Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 24. april 2017

Mødedato
24-04-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Å (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Peter Christensen, A - Vibeke Hejnfelt stedfortræder
 • Henning Ravn, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø - Reza Javid stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Årsrapport 2016 - ledelses- og regnskabsberetning
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2016 på over 10 mio. kr.
  3. Genbevillinger fra 2016 til 2017 inkl. ajourføring af anlægsbevillinger
  4. 1. budgettilpasning sundhedsområdet
  5. Budget 2017 - finansiering af Medicinrådet
  6. Driftsbevilling 2017 til MR-accelerator
  7. Udmøntningsaftale for Kræftplan IV
  8. Region Syddanmarks Forskningspulje - indstilling af projekter
  9. Lægemiddelindsatsen 2017 på praksisområdet
  10. Strategiplan 2020 for Socialområdet
  11. Indstillinger fra Vækstforum
  12. Orienteringer fra Vækstforum
  13. Fællesregional informationssikkerhedspolitik
  14. Fokuseret indsats på informationssikkerhed
  15. Overordnede kompetenceregler i Region Syddanmark
  16. Arbejdsmiljøredegørelse 2017
  17. Politisk, ideologisk og religiøs neutralitet
  18. Forslag fra Dansk Folkeparti
  19. Udpegning af nyt medlem til Sundhedsbrugerrådet
  20. Udpegning til nye udvalg i Region Sønderjylland-Schleswig
  21. LUKKET - hjemtagning af COSMIC drift
  22. LUKKET - Nyt OUH - status
  23. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør


  Sagsnr. 17/9818
  1. Årsrapport 2016 - ledelses- og regnskabsberetning
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der har, i lighed med tidligere år, også i 2016 været budget- og aftaleoverholdelse.

  Samtidig er driften konsolideret i et flerårigt perspektiv. Inden for årets udgiftsloft for Sundhed har det som led i regionens overordnede, langsigtede strategi således været muligt at fremrykke initiativer, og derved lette presset på regionens samlede økonomiske rammer – drift og anlæg – i de kommende år.

  Derved har det samtidigt været muligt at fastholde en langsigtet, ambitiøs investeringsstrategi og derigennem fastholde funktionaliteten og værdien af et meget stort kapitalapparat.

  Endelig er likviditeten som forventet styrket i 2016.

  Overordnet set har udviklingen i aktiviteten været dæmpet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger regionens årsregnskab til regionsrådet i henhold til regionsloven. Regionsrådet afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger har været meddelt forretningsudvalget, træffer regionsrådet afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  Årsrapporten indeholder dels en generel ledelsesberetning, dels beretninger vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Årsrapporten indeholder også resultat- og pengestrømsopgørelse og balance med noter hertil samt beskrivelse af regnskabspraksis m.v. Mere specifikke bemærkninger fremgår af særskilt bilagshæfte.

  Overordnet har der i 2016 været en dæmpet vækst i aktiviteten:

  Sundhed: Den somatiske aktivitet er steget med 0,8 pct., målt i DRG-værdi. Efter år med høj vækst er det i 2015 og 2016 således lykkedes at bremse udviklingen, så den flugter med, hvad der er aftalt og finansieret i økonomiaftalen. Inden for Psykiatrien er antallet af patienter steget med 3 pct. i forhold til 2015. Aktiviteten på praksisområdet – Sygesikring – er stort set uændret.

  Social: Belægningen har været på 97 pct. og dermed 1 pct.point lavere end budgetteret.

  Regional Udvikling: Aktiviteten, målt i kroner, svarer til det forudsatte.

  Der har, i lighed med tidligere år, været budget- og aftaleoverholdelse også i 2016.

  Alle sygehuse har i 2016 positive driftsresultater. Samtidig er der også i 2016 sket en konsolidering af driften på kort- og mellemlangt sigt.

  Inden for årets udgiftsloft for Sundhed har det således været muligt at fremrykke initiativer for i alt ca. 550 mio. kr., og derved lette presset på regionens samlede økonomiske rammer – drift og anlæg – i de kommende år.

  De fremrykkede initiativer drejer sig især om anskaffelser af medicoteknisk apparatur, hvilket understøtter regionens mål om et fortsat højt investeringsniveau for derigennem at fastholde funktionaliteten og værdien af et meget stort kapitalapparat.

  Ved årets udgang har Region Syddanmark fortsat en stabil og robust driftsøkonomi. I 2016 har det således været muligt at håndtere engangsudgifter i forbindelse med hjemtagning af ambulancedriften i dele af regionen, herunder indfrielse af leasingkontrakt på ambulancer, uden at påvirke den øvrige drift.

  Der er i 2016 et samlet, positivt driftsresultat, opgjort omkostningsbaseret. Med i en vurdering af resultatet hører dog, at der heri indgår en række beregnede omkostninger, f.eks. hensættelser og afskrivninger, der ikke her og nu udgør et træk på likviditeten. Omvendt dækker finansieringen vedr. Sundhed og Regional Udvikling ikke disse omkostninger, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg. Dette er udtryk for likviditetstrækket i året.

  Anlægsudgifterne i 2016 er lavere end budgetteret som følge af tidsforskydninger m.v. Investeringsniveauet er dog fortsat højt, når der tages højde for, at apparatur m.v. især er anskaffet via leasing. Konsolidering i driften sikrer, at der er dækning i kommende års budgetter for leasingydelserne.

  Ved udgangen af 2016 udgør regionens samlede balance 15,8 mia. kr. Værdien af bygninger, apparatur og inventar m.v. er vokset i året som udtryk for, at de samlede investeringer overstiger afskrivningerne, så regionens kapitalapparat er vedligeholdt. Regionens egenkapital er ved årets udgang godt 4,1 mia. kr. Likviditeten er som forventet styrket i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget aflægger Årsrapport 2016 til regionsrådet og anbefaler, at årsrapporten/regnskab 2016 afgives til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9788
  2. Anlægsregnskaber for afsluttede projekter i 2016 på over 10 mio. kr.
  fold dette punkt ind Resume
   

  Anlægsregnskaber for større projekter, afsluttet i 2016, forelægges til godkendelse forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til ”Budget- og regnskabssystem for regioner” skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for projekter på over 10 mio. kr. over for regionsrådet.

  I forlængelse af sag om årsrapport/årsregnskab 2016 forelægges hermed anlægsregnskaber for større, afsluttede projekter i 2016. Af sammenfatningens oversigt fremgår anlægsbevilling og forbrug/regnskab for de enkelte projekter.

  Merforbrug på OUHs decentrale investeringsramme i 2016 genbevilges på 2017-rammen, jf. anden sag på dagsordenen.

  Regnskaberne giver i øvrigt ikke anledning til bemærkning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regnskaber vedr. afsluttede, større anlægsprojekter i 2016 godkendes forud for overgivelse til revisionen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8124
  3. Genbevillinger fra 2016 til 2017 inkl. ajourføring af anlægsbevillinger
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af Region Syddanmarks overførselsregler indstilles genbevilget mer-/mindreforbrug på drift og anlæg, jf. regnskab 2016. Desuden søges om ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der søges om genbevilling af i alt 121,684 mio. kr. vedr. driften.

  Endvidere søges om genbevillinger af rådighedsbeløb på netto 328,462 mio. kr., samt ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger på 20,043 mio. kr.

  Genbevillinger vedr. rådighedsbeløb indeksreguleres. Der foretages ikke pris- og lønregulering af genbevillinger vedr. drift.

  For Sundhed gælder det, at genbevillinger vedr. driften ud over 1 pct. af nettobudgettet skal begrundes konkret, ligesom tidspunktet for anvendelse heraf aftales med Koncerndirektør Rikke Vestergaard.

  Koncerndirektør Rikke Vestergaard vurderer, at genbevillingerne vil kunne håndteres styringsmæssigt inden for det udgiftsloft, der gælder for 2017.

  Tabel 1: Genbevillinger på drift og anlæg samt ajourføring af anlægsbevillinger

   

  Hovedkonto

  (1.000 kr.)

  Drift

  Anlæg

  Ajourføring afanlægsbevilling (indeks 140,4)

  Sundhed

  119.730

  300.106

  20.071

  Social og specialundervisning

  0

  27.118

  1.933

  Regional Udvikling

  1.954

  1.989

  0

  Fælles formål og administration

  0

  -751

  -1.961

  I alt

  121.684

  328.462

  20.043

   

  Endvidere søges der om overførsel af overskud vedr. eksterne projektilskud på i alt 292 mio. kr. Specifikation af de enkelte projekter forefindes på sygehusene/psykiatrien/SDSI.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At genbevillingerne vedr. driften fra 2016 til 2017, jf. tabel 1, som finansieres af likvide midler, godkendes.

  At der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på netto 328,462 mio. kr. i 2017 fordelt, jf. tabel 1.

  At genbevillingerne vedr. anlæg finansieres af de likvide midler i 2017.

  At der meddeles tillæg til allerede meddelte anlægsbevillinger på i alt 20,043 mio. kr. fordelt, jf. tabel 1.

  At sygehusene og SDSI må afholde udgifter vedr. eksterne projekttilskud i 2017 for i alt 292 mio. kr., jf. bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9948
  4. 1. budgettilpasning sundhedsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Budgettilpasningen på sundhedsområdet omfatter permanentgørelse af den endelige afregning for aktivitet i 2015 på de somatiske sygehuse. På grund af dataproblemer, bl.a. i relation til implementeringen af Cosmic, har grundlaget for den endelige afregning for meraktivitet i 2015 først været til stede ultimo 2016/primo 2017.

  Budgettilpasningen indeholder forslag til permanentgørelse af aktivitetsafregning for 2016 til Psykiatrisygehuset.

  Desuden indeholder budgettilpasningen udmøntning af en række beslutninger fra spareplanen 2016 samt en række andre budgetneutrale omflytninger mellem bevillingsområderne på sundhedsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De somatiske sygehuse bliver i denne budgettilpasning tilført 8,4 mio. kr. permanent fra 2017 og frem som en del af den endelige afregning for aktiviteten i 2015. På grund af dataproblemer, bl.a. i relation til implementeringen af Cosmic, har grundlaget for endelig afregning for meraktivitet i 2015 først været til stede ultimo 2016/primo 2017.

  Ved næste budgettilpasning i juni forventes den endelige aktivitetsopgørelse for 2016 at foreligge, og de somatiske sygehuse vil få tilført afregning for aktivitet i 2016.

  Psykiatrisygehusets aktivitetsopgørelse for 2016 foreligger på nuværende tidspunkt, og budgettilpasningen indeholder forslag om, at meraktiviteten svarende til 4,898 mio. kr. permanentgøres i 2017 og frem.

  Desuden indeholder budgettilpasningen udmøntning af beslutninger fra spareplan 2016, bl.a. hjemtagning af laboratorieydelser fra Statens Seruminstitut, tilpasning af behandlingspraksis til kliniske retningslinjer for knæoperationer mm. og besparelser ved udbud af koloskopier. 

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende reguleringer, som er nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Tilbagebetaling fremrykkede indkøb fra 2016 til 2017.
  • Udmøntninger fra centrale forskningspuljer.
  • Regulering af lån til Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland.
  • Projekt værdibaseret styring.
  • Finansiering af ekstra ambulanceberedskab på Fyn.
  • Udmøntning fra ramme vedr. tidlig opsporing af kræft i almen praksis.
  • Stillingstilpasninger.
  • Nationalt sygehusmedicinregister.
  • Flytning af beredskabskoordineringsopgaver. 
  • Flytning af budgetansvar for Info-TV.
  • Finansiering af regionens forbrug af Microsoft licenser.
  • Konvertering af medicotekniske rammer til leasing.
  • Klinisk logistik - driftsfinansiering fra sygehusene.
  • Automatisk Cosmic fejlretning og øget anvendelse af Cosmic data i klinikken.
  • Forankring af projekt psykisk sundhed og trivsel.
  • Budget vedrørende ophørt skolefunktion i Aabenraa.
  • Ny finansieringsmodel – budget vedr. hurtig udredning.
  • Rekruttering og kvalitet 2013-2016.
  • Teknisk tilretning af budget til RCT-Jylland.
  • Tilpasning af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. seks it-projekter.
  • Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb, medicoteknisk apparatur.
  • Anlægsindtægtsbevilling vedr. salg af Augustenborg Sygehus.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de somatiske sygehuse får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2015 aktiviteten i 2017 og frem med en bevilling på 8,430 mio. kr., finansieret af somatikkens meraktivitetspulje.

  At Psykiatrisygehuset får bevillingsmæssig dækning til videreførelse af 2016 aktiviteten i 2017 og frem med en bevilling på 4,898 mio. kr., finansieret af psykiatriområdets pulje til meraktivitet.

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 0 kr. netto i 2017 til de formål, som er anført i bilaget. 

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt -26,915 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 140,4).

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5134
  5. Budget 2017 - finansiering af Medicinrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med budgetlægningen for 2017 var det i Danske Regioner forudsat, at etableringen af medicinrådet i Amgros ville indebære en besparelse på 8 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. i Region Syddanmark. Imidlertid afspejler det samlede budget 2017 for Amgros ikke denne forudsætning. Der mangler derfor varig finansiering til Region Syddanmarks andel heraf på 1,7 mio. kr.

  I 2017 vurderes det isoleret set muligt at finansiere udgifter af udloddet overskud fra Amgros fra regnskab 2016, men fra 2018 og frem mangler en varig finansiering. Det anbefales, at udgiften fra 2018 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Bestyrelsen for Danske Regioner har på bestyrelsesmødet den 6. april 2016 besluttet at etablere et Medicinråd. Medicinrådet skal komme med anbefalinger om ibrugtagning af ny medicin og udarbejde behandlingsvejledninger for lægemidler.

  På møde 26. juni 2016 har bestyrelsen efterfølgende godkendt budgettet for Medicinrådet. For 2017 og 2018 er budgettet fastsat til årligt 43 mio. kr. brutto.

  I forbindelse med etableringen af Medicinrådet er det vurderet, at Amgros vil få en udgift til udvidelse af eksisterende funktionsområder og etablering af nye områder svarende til 5 mio. kr. årligt. Omvendt er det vurderet, at Amgros vil spare driftsudgifter for 13 mio. kr. ved at overflytte medarbejdere fra RADS-sekretariat (sekretariatet for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) til Medicinrådets sekretariat. Netto vil Amgros således spare 8 mio. kr., og derfor er regionernes udgifter til driften af Medicinrådet 35 mio. kr. netto. 

  På baggrund af udmelding fra sekretariatet i Danske Regioner er det i Region Syddanmarks budget for 2017 forudsat, at regionens andel af udgifterne til Medicinrådet på 9,2 mio. kr. finansieres med 1,7 mio. kr. via øget overskud fra Amgros, mens de resterende 7,5 mio. kr. finansieres af kontoen til særligt dyr medicin.

  I forbindelse med budgetlægningen i Amgros er de frigjorte ressourcer ved overflytningen af RADS-sekretariatet imidlertid prioriteret anvendt til en fortsat styrkelse og udvikling af udbudsforretningen på lægemiddelområdet. Primært på den baggrund er der ikke som forudsat budgetteret med et fald i personaleomkostningerne på 8 mio. kr., men en stigning på 2,7 mio. kr.

  Forudsætningerne i budget 2017 vedr. finansieringen af Medicinrådet holder således ikke stik, og derfor er der behov for at finde varig finansiering til mankoen på 1,7 mio. kr. på en anden måde. I 2017 forventes det, at udlodningen af overskud fra Amgros’ regnskab for 2016 kan finansiere udgiften. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at anvise varig finansiering fra 2018 og frem ved indregning af et øget overskud fra Amgros i regionens budget. Udgiften anbefales derfor indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

  Det er alene Amgros’ regnskaber, som forelægges regionsrådene til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At overskuddet fra Amgros´ regnskab 2016 finansierer udgifterne til Medicinrådet i 2017 med 1,7 mio. kr.

  At finansieringen af udgiften for 2018 og frem indarbejdes i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 16/31517
  6. Driftsbevilling 2017 til MR-accelerator
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2016 bevilling til anskaffelse af MR-accelerator til OUH.

  Dette punkt omhandler bevilling til drift af acceleratoren i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 24. september 2016 bevilling til anskaffelse af MR-accelerator til OUH.

  Dette punkt omhandler bevilling til drift af acceleratoren i 2017.

  Region Syddanmark har med beslutningen om anskaffelse af en MR-accelerator til OUH sikret, at OUH i 2018 kan tilbyde regionens kræftpatienter den nyeste behandlingsteknik. MR-acceleratoren er p.t. under udvikling på 7 førende centre i verden, og med anskaffelsen bliver OUH blandt de allerførste til i 2017 at få leveret og implementeret en MR-accelerator.

  Implementeringen kan inddeles i tre overordnede faser: En periode før patientbehandlingen (januar 2017 til september 2018), en periode med klinisk implementering (september 2018-marts 2019) og en periode med fuld drift (fra marts 2019).

  Eftersom der er tale om en ny og uprøvet teknologi, og fordi selve implementeringen strækker sig over lang tid, er det forbundet med en række usikkerheder at estimere de varige driftsudgifter til acceleratoren. Derfor går indstillingen i første omgang alene på driftsudgifterne i 2017. Driftsudgifterne for 2018 og følgende år indarbejdes i det enkelte års budget.

  I 2017 er der planlagt følgende aktiviteter:
   

  • Udarbejdelse af projektplan for renovering af eksisterende accelerator- og teknikrum, herunder strålebeskyttelsesberegninger til godkendelse hos Statens Institut for Strålebeskyttelse. MR-acceleratoren leveres november 2017, og arbejdet er påbegyndt.
  • Implementering af nyt dosisplanlægningssystem dedikeret til behandling af patienter på en MR-accelerator.
  • Undersøge og bestemme magnetfeltets påvirkning af dosimetrien.
  • Uddannelse af 3 fysikere i MR-fysik på Danmark Tekniske Universitet.
  • 3 måneders ophold for fysiker på udenlandsk center med en MR-accelerator.
  • Udvikling og implementering af MR-protokoller på nuværende MR-scanner.
  • Opsamling af MR-data på de patientgrupper, der med fordel kan behandles på en MR-accelerator.

  De samlede udgifter til disse aktiviteter er opgjort til 3,327 mio. kr. Udgifterne er specificeret på personalegrupper i nedenstående tabel.

  TABEL 1

  Omkostninger

  Fysiker

  1.829.706

  Tekniker

     309.746

  Læge

  1.187.320

   

  3.326.772

  Som nævnt ovenfor er der en række usikkerheder forbundet med estimering af driftsudgifterne for 2018 og fremefter. Der vil dog blive tale om et væsentligt beløb.

  Usikkerhederne knytter sig til personaleforbrug, behandlingsmæssigt output og besparelsespotentiale ved substitution væk fra andre behandlingsformer, herunder operationer.

  Det bemærkes, at der fra 4. kvartal 2020 skal tegnes en obligatorisk serviceaftale til en årlig pris på 3,85 mio. kr.

  Finansiering
  Driftsudgifterne for 2017 foreslås finansieret af meraktivitetspuljen. For 2018 og fremefter foreslås, at udgifterne indgår i prioriteringen af de afsatte midler til kræftplan IV, hvor der bl.a. er en styrket indsats inden for udvikling af nye og målrettede behandlingsformer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At OUH tilføres 3,327 mio. kr. til drift af MR-acceleratoren i 2017, der finansieres af meraktivitetspuljen.

  At bevillingerne for 2018 og følgende år indarbejdes i budgetprocessen for de pågældende år.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/53224
  7. Udmøntningsaftale for Kræftplan IV
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regeringen, Danske Regioner og KL har i februar 2017 indgået en udmøntningsaftale om Kræftplan IV, som forelægges til orientering. I planen indgår, at der i 2017 skal gives et engangstilbud til kvinder født før 1948 om screening for livmoderhalskræft.

  På grund af en forventet øget aktivitet i almen praksis til prøvetagning og på sygehusene til analyse af prøverne, vil det være hensigtsmæssigt, hvis implementeringen af tilbuddet kan påbegyndes hurtigst muligt i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Sundhedsudvalget blev på møde den 20. september 2016 orienteret om indholdet i Kræftplan IV. Regeringen, Danske Regioner og KL har i februar 2017 indgået en udmøntningsaftale om Kræftplan IV, som beskriver indhold og tidsmæssige rammer for implementering og opfølgning på de enkelte initiativer i planen. Aftalen forelægges til orientering.

  Kræftplan IV indeholder 16 konkrete initiativer, som skal bidrage til at understøtte udviklingen på kræftområdet over de næste år. Initiativerne spænder over aktiviteter både inden for det regionale, kommunale og statslige område, og falder inden for følgende overskrifter:
   

  ·         Patienten først og fremmest.

  ·         Forebyggelse målrettet børn, unge og særlige grupper.

  ·         Øget kvalitet og forbedret overlevelse.

  ·         Rettidig omhu.


  For de indsatsområder, hvor regionerne er primære aktører i implementeringen, tages der med afsæt i rammerne i udmøntningsaftalen, administrativt initiativ til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for udmøntning af disse initiativer i Region Syddanmark. Disse vil blive forelagt til politisk udmøntning hurtigst muligt i takt med at beslutningsgrundlaget foreligger.

   

  Tilbud om livmoderhalskræftscreening for kvinder født før 1948 – engangstilbud i 2017
  Det er en del af Kræftplan IV og udmøntningsaftalen, at kvinder født før 1948, i 2017 skal have et engangstilbud om screening for livmoderhalskræft. På grund af den måde screeningsprogrammet for livmoderhalskræft i sin tid er indført på, har disse kvinder, modsat kvinder født efter 1948, ikke alle fået det samme tilbud om screening. Dette skal engangstilbuddet medvirke til at rette op på.
   

  Da engangstilbuddet skal gives i 2017, forventes det at medføre en øget aktivitet i både almen praksis, hvor screeningsprøven udtages, samt på sygehusene, hvor screeningsprøven analyseres. I alt 104.000 kvinder i Region Syddanmark skal have tilbuddet. Der er usikkerhed forbundet med hvor mange kvinder, der vil tage imod tilbuddet. Hvis det forudsættes, at ca. 10 pct. af kvinderne vil benytte sig af muligheden, svarer det til ca. 10.400 kvinder i Region Syddanmark.

  På grund af den forventede øgede aktivitet, vil det være hensigtsmæssigt, hvis implementeringen af tilbuddet kan påbegyndes hurtigst muligt i 2017. Dette for at kunne efterleve at tilbuddet skal gives i 2017, samt af hensyn til at kunne fordele kapacitetsbehovet så jævnt som muligt hen over året. 
   

  Regionerne tilføres 22 mio. kr. i 2017 til at finansiere engangstilbuddet. Region Syddanmarks andel udgør ca. 4,7 mio. kr. Midlerne overføres til gennemførelse af screeningstilbuddet til regionernes bloktilskud i forbindelse med en midtvejsregulering heraf, jf. udmøntningsaftalen. Dette sker i forlængelse af indgåelse af økonomiaftalen for 2018. De udgifts- og bevillingsmæssige konsekvenser bringes på plads i den sammenhæng.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At orientering om udmøntningsplan for Kræftplan IV tages til efterretning.

  At invitationen af kvinder født før 1948 til engangstilbud om livmoderhalskræftscreening igangsættes umiddelbart efter regionsrådets behandling af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Holger Gorm Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/17664
  8. Region Syddanmarks Forskningspulje - indstilling af projekter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks Forskningspulje har været i 2. opslag 2016 for 4,8 mio. kr. Der fandtes 14 støtteegnede tværgående forskningsprojekter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet vedtog på mødet den 16. december 2013 en ny ambitiøs puljestruktur for Region Syddanmarks forskningspulje, som kom i opslag i 2014 for første gang. 

  Den nye puljestruktur styrker forskning på tværs af sygehuse og sektorer inden for Region Syddanmarks forskningsindsatsområder. Det er hensigten, at puljen skal støtte forskning fra vækstlag til eliteforskning. Til dette formål afsatte regionsrådet 10 mio. kr. om året til tværgående forskningsprojekter, 5 mio. om året til etablering af store strategiske tværgående forskningsprojekter og 5 mio. kr. til de excellente kliniske forskningsmiljøer.

  Denne sag handler om udmøntning vedr. tværgående forskningsprojekter.

  Region Syddanmarks Forskningspulje for tværgående forskning har således været i et 2. opslag 2016 for 4,8 mio. kr.

  Der indkom 35 ansøgninger om støtte for i alt 28, 3 mio. kr. Bedømmelsesudvalget under Det Regionale Strategiske Forskningsråd har vurderet ansøgningerne, og har med baggrund i eksterne bedømmelser fra fageksperter fra Region Midt fundet 14 støtteegnede projekter. Det vil sige projekter, som opfylder puljens krav, både hvad angår høj kvalitet og forskningssamarbejde mellem sygehusenheder eller mellem sygehuse og anden sektor.   

  Blandt de støtteegnede projekter kan fremhæves et meget interessant og relevant forskningsprojekt om ulighed i sundhed. Det undersøges, hvordan social ulighed i hjertekarsygdomme kan bekæmpes. Projektet vil prøve at finde svar på nogle af de store spørgsmål: Hvorfor de socialøkonomisk dårligst stillede relativt sjældent er i relevant forebyggende behandling, sjældnere møder op til de forebyggende undersøgelser og sjældnere følger den sundhedsfaglige rådgivning. Der afprøves desuden forskellige nye tiltag, som forhåbentligt kan vise vejen frem til mindre ulighed inden for hjertekarsygdom og inden for andre sygdomsområder.

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd indstiller derfor 14 projekter til støtte for i alt 4,8 mio. kr. Region Syddanmarks forskningspulje har hermed i 2016 medvirket til igangsættelse af 25 tværgående forskningsprojekter for i alt 10 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At 14 tværgående forskningsprojekter for i alt 4,8. mio. kr. støttes, jf. vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 21-03-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Liberal Alliance tog forbehold.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2440
  9. Lægemiddelindsatsen 2017 på praksisområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I det følgende fremlægges overordnet de 5 fokusområder for lægemiddelindsatsen på primærsektorområdet i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Lægemiddelindsatsen i Region Syddanmark har til formål at fremme rationel farmakoterapi, som er det begreb, man bruger for ønsket om at give patienterne den bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger til den mest gunstige pris.

  Der har traditionelt været forholdsvis meget fokus på de høje udgifter til sygehusmedicin, men tallene viser, at udgifterne til medicin i primærsektoren ligger i samme størrelsesorden. Derfor er det også relevant med fokus på lægemiddelforbruget i denne sektor.

  Udviklingen i udgifterne til sygesikringsmedicin har været meget moderat i de seneste år.

  Fra 2010 til 2015 er udgifterne til medicintilskud således faldet med ca. 21 %. I 2016 udgjorde udgifterne til sygesikringsmedicin i alt 1,260 mia. kr. mod 1,266 mia. kr. i 2015, et fald på 0,5 %. Til sammenligning var udgifterne til sygehusmedicin i 2016 omtrent 1,6 mia. kr.

  Af budgetaftalen for 2017 fremgår det, at der i samarbejde med lægerne i år skal gøres en ekstra indsats for, at det regionale lægemiddelråds anbefalinger for ordination af lægemidler efterleves, samt at der skal være særlig fokus på, at der vælges de billigste ligeværdige lægemidler indenfor lungemedicinområdet. I 2017 vil der derfor især blive fokuseret på følgende 5 emner:

  AK-behandling (antikoagulerende/blodfortyndende lægemidler)

  Tilskud til blodfortyndende lægemidler er voksende. Således er udgifterne til lægemidler inden for denne gruppe i perioden 2014-2016 steget fra 81 mio. kr. til 115 mio. kr., svarende til en stigning på 42%. Væksten skyldes dels, at flere patienter kommer i behandling, dels en stærkt stigende anvendelse af de såkaldte NOAK (Nye Orale AntiKoagulantia). Formålet med indsatsen på dette område er at sikre overholdelse af gældende kliniske retningslinjer, og samtidig gøre opmærksom på prisen som en væsentlig faktor ved valg af NOAK ved opstart af patienter i blodfortyndende behandling.

  Omlægning til lægemidlet clopidogrel ved forebyggende behandling af blodpropper

  Tilskud til lægemidler inden for dette område udgjorde 24,5 mio. kr. i 2014 og 22,5 mio. kr. i 2016, svarende til et fald på 8%. Det vurderes imidlertid, at der kan spares yderligere 3-4 mio. kr. årligt ved omlægning af behandlingen for en del patienter. Formålet med indsatsen er at gøre de praktiserende læger opmærksomme på gevinsten ved omstilling af patienter, som behandles efter ældre retningslinjer, til behandling med clopidogrel. Indsatsen har til formål både at høste en økonomisk gevinst ved omstillingen til clopidogrel, samt at øge kvaliteten af behandlingen for de patienter som er i forebyggende behandling efter tilfælde af blodprop i hjernen.

   

  Rådgivning om lægemidler til behandling af astma og KOL

  Tilskud til inhalationslægemidler inden for dette område udgjorde 214 mio. kr. i 2014 og 192 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til et fald på 10%. Korrekt inhalationsteknik er helt essentiel for god sygdomskontrol ved KOL/astma. Imidlertid er antallet af forskellige udstyrstyper (devices) til inhalation meget stort, hvilket kan gøre det vanskeligt for patienterne at følge den ordinerede behandling. Apoteket kan ikke substituere imellem forskellige devices, kun indenfor samme device-type, og derfor er det ekstra vigtigt, at lægen ordinerer det, der er økonomisk rationelt for både patient og samfund. Der gennemføres en informationsindsats med henblik på at fremme brugen af det billigste inhalations-device indenfor hver stofgruppe.

  Efterlevelse af Basislisten

  Basislisten giver forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter inden for de mest almindelige indikationsområder. Lægemidlerne på basislisten vælges ud fra kriterierne dokumentation (evidens), effekt, bivirkninger og pris. Basislisten revideres årligt af Lægemiddelkomitéen for almen praksis og godkendes i Det regionale lægemiddelråd. Listen har eksisteret i mange år, og er efterhånden blevet et vigtigt ”brand”, som er kendt af især de praktiserende læger i hele regionen. Basislisten er imidlertid også implementeret på sygehusene som basisbehandling. Formålet med indsatsen er at udbrede kendskabet til basislisten endnu mere ved en massiv informationsindsats på sygehusene og i almen praksis. Ydermere skal det afdækkes, om der er områder, hvor efterlevelsen af basislisten kunne blive bedre.

   

  Seponering og medicingennemgang

  Flere samtidige sygdomme betyder, at mange ældre mennesker er i behandling med mange forskellige lægemidler på samme tid, såkaldt polyfarmaci. Det giver øget risiko for bivirkninger og interaktioner (ugunstig gensidig påvirkning af lægemidlerne i kroppen). Samtidig er det en udfordring, at mange kliniske retningslinjer kun angiver kriterier for opstart af en lægemiddelbehandling og ikke tilsvarende forholder sig til, hvornår en behandling bør afsluttes. Det anslås, at cirka 125.000 patienter i Region Syddanmark er i behandling med 5 eller flere lægemidler. Som led i indsatsen, der udspringer af Sundhedsministeriets handlingsplan for den ældre medicinske patient, og som led i den pågående akkreditering i almen praksis, vil der i 2017 være fokus på rådgivning om seponering (ophør med lægemiddelbehandling) og medicingennemgang for ældre polyfarmacipatienter.

  For en mere detaljeret beskrivelse af lægemiddelindsatsen for 2017 på praksisområdet henvises til vedlagte notat (bilag).

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At lægemiddelindsatsen 2017 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 14-03-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen, Meho Selman og Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke under sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/7737
  10. Strategiplan 2020 for Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Socialområdet har udarbejdet en ny langsigtet strategiplan for udviklingen af området i de kommende år - ”Strategiplan 2020”. Den nye strategiplan afløser det nu afsluttede arbejde med målbilledet for 2013-2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialområdet har netop afsluttet arbejdet med målbilledet for 2013-2016, og afrapporteret resultaterne for 2016. Der er nu udarbejdet en ny ”Strategiplan 2020”, der sætter strategisk retning for socialområdets udvikling i de kommende år. Strategiplanen indeholder en vision for socialområdet samt tre overordnede temaer, der også har afsæt i Region Syddanmarks pejlemærker. 

  Temaerne udmønter i særlig grad følgende fælles pejlemærker for Region Syddanmark:

  • Region Syddanmark er borgernes og patienternes region.
  • Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter.
  • Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.
  • Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtelser.
  • Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift.
  • Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

  Socialområdets vision er:

  • Sammen skaber vi fremtidens rammer for borgeroplevet livskvalitet.

  De tre overordnede temaer er følgende:

  1.       Implementering af den Syddanske Forbedringsmodel – tilpasset til socialområdet

  •        Tager udgangspunkt i at skabe bedre sammenhænge for borgeren – dvs. sætter fokus på processer som skaber merværdi for borgeren.

  •        Sætter fokus på at udnytte fagligheden til forbedringsarbejde og skabe kvalitet i arbejdet.

  •        Effektiviseringsredskab – der skaber tid til andre processer og lignende.

  •        Højner trivsel og stolthed om det sociale arbejde.

  2.       Det regionale socialområde som ét Socialområde

  •        Ledere og medarbejdere oplever og tager fælles ansvar for hele socialområdet.

  •        Høj faglighed og specialistviden er en ressource for hele organisationen.

  •        Videndeling og fælles kompetenceudvikling sker naturligt på alle niveauer i organisationen.

  •        Der etableres én fælles indgang (matchningsportal) til Socialområdet.

  •        Organisationen transformeres løbende til en mere netværkspræget organisation.

  3.       Vækst i fagligheden.

  •        Der skal ses på udviklingsområder og specialer som Prader Willi, Spiseforstyrrelser med flere.

  •        Der oprettes efter aftale flere § 107 pladser.

  •        Samarbejde med kommunerne intensiveres, samarbejdsaftaler/ hensigtserklæringer, udviklingsprojekter.

  •        Aftale med enkeltkommuner om oprettelse af pladser.

  •        VISO opgaver.

  •        Matrikelløse ydelser/tilbud, konsulentydelser/-opgaver.

  Socialområdet arbejder derudover fortsat med rehabiliteringsstrategien og frivillighedsstrategien.

  I tilknytning til den nye strategiplan arbejdes der aktuelt med at identificere konkrete mål og indikatorer til et nyt styringsredskab, der bl.a. tager afsæt i erfaringerne med arbejdet med det nu afsluttede målbillede.

  Psykiatri- og socialudvalget har drøftet ”Strategiplan 2020” på møde den 13. marts 2017. Psykiatri- og socialudvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ”Strategiplan 2020” godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/107
  11. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandler på mødet den 20. marts 2017 9 sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Det drejer sig om 7 sager om bl.a. tilbageføring af midler fra nyt kapitalinitiativ, omprioritering af allerede bevilgende midler til regional innovationsfondsmedarbejder, samt bevilling til nye indsatser, herunder en ny særlig indsats for Industri 4.0. Derudover behandlede Vækstforum 2 konkrete ansøgninger, der vedrørte regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Tilbageførsel af midler fra kapitalinitiativ - plan for reinvesteringer

  Den 22. september 2015 besluttede Vækstforum at reservere en ramme på 50 mio. kr. fra EUs strukturfonde og en ramme på 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til arbejdet for, at finansielle instrumenter kan anvendes i strukturfondsperioden 2014-2020. Imidlertid kræver det en national beslutning om at bede kommissionen om en programændring.

  På mødet den 6. december 2016 besluttede Vækstforum at nedskrive den reserverede ramme med en tredjedel. Vækstforum besluttede desuden at anvende de resterende reserverede midler til andre formål, såfremt der ikke senest ved Vækstforums møde i marts 2017 er taget en national beslutning om at bede EU-kommissionen om at gennemføre en programændring, der gør det muligt at anvende strukturfondsmidlerne til et kapitalinitiativ. Erhvervsstyrelsen har den 3. marts 2017 orienteret om, at der ikke kan findes konsensus om at benytte EU-programmernes option om finansielle instrumenter, og at optionen ikke vil blive benyttet.

  På den baggrund foreslås det at ophæve reservationen af den resterende del af rammen herunder 16,67 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Vækstforum drøftede desuden mulige alternative anvendelsesmuligheder for de tilbageførte midler.

   

  Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplan

  Vækstforum besluttede den 27. september 2016 ikke at indstille ansøgningen ”Styrket erhverv i gadeplan – smart shops, smart business” fra Svendborg, Ærø og Langeland kommuner til regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidig besluttede Vækstforum, at der arbejdes videre med ansøgningen med henblik på, at initiativet kan indgå i en samlet, helhedsorienteret indsats inden for rammerne af Vækstforums yderområdeindsats.

  De sydfynske partnere samt Faaborg-Midtfyn Kommune har nu udarbejdet en foreløbig ansøgning til en helhedsorienteret indsats i de fire kommuner.

  En endelig ansøgning forventes at kunne blive behandlet på Vækstforums møde den 12. juni 2017, men det foreslås, at der allerede nu reserveres en ramme på 9 mio. kr. til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan, herunder 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  Center for Industriel Elektronik

  Vækstforum indstillede den 27. september 2016 ansøgningen ’EE-Sønderjylland: Energieffektiv teknologi og løsninger’ til erhvervs- og vækstministeren og regeringens initiativ ’Målrettet erhvervsindsats’. Samtidigt indstillede Vækstforum til regionsrådet, at der blev reserveret en ramme på 22,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af ansøgningen blandt andet under forudsætning af, at ansøgningen blev omfattet af regeringens initiativ ’Målrettet Erhvervsindsats’.

  Erhvervs- og vækstministeren har den 8. december 2016 meddelt, at ansøgningen ikke bliver omfattet af regeringens initiativ, idet ansøgningen blev vurderet lavt på kriteriet om sammenhæng i indsatsen. Sekretariatet kan ikke tilslutte sig erhvervs- og vækstministerens vurdering af ansøgningen. Det er sekretariatets vurdering, at der er en tydelig sammenhæng i indsatsen, bl.a. gennem Udviklingsråd Sønderjyllands strategiske indsats på energiområdet, der er et væsentligt erhvervspotentiale og en stærk sammenhæng til den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

  Hovedindholdet i ansøgningen er etablering af ’Centre for Industrial Electronics’ (CIE) i Sønderborg. Formålet med centeret er at etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder inden for energieffektive teknologier forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft. Etableringen af CIE vil bidrage væsentligt til udvikling af forretningsområdet Energieffektive teknologier ved blandt andet at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft og viden på højt internationalt niveau, som er en del af Vækstforums handlingsplan for forretningsområdet. Etablering af centeret indgår også i Vækstforums indspil til den kommende vækstpartnerskabsaftale med regeringen.

  Der arbejdes foreløbigt ud fra et samlet omkostningsbudget på ca. 450 mio. kr. i perioden 2017-2030 til realiseringen af CIE. Til etablering af centret er der brug for investeringer på ca. 175 mio. kr. med 5 investorer: SDU, Sønderborg Kommune, Linak Fonden, Bitten og Mads Clausen Fonden og Syddansk Vækstforum/Region Syddanmark – hvis denne indstilling følges. Statens bidrag gennem ’Målrettet Erhvervsindsats’ ville have udgjort 8 mio. kr.

  Den manglende økonomiske opbakning fra staten, samt tilføjelse af aktiviteter vedr. studentertiltrækning betyder, at der er behov for at reservere yderligere 13,6 mio. kr. i støtte fra regionens side til etablering af CIE. Sammen med den tidligere reserverede ramme på 22,4 mio. kr., svarer det til en samlet reservation på 36 mio. kr.

  Vækstforum reserverede på mødet 24 mio. kr. fra EU’s Socialfonds prioritet 4 til etableringen af CIE.

   

  Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder

  Vækstforum besluttede i september 2016 at støtte Innovationsfondens initiativ om at udstationere en medarbejder i Region Syddanmark. Vækstforum indstillede til regionsrådet, at der blev afsat en ramme på i alt 643.000 kr. over 3 år til formålet.

  Innovationsfonden har nu fremsendt et forslag til strategisk samarbejdsaftale, hvoraf det fremgår, at Innovationsfonden selv afholder udgifterne til de tre regionale medarbejdere, der ansættes i de vestdanske regioner.

  Formandsskabet har, efter bemyndigelse fra Vækstforum, besluttet at tiltræde aftalen, der ikke indebærer udgifter for regionen. Vækstforum drøftede alternativ anvendelse af de reserverede midler. Vækstforum foreslår, at de reserverede midler anvendes til yderligere at styrke syddanske virksomheders og forskningsinstitutioners deltagelse i større samarbejdsprojekter, herunder særligt Innovationsfondens store projekter ”Grand Solutions”, men også store EU-forsknings- og innovationsprojekter. Syddansk Universitet er indstillet på at matche indsatsen med et tilsvarende beløb.

   

  Industri4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats

  Med investeringsplanen for 2017 besluttede Vækstforum at afsætte midler til en ny indsats inden for Industri 4.0. - det vil sige teknologier og løsninger, som ved hjælp af data og databehandling forbinder den virtuelle verden med den fysiske, i såkaldte ”cyber-physical systems”, og som derigennem styrker syddanske virksomheders konkurrenceevne. For at sikre at indsatsen matcher virksomhedernes behov, er der udarbejdet en kortlægning af Industri 4.0 i Syddanmark og på den baggrund drøftede Vækstforum en annoncering inden for ”Industri 4.0 som vækstskaber”.

  Annonceringen udarbejdes således, at projekterne vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris, og på hvordan de lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af hhv. regionalfondens prioritet 1a og 2.

  Derudover besluttede Vækstforum, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier:

  • At indsatsen/projektet gennemføres i et bredt partnerskab af relevante syddanske aktører.
  • At ansøger kan sandsynliggøre, at partnerskabet har relevante både forsknings - og praksisnære kompetencer på et højt niveau inden for automatisering og/eller digitalisering.
  • At partnerskabet kan sikre en koordinerende indsats, bl.a. indenfor kommunikation og rekruttering af virksomheder.

  Såfremt Vækstforums indstilling følges udgør det samlede reserverede beløb til indsatsen 36 mio. kr., heraf 16 mio. kr. fra EU’s regionalfonds prioritet 1a, 8 mio. kr. fra EU’s regionalfonds prioritet 2 og 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

   

  Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft

  Adgang til kvalificeret arbejdskraft fremhæves af virksomhederne som en af de største udfordringer, de står over for, og som en afgørende forudsætning for, at de i de kommende år kan realisere deres vækstpotentiale. 

  For at håndtere udfordringen skal der arbejdes ad flere ”veje” samtidig. Vækstforum har allerede igangsat en bred indsats for kvalificeret arbejdskraft, hvis mål er at flere unge får en erhvervsuddannelse og flere ufaglærte bliver faglærte. Men der er behov for yderligere tiltag, som kan give virksomhederne de kompetencer, der efterspørges. Derfor har Vækstforum besluttet at iværksætte en ny annoncering inden for kvalificeret arbejdskraft med fokus på vækstrettet kompetenceudvikling, herunder branchepartnerskaber. Annonceringen kan samtidig understøtte indsatsen for Industri 4.0.  

  Indkomne ansøgninger vurderes på baggrund af deres forventede output- og resultatmål, deres forventede effekt set i forhold til tid og pris og på hvordan projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Desuden skal projekterne leve op til de krav, som følger af EU’s socialfonds prioritet 1.2.C.

  Derudover besluttede Vækstforum, at ansøgninger prioriteres ud fra følgende kriterier:
   

  • Projekterne skal bidrage til at sikre de private virksomheder (primært SMV’er) kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse/medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.
  • Projekterne skal bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft til ”brancher” i Syddanmark, der mangler eller forventes at mangle kvalificeret arbejdskraft.
  • Projekter, der etablerer eller tager udgangspunkt i etablerede branchepartnerskaber om kvalificeret arbejdskraft prioriteres positivt, da det vurderes, at branchepartnerskaber har en særlig styrke i forhold til at sikre kompetenceudvikling, der matcher en branches både kortsigtede og langsigtede behov og samtidigt sikrer tilstrækkeligt med volumen til holddannelse, så kompetenceudviklingen rent faktisk kan gennemføres.

  Vækstforum besluttede at reservere 20 mio. kr. af EU’s socialfonds prioritet 1 til indsatsen.

   

  National Offshore kampagne

  Danmarks Rederiforening har besluttet ikke at gennemføre den planlagte Nationale Offshorekampagne. Vækstforum bevilligede 1.350.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til kampagnen på mødet i marts 2015.

  Foreningen begrunder deres beslutning med, at siden ansøgningen blev indsendt til Vækstforum i december 2015, har situationen i offshorebranchen ændret sig så meget, at der ikke er det samme virksomhedsengagement til kampagnen som i 2015.

  Den lave vækst i olie/gas sektoren har medført, at den nu alene fokuserer på den langsigtede rekruttering, hvorfor branding og markedsføring af branchen ifølge Danmarks Rederiforening ikke vil kunne finde sted på ungdomsuddannelsesniveau med det antal offshore virksomheder som først antaget. Midlerne foreslås derfor tilbageført.

   

  Ansøgning: Pre Scale Up

  Væksthus Syddanmark søger medfinansiering til et Pre Scale-up projekt, der har til formål at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale-up Denmark.

  Projektet skal identificere deltagere og screene dem for vækstpotentiale.

  De udvalgte deltagere gennemfører derefter kompetenceudviklingsforløb, og det er derefter forventningen, at deltagerne søger optagelse i Scale-up Denmark programmet.

  Målgruppen er iværksættere og unge virksomheder indenfor forretningsområderne sundheds- og velfærdsteknologi, energieffektive teknologier og offshore industri. Derudover vil målgruppen blive udvidet til også at omfatte forretningsområderne Oplevelseserhverv og Robotteknologi. Ansøgningen er indstillet til tilsagn, herunder at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 0,99 mio. kr. fra EU’s socialfond.  

  Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III

  Fremtidsfabrikken søger medfinansiering til 3 projekter, der samlet udgør projektet ’Co-Create Sydfyn’. Projektet har til formål at skabe vækst på Sydfyn gennem en række tilbud til virksomheder inden for det maritime erhverv og IT-erhverv samt til samarbejdspartnere i disse branchers værdikæder.

  Den samlede ansøgning falder indenfor rammefortælling for en helhedsorienteret indsats i de fire deltagende kommuner, og de tre del-projekters aktiviteter er baseret på en forundersøgelse finansieret af Vækstforum i 2016. Aktiviteterne omfatter kompetenceudvikling, rådgivning og netværk til SMV’er (Co-Create Sydfyn I) samt iværksættere (Co-Create Sydfyn II) og endelig 1:1 rådgivning og udarbejdelse af vækstplaner for SMV’er (Co-Create Sydfyn III). Der tilbydes desuden åbne netværksevents og workshops om rekruttering, og der forsøges etableret en ”Nestor Task Force” af erfarne erhvervsfolk fra erhvervet. Ansøgningen er indstillet til tilsagn, herunder at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager3,28 mio. kr. fra EU’s socialfond.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. punktet Tilbageførsel af midler fra kapitalinitiativ - plan for reinvesteringerindstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet ophæver den resterende reservation på 16,67 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til et nyt kapitalinitiativ.
  • At regionsrådet reserverer en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion.
  • At regionsrådet reserverer en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse.

  Vedr. punktet Helhedsorienteret yderområdeindsats på Sydfyn herunder Erhverv i gadeplanindstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer en ramme på 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler 2017 til medfinansieringen af projektet Styrket erhverv i gadeplan.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte reservationen.

  Vedr. punktet Center for Industriel Elektronik indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet nedjusterer den allerede reservererede ramme på 22,4 mio. kr. til 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en kommende socialfondsansøgning vedr. etablering af CIE.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte reservationen.
  • At udmøntningen af reservationen forudsætter, at en for Vækstforum tilfredsstillende samlet finansieringsmodel for CIE er på plads.

  Vedr. punktet Samarbejde med Innovationsfonden om udstationering af regional medarbejder indstiller Vækstforum:

  • At de allerede reserverede 643.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler anvendes til yderligere styrkelse af syddanske virksomheders, forskningsinstitutioners og klyngers deltagelse i store samarbejdsprojekter, især i regi af Innovationsfondens Grand Solutions, i partnerskab med relevante aktører.
  • At regionsrådet bemyndiger Vækstforums formandskab til at udmønte beslutningen.

  Vedr. punktet Industri 4.0 som vækstskaber og oplæg om ny bred indsats indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer 12 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  Vedr. punktet Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber - oplæg til ny bred indsats for kvalificeret arbejdskraft indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer en ramme på 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  Vedr. punktet National Offshore kampagne indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet tilbagefører de regionale erhvervsudviklingsmidler svarende til 1.350.000 kr.

  Vedr. punktet Ansøgning: Pre Scale Up indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet, giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.999.996,06 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 62,50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Bevillingen er udmøntning af ramme afsat af regionsrådet den 24. oktober 2016 efter indstilling fra Vækstforum.

  Vedr. punktet Ansøgning: Co-Create Sydfyn I, II og III indstiller Vækstforum:

  CoCreate I:

  • At regionsrådet giver projektet delvist tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 1.966.713,83 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.

  CoCreate II:

  • At regionsrådet, giver projektet delvist tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på kr. 1.634.436,33 – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. Der er tale om en delvis imødekommelse af ansøgningen, og ansøger inviteres derfor til at indsende en ansøgning med reduceret udgiftsbudget.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.

  CoCreate III:

  • At regionsrådet, giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 845.387,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25,00 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At det er et vilkår for bevillingen, at projektet fokuserer målgruppen til at være små og mellemstore virksomheder, som allerede udgør en central del af værdikæden i det maritime erhverv og IT-erhverv, som af de sydfynske kommuner er identificeret som fyrtårnsområder. Projektet forventes således at orientere om realiseringen af denne fokusering i forbindelse med halvårlige rapporteringer. Hvis fokus ikke fastholdes, så kan Vækstforum indstille projektet til en reduktion.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/107
  12. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vækstforums møde den 20. marts 2017 drøftede Vækstforum en række sager, herunder Analyse af Fødevareerhvervet i Region Syddanmark med særlig fokus på Trekantområdet, Midtvejsstatus på resultatkontrakten med det syddanske Bruxelleskontor, samt status på erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business region Esbjerg.

  Der orienteres desuden om en konkret ansøgning, der ikke vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Analyse - Fødevareerhvervet i Region Syddanmark med særlig fokus på Trekantområdet Danmark

  Med afsæt i Det Gode liv-strategien 2016-20 har regionsrådet som led i en udviklingsaftale med Trekantsområdets kommuner foretaget en analyse af fødevareerhvervet i Trekantområdet. 27 pct. af alle de, der arbejder inden for fødevareerhvervet i Danmark, er beskæftigede i Syddanmark.

  Regionen er dermed den region med flest job inden for fødevareerhvervet. Trekantområdet spiller en betydelig rolle i regionens stærke position inden for fødevareerhvervet.

  Fødevareerhvervet i Trekantområdet er kommet stærkt igennem finanskrisen og er nu tilbage på stort set samme beskæftigelsesniveau som før. Derved adskiller det sig fra den generelle udvikling i fødevareerhvervet, der har oplevet en større tilbagegang i beskæftigelsen de senere år. Relativt set er Trekantområdet således styrket som fødevareregion.

  Det er imidlertid et forandret erhverv, der nu er i fremgang. Trekantområdet er præget af store produktionsenheder inden for både slagterier, mejerier, bryggerier og bagerier. Men der er også et lag af lidt mindre, store virksomheder, der er stærkt specialiserede og opererer globalt på markeder i fremgang. Virksomhederne præsterer generelt en stor værdiskabelse pr. medarbejder og har meget betydelig eksport.

  Analysens resultater blev præsenteret på mødet i Vækstforum, og vil indgå i det videre samarbejde med Trekantområdet om at afdække særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.

   

  Effektmåling og monitorering 2016: Strukturfondsindsatsen i Syddanmark

  Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og Region Syddanmark har udarbejdet en rapport om effektmåling og monitorering af 45 strukturfondsprojekter, som er igangsat i perioden 2010-2012 i Syddanmark inden for Syddansk Vækstforums forretningsområder (energieffektive teknologier, offshore, sundheds- og velfærdsinnovation, turisme, design og kreative erhverv). Derudover er medtaget deltagervirksomheder fra de såkaldte brede indsatser, dvs. virksomheder udenfor forretningsområderne.

  Strukturfondsprojekterne har samlet indberettet 4.600 deltagervirksomheder – både private og offentlige. I analysens beregninger indgår udelukkende private deltagervirksomheder. Virksomhederne følges i en 3-årig periode fra 2012 til 2015.

  Monitorering:

  • Beskæftigelsen i deltagervirksomhederne er i perioden steget i alle områder (6-11 procent).
  • Omsætning er steget i fem ud af seks områder. I Offshore steg omsætningen markant fra 2012 til 2014, hvorefter den er faldet så kraftigt, at den i 2015 kun var på 75 procent af omsætningen i 2012.

  Effektvurdering:

  • Effektmålingen indikerer, at der samlet set er skabt knap 1.600 nye private fuldtidsjob i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.
  • For de enkelte indsatsområder indikerer effektmålingen, at der er skabt 450 fuldtidsarbejdspladser inden for Design og kreative erhverv, 200 job inden for Offshore, 200 job inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, 220 job inden for Turisme og 710 fuldtidsarbejdspladser inden for Brede indsatser i deltagervirksomheder med under 100 årsværk.
  • Effektvurderingen med fokus på omsætning viser, at der er tegn på signifikante omsætningseffekter i Sundheds- og velfærdinnovation og Turisme for projekter startet i perioden 2010 til 2012.

  Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en effekt, men de skal tolkes forsigtigt. Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden med hensyn til virksomhedsstørrelse, branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden, men på andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Resultaterne i rapporten kan derfor ikke betragtes isoleret, men kan sammen med bl.a. den løbende evaluering af projekterne give en pejling på, om indsatsen går den rette vej.

   

  Midtvejsstatus på 2016-17 kontrakten med det syddanske Bruxelleskontor

  I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt for 2016-2017 mellem Det Syddanske EU-kontor og Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet. Kontrakten fastlægger 6 områder med individuelle aktivitets- og resultatmål: Internationalt samarbejde og projektudvikling, Internationalisering af Syddanske virksomheder, Internationalisering af kommunerne i Syddanmark, Europæisk synlighed og interessevaretagelse, Synlighed og kommunikation i Syddanmark og Særskilte mål for SDU.

  Overordnet set vurderes den foreløbige målopfyldelse at være god. Særligt i forhold til målet om international projektudvikling er EU-kontoret tæt på at være i mål for hele kontraktperioden 2016-2017. Således har 12 projekter opnået tilsagn om støtte i 2016 på 36,7 mio. kr. Målet for hele resultatkontrakten er 40 mio. kr.

  I forhold til internationalisering af syddanske virksomheder, og målet om at gennemføre dybdegående kortlægninger af mindst 60 syddanske virksomheders potentiale, er EU-kontoret allerede i mål med 80 gennemførte dybdegående kortlægninger.

  I forhold til to af de underliggende aktivitetsmål ligger EU-kontoret lavere end forventet. Det drejer sig for det første om aktivitetsmålet ”gennemførte strategiske kortlægninger af kommunernes EU-muligheder”, hvor målet er, at 8 kommuner får udarbejdet eller opdateret strategien for deres EU-indsats. I 2016 har EU-kontoret gennemført et sådant forløb for Varde Kommune og har iværksat forløb med yderligere 3 kommuner.

  For det andet drejer det sig om aktivitetsmålet ”indspil til påvirkning af EU-programmer”, hvor målet er, at EU-kontoret på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er fremkommet med indspil til påvirkning af udmøntning af EU-programmer, hvilket Det Syddanske EU-kontor i 2016 har gjort 6 gange.

  COWI gennemfører en samlet slutevaluering af resultatkontrakten for 2016-2017 fra maj til juni 2017 med henblik på, at evalueringen vil kunne anvendes i arbejdet med at udarbejde ny resultatkontrakt for Det Syddanske EU-kontor, som forventes at blive forelagt for Vækstforum på mødet den 27. september 2017.

   

  Erhvervspartnerskaber med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Vækstforums handlings- og investeringsplan er, at satsningerne og initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering.

  Vækstforum godkendte den 13. juni 2016 erhvervspartnerskabsaftalen med Trekantområdet Danmark og den 27. september 2016 godkendte Vækstforum erhvervspartnerskabsaftalen med Udvikling Fyn. Der er igangsat en proces for at indgå aftaler med Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg.  

  Erhvervspartnerskabet med Udviklingsråd Sønderjylland har været drøftet indledningsvis med URS’ formandskab, de fire sønderjyske borgmestre og Vækstforums Formandskab, hvor det blev aftalt, at der administrativt arbejdes videre med en række aktivitetsspor, herunder kvalificeret arbejdskraft, fødevarer, bæredygtig energi og grænseoverskridende samarbejde.

  Det sønderjyske koordinationsudvalg drøfter et udkast til erhvervspartnerskabsaftalen den 15 marts 2017. Udkastet vil blive forelagt Vækstforum på mødet 12. juni 2017.   

  Erhvervspartnerskabsaftalen med Business Region Esbjerg drøftes indledningsvist den 14. marts 2017 mellem Business Region Esbjergs formandskab og Vækstforums Formandskab.   

   

  Ansøgning: EUD Student

  Projektet EUD Student har til formål at bidrage til, at virksomhederne får adgang til kvalificeret arbejdskraft i form af flere faglærte inden for efterspurgte tekniske erhvervsuddannelser. Projektet vil imødekomme manglen på faglærte ved at tage fat i en ny målgruppe, nemlig unge, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men som ikke får en kompetencegivende uddannelse.

  I samarbejde med det lokale erhvervsliv udvælges de 8 tekniske erhvervsuddannelser, hvor der er størst mangel på faglærte medarbejdere. De 8 tekniske erhvervsuddannelser afkortes i forhold til en normal erhvervsuddannelse samt målrettes og forbeholdes studenterne og etableres på udvalgte tekniske erhvervsskoler i Syddanmark, så hver uddannelse gennemføres ét sted i Syddanmark. Projektet vil også udvikle undervisningen, så den bedre matcher studenternes kompetencer og anvender digitale medier og ny læringsteknologi.

  Projektet er igangsat af task forcen, der blev nedsat til at udvikle projekter til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft (særligt ungeindsatsen) på vegne af alle erhvervsskoler. Der er opbakning til projektet fra blandt andet flere erhvervsorganisationer: Håndværksrådet, Dansk Byggeri Region Syddanmark, Dansk Metal Vest, DI Sønderjylland og DI Vestjylland, 3F Region Syddanmark og 3F Esbjerg Transport. Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 4,9 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Til orientering.

  John Lohff og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Til orientering.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 15/46775
  13. Fællesregional informationssikkerhedspolitik
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i tværregionalt samarbejde om informationssikkerhed i Danske Regioners Sundheds-it (RSI), er der udarbejdet en Fællesregional informationssikkerhedspolitik. Politikken er godkendt administrativt i Danske Regioners RSI Direktørkreds, og skal herefter forelægges til politisk godkendelse i de enkelte regioner.

  Den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik skal, sammen med den enkelte regions egne politikker, understøtte og sikre et ensartet sikkerhedsniveau på tværs af alle regioner, som følger den internationale ISO27001-standard, som også anvendes i staten.

  Administrationen har udarbejdet et udkast til ”Tillæg til Fællesregional Informationssikkerhedspolitik for Region Syddanmark”. Tillægget har til hensigt at tydeliggøre den overordnede rolle- og ansvarsfordeling for informationssikkerhed i Region Syddanmark.

  Den Fællesregionale Informationssikkerhedspolitik, samt tillægget, vil ved godkendelse erstatte regionens nuværende it-sikkerhedspolitik fra 2009.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har ansvaret for store mængder data, som indeholder både fortrolige- og personfølsomme oplysninger. Øget digitalisering betyder samtidig en tiltagende sårbarhed overfor brud på informationssikkerheden, blandt andet i form af it-kriminalitet som hacking, ransomware og cyberspionage mm.

  Informationssikkerhed handler om organisationens og medarbejdernes omgang med elektroniske og ikke-elektroniske oplysninger. Informationssikkerhed har fokus på at sikre, at oplysninger er korrekte og tilgængelige for de rette personer, samt opbevares forsvarligt over for uvedkommende.

  Fællesregionalt samarbejde om at højne informationssikkerheden samt ny EU-persondataforordning, som stiller skærpende krav til håndtering af borgeres og patienters oplysninger, nødvendiggør ligeledes at arbejdet med informationssikkerhed i Region Syddanmark kontinuerligt videreudvikles og modnes med henblik på at imødekomme nye trusselsbilleder og ny lovgivning. EU-persondataforordningen skal efterleves senest fra den 25. maj 2018. 

  Samarbejde om pejlemærke for informationssikkerhed

  Danske Regioners Bestyrelse vedtog den 22. januar 2015 ”Regionernes politiske linje for informationssikkerhed” (se bilag 1). Formålet er at sikre et fælles niveau for informationssikkerhed, som følger den internationale it-sikkerhedsstandard ISO27001. Samme standard som også anvendes i Staten. Væsentlige elementer i ISO27001 er at:

  -       Informationssikkerhed styres og ledes med udgangspunkt i en konkret risikovurdering.

  -       Der er en tydelig ledelsesmæssig forankring.

  -       Der er en systematisk opfølgning, som dokumenteres.

  For at sikre, at regionerne kommer fælles i mål, har Regionernes Sundheds-IT (RSI) igangsat et ambitiøst pejlemærke, der samler indsatsen for informationssikkerhed frem til 2017. Pejlemærket består af 14 konkrete initiativer inden for informationssikkerhed.

  Som del af implementering af pejlemærket vil regionsrådet modtage en årlig status for fremdrift i arbejdet med informationssikkerhed.

  Fællesregional informationssikkerhedspolitik

  I forbindelse med RSI-samarbejdet om Informationssikkerhed er der blevet udarbejdet forslag til en Fællesregional informationssikkerhedspolitik (se bilag 2), som forelægges de enkelte regionsråd til godkendelse.

  Den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik skal, sammen med den enkelte regions egne politikker, understøtte og sikre et ensartet sikkerhedsniveau på tværs af alle regioner. Det skal ske ved, at den enkelte region etablerer, implementerer, vedligeholder og løbende forbedrer et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS), som følger informationssikkerhedsstandarden ISO27001.

  Den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik er allerede godkendt i de fire øvrige regioner.

  Tillæg til fælles informationssikkerhedspolitik for Region Syddanmark

  I sammenhæng med den fællesregionale informationssikkerhedspolitik har administrationen udarbejdet et udkast til ”Tillæg til Fællesregional informationssikkerhedspolitik for Region Syddanmark” (se bilag 3).

  Tillægget for Region Syddanmark har til formål at supplere den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik og konkretisere udvalgte områder i forhold regionens egen organisation. Tillægget beskriver bl.a. regionens organisering af informationssikkerhedsområdet, samt roller og ansvar for ledere, systemejere og medarbejdere.  

  Den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik samt tillægget for Region Syddanmark ændrer ikke på eksisterende ansvarsområder og organisering af informationssikkerhed i regionen, men har til hensigt at tydeliggøre den overordnede rolle- og ansvarsfordeling.

  Den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik samt tillægget for Region Syddanmark vil erstatte regionens nuværende politik for it-sikkerhed fra 2009.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At bilag vedr. den Fællesregionale informationssikkerhedspolitik samt tillæg for Region Syddanmark godkendes.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9719
  14. Fokuseret indsats på informationssikkerhed
  fold dette punkt ind Resume
   

  Den stigende mængde af trusler imod it-understøttede arbejdsgange og rutiner i regionen afstedkommer behovet før øget fokus på informationssikkerhed. Også for fremadrettet at sikre korrekt opbevaring og behandling af borgernes- og patienternes data.

  Det anbefales derfor at styrke indsatsen på området, herunder etablere et nyt administrativt informationssikkerhedsudvalg og en ny særskilt afdeling for informationssikkerhed – placeret i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Behovet for aktiv håndtering af informationssikkerhed stiller tiltagende større krav til Region Syddanmark, såvel i topledelsen som i den daglige praktiske udførelse på sygehusene og ved øvrige enheder, og i regionens stabe med ansvar for forskellige aspekter af informationssikkerhed.

  På den baggrund anbefaler direktionen en række initiativer, der samlet skal forbedre informationssikkerheden i regionen bl.a.:

  1. Etablering af regionalt informationssikkerhedsudvalg med reference til direktionen og med deltagelse fra alle sygehuse og relevante enheder – i første omgang ledet af regionsdirektøren.
  2. Etablering af en ny afdeling – ”Afdelingen for Informationssikkerhed” i regi af Regional IT.
  3. Skabe overblik over det samlede opgavefelt inden for informationssikkerhedsområdet.
  4. Færdiggørelse af den igangværende GAP-analyse med betydelig bistand fra eksterne konsulenter og eksperter på området, for så vidt angår konkrete anbefalinger i forhold til sårbarhed og tilhørende indsatsområder.
  5. Vurdering af EU’s-persondataforordning i forhold til Syddanske forhold bl.a. med henblik på etablering af DPO-funktion (Data Protection Officer).
  6. Udformning af støtte i form af instrukser, retningslinjer og vejledninger og/eller skabeloner til sygehusene og øvrige enheder.

  Etableringen af ny afdeling sker ved at flytte den nuværende ”Enhed for Informationssikkerhed” til Regional IT. Med henblik på at styrke området anbefales afdelingen tilført yderligere 5 medarbejdere samt en afdelingschef, der får til opgave at gennemføre de ovenstående initiativer. Udgifterne til varetagelse af de nye opgaver i funktionen, inkl. udgifter til konsulentbistand primært i opstartsperioden, udgør 2,5 mio. kr. i 2017 og 4,100 mio.kr. fra 2018 og frem.

  Merudgifterne til fremadrettet drift af afdelingen finansieres inden for it-området, bl.a. via provenuet ved hjemtagning af COSMIC drift, jf. anden sag på dagsordenen

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At initiativerne vedrørende øget fokusering på informationssikkerhed godkendes.

  At der til formålet bevilges 2,5 mio.kr. i 2017 og 4,1 mio. kr. fra 2018 og frem, finansieret af besparelsen ved hjemtagning af COSMIC driftskontrakten, jf. anden sag på dagsordenen.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/8564
  15. Overordnede kompetenceregler i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har i 2016 gennemført lønrevision i Region Syddanmark. På baggrund af rigsrevisionens rapport er der udarbejdet en samlet beskrivelse af de overordnede ansættelses- og afskedigelseskompetencer i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har i 2016 gennemført lønrevision i Region Syddanmark. Rigsrevisionen udtrykte kritik af, at regionen ikke har tilstrækkeligt dækkende beskrivelser af, hvem der er bemyndiget til at disponere på lønområdet.

  På baggrund af rigsrevisionens rapport er der udarbejdet en samlet beskrivelse af de overordnede ansættelses- og afskedigelseskompetencer i Region Syddanmark.

  Notatet indeholder en beskrivelse af kompetencereglerne for Region Syddanmarks direktion samt sygehusledelserne. Notatet beskriver desuden ansættelses- og afskedigelseskompetencen for ansættelser i regionshuset inkl. satellitter samt socialområdet.

   

  Ansættelser ved regionens sygehuse skal beskrives særskilt af den enkelte sygehusenhed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de overordnede kompetenceregler i Region Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9949
  16. Arbejdsmiljøredegørelse 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde udarbejdes der årligt en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen indeholder en række relevante nøgletal og statistikker, gode historier fra regionale arbejdspladser, samt en beskrivelse af tværgående arbejdsmiljøindsatser i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som et led i det strategiske arbejdsmiljøarbejde udarbejder Koncern HR hvert år en arbejdsmiljøredegørelse. Redegørelsen skitserer en række af de tværgående arbejdsmiljøindsatser i Region Syddanmark. Fælles for indsatserne er, at de understøtter Hovedudvalgets arbejdsmiljøfokusområder og den politiske målsætning om at nedbringe sygefraværet.

  Redegørelsen giver desuden et overblik over udviklingen på en række relevante arbejdsmiljøindikatorer, og som noget nyt indeholder den i år tre ”gode historier”, der viser hvordan, der rundt omkring i organisationen arbejdes på at skabe attraktive arbejdspladser.

  Arbejdsmiljøredegørelsen er vedlagt som bilag.

   

  Hvad viser redegørelsen?

  I nedenstående tabel 1 er fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet i Region Syddanmark samlet.

  Redegørelsen viser, at det er lykkedes at reducere sygefraværet med 0,1 pct. point fra 2015-2016. Reduktionen svarer til 34,8 årsværk. Det samlede sygefravær lå ved udgangen af 2016 på 4,2, hvilket er 0,1 pct. point fra den politiske målsætning.

  Ser man på ulykkesfrekvensen kan det konstateres, at der er stor forskel på enhederne. Ulykkesfrekvensen er således lavest i regionshuset (1,9 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer) og højest i de sociale centre (33,9 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer). Ulykkesfrekvensen for hele Region Syddanmark lå på 10 ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer.

  Endeligt viser redegørelsen, at trivslen blandt de ansatte fortsat er høj. Der er således opnået en samlet score på 73.

   

  Tabel 1: Oversigt over fire af hovedindikatorerne for arbejdsmiljøet opdelt på enheder

   

  Antal gule og røde smileys af alle p-enheder

  9. januar 2017

  Sygefravær 2016

  Ulykkesfrekvens

  2016 (antal ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer)

  Trivsel

  MTU

  2016

  Odense Universitetshospital

  3 af 13

  4,2 %

  11,0 dage

  6,5

  74

  Sygehus Lillebælt

  1 af 8

  3,9 %

  10,2 dage

  7,01

  74

  Sygehus Sønderjylland

  1 af 13

  4,4 %

  11,5 dage

  7,9

  67

  Sydvestjysk Sygehus

  1 af 3

  3,6 %

  9,3 dage

  5,2

  72

  Ambulance Syd

  0 af 36

  -

  -

  -

  -

  Psykiatrien

  0 af 29

  4,6 %

  12,0 dage

  23,9

  73

  Sociale centre

  3 af 63

  6,2 %

  16,1 dage

  33,9

  734

  Regionshuset

  1 af 19

  2,6 %

  6,8 dage

  1,92

  763

  Region Syddanmark total

  10 af 192

  4,2 %

  10,9 dage

  10,0

  73

  1 Sygehus Lillebælt omfatter også Friklinikken i forhold til ulykkesfrekvensen.

  2 Regionshuset omfatter også Medicoteknik og Syddanske Vaskerier i forhold til arbejdsulykkesfrekvensen.

  3 Regionshuset omfatter også Medicoteknik, Syddanske Vaskerier og Friklinikken i forhold til MTU resultaterne.

  4 Center for Senhjerneskade og AutismeCenter Region Syddanmark var de eneste centre, der deltog i MTU 2015.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Arbejdsmiljøredegørelsen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff, Jørn Lehmann Petersen og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/40737
  17. Politisk, ideologisk og religiøs neutralitet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Liberal Alliance og Nye Borgerlige har stillet forslag om politisk, ideologisk og religiøs neutralitet for ansatte i Region Syddanmark. Administrationen har udarbejdet en juridisk vurdering af forslaget, ligesom forslaget har været i høring i MED-organisationen. Forslaget sendes dermed til ny behandling i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På Regionsrådsmøde den 28. november 2016 stillede Liberal Alliance og Nye Borgerlige forslag om følgende:

  ”Sundhedspersoner som er ansat i Region Syddanmark, skal i arbejdstiden fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutrale. Dette skal ske af hensyn til patienter og andre brugere af Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

   

  Det er vigtigt, at når man er syg og eller sundhedsbruger kun møder neutrale personer og ikke skal forholde sig til sundhedspersoners ideologier.

   

  Vi finder det vigtigt, at indføre en sådan ”neutralitetsregel”, da vi frygter, at det i fremtiden vil blive et øget problem.”

  Regionsrådet traf på mødet beslutning om, at forslaget oversendes til administrationen, idet regionsrådet ønskede dels en juridisk vurdering af lovligheden af forslaget, samt dels – i tilfælde af at det er lovligt – at forslaget blev sendt til høring i MED-organisationen.

  Juridisk vurdering

  Koncern HR har udarbejdet en juridisk vurdering af forslaget, der er vedhæftet som bilag 1. Samlet set vurderes det, at forslaget, som det er stillet, vil være lovligt.
   

  MED-organisationen

  Forslaget har været behandlet i MED-organisationen, herunder drøftet på Hovedudvalgsmøde den 22. marts 2017. MED-organisationens og Hovedudvalgets bemærkninger er vedhæftet som bilag 2.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 04-04-2017
   

  Liberal Alliance stillede følgende forslag: Sundhedspersoner som er ansat i Region Syddanmark, og som har patientkontakt, skal i arbejdstiden fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutrale. Dette skal ske af hensyn til patienter og andre brugere af Region Syddanmarks sundhedsvæsen.
   

  1 (Liberal Alliance) stemte for, mens 12 (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Venstre) stemte imod.

  2 (Dansk Folkeparti) tog forbehold.

  Forretningsudvalget besluttede herefter at sende sagen videre til behandling i regionsrådet.


  John Lohff og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Liberal Alliance og Nye Borgerlige stillede følgende forslag:

  Sundhedspersoner som er ansat i Region Syddanmark, og som har patientkontakt, skal i arbejdstiden fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutrale. Dette skal ske af hensyn til patienter og andre brugere af Region Syddanmarks sundhedsvæsen.

  2 (Liberal Aliance og Nye Borgerlige) stemte for, mens 33 (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten) stemte imod.

  4 (Dansk Folkeparti) undlod at stemme.

  Forslaget bortfaldt hermed.
   

  Nye Borgerlige stillede følgende forslag:

  Sundhedspersonale ansat i Region Syddanmark, skal i arbejdstiden i deres beklædning fremstå ideologisk, politisk og religiøst neutrale.

  5 (Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti) stemte for, mens 33 (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten) stemte imod.

  1 (Liberal Alliance) undlod at stemme.

  Forslaget bortfaldt hermed.


  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  Bo Libergren og John Lohff deltog ikke under afstemningen under punktet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12072
  18. Forslag fra Dansk Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Dansk Folkepartis gruppe i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Dansk Folkeparti har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Dansk Folkeparti har erfaret, at en stor del af det kød, der serveres på vores sygehuse, er halal-slagtet, og dermed er vi med til at støtte en religiøsitet, der på ingen måde har rod i Danmark, og det er vores erfaring, at den økonomiske pengestrøm ikke med sikkerhed kan følges ud til slutmodtageren. Samtidig med er det grænseoverskridende for mange, der har en anden trosretning, at skulle indtage fødevarer, der er velsignet af en trosretning, som tidligere betegnet ikke har rod i dansk kultur, og man har som patient, og dermed bruger af sygehusvæsnet, ikke mulighed eller overskud til at undersøge dette ved indlæggelse.

  Derfor ønsker Dansk Folkeparti at vi som politikere varetager denne pligt at sikre, at de madvarer er i overensstemmelse med danske traditioner, og med sikkerhed i, at der ikke ydes økonomisk støtte til religioner, der på ingen måde har rod i Danmark eller dansk kultur. Derfor ønsker Dansk Folkeparti at indstille til regionsrådet, at vi "(regionsrådet) sikrer at alt kød og fisk, der bruges og serveres på sygehusene i Region Syddanmark, ikke er slagtet efter religiøse ritualer og normer." På den måde følger vi Grundlovens §4.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Dansk Folkeparti stillede forslag om, at det sikres, at alt kød og fisk, der bruges og serveres på sygehusene i Region Syddanmark, ikke er slagtet efter religiøse ritualer og normer.

  4 (Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) stemte for, mens 32 (Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Enhedslisten) stemte imod.

  1 (Liberal Alliance) undlod at stemme.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum, John Lohff, Tage Petersen og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  Poul Sækmose og Bjarne Jensen deltog ikke under afstemningen.


  Sagsnr. 17/581
  19. Udpegning af nyt medlem til Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  To medlemmer fra Danske Patienter er udtrådt af Sundhedsbrugerrådet. Regionsrådet skal, efter indstilling fra Danske Patienter, foretage en ny udpegning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet besluttede den 28. september 2015 at nedsætte et nyt Sundhedsbrugerråd pr. 1. januar 2016, gældende for resten af valgperioden. Det besluttedes at nedsætte et Sundhedsbrugerråd, hvor medlemmer fra Patientinddragelsesudvalget indgår som en fast del, og hvortil der udpeges yderligere 6 medlemmer fra Danske Patienter samt 9 regionsrådsmedlemmer.

  Formålet med Sundhedsbrugerrådet er at sikre mulighed for en bredere fælles forankring af brugerinteresser og mulighed for direkte dialog med medlemmer af regionsrådet, jf. kommissorium.

  Regionsrådet udpegede på møde den 23. november 2015 medlemmer til det nuværende Sundhedsbrugerråd.

  To medlemmer fra Danske Patienter er udtrådt af Sundhedsbrugerrådet, og der er derfor behov for udpegning af nye medlemmer. Imidlertid har det vist sig vanskelligt for Danske Patienter at indstille tilstrækkeligt med kandidater til disse to ledige pladser – særlig set i lyset af Sundhedsbrugerrådets resterende periode (frem til nytår). Danske Patienter indstiller således alene en person:

  -      Gitte Stærk, Ringe (Psoriasisforeningen).

  Det anbefales, at regionsrådet udpeger Gitte Stærk til Sundhedsbrugerrådet i indeværende periode. Det anbefales ligeledes at lade Danske Patienters sidste plads i Sundhedsbrugerrådet være vakant i resten af perioden.

  Endvidere gøres opmærksom på ligestillingslovens § 1. Det vil sige, at indstillingen af medlemmer principielt set skal indeholde lige mange kvinder og mænd. Det har aktuelt ikke været muligt for Danske Patienter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger Gitte Stærk til Sundhedsbrugerrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Gitte Stærk som nyt medlem af Sundhedsbrugerrådet.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum, John Lohff, Tage Petersen, Poul Sækmose og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/11960
  20. Udpegning til nye udvalg i Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal udpege et medlem til to nye udvalg i regi af Region Sønderjylland-Schleswig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 23. januar 2017 en ny aftaletekst og strategi for Region Sønderjylland-Schleswig. Dokumenterne er nu godkendt af alle partnere. I den nye aftaletekst er det aftalt, at der nedsættes yderligere to udvalg, hvor Region Syddanmark er repræsenteret i begge. Det drejer sig om:
   

  • Arbejdsmarkedsudvalg
  • Udvalg for grænseregional udvikling.

  Der skal udpeges et medlem og en personlig stedfortræder til hvert udvalg gældende for resten af indeværende valgperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet udpeger et medlem og en personlig stedfortræder til Region Sønderjylland-Schleswigs Arbejdsmarkedsudvalg.

  At regionsrådet udpeger et medlem og en personlig stedfortræder til Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for grænseregional udvikling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 24-04-2017
   

  Regionsrådet udpegede Bjarne Jensen som medlem til Region Sønderjylland-Schleswigs Arbejdsmarkedsudvalg med Andrea Terp som personlig stedfortræder.

  Regionsrådet udpegede Karsten Uno Petersen som medlem til Region Sønderjylland-Schleswigs Udvalg for grænseregional udvikling med Bo Libergren som personlig stedfortræder.

  Peter Christensen, Vibeke Syppli Enrum, John Lohff, Tage Petersen, Poul Sækmose og Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling. Vibeke Hejnfelt, Reza Javid og Susanne Linnet deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  21. LUKKET - hjemtagning af COSMIC drift
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  22. LUKKET - Nyt OUH - status
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  23. LUKKET - ansættelse af koncerndirektør
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 25-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |