Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 14. marts 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 14. marts 2017

Mødedato
14-03-2017 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Skriftlig votering

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder på matr. nr. 541 Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune


  Sagsnr. 15/49225
  1. Samtykke til råstofgravning uden for råstofplanens graveområder på matr. nr. 541 Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  I/S Lertranskøb har den 18. november 2015 fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på 7,4 ha i Sønderborg Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at indvindingen først skal starte i 2017, hvorfor ansøgningen først er blevet behandlet i efteråret 2016.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområde i Råstofplan 2012, men er beliggende inden for råstofinteresseområder for ler. Administrationen vurderer ved denne sag, at der med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen af rødbrændende ler kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan meddeles tilladelse til den ansøgte råstofindvinding.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af rødbrændende ler til teglværksproduktion på 7,4 ha på matr. nr. 541 Kværs Ejerlav, Kværs i Sønderborg Kommune. Det ansøgte areal fremgår af bilag 1. Der ansøges om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 rødbrændende ler årligt frem til 2027. Der er ansøgt om at grave til maksimalt 1 m under nuværende terrænkote. Arealet skal efterbehandles tilbage til landbrugsmæssig drift.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområde i Råstofplan 2012, men er beliggende inden for råstofinteresseområder for ler, jf. vedlagte bilag 2. Det fremgår af retningslinje 4.4.3 i Råstofplan 2012; ”at der med regionens samtykke kan meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler, hvis det ikke er i strid med andre hensyn”.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse til det ansøgte, da indvindingen med relevante vilkår kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring den 1. september til 14. oktober 2016, og det ansøgte areal blev besigtiget den 7. november 2016.

  Der har været nogle henvendelser fra naboer i området. Henvendelserne omhandler i særdeleshed til- og frakørselsforholdene til det ansøgte areal. Adgangsvejen, Limbækvej, er både smal, snoet og bakket, hvorfor kommunen har foreslået, at der stilles vilkår om udkørselsretning samt orientering af naboerne. På den måde ved beboerne hvilken retning lastvognene kommer, og personbilerne kan undgå passage heraf. Ansøger er indstillet på, at der stilles vilkår om kørselsretningen på vejen. Ansøger har endvidere accepteret at der stilles vilkår om, at beboerne på vejen skal varsles om kørsel ved dagens begyndelse.

  Derudover har administrationen aftalt med ansøger, at der maksimalt må indvindes 40 dage årligt.

  Slutteligt bemærker Sønderborg Kommune, at der er tale om et unikt og værdifuldt landskab, hvorfor der stilles vilkår om at gravningen skal følge landskabets oprindelige konturer.

  Museum Sønderjylland vurderer, at der er stor risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejdet i det ansøgte indvindingsområde. Museet anbefaler derfor, som vanligt, en frivillig forundersøgelse af det ansøgte område inden jordbearbejdet går i gang.

  Der har i andre lignende sager været stillet vilkår om et begrænset antal arbejdsdage pr. år, hvilket også vil blive medtaget i nærværende tilladelse for at begrænse påvirkninger af omgivelserne.

  Administrationen har ved VVM-screeningen vurderet indvirkningen på naturområder, landskabskarakteren, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen med de vilkår, som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre hensyn i området. Administrationen vurderer derfor, at meddelelse af samtykke vil være i overensstemmelse med gældende Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget meddeler samtykke til indvinding på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2012.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 14-03-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 20-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |