Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 03. april 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 03. april 2017

Mødedato
03-04-2017 kl. 16:00 - 17:55
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   
 • Hans Winther, F

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fællesmøde med FynBus og Sydtrafik
  2. Godkendelse af proces for udbud af drift på Vestbanen
  3. Orientering om udmøntning af budgetaftale 2017’s initiativ vedr. ”Kortlægning af adgang til ungdoms- og voksenuddannelser”
  4. Status på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  5. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Fyn
  6. Proces for vedtagelse af den kommende handlingsplan på uddannelsesområdet
  7. Afrapportering vedr. deltagelse i China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing den 4.-6. december 2016
  8. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  9. Orientering om fremdriften i Interreg Europe projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs”
  10. Nye analyser
  11. Nyt fra trafikselskaberne
  12. Eventuelt
  13. Næste møde


  Sagsnr. 14/18371
  1. Fællesmøde med FynBus og Sydtrafik
  fold dette punkt ind Resume
   

  FynBus og Sydtrafik er inviteret til at mødes med udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fra FynBus deltager bestyrelsesformand Morten Andersen og direktør Carsten Hyldborg.

  Fra Sydtrafik deltager direktør Lars Berg, mens bestyrelsesformand Jesper Frost Rasmussen er forhindret.

  De to trafikselskaber har ønsket, at drøfte processen for det forestående trafikplanarbejde ved denne lejlighed. Derfor deltager også selskabernes planchefer, Anne Daugbjerg Mortensen, FynBus og Lotte Stensberg, Sydtrafik.

  Der er aftalt følgende punkter som udgangspunkt for drøftelsen: 

  1. FynBus giver en aktuel status, herunder: 
   

  1. Regional busbetjening og letbanebyggeri, konsekvenser for buskørsel og økonomi.
  2. Uddannelsesruterne.
  3. Øvrige udfordringer. 
    

  2. Sydtrafik giver en aktuel status, herunder: 
   

  1. Arbejdet med nærbane ved Esbjerg.
  2. Samarbejde om udbud af midt- og vestjyske baner og Vestbanen.
  3. Øvrige udfordringer. 
    

  3. Fælles oplæg fra FynBus og Sydtrafik om den kommende proces for nye trafikplaner.

  4. Orientering om arbejde i relation til Region Syddanmarks budgetaftaler 2016 og 2017: 
   

  1. Eksempler på Region Syddanmarks kortlægning af adgangen til uddannelser.
  2. Sydtrafiks ”Projekt uddannelsesruter”.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Udvalget drøftede en række problemstillinger med trafikselskabernes repræsentanter.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/8895
  2. Godkendelse af proces for udbud af drift på Vestbanen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Aktuelt pågår nationale politiske drøftelser af ønsker til det statslige udbud af driften på de midt- og vestjyske banestrækninger, herunder om driften på Vestbanen kan indgå i det statslige udbud.

  Tidsplanen for udbuddet afhænger af udfaldet af de politiske drøftelser, men forhåbentlig vil vilkår for udbuddet kunne præsenteres og godkendes af Vestbanens interessenter (Sydtrafik, Vestbanen, Varde Kommune og Region Syddanmark) i marts/april 2017, hvorefter udbuddet kan gennemføres.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med henblik på at afdække mulighederne for, at udbud af driften på Vestbanen vil kunne indgå i det statslige udbud på togdriften i Midt & Vestjylland (MVJ) i perioden 2020-2030, er Sydtrafik og Vestbanen i løbende dialog med embedsmænd i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

  Tanken er, at der udarbejdes ét samlet udbudsmateriale, hvor driften på Vestbanen indgår som option til hovedkontrakten. Det vil være hensigtsmæssigt at tilrette udbuddet af driften på Vestbanen, så en kommende operatør vil skulle operere under lignende vilkår på Vestbanen som på de øvrige MVJ-strækninger.

  Efter gennemførelsen af udbuddet forventes staten at indgå hovedkontrakten, og Sydtrafik og regionen kan vælge at benytte sig af optionen på Vestbanen. Det foreslås, at beslutningen om, hvorvidt optionen skal tilvælges, godkendes af Regionsrådet.

  De mulige vilkår for udbuddet vil blive fremlagt til godkendelse i Vestbanens bestyrelse, i Sydtrafiks bestyrelse, i Varde Kommune samt i Region Syddanmark (se vedhæftede udkast til tidsplan). Det bemærkes, at tidsplanen angiver flere faste mødedatoer, hvor der er mulighed for at behandle udbuddet.

  Blandt de emner, der arbejdes på at få beskrevet, er:    
   

  • Håndtering af Vestbanens 2 eksisterende togsæt.
    
  • Muligheder for fremadrettet udlejning af Vestbanens værksted i Varde.
    
  • Muligheder for at håndtere infrastrukturforvaltningen (som i dag indgår i driftsaftalen med operatøren).
    
  • Konsekvenser af en eventuel overgang fra bruttokontrakt til nettokontrakt.
    
  • Principper for erstatningstransport.
    
  • Hensigtsmæssigheden af at kræve, at en fremtidig operatør indgår agentaftaler på billetsalg med lokale handlende.

  Det bemærkes, at ministeriet har understreget, at en indarbejdelse af Vestbanen som option i ministeriets udbudsmateriale forudsætter, at dette tiltrædes politisk i forbindelse med de nationale politiske forhandlinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget tiltræder den beskrevne procesplan for udbud af driften på Vestbanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Udvalget tiltrådte den beskrevne procesplan for udbud af driften på Vestbanen.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8163
  3. Orientering om udmøntning af budgetaftale 2017’s initiativ vedr. ”Kortlægning af adgang til ungdoms- og voksenuddannelser”
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet tiltrådte ved vedtagelse af Budgetaftale 2017 et initiativ vedr. kortlægning af uddannelsesruter: ”Aftaleparterne er enige om at foretage en kortlægning af, i hvilke områder af regionen adgangen til ungdoms- og voksenuddannelser, særligt tekniske skoler, med fordel kan forbedres. Kortlægningen skal bruges som grundlag for sammen med de relevante kommuner, at vurdere mulighederne for yderligere, at understøtte adgangen til uddannelserne via en sammenhængende kollektiv trafik. Kortlægningen kan også omfatte pendlerbehov i forhold til større, regionale arbejdspladser, sygehuse m.v.”

  Administrationen vil på mødet give en orientering om foreløbige resultater og overvejelser.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  4. Status på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På mødet orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter bl.a. arbejdet med udviklingsaftalen for Fyn, møde i KKU om aktionsplanens aktivitetsspor om ’Syddanskernes liv’ og et tværnationalt ESPON-forskningsprojekt, Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI), der undersøger effekten af vidensdrevne samarbejder og dialog mellem regionen og de syddanske kommuner i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet, at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft. Derudover kunne aktionsplanen suppleres med byregionale udviklingsaftaler, der sigter på specifikke problemer og muligheder i hver af de fire syddanske byregionale områder. Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter.

  Byregionale udviklingsaftaler

  Regionsrådet godkendte på mødet den 27. juni 2016 udviklingsaftaler med kommunerne i Trekantområdet og med kommunerne i Sønderjylland. Aktuelt arbejdes der på at lave en byregional udviklingsaftale med Byregion Fyn (se punkt 5 vedrørende Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Fyn). Regionsrådsformand Stephanie Lose var som led heri inviteret til at holde oplæg om samarbejdsmulighederne på Byregion Fyns konference Fyns Fremtid 8 den 7. marts 2017. Samarbejdstemaerne i udviklingsaftalen er fundet inden for rammerne af den kommende strategi Fyn 2018-21 og Det Gode Liv–strategien, 2016-19.

  Syddanskernes liv i de enkelte kommuner

  I samarbejde med Danmarks Statistik og Trygfonden har kommunerne og Region Syddanmark målt danskernes livskvalitet. Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i projektet fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Regionen og de 22 kommuner har aftalt et strategisk samarbejde om, at udnytte disse særlige muligheder til at komme bag om kommunale gennemsnit, og analysere hvordan det ser ud for forskellige befolkningsgrupper. På KKU-mødet den 1. marts 2017 blev de nye muligheder præsenteret, og flere kommuner viste interesse for det videre arbejde. Afdelingschef Rune Stig Mortensen vil på mødet præsentere eksempler på de nye muligheder i livskvalitetsundersøgelsen.

   

   

  Kvalificeret arbejdskraft

  Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne afholdte den 14. oktober 2016 det første møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft, jf. orientering på udvalgsmødet den 21. november 2016. På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”.

  Næste politiske møde er planlagt til afholdelse i forsommeren, forventelig den 28. juni 2017. På mødet vil der blive fulgt op på de igangsatte initiativer inden for ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” samt ”Efter- og videreuddannelse”, ligesom der bl.a. vil være en drøftelse af bedre transportmuligheder til erhvervsuddannelserne og bedre vejledning i grundskolen. Udvalget vil blive holdt orienteret.

   

  ESPON-projekt

  Som en del af opfølgningen på strategien, deltager regionen sammen med Københavns Universitet i et tværnationalt ESPON-forskningsprojekt, Regional strategies for sustainable and inclusive territorial development (ReSSI), der undersøger, hvordan lokale og regionale myndigheder kan fremme EU’s 2020 mål om inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling. Den syddanske del af forskningsprojektet, har fokus på effekten af vidensdrevne samarbejder og dialog mellem regionen og de syddanske kommuner i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien, og hvordan regionen kan styrke sin rolle og handlemuligheder i den regionale udviklingsindsats.

  I forbindelse med den syddanske case, vil forskere fra Københavns Universitet gennemføre interview med regionale aktører, herunder 2-3 udvalgsmedlemmer fra Udvalget for Regional Udvikling. Interviewet vil bl.a. omhandle samarbejdet med kommunerne om strategien, herunder udviklingsaftaler og aktionsplanen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  5. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien, er der sammen med de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for de fire byregionale områder i Syddanmark.

  Der forelægges udkast til udviklingsaftale for Fyn til udvalgets anbefaling og regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af den fælles opfølgning på Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, har de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark aftalt en aktionsplan med tre fælles aktivitetsspor: Syddanskernes liv i de enkelte kommuner, byregionalt samarbejde samt uddannelse og arbejdsmarked. Som en del af aktionsplanen blev det samtidig besluttet, at der kan laves selvstændige udviklingsaftaler for de byregionale områder, der kan adressere særlige styrker, udfordringer og muligheder, som ikke fanges af aktionsplanens aktivitetsspor, der skal dække alle 22 kommuner.

  Der er udarbejdet et forslag til udviklingsaftale for Fyn, der er en fortsættelse af den nuværende og skal bidrage til at opfylde målene i den kommende Strategi Fyn 2018-21 og i Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.

  Den kommende strategi Fyn har tre strategiske spor: 1) Arbejdsmarked & Uddannelse, 2) Bosætning & Attraktivitet og 3) Infrastruktur & Mobilitet. Disse strategiske spor er sammenfaldende med flere af de seks indsatsspor i Det Gode Liv-strategien. Samarbejdstemaerne i forslag til udviklingsaftale er derfor fundet inden for de fælles interessefelter, og adresserer nogle af de særlige styrker, udfordringer og muligheder, der findes på Fyn.

  Udviklingsaftale for Fyn har 3 samarbejdstemaer:

  1.    Bosætning og attraktivitet (herunder byernes rolle, og potentialer uden for de store byer).

  2.    Infrastruktur og mobilitet (herunder E20, bredbåndforsyning og mobildækning).

  3.    Ad hoc-projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende forslag til udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn,

  At udvalgsformand Bo Libergren og regionsrådsformand Stephanie Lose bemyndiges til at underskrive udviklingsaftalen sammen med Byregion Fyns formandskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9389
  6. Proces for vedtagelse af den kommende handlingsplan på uddannelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet udløber ved udgangen af 2017. Administrationen har derfor indledt arbejdet med, at udarbejde en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2018-19, herunder en overordnet tidsplan for den kommende handlingsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet udløber ved udgangen af 2017. Administrationen har derfor påbegyndt arbejdet med at udarbejde en ny handlingsplan for uddannelsesområdet for perioden 2018-19.

  Den kommende handlingsplan skal tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og udmønte de uddannelsespolitiske elementer heraf. Handlingsplanen skal således bidrage til at indfri de fire målsætninger inden for uddannelsesområdet, som er anført i strategien (status jf. Uddannelsesbarometer 2016 er angivet i parentes):

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (92%).
    
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse (61%).
    
  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% i forhold til 2010 (4%).
    
  • 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (21%).  
    

  Endvidere lægger administrationen op til, at handlingsplanen skal afspejle viden og erfaringer fra den nuværende handlingsplansperiode (2016-17). Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2014 blev indført en fremgangsmåde for uddannelsespuljeprojekterne, som indebærer, at alle nye projekter skal tage udgangspunkt i en forandringsteori, der beskriver årsag-virkningssammenhængen mellem projektets indsatser og resultater. Ligeledes fra 2014, er det endvidere indført, at uddannelsespuljeprojekter skal evalueres af en ekstern evaluator efter et ensartet evalueringskoncept, som gør det muligt at evaluere væsentlige dele af projektets forandringsteori. Endelig indføres fra foråret 2017, at udvalget får fremlagt administrationens vurdering af, hvilken fremdrift der er i de igangværende projekter. Det er administrationens vurdering, at disse tiltag generelt har bidraget til at skærpe projekterne, både i udviklings- og gennemførelsesfasen, samt ved den afsluttende projektevaluering.

  Introduktionen af indsatsområdet ”Anvend viden og erfaringer” i den nuværende handlingsplan har samtidig, efter administrationens opfattelse, resulteret i, at de nye projekter inden for den nuværende handlingsplansperiode, i højere grad end tidligere, rent faktisk forholder sig til, og anvender, den eksisterende viden inden for projektets faglige område. Det er dog administrationens vurdering, at der fortsat er et forbedringspotentiale i forhold til at få projektresultaterne udbredt og implementeret i tilstrækkelig grad hos andre relevante parter i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Endvidere bør handlingsplanen være så handlingsanvisende som muligt af hensyn til forbedret målretning af kommende projektansøgninger.

  Input fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale

  På mødet i Syddansk Uddannelsesaftale i februar 2017, var der en kort drøftelse af relevante indsatser i den kommende handlingsplan. Generelt var der en opmærksomhed omkring, at mange af problemstillingerne, som adresseres i handlingsplanen, ikke er ”løst” endnu, men kræver et langt sejt træk, der strækker sig ud over den indeværende handlingsplansperiode.

  Styregruppen påpegede også, at der muligvis er behov for at tænke lidt anderledes, hvad angår den kommende handlingsplan og udmøntningen af uddannelsespuljemidlerne. Det skal bl.a. ses i lyset af den tilsyneladende begrænsede realiseringsgrad i forhold til handlingsplanens fire målsætninger. Endvidere bemærkede styregruppen, at der bør arbejdes videre med digital læring, som et nyt element i den kommende handlingsplan.

  Udkast til overordnet tidsplan for vedtagelsen af handlingsplanen 2018-2019

  • Februar 2017: Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale orienteres om arbejdet med den kommende handlingsplan og drøfter kort relevante indsatser i den kommende handlingsplan.
    
  • April 2017: Udvalget for Regional Udvikling drøfter processen for vedtagelsen af den kommende handlingsplan.
    
  • Juni 2017: Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøfter første skitse til handlingsplanen.
    
  • September 2017: Udvalget for Regional Udvikling drøfter første udkast til handlingsplanen.
    
  • Oktober 2017: Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale drøfter endeligt udkast til handlingsplanen.
    
  • Ultimo 2017: Endelig godkendelse af handlingsplanen i Udvalget for Regional Udvikling, forretningsudvalget og regionsrådet.
    

  På mødet vil administrationen kort orientere om de nuværende overvejelser vedrørende proces og indhold af den kommende handlingsplan.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter udkast til den overordnede tidsplan for den kommende handlingsplan samt evt. drøfter, hvilke overordnede forventninger udvalget har til handlingsplanen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Udvalget tiltrådte udkast til overordnet tidsplan for den kommende handlingsplan samt drøftede udvalgets overordnede forventninger til handlingsplanen.

  De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/28947
  7. Afrapportering vedr. deltagelse i China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing den 4.-6. december 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  En delegation fra Region Syddanmark deltog i december 2016 i ”China-Denmark Regions and Cities Forum” i Beijing. Hensigten med arrangementet var etablering af en platform til bedre udnyttelse af lokale og regionale samarbejdsaftaler mellem Danmark og Kina. Der gives en afrapportering fra besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En delegation fra Region Syddanmark deltog den 4.-6. december 2016 i arrangementet ”China Denmark Regions and Cities Forum” (CDRCF) i Beijing, som blev organiseret i et samarbejde mellem det danske Udenrigsministerium og Chinese People’s Association of Friendship with Foreign Countries, som er tilknyttet det kinesiske udenrigsministerium. Forummet samlede repræsentanter fra lokal-, regional- og provinsregeringer i Danmark og Kina, som har bilaterale samarbejdsaftaler på tværs af de to lande. Region Syddanmark var inviteret i kraft af sin samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen. Herudover deltog en række danske virksomheder. Formålet var at sætte fokus på de lokale og regionale samarbejdsaftaler mellem Danmark og Kina og skabe en platform for at styrke udnyttelsen af dem. Arrangementet i Beijing er tænkt som det første i en række.

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2016, at Region Syddanmark skulle deltage i arrangementet med regionsrådets 1. næstformand, Poul-Erik Svendsen, formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Bo Libergren, samt en embedsmand. En delegation med statsministeren og flere ministre i spidsen skulle have deltaget i forummet, men måtte aflyse kort før konferencen. Ministeren for ligestilling og nordisk samarbejde deltog.

  Den 24. oktober 2016 besluttede regionsrådet, at der skulle aflægges et besøg til Guangdong-provinsen i forlængelse af forummet i Beijing. Forudsætningerne for denne beslutning ændrede sig imidlertid, og på den baggrund besluttede regionsrådet den 28. november 2016 at aflyse denne del af besøget.

  Det overordnede tema for CDRCF var ”Fokus på bæredygtig udvikling mod fælles økonomisk vækst”. Programmet fokuserede mere konkret på grøn energi og bæredygtighed, sundhed og sundhedsinnovation, fødevarer og landbrug samt mellemfolkeligt samarbejde, herunder turisme og uddannelse. Den syddanske delegation bidrog med forskellige indlæg i tråd med Region Syddanmarks indsatsområder ift. Guangdong-samarbejdet. Poul-Erik Svendsen holdt således en af hovedtalerne under åbningen af konferencen samt et oplæg om sundhedssystemet i Region Syddanmark under en workshop om sundhedsinnovation. Bo Libergren holdt to oplæg om hhv. bæredygtig energi og offshoreindustrien i Syddanmark under forskellige workshops og deltog ligeledes i en paneldebat om emnet offshore.

  Region Syddanmark understøttede med sin deltagelse etableringen af et forum, som kan give værdi i forhold til det fremtidige lokale og regionale samarbejde med Kina og var samtidig med til, at løfte den nationale dagsorden om at promovere Danmark og danske løsninger i Kina i fællesskab med kommuner, regioner og staten. Dertil kommer, at forummet gav den syddanske delegation mulighed for at drøfte med de danske virksomheder, hvordan Region Syddanmark bedst muligt kan understøtte deres arbejde i forhold til Kina. Den opnåede viden og kontakter inddrages i forbindelse med det videre samarbejde med Guangdong.

  CDRCF forventes at finde sted næste gang i Aarhus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At tage afrapporteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13465
  8. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES)). Udvalget for dansk-tysk samarbejde og Udvalget for Regional Udvikling, har på deres møder henholdsvis den 31. maj 2016 og den 10. juni 2016 fået præsenteret Slesvig-Holstens arbejde med strategien herunder en grønbog, der dannede udgangspunkt for dialogen. Delstaten har nu offentliggjort et udkast til LES 2030, og der orienteres om indholdet heraf.

  Udkast til høringsbrev forelægges med anbefaling om godkendelse af regionsrådet. Regionrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor bl.a. et stadigt mere strategisk orienteret Interreg A-program med fokus på effekt, har muliggjort finansiering af en række vigtige fælles tiltag.

  På udvalgsmøder henholdsvis den 31. maj 2016 i Udvalget for dansk-tysk samarbejde og den 10. juni i Udvalget for Regional Udvikling, gav repræsentant for Statskancelliet Stephan Kleinschmidt en præsentation af Slesvig-Holstens arbejde med Landesentwicklungsstrategie 2030, herunder en grønbog, der dannede afsæt for en dialog om fælles strategiske prioriteringer og samarbejdsmuligheder.

  Udkast til LES 2030 indeholder - udover strategiske indsatsspor - også konkrete handlingsovervejelser og fremhæver strategiens indholdsmæssige fokuspunkter. Udkastet er fra ultimo januar til ultimo maj 2017 i en offentlig hørings- og inddragelsesproces. Udkastet forventes vedtaget i endelig form i den nye parlamentsperiode i Slesvig-Holsten, hvor der afholdes valg den 7. maj 2017.

  Af grønbogen fremgik 9 indsatsspor, og i forbindelse med den igangværende proces, er de 9 blevet til 11. Indsatssporene er som følger:

  • Digitalisering – at være målrettet med hensyn til at fremme den digitale transition i Slesvig-Holstén.
  • Livskvalitet – at sikre Slesvig-Holsténs vigtigste beliggenhedsfaktor.
  • Uddannelse – at styrke kvaliteten, sikre retfærdighed i uddannelsessystemet og forbedre adgangsmulighederne.
  • Innovation og forskning – at identificere ideer og kreativitet som drivere for udvikling.
  • Regioner under forandring – at gøre en differentieret egnsbetragtning til grundlag for en målrettet udvikling af by- og landområder.
  • Erhverv/økonomi – at styrke regionens erhvervsgrundlag og give fremtidsorienterede områder profil.
  • Fremtidens mobilitet – at tænke morgendagens transportpolitik ind allerede i dag.
  • Livets naturlige grundlag – som der skal værnes om og som skal være til gavn.
  • Netsammenkobling og samarbejde – at udbygge det tværregionale og internationale samarbejde.
  • Tilflytning – at gøre Slesvig-Holstén til et attraktivt sted at flytte til.
  • Moderne stat og samfund – at sikre socialt og samfundsmæssigt ansvar i tider med forandring.

  Det vurderes, at de 11 indsatsspor i udkast til LES 2030 i vid udstrækning korresponderer med Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-19.

  Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) kan tilgås her (resumé på dansk: fra s. 250): http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Landesentwicklungsstrategie/Downloads/
  downloads/landesentwicklungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4

  Administrationen har udarbejdet et forslag til høringsbrev til Slesvig-Holsten.

  Regionsrådets endelige godkendelse forudsætter en anbefaling i både Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde. Sagen forelægges Udvalget for Regional Udvikling og Udvalget for dansk-tysk samarbejde hhv. den 3. april 2017 og 30. marts 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstein vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2884
  9. Orientering om fremdriften i Interreg Europe projektet ”iEER – Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystems in Regions for Young Entrepreneurs”
  fold dette punkt ind Resume
   

  I ”iEER”-projektet er Region Syddanmark leder af temaet om iværksætteri i en smart specialiseringsstrategi og forventer at lære af andre regioners erfaringer om iværksætteri i yderområder. Region Syddanmark er i maj 2017 vært for en workshop om iværksætteri og smart specialisering, som kombineres med et møde i projektets politiske styregruppe, så politikere fra andre regioner får muligheder for at se iværksætter- og innovationsmiljøerne i Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projektet er et samarbejde mellem tidligere EER regioner (European Entrepreneurship Regions), hvor fokus er at dele erfaringer om iværksætteraktiviteter, som skal danne grundlag for politiske anbefalinger på iværksætterområdet.

  Region Syddanmark har ønske om, at få inspiration fra iEER-partnerne til at styrke indsatsen for iværksætteri i yderområderne. Derfor er repræsentanter fra yderområdekommunerne, fra Væksthuset og fra Syddansk Universitet inviteret til at deltage i projektets aktiviteter om iværksætteri i yderområder.

  Derudover er SE, Next Step Challenge og Scale-up Denmark inviteret til at deltage i projektaktiviteterne om iværksætteri inden for de regionale styrkepositioner.

  Karsten Uno Petersen er Region Syddanmarks repræsentant i projektets politiske styregruppe, som mødes i maj i Syddanmark. Her får politikerne fra de øvrige partnerregioner mulighed for, at besøge iværksætter- og innovationsmiljøerne i Odense og Scale-up Denmarks center for Offshore industri i Esbjerg.

  Styregruppemødet kombineres med en læringsworkshop om temaet ”Iværksætteri i en Smart Specialiseringsstrategi”. Programmet tager således udgangspunkt i regionens styrkepositioner inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation samt Energi og bliver kombineret med regionens initiativer for iværksætteri, heriblandt Scale-up Denmark og PreScale-up.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 13/19458
  10. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i indsatssporet ”Viden i bevægelse” i Det gode liv-strategien, er der udarbejdet fire nye analyser: En rapport om fødevareerhvervet i Syddanmark med særligt fokus på Trekantområdet, en national analyse og kortlægning af offshorebranchen, en effektmåling og monitorering af strukturfondsindsatsen i Syddanmark, og en analyse der tegner en række trængselsbilleder af de største danske byer i Jyllandskorridoren.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Fødevareerhvervet i Syddanmark med særligt fokus på kommunerne i Trekantområdet

  Som en del af Det gode liv-strategien og den tilhørende udviklingsaftale med kommunerne i Trekantområdet er der udarbejdet en rapport om fødevareerhvervet i Trekantområdet. I rapporten sammenholdes og analyseres data for fødevareerhvervet i Trekantområdet og Syddanmark med tal for hele landet og Region Midtjylland.

  Analysen viser at:

  • Den generelle udvikling i fødevareerhvervet de senere år har været kendetegnet ved en større tilbagegang i beskæftigelsen.
    
  • Fødevareerhvervet i Trekantområde-kommunerne har også tabt mange fødevarearbejdspladser, men har i modsætning til resten af landet formået at genvinde mange af dem igen. Relativt set er Trekantområdet dermed styrket som fødevareområde.
    
  • Med 67.400 beskæftigede er 27% af alle de, der arbejder inden for fødevareerhvervet i Danmark, beskæftigede i Syddanmark. Regionen er dermed den region med flest job inden for fødevareerhvervet. Trekantområdet spiller en betydelig rolle i regionens stærke position inden for fødevareerhvervet.
    
  • Mere end 26.000 var i 2014 beskæftiget i en af de i alt 3.700 fødevarevirksomheder, der er registreret i Trekantområdet. Fødevarevirksomhederne i Trekantområdet havde i 2013 en samlet omsætning på 76 mia. kr. Eksporten udgjorde 15,8 mia.
    
  • Trekantområdet er præget af store produktionsenheder inden for slagterier, mejerier, bryggerier og bagerier. Men der er også et lag af mellemstore virksomheder, der er stærkt specialiserede og opererer globalt på markeder i fremgang.
    
  • Virksomhederne generelt præsterer en pæn udvikling i produktivitet og eksport.

  Den danske offshorebranche

  Som en del af Det gode liv-strategien, er der udarbejdet en national analyse og kortlægning af offshorebranchen. Offshorebranchen består af virksomheder, der arbejder inden for områderne offshore vind og olie/gas, inkl. underleverandører og støtteerhverv til disse virksomheder.

  Analysen viser at:

  • Offshorebranchen, bestående af områderne offshore vind og olie/gas, beskæftigede 28.000 personer på fuld tid i 2015.
    
  • Offshore vind er vokset støt gennem flere år, mens olie/gas sektoren har været gennem et par svære år, bl.a. som følge af en lav oliepris.
    
  • Både offshore vind og olie/gas virksomhederne ser fremadrettet gode muligheder for vækst.
    
  • En stor del af beskæftigelsen og virksomhederne i offshorebranchen findes i Syddanmark, herunder særligt Esbjerg.
    
  • Virksomhederne i offshorebranchen laver mere forskning, udvikling og innovation end andre brancher.
    

  Effektmåling og monitorering 2016

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om monitorering og effektmåling af 45 strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark. Rapportens resultater indikerer, at projekterne har skabt arbejdspladser og effekt på omsætningen.

  Analysen viser at:
   

  • Beskæftigelsen i deltagervirksomhederne er i perioden steget i alle områder (6-11%).
    
  • Omsætningen er steget i fem ud af seks områder. I Offshore steg omsætningen markant fra 2012 til 2014, hvorefter den er faldet så kraftigt, at den i 2015 kun var på 75% af omsætningen i 2012.
    
  • Effektmålingen indikerer, at der samlet set er skabt knap 1.600 nye private fuldtidsjob i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.
    
  • For de enkelte indsatsområder indikerer effektmålingen, at der er skabt 450 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 200 job inden for Offshore, 200 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, 220 job inden for Turisme og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.
    
  • Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdinnovation og Turisme for projekter startet i perioden 2010 til 2012.
    

  Jyllandskorridoren - Trængselsbilleder

  Formålet med denne analyse er med en række trængselsbilleder at skabe tal på, hvad trængslen betyder for de 12 største byer i Vestdanmark – både ind til og ud fra byerne. Det skal bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem byer i Jyllandskorridoren og dermed til det strategiske udviklingsarbejde i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.

  Analysen viser, at alle byer og oplande rammes af trængselstab i større og mindre grad. Trængslen ved de store byer i Vestdanmark koster årligt samfundet enorme summer, fordi bilisterne spilder millioner af timer på at sidde i kø. Men trængsel betyder også, at færre beskæftigede kan nå de mange virksomheder i de større byområder inden for den tid, som de er parate til at acceptere. Samtidig betyder det, at byernes indbyggere kan nå færre arbejdspladser inden for acceptabel tid.

  Undersøgelsen viser for eksempel at:

  • Klokken 7.30 hvor trængslen er på sit højeste, kan kun 396.000 beskæftigede nå centrum af Fredericia inden for en time – det er 109.000 færre beskæftigede, end når der ikke er trængsel (kl. 19.30).
  • Omvendt kan borgerne i Fredericia nå 618.000 arbejdspladser, når der ikke er trængsel. Når trængslen er størst klokken 7.30, er antallet af arbejdspladser, de kan nå, blevet 148.000 færre. Det skyldes, at trængsel afskærer dem fra at nå de større jobcentre ved Aarhus, Herning og Esbjerg inden for en time.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Til orientering.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/103
  11. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Intet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Jørgen Bjelskou orienterede om erhvervsfremmeeftersynet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  13. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 15. maj 2017 kl. 15.00. Der planlægges møde med A/S Storebælt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Næste møde er mandag den 15. maj 2017 kl. 15.00. Der planlægges møde med A/S Storebælt.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

   


  Siden er sidst opdateret 05-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap