Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 30. marts 2017

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 30. marts 2017

Mødedato
30-03-2017 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Flensborghus
 
Deltagere
 
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Siden sidst
  2. Status på strategisk anvendelse af Interreg 5A Deutschland-Danmark programmet
  3. Afrapportering på gennemførelse af årsplan 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten
  4. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  5. Kommende arrangementer
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 17/165
  1. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Udvalgsformanden orienterede om:

  ·         Budgetprocessen

  ·         Underskrivelse af årsplan 2017/2018 og fornyet partnerskabsaftale med delstaten Slesvig-Holsten i Kiel

  ·         Valg i Slesvig-Holsten

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/47909
  2. Status på strategisk anvendelse af Interreg 5A Deutschland-Danmark programmet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks hensigt om at anvende Interreg-programmet til store strategiske projekter inden for udvalgte områder er godt på vej tidligt i programperioden.

  Der gives en status og på baggrund heraf foreslås en drøftelse af det videre arbejde.

  Punktet indledes med et kort oplæg ved administrationen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014 godkendte udvalget en køreplan for en proaktiv tilgang til udviklingen af strategiske Interreg-projekter, der kan bidrage til vækst og beskæftigelse i grænseregionen. I den forbindelse blev det godkendt, at der i løbet af programperioden 2014-2020 skal arbejdes for at udvikle strategiske (fyrtårns)projekter inden for områderne cleantech, offshore, fødevarer, velfærdsinnovation, design, videregående uddannelser, transport, turisme, kultur og praktikpladser. På mødet i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 28. januar 2016 blev det i tillæg hertil besluttet, at der ligeledes skal arbejdes med det grænseoverskridende arbejdsmarked som et område, hvor der skal udvikles strategiske projekter i løbet af programperioden.

  Efter Interreg-udvalgsmødet den 14. december 2016 er der godkendt fyrtårnsprojekter på seks ud af de prioriterede områder: cleantech, offshore, velfærdsinnovation, turisme, kultur og praktikpladser (jf. vedlagte oversigt). En oversigt med status på ressourceforbruget i Interreg Deutschland-Danmark er ligeledes vedlagt.

  Mere eller mindre konkrete projekter er ifølge administrationens oplysninger i pipeline på yderligere fire områder: fødevarer, design, videregående uddannelser og arbejdsmarked. Inden for videregående uddannelser og design forventes en ansøgning på hvert af disse områder indsendt primo 2017. Angående det grænseoverskridende arbejdsmarked har Interreg-administrationen gjort en indsats for at opdyrke projekter på dette område i 2016. For så vidt angår fødevarer bevilligede regionsrådet på Syddansk Vækstforums anbefaling ultimo 2015 midler til et forprojekt på fødevareområdet, som på et senere tidspunkt forventes at blive til en ansøgning om et hovedprojekt til Interreg 5A.

  På transportområdet er der ifølge administrationens oplysninger endnu ikke godkendt projekter eller projekter i pipeline.

  Industri 4.0 og robotteknologi er et vigtigt udviklingsområde for Region Syddanmark, og vurderes ligeledes at have potentiale i et grænseoverskridende perspektiv. Derfor anbefaler administrationen på nuværende tidspunkt, at der også fremadrettet arbejdes på at udvikle strategiske fyrtårnsprojekter inden for Industri 4.0 og robotteknologi, jf. vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Udvalget drøftede sagen og bakkede op om, at der fremadrettet arbejdes på at udvikle strategiske fyrtårnprojekter inden for Industri 4.0 og robotteknologi.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 14/38956
  3. Afrapportering på gennemførelse af årsplan 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives i punktet en afrapportering på gennemførelse af årsplanen 2015-16 for samarbejdet med delstaten Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Årsplanen for 2015-2016 blev underskrevet i juni 2015 og inkluderer aktiviteter på følgende områder:

  1. Uddannelse og arbejdsmarked.
  2. Erhvervsudvikling: Udbygning af fælles styrker og etablering af grænseoverskridende klynger.
  3. Sundhedssamarbejde.
  4. Infrastruktur og mobilitet.
  5. Kulturelt samarbejde og mindretal.

  Der gives en afrapportering på de aftalte initiativer i årsplan 2015-2016 i vedlagte notat. Samlet set vurderes det, at det i vid udstrækning er lykkedes at gennemføre størstedelen af initiativerne i årsplan 2015-16.

  Følgende gennemførte initiativer kan bl.a. fremhæves:

  Enkelte initiativer er blevet tilpasset, det gælder f.eks. det grænseoverskridende forsknings- og universitetssamarbejde, hvor der ikke er igangsat et projekt, men i stedet afholdt et dansk-tysk regionalt uddannelsestopmøde den 6. juni 2016 i samarbejde mellem Slesvig-Holsten, Region Syddanmark og den danske regering. Topmødet havde til formål at finde nye muligheder for samarbejde mellem videregående uddannelser på tværs af grænsen for at styrke arbejdet med vækst og udvikling i grænseregionen, hvilket også omfatter adgangen til kvalificeret arbejdskraft for erhvervslivet. Enkelte initiativer er ikke gennemført, herunder initiativet vedr. en informationskampagne på sundhedsområdet og initiativet vedr. et INTERREG 5B-Nordsøprojekt inden for ”offshore vindenergi og havenergi”.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Til orientering

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13465
  4. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES)). Udvalget for dansk-tysk samarbejde og Udvalget for Regional Udvikling har på deres møder henholdsvis den 31. maj 2016 og den 10. juni 2016 fået præsenteret Slesvig-Holstens arbejde med strategien herunder en grønbog, der dannede udgangspunkt for dialogen. Delstaten har nu offentliggjort et udkast til LES 2030, og der orienteres om indholdet heraf.

  Udkast til høringsbrev forelægges med anbefaling om godkendelse af regionsrådet. Regionrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor bl.a. et stadigt mere strategisk orienteret Interreg A-program med fokus på effekt har muliggjort finansiering af en række vigtige fælles tiltag.

  På udvalgsmøder henholdsvis den 31. maj 2016 i Udvalget for dansk-tysk samarbejde og den 10. juni i Udvalget for regional udvikling gav repræsentant for Statskancelliet Stephan Kleinschmidt en præsentation af Slesvig-Holstens arbejde med Landesentwicklungsstrategie 2030, herunder en grønbog, der dannede afsæt for en dialog om fælles strategiske prioriteringer og samarbejdsmuligheder.

  Udkast til LES 2030 indeholder - udover strategiske indsatsspor - også konkrete handlingsovervejelser og fremhæver strategiens indholdsmæssige fokuspunkter. Udkastet er fra ultimo januar til ultimo maj 2017 i en offentlig hørings- og inddragelsesproces. Udkastet forventes vedtaget i endelig form i den nye parlamentsperiode i Slesvig-Holsten, hvor der afholdes valg den 7. maj 2017.

  Af grønbogen fremgik 9 indsatsspor, og i forbindelse med den igangværende proces er de 9 blevet til 11. Indsatssporene er som følger:

  • Digitalisering – at være målrettet med hensyn til at fremme den digitale transition i Slesvig-Holsten
  • Livskvalitet – at sikre Slesvig-Holstens vigtigste beliggenhedsfaktor
  • Uddannelse – at styrke kvaliteten, sikre retfærdighed i uddannelsessystemet og forbedre adgangsmulighederne
  • Innovation og forskning – at identificere ideer og kreativitet som drivere for udvikling
  • Regioner under forandring – at gøre en differentieret egnsbetragtning til grundlag for en målrettet udvikling af by- og landområder
  • Erhverv/økonomi – at styrke regionens erhvervsgrundlag og give fremtidsorienterede områder profil
  • Fremtidens mobilitet – at tænke morgendagens transportpolitik ind allerede i dag
  • Livets naturlige grundlag – som der skal værnes om og som skal være til gavn
  • Netsammenkobling og samarbejde – at udbygge det tværregionale og internationale samarbejde
  • Tilflytning – at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt sted at flytte til
  • Moderne stat og samfund – at sikre socialt og samfundsmæssigt ansvar i tider med forandring

  Det vurderes, at de 11 indsatsspor i udkast til LES 2030 i vid udstrækning korresponderer med Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-19.

  Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) kan tilgås her (resumé på dansk: fra s. 250): http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Landesentwicklungsstrategie/Downloads/
  downloads/landesentwicklungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4

  Administrationen har udarbejdet et forslag til høringsbrev til Slesvig-Holsten.

  Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde. Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde hhv. den 3. april 2017 og 30. marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende forslag til høringsbrev til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/165
  5. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Udvalgsformanden orienterede om, at der afholdes møde i Præsidiet for Markering af Genforeningen 2020 den 3. april 2017 med deltagelse af regionsrådsformanden.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Ingen punkter.

   

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er onsdag den 31. maj 2017 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Vibeke Syppli Enrum og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 05-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |