Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 20. april 2017

Innovationsudvalget - Referat - 20. april 2017

Mødedato
20-04-2017 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
Psyk. afd., Vejle Sygehus

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og -tema
  2. Ideoplæg vedr. konsolidering af ventilations- og køleanlæg, Kolding Sygehus
  3. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst
  4. Idéoplæg for ombygning vedr. flow og ambulatorier, Vejle Sygehus
  5. Ombygninger af Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologisk modtagelse og venteområde på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  6. Orientering om erhvervseffekten af den regionale strukturfondsindsats inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation
  7. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  8. Referat fra møde i USE den 2. februar 2017
  9. Mødeplan
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - Nyt OUH - status


  Sagsnr. 17/579
  1. Mødested og -tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet afholdes på Psykiatrisk Afd., Vejle Sygehus.

  Ny psykiatrisk afdeling og Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Vejle er etableret som OPP projekt og taget i brug februar 2017.

  Der vil blive givet en introduktion til projektet, herunder de erfaringer der er opsamlet med at gennemføre et sygehusbyggeri som OPP projekt. Gennemgangen vil følge projektets faser med særligt fokus på,

  -          At forberede og gennemføre et funktionsudbud

  -          Konkurrencepræget dialog

  -          Projektering i et partnerskab

  -          Udførelse og indflytning.

  Der vil endvidere være en rundvisning i det nye byggeri.

  Inklusiv rundvisning må det forventes at tage ca. 5 kvarter (heraf 30 min. oplæg og drøftelse).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Rundvisning og præsentation af ny psykiatrisk afdeling i Vejle, herunder orientering om erfaringer med gennemførelse af sygehusbyggeri som OPP projekt.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11255
  2. Ideoplæg vedr. konsolidering af ventilations- og køleanlæg, Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På Kolding Sygehus er det i forbindelse med byggeriet af kvalitetsfondsprojektet og generalplanen konstateret, at sætligt de tekniske anlæg på ventilations- og køleområdet er nedslidte og utidssvarende. Denne sag indeholder ideoplæg for udbedring af akutte problemer på ventilations- og køleområdet på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kolding Sygehus har igennem de seneste år været præget af store om- og tilbygninger. Kvalitetsfondsprojektet for udbygningen af Kolding Sygehus nærmer sig sin afslutning. Samtidig er der foretaget om- og tilbygninger i forbindelse med generalplanen for Kolding Sygehus.

  I forbindelse med kvalitetsfondsprojektet og generalplanen er det konstateret, at nogle af de eksisterende tekniske anlæg er nedslidte og utidssvarende. Særligt på ventilations- og køleområdet er der brug for en udskiftning og at der tænkes i nye løsninger som sammentænker de ny og gamle arealer og installationer. Der er således behov for en opgradering af eksisterende anlæg henimod den kvalitet der er etableret i de nybyggede områder, samtidig er det nødvendigt at imødekomme øgede krav på ventilations- og køleområdet.

  Udbygninger, ombygninger og brugen af eksisterende anlæg har gjort, at der p.t. er stor forskel på anlægstyper, installationsprincipper og teknologier. Når man kigger på bygningskompleksets forsyningsstruktur er der mange anlæg som nu på trods af løbende vedligehold, trænger til en udskiftning eller optimering. Mange anlæg på Kolding Sygehus stammer fra sygehusets opførelsestidspunkt og er ved at være nedslidte.

  Sygehus Lillebælt har identificeret følgende akutte projekter på området:

  a.    Ventilations- og køleanlæg på Røntgenområdet, blok 6.

  b.    Køleanlæg på Intensiv afdeling, blok 7.

  c.    Ventilations- og køleanlæg på Dagkirurgisk afdeling, blok 2.

  d.    Sammenkobling samt styring af nye og eksisterende anlæg i blok 4, 6, 8 og 9.

  Projekterne vedrører således områder af Kolding Sygehus, som ikke var omfattet af kvalitetsfondsprojektet. Disse projekter foreslås igangsat i 2017. Projekterne budgetteres til 10,0 mio. kr. (indeks 140,4).

  Samtidig forberedes fase 2 indeholdende en generel forbedring af ventilations- og køleanlæg, idet der igangsættes en analyse af alle eksisterende ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus. Udførelsesdelen af Fase 2 i konsolideringen er ikke omfattet af denne sag.

  Projekterne foreslås finansieret af allerede afsatte men uforbrugte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Kolding Sygehus på 6,850 mio. kr. Desuden foreslås der anvendt 3,150 mio. kr. fra prioriteringspuljen på anlægsbudgettet 2017. Den samlede anvendelse af prioriteringspuljen behandles af Sundhedsudvalget den 18. april 2017. Anbefaling fra Sundhedsudvalget vil foreligge til henholdsvis Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling i maj 2017.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ideoplæg for konsolidering af ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. (indeks 140,4) til konsolidering af ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus, idet den allerede meddelte bevilling vedr. Generalplan for Kolding Sygehus nedskrives med 6,850 mio. kr., svarende til det konstaterede mindre forbrug.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 10,0 mio. kr. (indeks 140,4) til formålet, finansieret af afsatte men uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedr. generalplanen for Kolding Sygehus på 6,850 mio. kr. og af prioriteringspuljen 2017 på 3,150 mio. kr.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14578
  3. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark og Byg til Vækst ønske at indgå en aftale om et forpligtende samarbejde omkring rekruttering og uddannelse til byggeriet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Byg til Vækst er en sammenslutning af de fynske kommuner og private aktører, der gennem konkrete projekter på de enkelte byggeprojekter søger at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse samt at åbne for praktikpladser og lærlingeforløb inden for byggefagene samt at tilbyde løbende opkvalificering og uddannelse på byggepladsen.

  Andre store fynske byggeprojekter har lignende aftaler med Byg til Vækst, som f.eks. Thomas B. Thrige-projektet og Odense Letbane. Det er de positive erfaringer herfra, der nu søges overført til det kommende byggeri af Nyt OUH.

  • I aftalen forpligtiges Region Syddanmark jf. de vedtagne krav om sociale klausuler, at mindst 6 % af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere lærlinge/praktikanter.
  • Byg til Vækst-aftalen kan hjælpe virksomheder med at honorere kravet (jf. de sociale klausuler) om, at mindst 6 % af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere under elevuddannelse.

  De anvendte procentkrav til elev/lærlingeuddannelse svarer til de krav, der er fastlagt for det nye psykiatriske hospital i Vejle, Lokalpsykiatrien i Odense og opførelsen af sengebygningen i Esbjerg.

  Byg til Vækst stiller sit netværk af interessenter inden for bygge- og anlægsbranchen, jobcentre og uddannelsessteder til rådighed for sparring, udvikling og gennemførelse af de konkrete aktiviteter, der sættes i gang på byggepladsen i henhold til Byg til Vækst aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10701
  4. Idéoplæg for ombygning vedr. flow og ambulatorier, Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På Vejle Sygehus er der behov for en række mindre ombygninger, der kan skabe bedre sammenhæng, flow og fysiske rammer for patienter, pårørende og de kliniske funktioner, samtidig foreslås kapaciteten øget på de mest tiltrængte områder på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i maj 2013 masterplanen for Sygehus Lillebælt. Masterplanen samlede op på de rokader og strukturændringer, der var planlagt for Sygehus Lillebælt.

  4 år senere er den nye sengebygning på Kolding Sygehus taget i brug, Fredericia Sygehus er lukket og psykiatrien har taget det ny OPP byggeri i Vejle i brug.

  For Vejle Sygehus betyder det at neurologisk afdeling er flyttet til Kolding og at psykiatrien er fraflyttet E-bygningerne beliggende langs Horsensvej. E-bygningerne er efterfølgende taget i brug til kontorfaciliteter og administrative funktioner.

  Ovenstående flytninger muliggør, at der i Hovedkomplekset kan igangsættes 4 mindre byggeprojekter, der kan skabe bedre flow og fysiske rammer for patienter, pårørende og kliniske funktioner. I første omgang prioriterer Sygehus Lillebælt, at løse pladsmæssige udfordringer på nogle af de mest tiltrængte og for specialsygehusets patientgrupper særligt vigtige områder.

  Udvidelse af Onkologisk Ambulatorium
  Behandlingen af kræftpatienter er en vigtig del af Vejle Sygehus’ opgave som specialsygehus. Onkologisk afdeling og særligt afdelingens ambulante del har igennem længere tid levet under uhensigtsmæssige fysiske forhold til gene for patienter, pårørende og personale. Flytningen af neurologisk afdeling til Kolding Sygehus har efterladt et ledigt areal i bygning A1 etage 7, som foreslås indrettet til ambulatorier. Samtidig foreslås ombygninger i bygning A2 etage 8 for at skabe bedre flow i behandlingen og generelt skabe bedre og mere tidssvarende forhold.

  Udvidelse af Øjenafdelingen (OP og ambulatorium)
  Øjenafdelingen er en af de afdelinger på Vejle Sygehus, som gennem længere tid har eksisteret under trange fysiske forhold på både operationsområdet og det ambulante område. Der foreslås derfor at etablere en ekstra OP-stue i bygning A5 etage 3, for at lette presset på kapaciteten, samt skabe et bedre flow af patienter og udnyttelse af ressourcerne.

  Øjenambulatoriet er lokaliseret i Bygning A6 etage 1 og deler området med Blodprøvetagningen. De fysiske rammer er præget af trange forhold, hvilket forringer det kliniske arbejde. Det foreslås derfor at udvide Øjenambulatoriet i Bygning A6 etage 1.

  Flytning af blodprøvetagning
  En forudsætning for udvidelse af Øjenambulatoriet er en flytning af Blodprøvetagningen. Blodprøvetagningen har i flere år manglet plads til både de kliniske funktioner og de ventende patienter. Den manglende plads er årsag til flaskehalsproblemer. Det foreslås derfor at indrette bygning A2 etage 1 til Blodprøvetagningen. Dette er muligt da Onkologisk afdelings kontorer, konferencerum og forskningsafsnit flytter til E-bygningerne i foråret 2017. Med en placering i bygning A2 etage 1 vil Blodprøvetagningen få en central placering tæt på hovedindgangen, hvilket vil skabe et bedre flow igennem sygehusets hovedbygning for de mange patienter, der dagligt ses i Blodprøvetagningen.

  Anlægsbudget (indeks 140,4)
  Udvidelse af Onkologisk Ambulatorium                2,0 mio. kr.

  Etablering af ekstra OP-stue i Øjenafdelingen       1,1 mio. kr.

  Udvidelse af Øjenambulatoriet                           1,9 mio. kr.

  Flytning af Blodprøvetagningen                          4,0 mio. kr.

  I alt                                                              9,0 mio. kr.

  De beskrevne projekter kan igangsættes og realiseres i år.

  Projekterne foreslås finansieret af allerede afsatte men uforbrugte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Vejle Sygehus på 6,367 mio. kr.  Desuden foreslås der anvendt 2,633 mio. kr. fra prioriteringspuljen på anlægsbudgettet 2017. Den samlede anvendelse af prioriteringspuljen behandles af Sundhedsudvalget den 18. april 2017. Anbefaling fra Sundhedsudvalget vil foreligge til henholdsvis Forretningsudvalgets og Regionsrådets behandling i maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ideoplæg for Flow og ambulatorier på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. (indeks 140,4) til Flow og ambulatorier på Vejle Sygehus, idet den allerede meddelte bevilling vedr. Generalplan for Vejle Sygehus nedskrives med 8,464 mio. kr., svarende til det konstaterede mindre forbrug.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 9,0 mio. kr. (indeks 140,4) til formålet, finansieret af afsatte men uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedr. generalplanen for Vejle Sygehus på 6,367 mio. kr. og af afsatte rådighedsbeløb fra prioriteringspuljen 2017 på 2,633 mio. kr.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32837
  5. Ombygninger af Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologisk modtagelse og venteområde på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2012 en helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg.

  Helhedsplanen planlægges gennemført i tre etaper, hvoraf etape 1 er afsluttet. Etape 2 indeholder Ambulatorietorvet, som gennemføres i perioden 2017-2020. Tre anlægsopgaver, som var planlagt til etape 3, vurderes imidlertid som presserende og ønskes fremrykket til etape 2. Det drejer sig om Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologiens modtagelse og venteområde. Projekterne omhandler primært løsning af udfordringer med arbejdsmiljø og fremtidige myndighedskrav, og er i alt budgetteret til 18,352 mio. kr. i perioden 2017-2019.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i Regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling. Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 en helhedsplan for den bygningsmæssige disponering af Specialsygehus Sønderborg. Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på ca. 31.000 m² ud af det ca. 100.000 m² store sygehuskompleks i Sønderborg.

  Helhedsplanen planlægges gennemført i tre etaper, hvoraf etape 1 (sammedagskirurgi, restaurant, udflytning af tårn 10, som er overleveret til Gigthospitalet) er afsluttet. Etape 2 indeholder Ambulatorietorvet, og der er afsat i alt 70,250 mio. kr. i perioden 2017-2019 til gennemførelsen af det. Regionsrådet satte projekteringen af Ambulatorietorvet i gang i december 2016 ved at meddele en rådgiverbevilling.

  Tre anlægsopgaver, som var planlagt til etape 3, vurderes imidlertid som presserende og ønskes fremrykket til etape 2. Det drejer sig om Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologiens modtagelse og venteområde. Projekterne omhandler løsning af udfordringer med arbejdsmiljø og myndighedskrav.  

  Forslaget om fremrykning af ombygning og renovering af Intensiv Klinikken er begrundet i en række arbejdsmiljøudfordringer konstateret de seneste år, som ikke har kunnet løses hensigtsmæssigt inden for de nuværende rammer. Det omfatter blandt andet trange og besværlige arbejdsforhold og dårlige lysforhold. Ved en gennemgribende renovering og ombygning af behandlingsarealerne i klinikken vil det være muligt at løse de fleste af de mest betydningsfulde arbejdsmiljøudfordringer. De resterende udfordringer vedrører kontorarealerne, og vil blive løst løbende via driftsbudgettet, idet der er tale om mindre udbedringer, indtil arealerne overgår og ombygges til andre funktioner i specialsygehuset. Intensiv Klinikken (behandlingsarealerne) skal beholde sin nuværende placering og skal fungere med 8 pladser indtil fraflytningen af funktioner fra Sønderborg til Aabenraa, når kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa står færdigt. Derefter skal der være 4 intensivpladser i Specialsygehus Sønderborg, jf. helhedsplanen. Ombygning- og renoveringsprojektet er budgetteret til 7,532 mio. kr.

  Forslaget om fremrykning af flytning af Cytostatika Laboratoriet skyldes, at de nuværende lokaler er snævert indrettet og udfordrer arbejdsmiljø og myndighedskrav. Laboratoriet har lige nu en midlertidig myndighedsgodkendelse. Den nuværende placering uden for hovedkomplekset medfører lang transportvej til Onkologisk Afsnit og lang vej til Apoteket, hvor personalet også arbejder foruden på Cytostatika Laboratoriet. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt allerede nu at løse udfordringerne ved at flytte Cytostatika Laboratoriet til sin permanente placering i specialsygehuset i underetagen ved Apoteket, hvor lokaler kan ombygges til formålet, og hvor der også kan opnås nærhed til Onkologisk Afsnit. Projektet er budgetteret til 10,120 mio. kr. 

  Det tredje forslag til fremrykning er ombygning og renovering af Onkologisk modtagelse og venteområde. I helhedsplanen foretrækkes Onkologisk Afsnit at blive på sin nuværende placering i afsnit 34, hvor klinikken kan have nært samarbejde med Ambulatorietorvet i stueetagen. Venteområdet er mørkt og trangt og samtidig kan indretningen ikke imødekomme det store antal patienter. Ved ombygning og renovering af ankomst- og venteområdet kan der allerede nu skabes mere plads og direkte lysindfald og udsyn for patienterne gennem vinduer. Samtidig etableres en skranke til patienterne med samme indretning, som er udført i afsnit 31 og afsnit 21 i 2016. Projektet er budgetteret til 0,7 mio. kr.

  De tre projekter, som foreslås fremrykket til etape 2, koster i alt 18,352 mio. kr. i perioden 2017-2019. De foreslås igangsat nu sideløbende med Ambulatorietorvet og inden for det afsatte rådighedsbeløb til Ambulatorietorvet, idet byggeprocessen af Ambulatorietorvet er blevet tidsmæssigt forskudt. Et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på projektet ”Renovering til specialsygehus” (etape 1) foreslås flyttet til medfinansiering i 2017, og de resterende 15,352 mio. kr. foreslås afsat i 2019 og 2020.            

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At følgende tre idéoplæg godkendes: Ombygning og renovering af Intensiv Klinikken i Sønderborg, Ombygning og renovering af Onkologisk modtagelse og venteområde i Sønderborg og Flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til etape 2 på i alt 18,352 mio. kr. (indeks 140,4) til de nævnte formål.

  At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til etape 2 på 3,0 mio. kr. i 2017, finansieret af omflytning fra etape 1 og 5,0 mio. kr. i 2019 og 10,352 mio. kr. i 2020.

  At anlægsbevillingen til etape 1 reduceres med 3,0 mio. kr. (indeks 140,4).

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de tre delprojekter inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  6. Orientering om erhvervseffekten af den regionale strukturfondsindsats inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  En aktuel analyse viser, at der er skabt flere jobs og øget omsætning i de virksomheder, der har deltaget i EU-strukturfondsprojekter, sammenlignet med virksomheder, der ikke har deltaget. Analysen fokuserer på strukturfondsprojekter, der er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark. Af de i alt 45 projekter er 8 igangsat inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at kende effekten af den regionale indsats for vækst og udvikling følger Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark de projekter tæt, som man har valgt at investere i.

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om effektmåling og monitorering af 45 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder (energieffektive teknologier, offshore, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme, design og kreative erhverv). Derudover er medtaget deltagervirksomheder fra de såkaldte brede indsatser, det vil sige virksomheder udenfor forretningsområderne.

  I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder, som følges i en 3-årig periode fra 2012 til 2015. Der effektmåles ved at sammenligne gruppen af deltagervirksomhed med en kontrolgruppe og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. I alt er der investeret 393 mio. kr. fra EU-strukturfondene i de 45 projekter.

  Effektmålingen indikerer, at der samlet set er skabt knap 1.600 nye private fuldtidsjob i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.

  Af de 45 projekter ligger 8 inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation, og her viser analysen, at strukturfondsprojekter med opstart i 2010-2012 efter tre år har skabt en meromsætning i de deltagende virksomheder på 280 mio. kr. og skabt 193 ekstra jobs sammenlignet med kontrolgruppen.

  Målingerne giver dog ikke hele svaret og skal blandt andet ses i sammenhæng med opbygningen af klynger og vidensmiljøer samt innovationsindsatser, der typisk skaber varigt forbedrede rammebetingelser for virksomhederne på lidt længere sigt.

  På mødet vil analysens resultater blive præsenteret af Dorthe Kusk.

  Rapporten ”Effektmåling og monitorering 2016: Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2010-2012” er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Til orientering.

   

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  7. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 28. februar 2017 at give tilsagn til to projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 28. februar 2017 at give tilsagn til følgende to projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje:

  Styring Af Robotiseret Transport - START
  Ansøger og partner: MiR ApS, Sygehus Sønderjylland, Syddansk Sundhedsinnovation samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé
  Robotvirksomheden MiR ApS har udviklet et brugervenligt flådestyringssystem, MiRFleet, der kan styre såvel mobile robotter af forskellige fabrikation samt logistiksystemer.

  MiRFleet kan imødekomme sygehusenes efterspørgsel efter én flådestyringsplatform, der kan bidrage til koordinering og optimering af logistikopgaver på tværs af robotter og menneskelig arbejdskraft.

  Produktet vil alene blive testet på Sygehus Sønderjylland, men projektet fokuserer på fremme af et skalerbart produkt, hvorfor OUH og Nyt OUH samt Syddansk Sundhedsinnovation på forskelligvis er knyttet til testprojektet.

  MiR sælger deres mobile robot til hele verden og da flådestyringsværktøjet bidrager til at øge udnyttelsesgraden af robotter vurderes forretnings- og eksportpotentialet ikke blot at være stor, men også stigende. Således vurderer virksomheden at testforløbet kan blive startskuddet til en særlig stor effekt i form af omsætning- og jobvækst i virksomheden.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  10 mio. kr.

  310 mio. kr.

  Jobvækst

  3 ansatte

  26 ansatte

  Økonomi
  Det samlede budget er på 1.732.181 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.299.135,75 kr., mens 433.045,25 kr. er egenfinansiering.

  TV2 Syd bragte den 15. marts 2017 et indslag omkring Sygehus Sønderjyllands erfaringer med robotter, herunder Syddansk Vækstforums tilsagn om bevilling til projektet MiRFleet.

  HyMon
  Ansøger og partner: Amfitech ApS, Sygehus Lillebælt, SDU Erhverv samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé
  Virksomheden Amfitech ApS vil i projektet teste og videreudvikle HyMon, der er et teknisk hjælpemiddel, som via vibration kan minde personalet om at udføre håndhygiejne.

  HyMon er et koncept baseret på behandling af elektromagnetiske signaler. Konceptet har til formål at nedbringe antallet af hospitalserhvervede infektioner og vil blive testet på Sygehus Lillebælt. Testprojektet vil bidrage til, at virksomheden opnår klinisk dokumentation for produktets effekter, hvilket på sigt kan understøtte virksomhedens salg af konceptet. Amfitech har erfaring med at sælge andre lokationsbestemmende systemer til det globale konsummarked, og vurderer at testforløbet kan resultere i effekt i form af omsætnings- og jobvækst i virksomheden i Vejle.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  1 mio. kr.

  87,8 mio. kr.

  Jobvækst

  1 ansat

  49 ansatte

  Økonomi
  Det samlede budget er på 1.310.571,25 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 982.571,25 kr., mens 327.583,75 kr. er egenfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 17/1042
  8. Referat fra møde i USE den 2. februar 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioners Udvalg for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde (USE) afholdt møde 2. februar 2017. Referat for mødet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 1. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Besøgscenteret for Nyt OUH, Odense.
  • Torsdag den 31. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 10. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Odense Congress Center.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00 – OUH, Odense.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 17/579
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Intet.


  Sagsnr. 17/579
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017

  Intet.


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT - Nyt OUH - status
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 25-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |