Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 21. marts 2017

Sundhedsudvalget - Referat - 21. marts 2017

Mødedato
21-03-2017 kl. 15:00 - 16:10

Mødested
Mødelokale 5

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Udmøntningsaftale for Kræftplan IV
  2. Driftsbevilling 2017 til MR-accelerator
  3. Region Syddanmarks Forskningspulje - Indstilling af projekter
  4. Proces for ny sundhedsplan
  5. Orientering om revideret specialeplan 2017
  6. Afrapportering af servicemål for skadebehandling for det seneste år
  7. Forslag til Sundhedsudvalgets besøg i 2017
  8. Mødeplan
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt
  11. LUP- resultater for fødende, somatiskeog psykiatriske patienter


  Sagsnr. 15/53224
  1. Udmøntningsaftale for Kræftplan IV
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen, Danske Regioner og KL har i februar 2017 indgået en udmøntningsaftale om Kræftplan IV, som forelægges til orientering. I planen indgår, at der i 2017 skal gives et engangstilbud til kvinder født før 1948 om screening for livmoderhalskræft. På grund af en forventet øget aktivitet i almen praksis til prøvetagning og på sygehusene til analyse af prøverne, findes det hensigtsmæssigt at implementering af tilbuddet kan påbegyndes hurtigst muligt i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget blev på møde den 20. september 2016 orienteret om indholdet i Kræftplan IV. Regeringen, Danske Regioner og KL har i februar 2017 nu indgået en udmøntningsaftale om Kræftplan IV, som beskriver indhold og tidsmæssige rammer for implementering og opfølgning på de enkelte initiativer i planen. Aftalen forelægges til orientering.

  Kræftplan IV indeholder 16 konkrete initiativer, som skal bidrage til at understøtte udviklingen på kræftområdet over de næste år. Initiativerne spænder over aktiviteter både inden for det regionale, kommunale og statslige område, og falder inden for følgende overskrifter:

  ·         Patienten først og fremmest.

  ·         Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper.

  ·         Øget kvalitet og forbedret overlevelse.

  ·         Rettidig omhu.


  For de indsatsområder, hvor regionerne er primære aktører i implementeringen, tages der med afsæt i rammerne i udmøntningsaftalen, administrativt initiativ til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af disse initiativer i Region Syddanmark. Disse vil blive forelagt til politisk udmøntning hurtigst muligt i takt med at beslutningsgrundlaget foreligger.

   

  Tilbud om livmoderhalskræftscreening for kvinder født før 1948 – engangstilbud i 2017
  Det er en del af Kræftplan IV og udmøntningsaftalen, at kvinder født før 1948, i 2017 skal have et engangstilbud om screening for livmoderhalskræft. På grund af den måde screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i sin tid er indført på, har disse kvinder, modsat kvinder født efter 1948, ikke alle fået det samme tilbud om screening. Dette skal engangstilbuddet medvirke til at rette op på.

  Da engangstilbuddet skal gives i 2017, vil det forventet medføre en øget aktivitet i både almen praksis, hvor screeningsprøven udtages samt på sygehusene, hvor screeningsprøven analyseres. I alt 104.000 kvinder i Region Syddanmark skal have tilbuddet. Der er usikkerhed forbundet med hvor mange kvinder, der vil tage imod tilbuddet. Hvis det forudsættes, at ca. 10 pct. af kvinderne vil benytte sig af muligheden, svarer det til ca. 10.400 kvinder i Region Syddanmark.

  På grund af den forventede øgede aktivitet, findes det hensigtsmæssigt at implementering af tilbuddet kan påbegyndes hurtigst muligt i 2017. Dette for at kunne efterleve at tilbuddet skal gives i 2017 samt af hensyn til at kunne fordele kapacitetsbehovet så jævnt som muligt hen over året. 

  Regionerne tilføres 22 mio. kr. i 2017 til at finansiere engangstilbuddet. Region Syddanmarks andel udgør ca. 4,7 mio. kr. Jf. udmøntningsaftalen overføres midlerne til gennemførelse af screeningstilbuddet til regionernes bloktilskud i forbindelse med en midtvejsregulering heraf. Dette sker i forlængelse af indgåelse af økonomiaftalen for 2018. De udgifts- og bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i den sammenhæng.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At orientering om udmøntningsplan for Kræftplan IV tages til efterretning.

  At invitationen af kvinder født før 1948 til engangstilbud om livmoderhalskræftscreening igangsættes umiddelbart efter Regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31517
  2. Driftsbevilling 2017 til MR-accelerator
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2016 bevilling til anskaffelse af MR-accelerator til OUH.

  Dette punkt omhandler bevilling til drift af acceleratoren i 2017.

  Eftersom der er tale om en ny og uprøvet teknologi og fordi selve implementeringen strækker sig over lang tid, er det forbundet med en række usikkerheder at estimere de varige driftsudgifter til acceleratoren. Derfor går indstillingen i første omgang alene på driftsudgifterne i 2017. Driftsudgifterne for 2018 og følgende år indarbejdes i det enkelte års budget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2016 bevilling til anskaffelse af MR-accelerator til OUH.

  Dette punkt omhandler bevilling til drift af acceleratoren i 2017.

  Region Syddanmark har med beslutningen om anskaffelse af en MR-accelerator til OUH sikret, at OUH i 2018 kan tilbyde regionens kræftpatienter den nyeste behandlingsteknik. MR-acceleratoren er p.t. under udvikling på 7 førende centre i verden og med anskaffelsen bliver OUH blandt de allerførste til her i 2017 at få leveret og implementeret en MR-accelerator.

  Implementeringen kan inddeles i tre overordnede faser: En periode før patientbehandlingen (januar 2017 til september 2018), en periode med klinisk implementering (september 2018-marts 2019) og en periode med fuld drift (fra marts 2019).

  Eftersom der er tale om en ny og uprøvet teknologi og fordi selve implementeringen strækker sig over lang tid, er det forbundet med en række usikkerheder at estimere de varige driftsudgifter til acceleratoren. Derfor går indstillingen i første omgang alene på driftsudgifterne i 2017. Driftsudgifterne for 2018 og følgende år indarbejdes i det enkelte års budget.

  I 2017 er der planlagt følgende aktiviteter:

  ·         Udarbejdelse af projektplan for renovering af eksisterende accelerator- og teknikrum herunder strålebeskyttelsesberegninger til godkendelse hos Statens Institut for Strålebeskyttelse. MR-acceleratoren leveres november 2017 og arbejdet er påbegyndt.

  ·         Implementering af nyt dosisplanlægningssystem dedikeret til behandling af patienter på en MR-accelerator.

  ·         Dosimetriske forhold i et magnetfelt.

  ·         Uddannelse af 3 fysikere i MR-fysik på Danmark Tekniske Universitet.

  ·         3 måneders ophold for fysiker på udenlandsk center med en MR-accelerator.

  ·         Udvikle og implementere MR-protokoller på nuværende MR-scanner.

  ·         Opsamle MR-data på de patientgrupper der med fordel kan behandles på en MR-accelerator.

  De samlede udgifter til udgifter til disse aktiviteter er opgjort til 3,327 mio. kr. Udgifterne er specificeret på personalegrupper i nedenstående tabel.

  TABEL 1

  Omkostninger

  Fysiker

  1.829.706

  Tekniker

     309.746

  Læge

  1.187.320

  3.326.772

  Som nævnt ovenfor er der en række usikkerheder forbundet med estimering af driftsudgifterne for 2018 og fremefter. Der vil dog blive tale om et væsentligt beløb.

  Usikkerhederne knytter sig til personaleforbrug, behandlingsmæssigt output og besparelsespotentiale ved substitution væk fra andre behandlingsformer, herunder operationer.

  Det bemærkes, at der fra 4. kvartal 2020 skal tegnes en obligatorisk serviceaftale til en årlig pris på 3,85 mio. kr.

  Finansiering
  Driftsudgifterne for 2017 foreslås finansieret af meraktivitetspuljen. For 2018 og fremefter foreslås, at udgifterne indgår i prioriteringen af de afsatte midler til kræftplan IV, hvor der bl.a. er en styrket indsats inden for udvikling af nye og målrettede behandlingsformer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At OUH tilføres 3,327 mio. kr. til drift af MR-acceleratoren i 2017, der finansieres af meraktivitetspuljen.

  At bevillingerne for 2018 og følgende år indarbejdes i budgetprocessen for de pågældende år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/17664
  3. Region Syddanmarks Forskningspulje - Indstilling af projekter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag 2016 for 4,8 mio. kr., der fandtes 14 støtteegnede tværgående forskningsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny ambitiøs puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje, som kom i opslag i 2014 for første gang.  Den nye puljestruktur styrker forskning på tværs af sygehuse og sektorer inden for Region Syddanmarks forskningsindsatsområder. Det er hensigten, at puljen skal støtte forskning fra vækstlag til eliteforskning. Til dette formål afsatte Regionsrådet 10. mio. kr. om året til tværgående forskningsprojekter, 5 mio. om året til etablering af store strategiske tværgående forskningsprojekter og 5 mio. kr. til de excellente kliniske forskningsmiljøer.

  Indeværende indstilling omhandler udmøntning vedr. tværgående forskningsprojekter.

  Region Syddanmarks Forskningspulje for tværgående forskning har således været i et 2. opslag 2016 for 4,8 mio. kr.

  Der indkom 35 ansøgninger om støtte for i alt 28, 3 mio. kr. Bedømmelsesudvalget under Det regionale strategiske forskningsråd har vurderet ansøgningerne og har med baggrund i eksterne bedømmelser fra fageksperter fra Region Midt fundet 14 støtteegnede projekter. Det vil sige projekter som opfylder puljens krav både hvad angår høj kvalitet og forskningssamarbejde mellem sygehusenheder eller mellem sygehuse og anden sektor.   

  Blandt de støtteegnede projekter kan fremhæves et meget interessant og relevant forskningsprojekt om ulighed i sundhed. Det undersøges, hvordan social ulighed i hjertekarsygdomme kan bekæmpes. Projektet vil prøve at finde svar på nogle af de store spørgsmål: hvorfor de socialøkonomisk dårligst stillede relativt sjældent er i relevant forebyggende behandling, sjældnere møder op til de forebyggende undersøgelser og sjældnere følger den sundhedsfaglige rådgivning. Der afprøves desuden forskellige nye tiltag som forhåbentligt kan vise vejen frem til mindre ulighed inden for hjertekarsygdom og inden for andre sygdomsområder.

  Det regionale strategiske forskningsråd indstiller derfor 14 projekter til støtte for i alt 4,8 mio. kr.  Region Syddanmarks forskningspulje har hermed i 2016 medvirket til igangsættelse af 25 tværgående forskningsprojekter for i alt 10 mio. kr.

  I bilag indstilling af projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At anbefale støtte af 14 tværgående forskningsprojekter for i alt 4,8. mio. kr.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  4. Proces for ny sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om processen for udarbejdelsen af Region Syddanmarks nye sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte Regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Den nugældende sundhedsplan har således været gældende i en årrække, og der ønskes nu lagt et spor for udarbejdelsen af en ny sundhedsplan.

  Oplægget er, at den nye sundhedsplan skal beskrive sammenhængene mellem de syddanske pejlemærker, og de mål der gælder for sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder de nationale mål.

  Endvidere skal den nye sundhedsplan beskrive, hvilket plan- og strategigrundlag der ageres ud fra i det syddanske sundhedsvæsen.

  Den nye sundhedsplan skal også beskrive, hvordan den løbende opfølgning på de syddanske pejlemærker spiller sammen med, at der i den kommende sundhedsplan vil blive lagt op til, at Regionsrådet årligt udpeger få udvalgte indsatsområder for sundhedsområdet. Indsatsområderne gælder som hovedregel i ét år ad gangen, og der skal efterfølgende følges op på de udvalgte indsatsområder. Opfølgningen skal ske i et samspil med den årlige budgetproces og -opfølgning. Denne årligt tilbagevendende proces skal nærmere beskrives i et årshjul i sundhedsplanen.

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan lægges der op til, at der er et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som bliver en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Den politiske proces for sundhedsplanen igangsættes på møderne i Psykiatri- og Socialudvalget den 13. marts 2017 og Sundhedsudvalget den 21. marts 2017. Sundhedsplanen forventes sendt i høring i juni, og udvalgene behandler høringssvar og endeligt oplæg til sundhedsplanen i august på møderne i Sundhedsudvalget den 22. august 2017 og Psykiatri- og Socialudvalget den 29. august 2017, hvorefter sagen går videre til Regionsrådet i september.

  Den overordnede disposition for sundhedsplanen og den politiske procesplan er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Orientereredes og drøftedes, herunder anbefaling af den skitserede proces med bl.a. årshjul med særligt fokus på samspil til budgetproces og nationale mål.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/8505
  5. Orientering om revideret specialeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har den 1. marts 2017 offentliggjort den reviderede specialeplan 2017, som træder i kraft den 1. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er tidligere orienteret om revision af specialeplanen på Sundhedsudvalgets møde den 25. oktober 2016.

  Som det fremgår af nedenstående tabel har Region Syddanmark fået godkendt majoriteten af de funktioner, der blev søgt om den 15. januar 2016.

  Opgørelse for det somatiske område over fordeling af specialfunktioner den 1. marts 2017

   

  Sygehusenhed

  Ansøgte

  Tildelte/andel tildelte

  Afventer

  OUH OUH/SVB.

  764

  706 (92 %)

  10

  SLB

  152

  127(84 %)

  0

  SVS

  89

  71(80 %)

  1

  SHS

  62

  50(81 %)

  0

  Sum

  1.067*

  954(89 %)

  11

            *Derudover er der søgt og godkendt en funktion på Friklinikken.

  Region Syddanmark søgte om i alt 1.068 specialfunktioner på det somatiske område, heraf har Sundhedsstyrelsen givet afslag til 102 funktioner, og 11 funktioner afventer nærmere drøftelse i Det Rådgivende Udvalg og endelig afgørelse i Sundhedsstyrelsen.

  Årsager til at funktioner afventer, kan være behov for faglig afklaring, eller at indsigelsesmulighed ikke er tilendebragt. I forhold til enkelte funktioner inden for klinisk biokemi, er der tale om at afvente en særskilt proces vedr. den fremtidige organisering af det diagnostiske område for smitteberedskab.

  For nærmere beskrivelse af fordeling af funktioner fordelt på specialer og sygehuse er det muligt at få et overblik på vedlagte bilag: Specialeplan – oversigt over tildelte funktioner 2017.

  Processen omkring revision af specialeplanen har været præget af en grundig dialog mellem regionerne og Sundhedsstyrelsen. Region Syddanmark oplever, at Sundhedsstyrelsen har været lydhør over for de argumenter, som Region Syddanmark har fremført for at fastholde specialfunktioner.

  Den reviderede specialplan ændrer i det store og hele ikke på strukturen for sygehusbehandling i Region Syddanmark.

  Afslag har primært været begrundet i, at Sundhedsstyrelsen har skønnet, at det nødvendige patientvolumen ikke er til stede. Generelt har Region Syddanmark fået godkendt funktioner, der allerede varetages i den nuværende specialeplan.

  Det er dog ikke muligt direkte at sammenligne antal regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner i den nuværende specialplan med den reviderede specialeplan, som træder i kraft den 1. juni 2017. Den indledende revision af specialeplanen indeholdt netop ændringer i antal specialfunktioner og deres fordeling mellem hovedfunktion, regionsfunktion og højtspecialiseret funktion.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6546
  6. Afrapportering af servicemål for skadebehandling for det seneste år
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om overholdelse af servicemål for skadebehandling på regionens FAM’er, skadestuer og skadeklinikker for de seneste 12 måneder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Servicemålene for skadebehandling blev indført efter et politisk ønske om at skabe et ensartet servicetilbud inden for den akutte behandling med mindst mulig ventetid i hele regionen. Herudover ønskede man at harmonisere skadestuemonitoreringen på regionens sygehuse.

  På den baggrund indførte Regionsrådet i 2010 servicemål for skadehandlingen i regionen således at 75 % af patienterne på skadestuerne skal være startet i behandling inden 1 time og 95 % inden 3 timer. Herudover skal 95 % af alle patienter på skadeklinikkerne være startet i behandling inden 1 time. Ventetiden måles fra patientens ankomsttidspunkt til behandlingen igangsættes.

  I 2016 har der bl.a. på grund af indførelsen af Cosmic ikke været teknisk muligt at afrapportere på servicemålene, og derfor er vedlagt opgørelser for de seneste 12 måneder.

  Bilaget viser, at der på regionalt niveau er overholdelse af de tre servicemål ultimo februar 2017.

  I bilaget er endvidere en matrikelopdelt opgørelse, der viser, at der er overholdelse af servicemålene på alle matrikler ultimo februar 2017.

  I bilaget fremgår også en opgørelse af udviklingen i den gennemsnitlige ventetid på regions- og matrikelniveau på FAM’erne og skadestuerne. Den gennemsnitlige ventetid på regionsniveau var i februar 2017 ca. 33 minutter.

  OUH har på FAM i Odense i en længerevarende periode indtil januar 2017 haft udfordringer med at leve op til servicemål, der siger at 75 % af patienterne skal være i behandling inden for en time. Direktionen på OUH har derfor haft stor bevågenhed på at overholde servicemålet på FAM i Odense. Konkret følges der pt. op på årsagen til ventetiden for alle patienter, der venter mere end en time, og disse oplysninger bruges løbende til på ledelsesniveau i afdelingen til at drøfte og iværksætte relevante tiltag. Herudover har der siden efteråret 2016 været iværksat et forbedringsarbejde i skadestuen med afsæt i den Syddanske Forbedringsmodel for at give et bedre flow på skadestuen og forbedre den patientoplevede kvalitet.

  Endelig er der siden ultimo 2016 blevet udsendt ugentlige opgørelser over servicemålsopfyldelse til sygehusledelsesrepræsentanter og FAM-ledelserne med henblik på tæt opfølgning på målopfyldelsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. opgørelse af ventetiden, betydningen af telefonvisitation m.v.

  Sundhedsudvalget ønsker til et kommende møde en evaluering af skadevisitation og triagering i Region Syddanmark. Endvidere ønskes et overblik for de andre regioner.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/8232
  7. Forslag til Sundhedsudvalgets besøg i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag til Sundhedsudvalgets besøg med forslag til temaer i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Møde den 18. april 2017, kl 16-19: Sundhedscenter Kolding(sammen med Sundhedssamordningsudvalget) (er godkendt)

   

  Møde den 20. juni 2017, kl. 15-18: FAM, Odense Universitetshospital
  Mulige oplæg:

  • Lægers videreuddannelse (særligt i FAM)
  • Begrænsninger på antallet af speciallæger på universitetshospitalerne
  • Ventetider på skadestuen
  • Oplæg om sjældne diagnoser

   

  Møde den 19. september 2017, kl. 15-18: Kolding Sygehus
  Mulige oplæg:

  • Rundvisning på det nye Kolding Sygehus
  • Oplæg om amning og fødsler, Kendt jordemoderordning
  • Den nye operationsrobot

  Møde den 14. november 2017, kl. 15-18: Tønder Sygehus
  Mulige oplæg:

  • Det medicinske dagshospital
  • Det nære sundhedsvæsen
  • Status vedrørende høreklinik
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til godkendelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Godkendt, idet:

  -       mødet den 20. juni 2017 afholdes på FAM, OUH – med fokus på lægers videreuddannelse,

  -       mødet den 19. september 2017 afholdes på fødeafdelingen, Kolding Sygehus – med oplæg om amning og fødsler, Kendt jordemoderordning,

  -       mødet den 14. november 2017 afholdes på Tønder Sygehus - med fokus på det nære sundhedsvæsen og medicinsk dagshospital, samt evt. kort orientering angående høreklinik.


  Sagsnr. 17/577
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2017 - tirsdage kl. 15.00-18.00:

  • Tirsdag den 18. april 2017, kl. 16.00-19.00. Fællesmøde med Sundhedssamordningsudvalget kl. 15.00-16.00 – Sundhedscenter Kolding.
  • Tirsdag den 23. maj 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 22. august 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 19. september 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 16.00-19.00. Fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00-16.00.
  • Tirsdag den 14. november 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Godkendt.

  Møderne den 20/6-17, 19/9-17 og 14/11-17 afholdes henholdsvis i Odense, Kolding og Tønder, jf. dagsordenens punkt 7.


  Sagsnr. 17/577
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  -


  Sagsnr. 17/577
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  HPV-vaccine:

  Sundhedsudvalget ønsker til et kommende møde en nærmere redegørelse angående HVP-vaccine, herunder bl.a. handleplan for at få flere piger vaccineret, muligheder vedr. vaccine til drenge, overblik over nationale initiativer m.v.

  Holger Gorm Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/5823
  11. LUP- resultater for fødende, somatiskeog psykiatriske patienter
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 15. marts offentliggøres resultater fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Resultaterne offentliggøres via hjemmesiden www.patientoplevelser.dk.

  I bilag 1 ”Orientering omkring resultaterne for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser for flere patientgrupper” findes en kortfattet redegørelse og kommentering af resultaterne.

   

  I bilag 2 ”Resultatbilag for somatiske patientgrupper” formidles et mere detaljeret sammendrag af resultaterne i skemaer og oversigter.

  I bilag 3 ”Oversigt LUP psykiatri 2016” formidles et mere detaljeret sammendrag af resultaterne i skemaer.

  I bilag 4 ”Rangeret overblik psykiatri 2016” ses rangeringsoversigter for resultaterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. anvendelse af resultaterne på sygehusene, løbende fokus på området m.v.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 22-03-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap