Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 03. april 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 03. april 2017

Mødedato
03-04-2017 kl. 14:00 - 15:50

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Evaluering af ambulanceudbud
  2. Opfølgning på akuthjælperseminar og indledende overvejelser om regional finansiering af akuthjælperordninger
  3. Udkaldssystem til akuthjælperordninger - projektafslutning
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  5. Mødeplan
  6. Eventuel


  Sagsnr. 15/39075
  1. Evaluering af ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger nu en evaluering af det ambulanceudbud, som Region Syddanmark gennemførte i perioden 2011-2015. Evalueringen er gennemført af KORA, Det Nationale Institut For Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark gennemførte i perioden 2011-2015 et udbud af ambulancedriften i Region Syddanmark. Resultatet af udbuddet betød, at ambulancedriften i regionen fra 1. september 2015 skulle varetages af to nye leverandører, hvoraf den ene (BIOS) var helt nyetableret i Danmark. Dermed gennemførtes også en af de største driftsmæssige ændringer på det præhospitale område i det danske sundhedsvæsens historie. Fasen fra indgåelse af kontrakt til egentlig driftsstart, var efterfølgende præget af en række begivenheder, der samlet set skabte en uhensigtsmæssig overgangsproces, for alle involverede parter.

  På den baggrund var der et ønske om at evaluere den samlede udbudsproces. Regionsrådets præhospitale udvalg drøftede i januar 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til gennemførsel af evaluering af ambulanceudbuddet. Regionsrådet tiltrådte et kommissorium for evalueringen i juni 2016.

  I sommeren 2016 gik BIOS konkurs og regionen hjemtog ambulancedriften i de områder, hvor BIOS havde haft kontrakt. Kommissoriet blev justeret i august 2016, på baggrund af BIOS´ konkurs.

  Evalueringen vil være nyttig i forbindelse med kommende udbud på det præhospitale område (både i Region Syddanmark og i andre regioner), såvel som på andre af regionens driftsområder. En sådan evaluering vil tillige kunne komme til gavn for andre myndigheder, der står overfor store strategiske udbud.

  På mødet gives der en præsentation af evalueringens konklusioner. Evalueringen forventes endeligt færdig den 31. marts 2017, og eftersendes når den foreligger fra KORA.

  På mødet drøfter Præhospitaludvalget evaluering af ambulanceudbud med henblik på efterfølgende forelæggelse for Regionrådet, og vurdering af de anbefalinger som evalueringen indeholder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At evaluering af ambulanceudbuddet drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At evaluering af ambulanceudbuddet drøftes.

  At evalueringens konklusioner indgår i arbejdet med fremtidige udbud.

  At evalueringen tages som udtryk for et godt og grundigt arbejde i regionen omkring udbud, gennemførelse m.v.  

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  2. Opfølgning på akuthjælperseminar og indledende overvejelser om regional finansiering af akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Der har været afholdt et seminar med akuthjælperordningen i Region Syddanmark, hvor der blev drøftet uddannelse, udstyr og rammerne om akuthjælperindsatsen.

  Der vil være en indledende drøftelse på mødet, om finansieringen fremadrettet af akuthjælperordninger i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Tilbagemelding fra akuthjælperseminaret

  Der har været afholdt akuthjælperseminar den 2.- 3. marts 2017, hvor der var indbudt 1 - 2-repræsentanter fra hver akuthjælper-/nødbehandler i regionen. I alt deltog der 21 repræsentanter fra 18 af de 22 ordninger, der er i regionen.

  Hovedtemaerne på seminaret var uddannelse, udstyr og rammerne om akuthjælperindsatsen.

  Uddannelse

  Der var stemning for etablering af et fælles minimumsniveau i akuthjælperuddannelsen i regionen, hvor akuthjælpere skal igennem en grunduddannelse når de starter op på to dage og et repetitionskursus af en dags varighed med 8 – 12 måneders mellemrum. Mellem repetitionsuddannelsen skal der lokalt i den enkelte akuthjælpergruppe gennemføres repetitionstræning for ikke at miste færdigheder.

  Udstyr

  Det er hensigtsmæssigt, at akuthjælpergrupperne i så høj grad som muligt benytter det samme udstyr, som den lokale ambulanceoperatør, blandt andet fordi brugt udstyr kan byttes med ambulancen.

  Den præhospitale chef vil jævnfør anbefalinger fra det europæiske råd for genoplivning (ERC) tildele akuthjælpergrupperne nogle nye medicinske kompetencer: Epipen, hypofit og hjertemagnyl. Kompetencerne vil først blive tildelt efter undervisning i brugen af kompetencerne.

  Retningslinjer

  Der vil blive udarbejdet en akuthjælpermanual indeholdende forventninger og vilkår for akuthjælpere: forventninger til adfærd, sikkerhed, hygiejne, forsikring defusing/debriefing mv.

  Hvad betaler vi i dag til akuthjælper-/nødbehandlerordningerne, og hvad skal regionen betale fremadrettet?

  Der vil til en indledende drøftelse på mødet blive præsenteret plancher om hvad der betales i dag til hvilke akuthjælperordninger, og oplæg til drøftelse om finansieringen fremadrettet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. mulighed for at give økonomisk støtte til udstyr og uddannelse, overvejelser om udkald alene til hjertestop, overvejelser kvalitet, overvejelser om at hæve det generelle vidensniveau i befolkningen, forskellen mellem manuel hjerte-lungeredning og anvendelse af hjertestartere m.v. 

  Til næste møde anmoder udvalget administrationen om at udarbejde et konkret oplæg angående fremtidig støtte.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/11602
  3. Udkaldssystem til akuthjælperordninger - projektafslutning
  fold dette punkt ind Resume

  Denne sag vedrører afslutning på implementeringen af det fælles elektroniske udkaldssystem til de frivillige akuthjælperordninger i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalget blev på mødet 12. september 2016 orienteret om, at overtagelsesprøven på udkaldssystemet var blevet godkendt og at systemet blev udrullet til de frivillige akuthjælperordninger med henblik på driftsprøve. Denne blev godkendt i januar 2017 og sidenhen er der arbejdet med at koble flere akuthjælperordninger på.

  Udkaldssystemet er blevet anskaffet med henblik på optimal udnyttelse af regionens akuthjælperordninger, som oftest er dem, der er tættest på skadesstedet. Med ibrugtagningen af det nye udkaldssystem indgår akuthjælperordningerne i Region Syddanmark i det samlede system for udkald af præhospitale beredskaber i Region Syddanmark, som styres fra AMK vagtcentralen i Odense. Systemet er driftsstabilt og er fuldt integreret med det eksisterende disponeringssystem på AMK vagtcentralen.

  Konkret foregår et udkald ved at AMK vagtcentralens disponeringssystem lokaliserer de nærmeste akuthjælperes positioner i forhold til en hændelse, hvorefter der sendes en opgave ud til akuthjælperne på deres egne smartphones. Hvis akuthjælperne accepterer opgaven vil udkaldssystemet foretage vejvisning til hændelsesstedet og nærmeste hjertestarter. Efter hver indsats skal akuthjælperne svare på spørgsmål vedrørende indsatsen via den elektroniske indsatsjournal, som er en del af akutudkalds app’en på akuthjælpernes smartphones.

  Aktuelt er 19 ud af i alt 26 akuthjælperordninger koblet på systemet, svarende til 359 aktive brugere. Det er forventningen, at de resterende ordninger bliver koblet på udkaldssystemet i 2017. Idriftsættelsen af det regionale udkaldssystem har medvirket til en generel øget interesse fra områder, hvor der ikke har været en frivillig akuthjælperordning. Bl.a. på Rømø, hvor der er startet en ny ordning op med frivillige akuthjælpere.

  Hvis behovet opstår, kan systemet udbredes til flere akuthjælperordninger i regionen, da der er mulighed for at koble flere brugere på systemet. Dette vil dog medføre en øget driftsudgift til systemet. 

  Projektet er finansieret med 600.000 kr. fra det daværende Ministerium for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket akutindsats samt en anlægsramme på kr. 758.000 fra Regionsrådet i 2014. Af resultatet fra anlægsregnskabet fremgår, at projektets udgifter kan indeholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

   

  Som formelt afslutning på projektet har Sundheds- og Ældreministeriet anmodet om regnskabsafslutning samt projektafslutningsrapport. Denne rapport, hvori der redegøres nærmere for projektets gennemførelse og resultater, er vedlagt til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstid på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tid for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for 2017:

  Mandag den 8. maj 2017, kl. 14.00 – 17.00, Ambulancestation Kolding

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  6. Eventuel
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017

  -

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |