Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 18. april 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 18. april 2017

Mødedato
18-04-2017 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Input til vision og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022
  2. Status på udviklingen i regionens udgifter til ernæringspræparater
  3. Samdrift med Tønder Kommune
  4. Sag vedr. Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
  5. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  6. Forlængelse af § 66 - aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning i Odense Kommune
  7. Praksisplanlægning inden for psykologhjælp
  8. Mødeplan og temaer
  9. Eventuelt
  10. LUKKET punkt: Vagtapoteker
  11. LUKKET punkt: Lægedækning
  12. LUKKET punkt: Midlertidigt tilbud
  13. LUKKET punkt: Vedrørende regionsklinik


  Sagsnr. 16/42286
  1. Input til vision og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på sit møde den 14. marts 2017 orienteret om tids- og procesplanen for arbejdet med den kommende sundhedsaftale. Arbejdet påbegyndes formelt med en politisk opstartskonference den 2. juni 2017, hvor regionale og kommunale politikere skal drøfte input til de politiske visioner for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

  Som forberedelse til konferencen udarbejdes et regionalt indspil i form af et baggrundspapir, som indeholder de temaer og indsatser, der fra regional side er ønske om skal være en del af den kommende sundhedsaftale.

  Sundhedssamordningsudvalget har på dagens møde første drøftelse af umiddelbare input og refleksioner. På baggrund heraf udarbejdes et udkast, som forelægges på det kommende møde den 16. maj 2017.

  Dagens drøftelse vil bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

  ·         Hvad er de bedste erfaringer fra den nuværende sundhedsaftale, som med fordel kan bringes videre i den nye sundhedsaftale?

  ·         Hvilke områder/indsatser kræver særlig opmærksomhed i en ny sundhedsaftale?

  ·         Er der områder/indsatser, som vi ikke længere skal arbejde med?

  ·         Hvad kan vi som region særligt bidrage med?

  Som inspiration til drøftelsen vedlægges opsamlingen fra de fire politiske midtvejsmøder om sundhedsaftalen, som blev afholdt i efteråret 2016. Opsamlingen beskriver bl.a. en række fælles udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Drøftes, herunder styrket samarbejde mellem arbejdsmarked og psykiatri, praksisorienteret støtte i forhold til børn og unges mentale sundhed, antagelser om årsager til unges mistrivsel samt prioritering af socialt udsatte områder.  Administrationen præsenterer et oplæg på næste møde.

   

  Thies Mathiasen, Poul Sækmose og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/4046
  2. Status på udviklingen i regionens udgifter til ernæringspræparater
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks udgifter til tilskud til ernæringspræparater (fx proteindrikke), sondemad og remedier til indgift af disse (fx sonder og pumper) steg støt fra ca. 21 mio. kr. i 2007 til næsten 42 mio. kr. i 2014.

  I 2015 iværksatte regionen derfor en kampagne med det formål at oplyse læger, sundhedspersonale og apoteker om reglerne for tilskud, herunder hvilke patientgrupper der ikke er berettiget til tilskud.

  Med kampagnen håbede man at nedbringe udbetalingerne af tilskud til disse patienter og opnå en opbremsning eller et fald i udgifterne.

  En opgørelse over udgifterne før, under og efter kampagneperioden viser, at det er lykkedes at nedbringe udgifterne til det ønskede niveau.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks udgifter til tilskud til ernæringspræparater (fx proteindrikke), sondemad og remedier til indgift af disse (fx sonder og pumper) steg støt fra ca. 21 mio. kr. i 2007 til næsten 42 mio. kr. i 2014.

  Patienten opnår tilskud til ernæringspræparater og sondemad ved at lægen udsteder en såkaldt grøn recept. Ikke alle patienter er berettiget, og særlige forhold skal gøre sig gældende, før patienten kan opnå tilskud. Det drejer sig blandt andet om gruppen småt spisende ældre.

  I april 2015 iværksatte regionen derfor en kampagne med det formål at oplyse alle regionens læger, sundhedspersonale og apoteker om reglerne for tilskud, herunder hvilke patientgrupper der ikke er berettiget til grøn recept. Med kampagnen håbede man at nedbringe udbetalingerne af tilskud til disse patienter og opnå en opbremsning eller et fald i udgifterne.

  Målet var at reducere udgifterne med 10 % i forhold til 2014-budgettet det første år (2015) og herefter med yderligere 10 %, således at udgifterne i 2016 og herefter lå på 20 % under 2014-budgettet. Dette skulle ske ved overholdelse af et nedjusteret budget i 2015 og årene frem.

  Til illustration af, hvordan udgifterne har udviklet sig henholdsvis op til kampagnen og efter, ses her en tabel over årene 2010-2016, hvor budgettet inkl ovennævnte justeringer sammenholdes med de faktiske udgifter.

  År

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  Budget

  32.429

  33.215

  38.581

  42.890

  46.976

  43.121

  38.921

  Udgifter

  33.597

  36.960

  40.058

  41.884

  41.762

  42.343

  35.442

  Difference

  -1.168

  -3.745

  -1.477

  1.006

  5.214

  779

  3.479


  Det ses således, at der i årene 2010-2012 skete en overskridelse af budgettet, men at tendensen er vendt, og at det er lykkedes at overholde det nedjusterede budget.

  I 2013 og 2014 blev der udsendt information til de praktiserende læger om reglerne for tilskud til ernæringspræparater, hvilket har været medvirkende til en opbremsning af udgifterne.


  Sideløbende med kampagnen i 2015 iværksatte Praksisafdelingen en indsats over for korrekt afregning af remedier til indgift af ernæringspræparater, således at regionen nu også i forhold til remedier kun yder tilskud til de borgere, som er berettiget til dette. Denne indsats har været en medvirkende årsag til det store fald i udgifterne i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering. Udvalget glædede sig over udviklingen og de praktiserende lægers indsats.

  Thies Mathiasen, Poul Sækmose og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43426
  3. Samdrift med Tønder Kommune
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med høringen af Region Syddanmarks spareplan i foråret 2016 fremsatte Tønder Kommune forslag til, hvordan region og kommune kan samarbejde om at drive Sygehus Sønderjylland, Tønder i fremtiden. Dette har udmøntet sig i forslag om samdrift, og der er nu udarbejdet forslag til tre delprojekter, hvoraf det sidste er effektueret:

  • Delprojekt 1: Samdrift af skade- og sygeplejeklinik
  • Delprojekt 2: Samdrift af kommunale akutfunktion og daghospital
  • Delprojekt 3: Forebyggende hjemmebesøg; Fysisk tilknytning til sygehuset for kommunens forebyggelseskonsulenter for at øge kendskabet til tilbuddet og udvikle samarbejdet.

  Visionen for samdriften af delprojekterne 1 og 2 lyder: "Nærhed og sammenhæng gennem samdrift". Visionen handler dermed om at videreudvikle et nært, sømløst og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne kan leve det liv, de ønsker at leve, givet det funktionsniveau og den sygdom, borgeren har.

  Ad delprojekt 1, Samdrift af skadeklinik og sygeplejeklinik:

  Samdriften mellem skadeklinikken og sygeplejeklinikken baserer sig i udgangspunktet på, at begge funktioner bemandes med sygeplejersker, der alle har den grundlæggende sygeplejerskeuddannelse til fælles. Idet sygeplejerskerne i de to funktioner ikke fuldt ud har de samme kompetencer, vil der blive behov for tværsektoriel kompetenceudvikling, så et antal sygeplejersker får kompetencer til at kunne løfte arbejdsopgaverne i begge funktioner. På den baggrund er det hensigtsmæssigt, at samdriften udvikles over tid gennem tre faser:

  • Fase 1, 3. kvartal 2017: Etablering af et fysisk fællesskab på Tønder Sygehus ved at sygeplejeklinikken flytter ind.
  • Fase 2, 1. kvartal 2018: Etablering af gensidig hjælp i særlige situationer.
  • Fase 3, 2019: Etablering af opgavefællesskab for begge klinikker.

  Ad delprojekt 2, Samdrift af daghospital og kommunal akutfunktion:

  Samdriften mellem korttidscenteret, som udgør den kommunale akutfunktion, og daghospitalet tager afsæt i sammenfaldende målgrupper i tilbuddene og et sammenfald af kompetencer hos sygeplejerskerne i korttidscenteret og på daghospitalet. De tre faser i udviklingen af samdrift mellem de to funktioner er:

  • Fase 1, 3. kvartal 2017: Etablering af erfaringsudveksling og jobbytte.
  • Fase 2, primo 2019: Korttidscenter Syd flytter ind på Tønder Sygehus.
  • Fase 3, 2019: Korttidscenter og daghospital bliver en enhed.

  For begge samdriftsmodeller gælder, at der inden overgangen til en ny fase stoppes op og evalueres på, hvor langt man er nået samt ses på, om der er nye forhold, der skal tages højde for, inden man beslutter detaljerne i den videre proces.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering.

   

  Thies Mathiasen, Poul Sækmose og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/46180
  4. Sag vedr. Bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens
  fold dette punkt ind Resume

  Den 31. august 2015 trådte den nye bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens i kraft. I Region Syddanmark blev det i samarbejde med kommunerne besluttet først at gøre den nye aftale gældende per 1. januar 2016. Ifølge henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet kan dette dog ikke lade sig gøre, hvorfor der skal iværksættes en midlertidig aftale for de sidste fire måneder i 2015.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 31. august 2015 trådte den nye bekendtgørelse og vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens i kraft. Den betyder, at kommuner og region skal aftale en fælles fordelingsnøgle for de fælles hjælperordninger. Indtil da var der store forskelle på, hvor meget henholdsvis kommunen og regionen betalte for den enkelte borger. 

  Med den nye fordelingsnøgle ændrede forholdet mellem den regionale og den kommunale betaling sig til 67/33 (region/kommune) som ”tilbagefaldsnøgle”, såfremt man ikke mellem region og kommuner besluttede en anden fordelingsnøgle. Idet den gennemsnitlige betalingsfordeling lå med en højere betaling fra regionen og en lavere fra kommunerne end den nye, ville ændringen samlet set betyde højere udgifter for kommunerne.

  I forbindelse med Region Syddanmarks vedtagelse af sparekatalog 2016 var der et ønske fra kommunerne om ikke at lave en aftale, der gik tilbage til 2015. Derfor blev det på regionsrådsmødet 25. april 2016 besluttet, at den ændrede fordelingsnøgle for udgifter til den fælles hjælperordning til borgere med kronisk respirationsinsufficiens først ville blive gældende per 1. januar 2016. Dette betød en besparelse på antaget 10 mio. kr. for kommunerne i forhold til, at aftalen var iværksat samtidig med bekendtgørelsen 31. august 2015.

  Region Syddanmark er i et brev af 1. marts 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet blevet gjort opmærksom på, at den beslutning, der er blevet truffet i Region Syddanmark vedrørende tilbageberegningstidspunktet, ikke kan gøre sig gældende. Det bunder i en forudsætning i bekendtgørelsen om, at der ikke fordelingsmæssigt må være forskelle hverken mellem patienter eller mellem kommuner. Det skal med andre ord være en ens fordelingsnøgle. Den fordelingsnøgle kan så være aftalt med kommunerne eller være tilbagefaldsnøglen på 67/33.

  Meldingen fra ministeriet betyder, at Region Syddanmark skal genåbne de konkrete sager for perioden. Ved gennemgang af sagerne har det vist sig, at summen i alt svarer til 6,4 mio. kr. i perioden 31. august 2015 – 31. december 2015 og ikke 10 mio. kr., som først antaget.

  For at sikre, at der ikke samlet set skal ske en tilbageførsel af penge fra kommunerne til regionen, er der blevet udarbejdet en model, der sikrer, at pengene bliver i kommunerne. Dog vil der skulle ske en omfordeling mellem kommunerne. Modellen bygger på en midlertidig aftale for perioden 31. august 2015- 31. december 2015 med en gennemsnitlig, men ensartet fordeling på tværs på 73,7/26,3. Det vil for nogle kommuner betyde, at de skal af med penge, mens andre får.

  Sagen og den foreslåede model er blevet behandlet i Det Administrative Kontaktforum den 31. marts 2017, hvor kommunerne har tilsluttet sig løsningsforslaget. Koncerndirektionen vil på den baggrund rette bilaterale henvendelser til kommunerne med henblik på at implementere den midlertidige aftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering.

   

  Thies Mathiasen, Poul Sækmose og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/13244
  5. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume

  Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt, der har til formål at udvikle et forskningsbaseret koncept til tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilssygdomme blandt borgere i målgruppen 30-49/30-59 år.

  Regionsrådet har den 16. december 2013 udpeget de 10 deltagerkommuner. Pilotprojektet er gennemført i to af deltagerkommunerne i perioden 7. september - 16. december 2016 og storskalaprojektet forventes igangsat primo 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Tidlig opsporing og Forebyggelse (TOF) er et forsknings- og samarbejdsprojekt med et overordnet formål om at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret koncept, der er velegnet til at opspore og forebygge livsstilssygdomme blandt borgere i den primære sundhedssektor.

  Via et spørgeskema identificeres de borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på sygdom. Disse borgere opfordres til at kontakte egen læge for en fokuseret helbredsundersøgelse og -samtale. Kommunen er også en central aktør i projektet og har til opgave at visitere til og tilrettelægge et forløb for de borgere, der har en usund livsstil, men som ikke vurderes at have behov for en helbredsundersøgelse hos egen læge. Desuden modtager kommunen de patienter, som i projektet henvises via almen praksis.

  Regionsrådet udpegede den 16. december 2013 de 10 deltagerkommuner i projektet: Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Varde, Haderslev, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Svendborg og Langeland. To af deltager-kommunerne meldte sig desuden som pilotkommuner: Varde og Haderslev. Pilotprojektet blev gennemført i perioden 7. september - 16. december 2016, og storskalaprojektet forventes igangsat primo 2018. Det forventes, at op imod 200.000 borgere i de 10 kommuner indgår i storskalaprojektet.

  Pilotprojektets formål har været at teste udvalgte projektelementer samt få viden om det, der er kritisk vigtigt for projektets videreførelse i stor skala. Projektets styregruppe har godkendt seks evalueringstemaer:

  1.                   Betydningen af målgruppens alder samt inklusion af artrose-spørgsmål

  2.                   Evaluering af invitation, spørgeskema og tilbagemelding

  3.                   Evaluering af dimensionering

  4.                   Evaluering af koncept for helbredsundersøgelse og helbredssamtale i almen praksis

  5.                   Evaluering af fælles efteruddannelse

  6.                   Evaluering af den kommunale intervention

  Efter pilotprojektets driftsfase blev afsluttet den 16. december 2016, har Forskningsenheden for Almen Praksis og Statens Institut for Folkesundhed analyseret kvantitative og kvalitative data, og på baggrund af disse data har projektsekretariatet udarbejdet en række anbefalinger for storskalaprojektet, som forelægges til drøftelse og godkendelse i styregruppen den 5. april 2017.

  På Sundhedssamordningsudvalgsmødet vil projektleder Signe Skaarup Andreassen præsentere anbefalingerne samt den foreløbige tidsplan for storskalaprojektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

   

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31834
  6. Forlængelse af § 66 - aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning i Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Status på arbejdet med at iværksætte en toårig forskningsbaseret evaluering af pilotprojektet om hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere i Odense Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 24. juni 2014 orienteret om opstarten på et 2 – årigt pilotprojekt i Odense Kommune om hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere (også kaldet ”§ 66- aftale vedrørende hurtig psykiatrisk udredning”).  Efterfølgende – på møde den 11. oktober 2016 – blev udvalget orienteret om en minievaluering af ovennævnte pilotprojekt. Overordnet viste minievalueringen, at de deltagende praktiserende læger, praktiserende psykiatere og patienter var tilfredse med pilotprojektet, og alle ønskede de, at projektet blev sat i drift. Derimod gav minievalueringens data ikke mulighed for at konkludere på effekterne af den hurtige psykiatriske udredning, herunder hvordan ordningen kommer patienter og fagpersoner mest muligt til gavn, samt hvorvidt ordningen egner sig til at blive udbredt på regionalt niveau.

  Projektet blev forlænget med seks måneder til udgangen af april 2017 med henblik på at undersøge mulighederne for at iværksætte en toårig forskningsbaseret evaluering af pilotprojektet.

  KORA (det Nationale Institut for Kommuners og Regioners analyse og Forskning) er blevet kontaktet med henblik på at udarbejde et forslag til en design af en forskningsbaseret evalueringsprojekt af projektet. Endvidere har forvaltningen undersøgt forskellige modeller for finansiering af en forskningsbasereret evaluering af projektet.

  KORA

  KORA har i vedlagte notat dels givet deres foreløbige bud på et undersøgelsesdesign, dels et økonomisk overslag på deres deltagelse i evalueringsprojektet.

  Overordnet foreslår KORA, at evalueringen hviler på tre ben:

  -      Effekter og omkostninger ved hurtig psykiatrisk udredning

  -      De involverede fagpersoners perspektiver på hurtig psykiatrisk udredning

  -      Patienternes perspektiver på hurtig psykiatrisk udredning

  Styregruppen for projektet - samt forvaltningen – finder, at KORA´s evalueringsdesign udgør et godt afsæt til at gå videre med evalueringsprojektet.

  Finansiering af et forskningsbaseret evalueringsprojekt.

  KORA har estimeret en udgift på 800.000 kr. for deres deltagelse i evalueringsprojektet. Forvaltningen har på den baggrund undersøgt forskellige finansieringsmuligheder. Der er følgende muligheder:

  • Enten ved ansøgning til Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis, eller
  •  
  • Finansiering inden for Praksis´ egen budgetramme, hvor der er afsat midler til udviklingsprojekter på praksisområdet

  Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis er en fond omfattet af Overenskomsten for Speciallægehjælp. Fondens overordnede formål er at fremme den faglige udvikling inden for speciallægepraksis, og herunder bl.a. yde tilskud til forskningsprojekter fra praktiserende speciallæger, regioner og forskere. Fonden har to årlige ansøgningsrunder. 1. ansøgningsrunde for 2017 har ansøgningsfrist den 18. april 2017.

  Det er således ikke muligt – inden udløbet af den forlængede projektperiode for § 66 - ordningen (ultimo april 2017), at få en afklaring på, hvorvidt fonden vil yde hel eller delvis støtte til evalueringsprojektet.

  Region Syddanmark v/Praksis har forud for Sundhedssamordningsudvalgets møde den 18. april 2017 indsendt en ansøgning til fonden om støtte til det forskningsbaserede evalueringsprojekt.

  En analyse af udgiften til samt ventetiden hos de praktiserende psykiatere i Odense Kommune viser, at projektet ikke har medført en øget udgift sammenholdt med de øvrige praktiserende psykiatere i regionen. Ligeledes er ventetiden for de ”almindelige” patienter heller ikke blevet påvirket. Endelig er antallet af behandlede patienter hos de praktiserende psykiatere i Odense Kommune på niveau med de øvrige psykiatripraksis i regionen.

  Med henblik på dels at få finansieringen af evalueringen på plads, dels at få kvalificeret KORAs udkast til evalueringsdesign, er det nødvendigt at forlænge den nuværende projektperiode.

  Forlængelse af projektperioden vil, som det fremgår ovenfor, ikke have nogen økonomiske konsekvenser for regionen. 

  Psykiatri– og Socialudvalget vil ligeledes blive orienteret om ovenstående.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering. Sagen forelægges igen på et kommende møde i Sundhedssamordningsudvalget.

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/34873
  7. Praksisplanlægning inden for psykologhjælp
  fold dette punkt ind Resume

  Der skal igangsættes et arbejde med praksisplanlægning inden for psykologhjælp.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til § 5 i Overenskomsten for Psykologhjælp udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af det fremtidige psykologtilbud i regionen.

  Planen skal danne grundlag for regionens beslutning om bl.a. behandlingskapacitet, placering af ydernumre, udviklingen i samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og kvalitetsudvikling inden for området.

  Den eksisterende praksisplan (udviklingsplan) blev godkendt af regionsrådet på møde den 17. december 2012 og var gældende til udgangen af 2016.

  Der skal således iværksættes et arbejde med henblik på udarbejdelse af en ny praksisplan.

  Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra psykologpraksis og regionens administration. Herudover vil der til belysning og drøftelse af særlige problemstillinger ad hoc kunne indkaldes personer med særlige kompetencer.

  Praksis fungerer som sekretariat for planlægningsarbejdet.

  Følgende temaer forventes at indgå i den kommende praksisplan:

  1) Styring af behandlingskapaciteten

  2) Styrket samarbejde på tværs mellem psykologbehandling og det øvrige sundhedsvæsen

  Ad 1. Psykologområdet er i dag underlagt en meget stram kapacitetsstyring. Det bør overvejes, om der i lighed med kiropraktor– og fodterapiområdet kan tilrettelægges en mere fleksibel tilgang til kapacitetsstyringen.

  Ad 2. Det er generelt kendetegnende for psykologerne, at der ikke er opbygget særlige formaliserede samarbejdsrelationer til det øvrige sundhedsvæsen eller kommunerne. Der er ikke opstillet rammer for, hvorledes samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen skal foregå, bortset fra henvisningen til den praktiserende læge og epikrisen fra psykologen. Det betyder, at der er store forskelle i samarbejdet. Det giver også nogle udfordringer i forhold til at sikre den bedst mulige behandling af patienten. Et styrket samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de øvrige samarbejdspartnere vil derfor være et mål med praksisplanen.

  Overenskomstpartnerne aftalte i forbindelse med indgåelsen af Overenskomst om Psykologhjælp i 2011 at iværksætte et moderniseringsarbejde bl.a. med henblik på en undersøgelse af, hvordan sammenhængen og samarbejdet mellem psykologbehandling og det øvrige social– og sundhedsvæsen, inklusiv samarbejdet med almen praksis, kan forbedres og understøttes. I 2013 udgav moderniseringsudvalget en rapport. Rapporten kan findes på nedenstående link.

  http://www.dp.dk/wp-content/uploads/rapport_fra_moderniseringsudvalget_2013.pdf

  I forbindelse med praksisplanarbejdet vil ovenstående moderniseringsrapport samt den nuværende praksisplan – som kan tilgås via nedenstående link - naturligt indgå som en del af arbejdsgrundlaget.

  http://docplayer.dk/4283157-Udviklingsplan-for-psykologhjaelp-i-region-syddanmark.html

  Planbestemmelsen indebærer, at regionen har planlægningskompetencen og skal godkende planen, herunder fastsætte den økonomiske ramme for gennemførelsen af planen. Samarbejdsudvalget vedr. Psykologhjælp behandler udkast til praksisplanen med henblik på bemærkninger, som vedlægges ved forelæggelsen for regionsrådet.

  Der er udarbejdet et kommissorium inklusiv tidsplan for planlægningsarbejdet – vedlagt.

   

  Udkast til praksisplan vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering.

   

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  8. Mødeplan og temaer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2017

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  16. maj 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Institut for Idræt, Syddansk Universitet

  13. juni 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Mødelokale NordCAP, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 25 B, 1. sal, Indgang 64, 5000 Odense

  8. august 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Ærø Kommune

  5. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Jomfrustien 2, 6270 Tønder

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, 3. sal, 7000 Fredericia

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Til orientering.

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Praksisafdelingen orienterede om sygebesøg.

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  10. LUKKET punkt: Vagtapoteker
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  11. LUKKET punkt: Lægedækning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  12. LUKKET punkt: Midlertidigt tilbud
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  13. LUKKET punkt: Vedrørende regionsklinik
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 20-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap