende initiativer. Der vil snarest blive taget initiativ til at samle alle relevante parter til en workshop, hvor der lægges en plan for de forslag på praksisområdet, der kan handles på lokalt og gennemføres ideudvikling i forhold til nye tiltag møntet på sikring af lægedækningen.

  I Lægedækningsudvalgets rapport er der tillige en række forslag, der har betydning for efter- og videreuddannelsen af læger. Eksempler herpå er decentralisering af videreuddannelsesstillinger, alle læger i Klinisk Basisuddannelse (KBU) skal arbejde et halvt år i almen praksis og øget dimensionering af videreuddannelsen i almen medicin. 

  I Region Syddanmark er det aktuelt 15 % af en KBU-årgang, der er ansat et halvt år i psykiatrien, mens resten fordeler sig med 5 % til klinisk onkologi og 80 % til almen praksis.

  Administrationen er opmærksom på forslagene og deres betydning for rekruttering af læger, herunder til psykiatrien og lægedækningstruede områder og vil tage initiativ til at samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Koncernledelsesforum, Praksisafdelingen, Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse og de specialespecifikke uddannelsesudvalg om afklaring og implementering af de anbefalinger, der er enighed om har betydning for sikring af lægedækningen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/22673
  6. Evaluering af "Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i psykiatrien 2013-2016"
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede i 2013 at igangsætte en bred rekrutterings- og opkvalificeringsindsats i psykiatrien med henblik på at udvide kapaciteten og forberede de nye krav til indfrielse af udrednings- og behandlingsretten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2013 afsatte regionsrådet 10 mio. kr. årligt til en rekrutterings- og kvalitetsindsats i perioden 2013-2016. Indsatsen har haft fokus på at rekruttere internationale speciallæger, specialisere psykologer, videre- og efteruddanne sygeplejersker og medarbejdere. Indsatsen og målene er revideret undervejs blandt andet på baggrund af den øgede fokus på reducering af anvendelsen af tvang.

  Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen har bl.a. betydet, at

  • der er ansat 18 internationale speciallæger. Målet på 20 speciallæger nås forventeligt i 2017.
  • 26 % af Psykiatrisygehusets psykologer er specialiserede. Sygehuset forventer forsat at indfri målet på 75 % specialiserede psykologer i 2023.
  • 25 % af sygehusets sygeplejesker er i dag specialiserede i psykiatri. Målet er, at 55 % af sygeplejerskerne er specialuddannede i 2023. Sygehuset har finansieret en udvidelse af uddannelsen for at nå måltallet.

  I det vedlagte notat afgives der en samlet evaluering på ”Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen i psykiatrien 2013-2016”.

  Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen har betydet, at sygehusets medarbejdere er blevet væsentligt opkvalificerede, samt at der er ansat flere specialpsykologer. Indsatsen har haft afgørende betydning for en øget kvalitet i patientbehandlingen, hurtig udredning og behandling samt patient- og pårørendeinddragelse. Den administrative understøttelse af rekrutteringsindsatsen er ophørt med udgangen af 2016. Men indsatsens fokus på kompetenceudvikling som vejen til høj faglig kvalitet er videreført i Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018, og flere af uddannelserne fra Rekrutterings- og kvalitetsindsatsen 2013-2016 vil blive videreført frem til kompetenceudviklingsplanens ophør 2018.

  For at holde et højt fagligt niveau vil der være behov for forsat målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne, når Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018 ophører.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder eventuelle muligheder for kompetenceløft og meritgodkendelse for social- og sundhedsassistenter.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/295
  7. Orientering om projektet "Viden viser vej"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark arbejder på et udviklingsprojekt, der skal styrke den patientrettede kommunikation mellem Psykiatrisygehuset og målgruppen af børn og unge mellem 13-19 år med spiseforstyrrelser og affektive lidelser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrien i Region Syddanmark har modtaget en bevilling fra Velux Fonden på 1,8 mio. kr. til at udvikle et dialogværktøj, der kan give børn og unge i kontakt med Psykiatrisygehuset relevant viden og beslutningsstøtte, sådan at de i højere grad oplever at være klædt på til at håndtere eget sygdoms- og behandlingsforløb. Målgruppen er børn og unge mellem 13-19 år med spiseforstyrrelser og affektive lidelser.

  Projektet gennemføres fra januar 2017 til april 2018.

  I projektet skal der udvikles en kommunikationsplatform, der muliggør en reel personrettet kommunikation mellem patient og behandlere, eksempelvis via animationer, handleplaner, chat og sms-funktion. Der bygges videre på en eksisterende teknisk løsning, app’en Mit forløb, som tilpasses og videreudvikles på baggrund af patienternes, medarbejdernes og de pårørendes input. Projektet kan fungere som en pilot i forhold til at lade patienten selv rapportere oplysninger om f.eks. humør, trivsel m.m. (også kaldet PRO, patientrapporterede oplysninger). Oplysningerne kan indgå i behandlingsforløbet, men i hvilket omfang afdækkes i løbet af udviklingsperioden.

  Sideløbende skal projektets erfaringer opsamles i en metodehåndbog med anbefalinger til patientrettet kommunikation i børne- og ungdomspsykiatrien.

  I udførelsen vægtes høj grad af involvering af målgruppen (børn, unge og deres pårørende), men også unge-ambassadørerne og bruger- og pårørendeforeninger, der løbende inviteres med i projektets aktiviteter. Således indgår to unge-ambassadører, som repræsenterer de to diagnosegrupper, i projektets styregruppe.

  Ligeledes involveres Klinisk Etisk Komite i forhold til at rådgive om de etiske dilemmaer, der kan være forbundet med projektet.

  Der bygges videre på erfaringer fra andre kommunikationsprojekter og videnplatforme, eksempelvis MinVej.dk, ungemedskizofreni.dk og mindhelper.dk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/7737
  8. Strategiplan 2020 for Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Socialområdet har udarbejdet en ny langsigtet strategiplan for udviklingen af området i de kommende år ”Strategiplan 2020”. Den nye strategiplan afløser det nu afsluttede arbejde med målbilledet for 2013-2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdet har netop afsluttet arbejdet med målbilledet for 2013-2016 og afrapporteret resultaterne for 2016. Der er nu udarbejdet en ny strategiplan 2020, der sætter strategisk retning for socialområdets udvikling i de kommende år. Strategiplanen indeholder en vision for socialområdet samt tre overordnede temaer.

  Socialområdets vision er:

  Sammen skaber vi fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet.

  De tre overordnede temaer er følgende:

   

  1. Implementering af den Syddanske Forbedringsmodel i en social udgave.

  •   Tager udgangspunkt i at skabe bedre sammenhænge for borgeren – dvs. sætte fokus på processer, som skaber merværdi for borgeren

  •   Sætter fokus på at udnytte fagligheden til forbedringsarbejde og skabe kvalitet i arbejdet

  •   Effektiviseringsredskab – der skaber tid til andre processer o.lign.

  •   Højner trivsel og stolthed om det sociale arbejde

   

   

  1. Det regionale socialområde som Èt Socialområde

        •  Ledere og medarbejdere oplever og tager fælles ansvar for hele socialområdet

        •  Høj faglighed og specialistviden er en ressource for hele organisationen

        •  Videndeling og fælles kompetenceudvikling sker naturligt på alle niveauer i     

            organisationen

        •  Der etableres én fælles indgang (matchningsportal) til Socialområdet

        •  Organisationen transformeres løbende til en mere netværkspræget organisation

  1. Vækst i fagligheden.

  •   Der skal ses på udviklingsområder og specialer som Prader Willi, Spiseforstyrrelser m.fl.

  •   Der oprettes efter aftale flere § 107 pladser

  •   Samarbejde med kommunerne intensiveres, samarbejdsaftaler / hensigtserklæringer, udviklingsprojekter

  •   Aftale med enkeltkommuner om oprettelse af pladser

  •   VISO opgaver (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på socialområdet)

  •   Matrikelløse ydelser/tilbud, konsulentydelser/-opgaver

  Socialområdet arbejder derudover fortsat med rehabiliteringsstrategien og frivillighedsstrategien.

  I tilknytning til den nye strategiplan arbejdes der aktuelt med at identificere konkrete mål og indikatorer til et nyt styringsredskab, der bl.a. tager afsæt i erfaringerne med arbejdet med det nu afsluttede målbillede.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet, at Strategiplan 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  På baggrund af drøftelserne tilretter administrationen sagsfremstillingen inden Forretningsudvalgets behandling af sagen.

   

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37936
  9. Oprettelse af nye pladser på regionens Børne- og Autismecenter
  fold dette punkt ind Resume

  Børne- og Autismecentret har gennem de seneste år haft fuld belægning på de 36 pladser til borgere med autisme. Centret oplever en løbende efterspørgsel på pladser til unge og voksne med autisme. Socialdirektørforum i Syddanmark anmodes derfor om godkendelse af oprettelse af fire midlertidige § 107-pladser. De midlertidige pladser påtænkes placeret i Middelbart i de bygninger, der tidligere har været anvendt af Kollegiet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Børne- og Autismecentret oplever en løbende efterspørgsel på pladser til unge og voksne med autisme, som nu gør det relevant at ansøge Socialdirektørforum om godkendelse af at oprette fire midlertidige § 107-pladser. Socialdirektørforum behandler punktet på møde den 24. marts 2017, og udvalget vil blive orienteret om status på et kommende udvalgsmøde.

  Der er aktuelt 36 § 108-pladser til målgruppen på centret, som gennem de seneste år har haft en belægning på 100 %.

  Målgruppen for de nye midlertidige pladser er unge og voksne med autisme, der har brug for hjælp med en rehabiliterende og autismepædagogisk tilgang, men samtidig ønsker en bolig, der ikke er "institutionslignende". 

  Regionen har pt. ledige ny-renoverede bygninger i Middelfart, som påtænkes anvendt til de midlertidige pladser. Disse bygninger blev frem til lukningen primo 2016 anvendt af Kollegiet, afdeling under Center for Misbrug og Socialpsykiatri.  Boligerne er to-rumsboliger med egen indgang og vil derfor kunne rumme en bred målgruppe inden for autismespektrummet.

  Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter modtager løbende henvendelser om pladser af denne type. Der er aktuelt henvendelser i forhold til konkrete borgere, der efterspørger et sådant tilbud fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Assens Kommune og Hedensted Kommune.

  Der forventes at være en opstartsfase på ca. et halvt år fra medio august 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/17126
  10. Målbillede på det sociale område 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en kort afsluttende status på arbejdet med målene i socialområdets målbillede for 2013-2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionens forretningsområder har formuleret målbilleder for perioden 2013-2016. Det sociale områdes målbillede består af fire overordnede mål, der har i alt 11 indikatorer tilknyttet. Målbilledet er løbende justeret, senest medio juni 2016.

  Socialområdets fire overordnede mål er:

  ·         Kvalitet i tilbuddene

  ·         Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen

  ·         Effektivitet

  ·         Effekt af indsatsen

  Status på arbejdet med målbilledet
  Idet målbilledet er udløbet med udgangen af 2016, er dette den sidste afrapportering i den forbindelse.

  Særlige bemærkninger skal her knyttes til de indikatorer, der er markeret med rødt i vedlagte bilag:

  ·         ”Effektiv ressourceudnyttelse” (Rehabiliteringsstrategien)

  To af seks centre har indmeldt borgere under succeskriteriet om et forventet reduceret støttebehov efter en konkret rehabiliterende indsats. De pågældende to centre har med en målopfyldelse på henholdsvis 63 og 71 % ikke helt nået succeskriteriet på 80 %.

  Socialledelsen vurderer, at det generelt ikke er lykkedes at skabe en fælles forståelse for indholdet af og arbejdet med dette succeskriterium, hvorfor det primo 2017 er aftalt, at der vil blive udviklet en ny metode til at imødekomme succeskriteriet.

  ·         ”Sygefravær”.

  Sygefraværet i 2016 er på 6,2 %, hvilket er væsentlig højere end måltallet på 5,5 %. Der vil fortsat være ledelsesmæssigt fokus på området. Til sammenligning kan oplyses, at måltallet i 2015 var på 5,7 % og resultatet på 6,0 %. På baggrund af disse erfaringer fastlægges et måltal for sygefravær i 2017 på 5,7 %.

  ·         ”Dokumentation af resultater og effekt”.

  Ifølge målsætningen skulle der i 2016 være foretaget resultatdokumentation i Nexus (Nyt Borgeradministrativt system) for mindst 20 % af borgene i de fem centre, der anvender Nexus. To centre har ikke i tilstrækkeligt omfang foretaget denne resultatdokumentation. Centrenes erfaringer med resultatdokumentation i Nexus danner grundlag for evalueringen af metoden og dermed fastlæggelse af et nyt koncept i 2017 for resultatdokumentation på socialområdet.  Alle centre har givet input til evalueringen. Der har endvidere været It-mæssige problemer, hvorfor der er fokus på forbedring af den tekniske løsning. 

  Vedrørende målet ”Kvalitet i tilbuddene”, der samlet er markeret med gult, kan bemærkes, at der generelt på centrene arbejdes systematisk med kvalitetsovervågning og kvalitetsforbedringer, og at arbejdet med kvalitetsmodellens retningslinjer på centrene er en integreret del af rutinerne og det pædagogiske arbejde på centrene. 

  Afsluttende bemærkninger:

  Det er socialområdets vurdering, at målbilledet generelt har været et godt styringsredskab, og der pågår i øjeblikket et arbejde med at identificere mål og indikatorer til et nyt styringsredskab, der bl.a. bygger på de erfaringer og den læring, der er erhvervet ved arbejdet med målbilledet.

  Status på målbilledet for socialområdet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder resultatdokumentation, arbejdsvilkår og kort/langt sygefravær.

   

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  11. Proces for ny sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om processen for udarbejdelsen af Region Syddanmarks nye sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Den nuværende sundhedsplan har således været gældende i en årrække, og der ønskes nu lagt et spor for udarbejdelsen af en ny sundhedsplan.

  Oplægget er, at den nye sundhedsplan skal beskrive sammenhængene mellem de syddanske pejlemærker, og de mål der gælder for sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder de nationale mål.

  Endvidere skal den nye sundhedsplan beskrive, hvilket plan- og strategigrundlag der ageres ud fra i det syddanske sundhedsvæsen.

  Den nye sundhedsplan skal også beskrive, hvordan den løbende opfølgning på de syddanske pejlemærker spiller sammen med, at der i den kommende sundhedsplan vil blive lagt op til, at regionsrådet årligt udpeger få udvalgte indsatsområder for sundhedsområdet. Indsatsområderne gælder som hovedregel i ét år ad gangen, og der skal efterfølgende følges op på de udvalgte indsatsområder. Opfølgningen skal ske i et samspil med den årlige budgetproces og -opfølgning. Denne årligt tilbagevendende proces skal nærmere beskrives i et årshjul i sundhedsplanen.

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan lægges der op til, at der er et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som bliver en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Den politiske proces for sundhedsplanen igangsættes på møderne i Psykiatri- og Socialudvalget den 13. marts 2017 og Sundhedsudvalget den 21. marts 2017. Sundhedsplanen forventes sendt i høring i juni, og udvalgene behandler høringssvar og endeligt oplæg til sundhedsplanen i august, hvorefter sundhedsplanen fremlægges for regionsrådet i september.

  Den overordnede disposition for sundhedsplanen og den politiske procesplan er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/39278
  12. Projekt "ViBIS tænketank"
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om etablering af nyt nationalt projekt vedrørende brugerinddragelse. Danske Patienter har modtaget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til et projekt med sigte på at sikre effektiv udbredelse og forankring af viden om patient- og pårørendeinddragelse i kommuner og regioner. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) er projektleder på projektet, der benævnes ”ViBIS tænketank”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patient- og pårørendeinddragelse er et centralt emne på den landsdækkende dagsorden. Regionerne, Danske Patienter, patientforeninger m.fl. samarbejder blandt andet om det fælles projekt ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

  Til at understøtte øget patient- og pårørendeinddragelse har regeringen afsat midler til en pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse. Puljen var i opslag i foråret 2016, og herfra har Danske Patienter modtaget 1,5 mio. kr. til et projekt kaldet ”ViBIS tænketank”. Projektet har til formål at sikre effektiv udbredelse og forankring af viden om patient- og pårørendeinddragelse i kommuner og regioner. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem KL og Danske Regioner og med ViBIS som projektleder.

   

  Hovedaktiviteten i projektet er etablering af en tænketank, hvor repræsentanter for sundhedsvæsenets mest centrale aktører sammen deler viden og idéudvikler på, hvordan brugerinddragelse kan udbredes i praksis.  Tænketankens primære funktion er at sprede viden, skabe åben faglig debat og pege på nye indsatsområder og løsningsmodeller. Tænketanken etableres med varighed til december 2017.

  Tænketanken består af seks ekspertgrupper med aktører, der effektivt menes at bidrage til udbredelse og forankring af viden om brugerinddragelse. Der er tale om følgende ekspertgrupper:

   

  -          Undervisere

  -          Klinikere

  -          Kvalitetskonsulenter

  -          Brugere

  -          Forskere

  -          Ledere

  Hver ekspertgruppe består af 10-20 personer, der mødes 2-4 gange for at debattere muligheder og strategier for udbredelse af brugerinddragelse i sundhedsvæsenet. Hvert medlem forpligter sig til aktivt at udbrede den viden, de opbygger på møderne.

  Parternes samarbejde forankres i en styregruppe, som følger og har beslutningskompetence i forhold til projektet. Styregruppen for tænketanken sammensættes af repræsentanter fra regioner, kommuner, Danske Patienter, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Region Syddanmark deltager med en repræsentant i styregruppen (centerchef Christian von Plessen, Center for Kvalitet). Styregruppen bidrager til at rekruttere deltagere til de seks ekspertgrupper, hvor det er relevant.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/34518
  13. Orientering om Åbent Hus arrangement
  fold dette punkt ind Resume

  I uge 17 bliver der afholdt åbent hus på de syddanske institutioner. Omdrejningspunktet og det overordnede tema for arrangementerne er patient/bruger- og pårørendeinddragelse. Der bliver igangsat flere forskellige aktiviteter rundt om på matriklerne, som har til formål at præsentere arbejdet på institutionerne og åbne for dialog med de fremmødte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I uge 17 2017 er det ”Forskningens Døgn”. ”Forskningens Døgn” er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år i uge 17 med over 600 events og mere end 75.000 besøgende. Uddannelses- og Forskningsministeriet er initiativtager til ”Forskningens Døgn”.

  I forbindelse med ”Forskningens Døgn” holder sygehuse og sociale institutioner i Region Syddanmark åbent hus. Regionsrådet inviteres til at deltage i åbent hus-arrangementerne.

  Omdrejningspunktet og det overordnede tema for arrangementerne er patient/bruger- og pårørendeinddragelse.

  Arrangementerne bliver en kombination af traditionelle åbent hus-arrangementer, hvor publikum kan få indblik i eller afprøve tilbuddene ved forskellige stande.

  Arrangementerne har dog også et fordybelseselement i form af mindst to sessioner ved hvert arrangement, hvor man kan fordybe sig i, hvordan der arbejdes med patient/bruger- og pårørendeinddragelse. Det kan f.eks. være pårørendegrupper til kræftpatienter, hvor man møder et panel med repræsentanter for såvel ansatte som patienter og pårørende, der fortæller om initiativet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-02-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  14. Orientering om Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Det er aftalt, at udvalget løbende bliver orienteret om arbejdet med Nyt OUH. Der gives en status.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er aftalt, at udvalget løbende bliver orienteret om arbejdet med Nyt OUH. Der gives en status.

  Siden godkendelsen af projektforslaget er der i overensstemmelse med regionsrådets beslutning fra den 24. oktober 2016 fortsat arbejdet med at optimere projektet for at forbedre bygbarhed og konsolidering af projektet i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet. Herudover er der arbejdet med forberedelse af markedet på udbuddet og den nærmere udformning af udbudsform og tildelingskriterier.

  Repræsentant for projektorganisationen vil på mødet orientere nærmere om status på arbejdet med at gøre klar til udbuddet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  15. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Tirsdag den 25. april 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  Mandag den 15. maj 2017, kl. 14.00-16.30, Midgaardhus, Ribe

  Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  Tirsdag den 29. august 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 26. september 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  Til orientering.

  Administrationen undersøger, om mødet i maj eventuelt kan flyttes, så det afholdes i forbindelse med KL-konferencen i Aalborg den 10.-11. maj 2017.

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 13-03-2017

  -

  Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  17. Lukket punkt: EPJ-udbud, status og konsekvenser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 15-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |