Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - Fællesmøde - 18. april 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - Fællesmøde - 18. april 2017

Mødedato
18-04-2017 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Sundhedscenter Kolding, Sygehusvej 6, 6000 Kolding

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Thies Mathiasen, O
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A

 • Luk alle punkter Referat - Fællesmøde


  1. Rundvisning og oplæg om Kolding Sundhedshus
  2. Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen


  Sagsnr. 17/72
  1. Rundvisning og oplæg om Kolding Sundhedshus
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil blive givet en rundvisning i Kolding Sundhedshus med efterfølgende oplæg om husets tilbud og samarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget vil få en rundvisning i Kolding Sundhedshus og efterfølgende et oplæg med udgangspunkt i de tilbud, der findes i huset, samt ideer bag tværgående samarbejde mellem funktionerne og de første erfaringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Rundvisning og præsentation af Kolding Sundhedscenter ved social- og sundhedsudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen, Kolding Kommune, sundhedschef Annette Lund, Kolding Kommune og sundhedscenterchef Heidi Nordahl Jensen, Kolding Kommune.

  Oplæg vedlægges.

  Thies Mathiasen, Meho Selman og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  2. Rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget skal på baggrund af vedtagelsen af budget 2017 udarbejde et politisk rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Papiret forelægges de to udvalg med henblik på anbefaling til godkendelse i regionsrådet 22. maj 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget skal præsentere regionsrådet for et politisk rammepapir vedrørende det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  I Budget 2017 fremgår det, at Aftaleparterne er enige om, at Region Syddanmark allerede nu skal intensivere arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud til regionens borgere i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Alle kommuner har forskellige forudsætninger og ønsker, forskellige borgere og forskellige geografiske forhold. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen skal derfor ikke nødvendigvis være ens fra kommune til kommune. Men udviklingen kan ikke ske, uden et gensidigt samarbejde mellem alle parter (…) Målet er, at patienter ikke skal bruge ressourcer på unødig transport, hvis funktionerne kan udføres lokalt.

   

  (…) Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget forelægger snarest muligt Regionsrådet et rammepapir for det videre arbejde med at udbygge og prioritere det nære sundhedsvæsen.

   

  På den baggrund drøftede henholdsvis Sundhedssamordningsudvalget 10. januar 2017 og Sundhedsudvalget 21. februar 2017 indholdet til det politiske rammepapir. Efterfølgende er der nu udarbejdet et rammepapir, som sideløbende med den politiske proces har været drøftet i koncernledelsesforum.

  Rammepapiret tager udgangspunkt i henholdsvis det regionale pejlemærke ”Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen” og de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

   

  Rammepapiret er opbygget således, at der opstilles en række overordnede mål for indsatsen. Dernæst er der udvalgt en række forskellige konkrete initiativer, som ved gennemførelse vil styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen samt understøtte, at de ønskede mål vil kunne nås.

  Afslutningsvis er der i papiret refleksioner om organisation, politisk forankring, økonomi samt sammenhæng til sundhedsaftalerne.

  Opfølgning på indsatserne i rammepapiret vil blive en del af det målstyringskoncept, som regionsrådet præsenteres for 22. maj 2017. Første afrapportering forventes at blive til oktober 2017 og herefter halvårligt.

  Psykiatri- og Socialudvalget har papiret med indstilling til godkendelse i regionsrådet på udvalgets møde 25. april 2017.

  Rammepapiret forelægges regionsrådet til godkendelse 22. maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at rammepapiret for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. fokus på at undersøge områderne/årsagerne nærmere fx ang. unges mistrivsel, fokus på fællesdata således at data følger patienten, fokus på datasikkerhed, uddybning af tekst vedr. telemedicinske løsninger herunder fx fokus på anvendelse af telefonkonsultationer fra sygehusene, fokus på ulighed i sundhed bl.a. i forhold til socialt udsatte områder, udvidelse af frivillighedsbegrebet til også at omfatte arbejdsmarkedsparter mv.

  Rammepapiret justeres jf. drøftelserne og forelægges på næste udvalgsmøde med henblik på efterfølgende godkendelse i regionsrådet.

  Thies Mathiasen, Meho Selman, Preben Friis-Hauge og Tage Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 21-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap