Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 01. marts 2017

Kommunekontaktudvalget - Referat - 01. marts 2017

Mødedato
01-03-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Steen Dahlstrøm, Middelfart Kommune
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune

 • Afbud
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune

 • Luk alle punkter Referat


  1. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg, politisk aftale om bedre lægedækning og status på lægedækningen
  2. Drøftelse af Region Syddanmarks arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  3. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
  4. Livskvalitetsundersøgelsen: Hvem er din borger?
  5. Kvalificeret arbejdskraft, herunder flere til erhvervsuddannelserne og forældrekampagnen
  6. Næste møde
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 17/2536
  1. Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg, politisk aftale om bedre lægedækning og status på lægedækningen
  fold dette punkt ind Resume

  Den 18. januar 2017 udkom rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg. Rapporten konkluderer, at der ikke er et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem, men der er geografiske, sociale og specialemæssige fordelingsudfordringer. På denne baggrund fremkommer udvalget med en række forslag. Som opfølgning på udvalgets forslag blev der den 9. februar 2017 indgået politisk aftale om bedre lægedækning. Aftalen bakker generelt op om lægedækningsudvalgets forslag.

  Der lægges op til en videreudvikling af det årelange samarbejde mellem regionen og kommunerne om sikring af lægedækningen på almenlægeområdet i regionen.

  Generelt set har lægedækningssituationen på almenlægeområdet i regionen været mere eller mindre konstant den seneste tid, forstået sådan, at det er de samme områder, der påkalder sig mest opmærksomhed, og som er mest dækningstruede både på kort og langt sigt.

  Der gives en status på rekrutteringsindsatsen samt de områder, der defineres som værende aktuelt dækningstruede, eller hvor der i årets start er gjort tiltag for at imødese en kritisk situation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapport fra regeringens lægedækningsudvalg

  Der er i Danmark ikke et generelt, landsdækkende lægedækningsproblem. Antallet af læger i forhold til befolkningstallet er på niveau med lande, vi normalt sammenligner os med, og der forventes en stigning i antallet af speciallæger frem mod 2040, som overstiger befolkningsudviklingen.

  Der må imidlertid konstateres en geografisk, social og specialemæssig fordelingsudfordring.

  På den baggrund nedsatte regeringen i januar 2016 et lægedækningsudvalg med repræsentation fra Lægeforeningen, Danske Regioner, KL, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. Udvalget har haft i opdrag at analysere fordelingen af læger på tværs af landet samt konkrete forhold som lægernes alder, praksisstruktur, aktivitet mv.

  Rapporten fra lægedækningsudvalget blev præsenteret den 18. januar 2017. I rapporten fremføres en lang række forslag/anbefalinger til sikring af den fremtidige lægedækning.

  Rapporten kan læses her:

  http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Januar/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Laedaekningsudvalgets-rapport/Laegedaekning-rap-jan-2017.ashx

  Rapportens anbefalinger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Nogle af forslagene vil kræve lovændringer, andre overenskomstændringer, og endelig er der nogle, der umiddelbart kan arbejdes med implementering af. Disse bør indgå i de videre drøftelser i forhold til at sikre lægedækningen i Region Syddanmark.

  Politisk aftale om bedre lægedækning

  Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indgik som opfølgning på rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg den 9. februar 2017 en politisk aftale om bedre lægedækning.

  Aftalepartierne bakker generelt op om lægedækningsudvalgets forslag.

  Konkret er følgende aftalt:

  • At forlænge den eksisterende fireårige periode, hvor regionerne har mulighed for at drive almen medicinske klinikker, jf. sundhedslovens § 227, stk. 5, op til seks år, i tilfælde af lægedækningsproblemer. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom. Der gennemføres en evaluering af anvendelsen af regionsklinikker inden for tre år efter lovens ikrafttrædelse.
  • At åbne mulighed for, at almen praktiserende læger, der ønsker at eje flere ydernumre, jf. sundhedslovens § 227, stk. 2, kan købe direkte fra andre praktiserende læger. Sundhedsministeren vil i efteråret 2017 fremsætte lovforslag herom.
  • At omprioritere midler i en treårig overgangsperiode til at understøtte en honoraromlægning i almen praksis, der kan sikre bedre lægedækning. Prioriteringen forudsætter, at Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) aftaler en model for differentieret basishonorar i de aktuelle overenskomstforhandlinger om almen praksis.

  Derudover opfordrer aftalepartierne til, at der inden for rammerne af forsøgsbestemmelsen i sundhedsloven § 233 ansøges om etablering af forsøg med nye organiseringsformer, som kan skabe sammenhængende tilbud for borgere i områder med lægedækningsproblemer i både almen praksis og i sygehusenes akutte beredskab.

  Der skal desuden samles op på de erfaringer, der er gjort med at drive udbuds- og regionsklinikker siden 2012, og aftalepartierne ønsker at styrke mulighederne for bedre virtuel eller digital kommunikation for at understøtte bedre lægedækning samt at sikre, at personalet i evt. udbuds- og regionsdrevne klinikker har de nødvendige kundskaber i dansk.

  Aftalepartierne støtter også op om rapportens forslag om øget optag på medicinstudiet på Aalborg Universitet, samt en relativ øget dimensionering af uddannelsesstillinger i almen medicin, og at alle læger skal arbejde et halvt år i almen praksis som en del af den kliniske basisuddannelse (KBU).  Endelig slår aftalen fast, at Folketinget med aftalen har tilkendegivet at ville løfte de i aftalen nævnte anbefalinger fra Lægedækningsudvalget, der kræver Folketingets opbakning. Der skal gøres status for parternes implementering af forslagene omkring årsskiftet 2017/2018.

  Den politiske aftale kan læses på dette link:

  http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Praksissektoren/2017/Februar/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Aftale%20om%20lægedækning.ashx

  Det er bl.a. i forbindelse med budgetaftale 2017 for Region Syddanmark besluttet, at forslagene fra regeringens lægedækningsudvalg bør danne grundlag for kommende tiltag i Region Syddanmark for at afhjælpe lægedækningsproblemer på almenlægeområdet. Herunder skal det vurderes, om der er behov for at nedsætte en task force på tværs af region, kommuner og PLO med henblik på at formulere konkrete opfølgende initiativer. Der vil snarest blive taget initiativ til at samle alle relevante parter til en workshop, hvor der lægges en plan for de forslag på praksisområdet, der kan handles på lokalt, og gennemføres ideudvikling i forhold til nye tiltag møntet på sikring af lægedækningen.

  Derudover drøftes lægedækningssituationen og initiativer forbundet hermed jævnligt i Praksisplanudvalget, som er et politisk udvalg med repræsentation fra kommunal og regional side samt fra PLO Syddanmark.

  Aktuel status på lægedækningen på almenlægeområdet

  Ærø
  Falck åbnede pr. 1. december 2016 udbudsklinik i Ærøskøbing (Falck Lægehuse – Ærøskøbing). Der er fortsat ca. 400 patienter tilmeldt klinikken.

  Endnu en praktiserende læge ophører pr. 1. maj 2017. Patienterne tilmeldt praksis vil kunne fordeles til de øvrige læger på øen, herunder Falck Lægehuse – Ærøskøbing. Praksisafdelingen er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for fremtidig lægedækning i såvel dag- som vagttid.

  Langeland
  Regionen driver et midlertidigt tilbud på Langeland, men den læge, der har været ansat i klinikken, har opsagt sin stilling pr. 1. februar 2017, og ønsker ikke længere at købe sig ind praksis. Regionen er derfor i fuld gang med at forsøge at rekruttere - eventuelt udenlandske - læger, der kunne være interesseret i at overtage praksis.

  Samtidig køres der et udbud målrettet private aktører. Dette kan dog afblæses, såfremt nogle praktiserende læger vil nedsætte sig. To læger har vist interesse i det ledige ydernummer, men er ikke klar til at nedsætte sig endnu. Der er dog et håb om, at dette vil ske på et tidspunkt.

  Senest har en sololæge med delepraksis i Rudkøbing, meddelt foreløbigt ophørsvarsel til ophør 1. september 2017 uden udsigt til videreførelse.

  Aabenraa
  Regionen har modtaget endeligt ophørsvarsel fra en praktiserende læge i Aabenraa. Lægen har meddelt ophør pr. 1. maj 2017, men lægen forventer at kunne sælge sin praksis i løbet af foråret 2017, hvorfor regionen ikke aktuelt har foretaget sig bestræbelser på at sikre lægedækningen ved lægens ophør.

  Såfremt købet ikke gennemføres indenfor kort tid, vil regionen iværksætte en salgs- og udbudsproces, således at lægedækningen er sikret pr. 1. maj 2017.

  Esbjerg
  Der har været gennemført en udbudsproces vedrørende Regionsklinikken i Esbjerg V, som Falck Lægehuse A/S overtog driften af pr. 1. januar 2017. Falck Lægehuse A/S skal drive klinikken i en 4-årig periode. Der er pt. godt 5.300 patienter til Falck-klinikken, som kan rumme indtil 7.200 patienter.

  En sololæge er i december 2016 flyttet til samme adresse, som Falck-klinikken drives fra, og har i den forbindelse åbnet for tilgang af ca. 800 patienter. Desuden har Lægerne på Fanø åben for tilgang. Således er der pt. 3 praksis i Esbjerg, som har åben for tilgang.

  Der arbejdes fortsat med at rekruttere læger, som kan flytte ind i det nye Sundhedshus i Højvang, som forventer at åbne i Esbjerg i sidste halvår af 2017. Aktuelt er der ikke indgået aftaler herom, men bestræbelserne fortsættes.

  Lægedækningssituationen i Esbjerg må imidlertid fortsat siges at være kritisk, også den kommende tid. Dette ikke mindst set i forhold til aldersstrukturen på de nuværende læger i praksis.

  Ribe
  Efter en læges ophør i Ribe, er der indgået aftale med en praksis om, at de tilbageværende læger passer patienterne, indtil der kommer en ung læge, som vil overtage ydernummeret. Dette forventes at ske i sensommeren 2017.

  En solopraktiserende læge i Ribe har meddelt endeligt ophør pr. 1. april 2017, og det er aftalt, at regionen køber ydernummeret. Aktuelt er der ca. 1.400 tilmeldte patienter.

  Ydernummeret vil blive sat til salg i februar, med vilkår om, at køberen skal nedsætte sig i sundhedshuset, som stod færdigt i december 2016. Sundhedshuset rummer alle væsentlige funktioner inden for det nære sundhedsvæsen. To yngre læger har allerede vist interesse for at arbejde i Sundhedshuset, og dermed skulle den fremtidige lægedækning i Ribe være sikret.

  Varde
  I Varde er der pr. medio februar to åbne praksis, men den ene har langt over normtallet og ejes af en ældre læge. Der arbejdes i samarbejde med kommunen på etablering af et sundhedshus. Der er søgt centrale midler til etableringen, men afgørelse på bevilling af midlerne afventes.

  Fredericia
  Fredericia tegner til at kunne blive ramt af lægemangel inden for en kortere tidshorisont. Byen står overfor et stort generationsskifte, idet der er en del ældre læger i området, som gennem længere tid har forsøgt at sælge praksis, uden at dette har medført ret mange praksishandler.

  Regionen har ultimo januar udbudt et ydernummer til de eksisterende praksis i Fredericia med ansøgningsfrist medio februar.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At det drøftes, hvordan samarbejdet om sikring af lægedækningen mellem regionen og kommunerne i regionen samt PLO Syddanmark kan videreudvikles med udgangspunkt i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg og politisk aftale om bedre lægedækning.

  At det drøftes, hvilke temaer, der bør være de bærende på en workshop som opfølgning på anbefalingerne i rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg samt formen på workshoppen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Udvalget drøftede rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg, og var enige om at det var vigtigt at være sammen om opgaven og tænke nye løsninger. Udvalget gav desuden udtryk for sin opbakning til afholdelse af en workshop. 

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  2. Drøftelse af Region Syddanmarks arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har i budgetaftalen for Region Syddanmark 2017 sat særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Samtidig er regeringens lægedækningsudvalg netop kommet med dens afrapportering, hvori en række elementer er sammenfaldende med tankerne omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har sat særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i budgetaftalen for Region Syddanmark 2017.

  Region Syddanmarks pejlemærke for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er:

   

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

   

  Det udvikles:

  • I samarbejde med praksis og kommuner – med respekt for lokale forskelle og behov.
  • Med fokus på lokal forankring – kombineret med tværgående regionale, kommunale og nationale prioriteringer.
  • Med fokus på konkrete ydelser og på nye fleksible samarbejdsformer.
  • Med udgangspunk i at skabe helhed og værdi i indsatsen over for patienterne, samt ved at lette patientens vej igennem systemet.

  Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen dækker over en lang række tiltag og indsatser. Fra øget adgang til specialistrådgivning på sygehusene over tættere samarbejde med de praktiserende læger til udgående teams og nye samarbejdsmodeller med kommunerne.

  Med inspiration fra blandt andet Skotland og Holland indgår også forslaget om at udvikle klyngesamarbejder med almen praksis både i Region Syddanmarks oplæg til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og i en række af de oplæg, der er offentliggjort vedr. diskussionerne om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  I klynger – f.eks. med udgangspunkt i lægernes egen lokale organisering – kan praktiserende læger deles om at få løst en række administrative opgaver i forbindelse med ansættelse af personale, it-arbejde og benchmarking. Man kan også dele særligt fagligt personale og indtænke kvalitetsarbejdet - ikke kun mellem klinikker, men også i et samarbejde med sygehuse og speciallæger. Klynger kan altså bidrage til vækst og udvikling af almen praksis. I tilknytning til at arbejde med klynger har kommunerne og de kommunale tilbud en væsentlig rolle, idet et afgørende parameter for succesfuldt klyngearbejde er populationsansvaret. Det vil sige et fælles tværsektorielt ansvar for f.eks. udvalgte målgrupper; det kunne være borgere med diabetes, eller særligt udsatte og så videre.

  Som nævnt ovenfor i dagsordenens punkt 1, kan det i relation til almen praksis fremhæves, at der i den netop offentliggjorte rapport fra lægedækningsudvalget fremgår forslag, der lægger sig i forlængelse af tættere tværsektorielt samarbejde, herunder f.eks. forslag om mere fleksible organisationsformer i almen praksis, inddragelse af andre faggrupper i opgaveløsningen i almen praksis, rammedelegation til kommunale sygeplejersker og udbredelse af faglige og organisatoriske fællesskaber i almen praksis.

  Derudover kommer en række refleksioner omkring øget kompetenceudvikling på tværs, flere fælles ressourcer og en mere agil sundhedssektor.

  For at kunne udvikle de tværsektorielle samarbejder til at skabe mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen kræver det, at kommuner, almen praksis og region alle bidrager med f.eks. ønsket om fælles prioriteringer, fælles drøftelser omkring serviceniveau; med andre ord større fleksibilitet.

  Kommunernes bidrag ind i et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen kunne bygge på større politisk ejerskab til forebyggelses- og sundhedsområdet, mere faglig kraft og kompetencer hos medarbejderne (herunder også på tværs internt i kommunerne) og ikke mindst mere langsigtede prioriteringer af ressourcer på tværs af sektorer. Men hvordan kan vi samarbejde om den dagsorden?

  Med udgangspunkt i ovenstående gives på mødet en præsentation af regionens tanker omkring det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvorefter der ønskes en drøftelse af, hvordan kommuner, almen praksis og region sammen kan udvikle samarbejdet på sundhedsområdet til gavn for borgerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Regionsrådsformanden gav udtryk for, at der var stor forskel på, hvilke initiativer inden for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen det gav mening at arbejde med i den enkelte kommune. Regionsrådsformanden orienterede desuden om, at der er afsat midler til at afprøve eller igangsætte nye initiativer, fx hvad angår lokale samarbejder mellem praktiserende læger, kommune og sygehus omkring fælles indsats over for udvalgte målgrupper (”klynger”). Udvalget var positivt indstillet i forhold til samarbejdet, og gav udtryk for, at det var vigtigt at styre efter, hvad der blev efterspurgt i den enkelte kommune og sikre god kommunikationen mellem sektorerne. Udvalget udtrykte ønske om, at de gode eksempler fra kommunerne blev udbredt til de øvrige kommuner og indgik i det videre arbejde. 


  Sagsnr. 14/8520
  3. KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025
  fold dette punkt ind Resume

  De fælleskommunale sundhedspolitiske visioner blev vedtaget på mødet i KKR Syddanmark den 13. september 2016.

  Visionspapiret opstiller én overordnet vision, fem mål samt tre prioriterede indsatsområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  KKR Syddanmark vedtog på sit møde 13. september 2016 fælleskommunale sundhedspolitiske visioner med visionspapiret ”KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner – Sammen om borgernes sundhedsvæsen 2025”

   

  Om de fælleskommunale sundhedspolitiske visioner

  Visionspapiret tager afsæt i et fælles styrende borgerperspektiv, og giver et bud på en ambitiøs fælles retning med overordnede mål, prioriterede indsatsområder og en fælles tilgang til udviklingen af et endnu stærkere borgernært og sammenhængende sundhedsvæsen: Borgeren skal spille en langt større rolle end i dag i forhold til egen sundhed og skal være en central drivkraft og medskaber i sundhedsvæsenets udvikling.

   

  Vision og hovedmål

  I visionspapiret opstilles én overordnet vision og fem mål:

  • Vision: De syddanske borgere har i 2025 opnået en forbedret sundhedstilstand ved i langt højere grad at få ansvar for egen sundhed i samspil med et borgernært sundhedsvæsen, der understøtter borgerens aktive rolle og sundhed.
  • Mål 1: 90 % af alle syddanskere vurderer deres helbred som godt i 2025.
  • Mål 2: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed er antallet af syddanskere med behov for behandling i sundhedsvæsenet faldet med 15 % i 2025.
  • Mål 3: Igennem et aktivt samarbejde om sundhed og forebyggelse er antallet af syddanske børn og unge, som lever uhensigtsmæssigt i forhold til KRAM-faktorerne og i forhold til mental sundhed, reduceret med 50 pct. I 2025.
  • Mål 4: Forskellen i middellevetid for syddanskere med psykiske lidelser og syddanskere uden er faldet med 10 pct. I 2025.
  • Mål 5: 9 ud af 10 syddanskere med kronisk sygdom oplever i 2025, at de kan leve med/håndtere sygdommen uden behov for kontakt med sygehuset.

   

  Indsatsområder

  For at nå de overordnede mål og samtidig mindske den sociale ulighed i sundhed, er der opsat tre prioriterede indsatsområder:

  • Børn og unges livsstil.
  • Borgere i risiko for eller med psykiske lidelser.
  • Borgere i risiko for eller med kroniske sygdomme.

  Generelt er der i visionspapiret lagt særlig vægt på forebyggende indsatser.

   

  Implementering af visionerne

  De sundhedspolitiske visioner er sendt til de 22 syddanske kommuner med henblik på at den enkelte kommune drøfter, hvordan visionerne forankres lokalt. Kommunerne arbejder med udviklingen ad forskellige veje og i forskelligt tempo, afhængig af den enkelte kommunes udgangspunkt og muligheder. Det fælleskommunale administrative samarbejde Sundhedsstrategisk Forum følger løbende op på, hvordan det går med kommunernes arbejde med de sundhedspolitiske visioner.

  Et af KKR Syddanmarks ønsker med de sundhedspolitiske visioner er, at de inddrages i udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale, blandt andet som et redskab til at nedbringe antallet af sundhedspolitiske mål og en skarpere prioritering af indsatsområderne.

  KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner vil sammen med Region Syddanmarks kommende rammepapir om det nære sundhedsvæsen og nationale udspil danne grundlag for en temadrøftelse om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på møde i Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Kommunekontaktudvalget tager orienteringen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Udvalget var enige om, at der skal være et samspil mellem KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner, og regionens arbejde med det nære sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  4. Livskvalitetsundersøgelsen: Hvem er din borger?
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunernes og regionernes rolle er under forandring. Nye samarbejdsformer, samskabelse og aktivt medborgerskab har indtaget den kommunale dagsorden og kastet nyt lys på borgerne som en del af kommunernes ressourcetænkning. Men hvad er det så for en ressource, hvordan bringes den i spil, og hvordan oplever borgerne livet i kommunen? Det er nogle af de spørgsmål, man kan blive klogere på i den livskvalitetsundersøgelse, som region og kommuner gik sammen om som en del af opfølgningen på Det Gode Liv-strategien, 2016-19.

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen præsenterer eksempler på mulighederne i livskvalitetsundersøgelsen, og lægger op til en drøftelse af, hvad der er de vigtigste spørgsmål og behov i kommunale politikker og strategier.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunernes og regionernes rolle er under forandring. Nye samarbejdsformer, samskabelse og aktivt medborgerskab har indtaget den kommunale dagsorden og kastet nyt lys på kommunernes ressource-base. Det er også en dagsorden i regionen, som i stigende grad inddrager frivillige i hverdagen på sygehuse og sociale institutioner og uddeler frivillighedspris.

  Skatteindtægter gør det ikke alene, der er behov for borgernes medvirken og initiativ. Det åbner for nye muligheder, samarbejdsformer og måder at løse opgaver på, men stiller samtidig krav om, at kommunerne gentænker egen rolle. Mange kommuner arbejder derfor i stigende grad med at skabe rammer, der kan få borgernes ressourcer aktivt i spil og understøtte initiativerne hos de frivillige og de lokale ildsjæle. Det kræver nye kompetencer og ny viden.

  En af forudsætningerne for at lykkes i den nye rolle er, at den enkelte kommune kender sine borgere, og forstår hvem de er. Hvad er det for nogle ressourcer, der kan aktiveres? Hvad kan motivere borgerne, og hvilke behov har de, hvis de skal finde overskud til at engagere sig i lokalsamfundet? Med livskvalitetsanalyserne kan kommunerne få detaljeret viden om borgerne. Hvad adskiller borgerne i byen fra dem på landet, hvad betyder graden af tillid til kommunen i forskellige befolkningsgrupper, gode eller svage relationer i lokalområdet, et godt eller et belastet helbred og meget andet.

  På mødet præsenteres udvalgte eksempler på mulighederne i livskvalitetsundersøgelsen, og der lægges op til en drøftelse af, hvad der er de vigtigste spørgsmål og behov i kommunale politikker og strategier. På baggrund heraf vil der blive udviklet kommunale rapporter, og emnet vil blive drøftet i koordinationsudvalget mellem Det gode liv-strategien og planstrategierne. Derudover vil der være mulighed for at igangsætte pilotprojekter i et samarbejde mellem regionen og projektkommunerne.

  Baggrunden for livskvalitetsundersøgelsen

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 har Region Syddanmark og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der blandt andet indeholder et aktivitetsspor om syddanskernes liv i de enkelte kommuner.

  I arbejdet med syddanskernes liv er regionen og de syddanske kommuner i forlængelse af det flerårige samarbejde om Kontur og Det Gode Liv-målingerne gået ind i et samarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden om måling af danskernes livskvalitet.

  De første analyseresultater blev offentliggjort på en konference på Kolding Gymnasium den 15. september 2016, herunder en rapport for Syddanmark med overordnede, regionale resultater. Konferencens deltagere var primært politikere fra regionen, de syddanske kommuner og enkelte folketingspolitikere. Ud over politikerne var der deltagelse fra OECD, Erhvervsstyrelsen, enkelte interesseorganisationer og kommunale samarbejdsorganisationer.

  Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i projektet fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Regionen og de 22 kommuner har aftalt et strategisk samarbejde om at udnytte disse særlige muligheder til at komme bag om kommunale gennemsnit, og analysere hvordan det ser ud for forskellige befolkningsgrupper. Desuden har TrygFonden givet Region Syddanmark en donation til dette pionerarbejde på 625.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Der blev givet en præsentation af mulighederne i livskvalitetsundersøgelsen. Udvalget drøftede, hvordan man kunne bruge undersøgelsens resultater til at styrke samskabelse og borgernes engagement i kommunerne. Der vil blive udarbejdet en rapport til hver kommune med resultater, og flere kommuner er interesseret i at drøfte pilotprojekter med et specifikt strategisk emne, f.eks. inden for samspillet mellem kommune og borger.


  Sagsnr. 14/8520
  5. Kvalificeret arbejdskraft, herunder flere til erhvervsuddannelserne og forældrekampagnen
  fold dette punkt ind Resume

  Kommunekontaktudvalget drøftede i marts 2016, hvordan man kunne få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Et af forslagene var en kampagne. Flere unge til erhvervsuddannelserne er også et af temaerne i den fælles aktionsplan for kvalificeret arbejdskraft, som Region Syddanmark og KKR Syddanmark står bag. Der gives en status på forældrekampagnen, og der lægges op til en drøftelse af status på initiativerne i aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft blev afholdt den 14. oktober 2016 med deltagelse fra formandskaberne for henholdsvis regionsrådet, KKR Syddanmark, Udvalget for Regional Udvikling, Syddansk Vækstforum, de to regionale arbejdsmarkedsråd, Syddansk Uddannelsesaftale samt repræsentanter fra VEU-centre og erhvervsskoler.

  På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Det er tanken, at de forskellige aktører hver især og i fællesskab arbejder videre med realiseringen af de relevante initiativer.

  Der gives en kort status på initiativerne i aktionsplanen i bilaget. Regionen har fulgt op på en række initiativer, herunder afholdt en vidensworkshop om praktikpladser og været i dialog med efterskoleforeningen. Endvidere har regionsrådet prioriteret midler gennem uddannelsespuljen til projekt EUD Student, ligesom regionen, KKR-sekretariatet og STAR har været i dialog med DIMA, Trekantområdet, for at drøfte mulighederne i et brancherettet perspektiv for voksen- og efteruddannelse. Syddansk Vækstforum skal på det kommende møde tage stilling til en ny indsats for kvalificeret arbejdskraft for at øge opkvalificeringen samt medfinansiering af projektet EUD Student.

  På mødet var der endvidere bred enighed om, at grundskolen har stor betydning for ungdomsuddannelsesvalget og gennemførslen, og der blev på mødet fremhævet forskellige kommunale handlemuligheder. Der var også en bred erkendelse af, at individuelle faktorer blandt kommunerne har en væsentlig betydning for de resultater, der kan forventes af de forskellige handlinger. På den baggrund var der opbakning til et initiativ, hvor der lægges op til, at kommunerne gør en særlig indsats for at øge grundskoleelevernes kendskab til erhvervsuddannelser og virksomheder, herunder at der på et KKR-møde skulle drøftes et koncept for individuelle kommunale mål og tilhørende handleplaner. KKR Syddanmark har på den baggrund formuleret et huskepapir med handlemuligheder og mål, i forhold til de initiativer, der allerede er i kommunerne. Huskepapiret giver et billede af de mange forskellige initiativer kommunerne har iværksat og bidrager til en videre drøftelse.

  Der sigtes på et nyt møde i forsommeren 2017, bl.a. med henblik på at følge op på de igangsatte initiativer, og drøfte nye indsatser, herunder konkrete initiativer om bedre transportmuligheder til erhvervsuddannelserne og bedre vejledning i grundskolen. I forbindelse med førstnævnte bemærkes, at man på Fyn har oprettet et stort antal uddannelsesruter fra 2014, hovedsageligt finansieret af Region Syddanmark. Effekten af denne markante opgradering er ikke evalueret, og der er derfor næppe grundlag for yderligere uddannelsesruter på Fyn foreløbig. Hos Sydtrafik er et projekt om yderligere uddannelsesruter i gang og forventes afsluttet medio 2017. Projektet vil resultere i forslag til supplerende tilbud (uddannelsesruter og/eller nye flextilbud). Det bemærkes endvidere, at det fremgår af regionsrådets budgetaftale for 2017, at der skal foretages en kortlægning af, i hvilke områder af regionen adgangen til ungdoms- og voksenuddannelser, særligt tekniske skoler, med fordel kan forbedres.

  På det seneste møde i Kommunekontaktudvalget blev mulighederne for en kampagne rettet mod at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse drøftet. Efterfølgende er der taget initiativ til en national forældrekampagne. Forældrekampagnen indgår også som et af initiativerne i aktionsplanen.

  Forældrekampagnen skal bidrage til, at erhvervsuddannelserne indgår i forældrenes samtaler med de unge om valg af uddannelse og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Mange parter bakker kampagnen op, og bl.a. har regionsrådet medfinansieret forældrekampagnen med 500.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler efter indstilling fra Syddansk Vækstforum. Kampagnen startede i efteråret 2016 og slutter medio 2017.

  Kampagnen har kørt på både trykte og digitale medier. På de sociale medier, f.eks. Facebook, YouTube og Google Adwords, har der kørt korte film samt annonceringer, som har henvist til kampagnesitet http://ditbarnsfremtid.dk. Samlet har der været 7,4 millioner visninger på tværs af alle onlinemedier i 2016 i hele Danmark. I Syddanmark har de korte film været vist på Facebook og Youtube knap 1 mio. gange. Der har været bragt ca. 75 artikler og debatindlæg i landsdækkende og lokale aviser og fagblade. Der har været trykte annoncer i diverse uddannelsestillæg i lokale aviser, f.eks. Fyens Stiftstidende, Fyns Amtsavis, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad og Jydske Vestkysten.

  Kampagnen er allerede nået ud til mange tusinde forældre, men der er brug for, at der stadig gøres en indsats for at nå ud til endnu flere. Derfor er det vigtigt, at de mange parter bag kampagnen fortsætter med at dele annoncer og opslag på de sociale medier, samt bidrager til at bringe gode casehistorier om bl.a. unge, der har valgt en erhvervsuddannelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter status på initiativerne i aktionsplanen, herunder særligt de initiativer, som kommunerne og regionen har en rolle i.

  At udvalget drøfter hvilke tiltag kommunerne forventer at tage i forhold til at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse med udgangspunkt i KKR’s drøftelse af et koncept for kommunale mål og tilhørende handleplaner med konkrete initiativer og aktiviteter.

  At udvalget tager orienteringen vedr. forældrekampagnen til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

   

  Regionsrådsformanden orienterede om status på arbejdet, og der blev vist to kampagnefilm, som er blevet udarbejdet som led i forældrekampagnen. Udvalget var enige om, at der arbejdes videre med initiativerne i kommunerne, og at udvalgets bemærkninger på mødet vil indgå i det videre arbejde med uddannelse af kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/8520
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Det næste møde i Kommunekontaktudvalget afholdes den 31. august 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Næste møde i Kommunekontaktudvalget er planlagt til torsdag den 31. august fra kl. 12.45 – 14.45.

  På grund af møde i KKR samme dag, afholdes mødet på Fuglsangcentret i Fredericia.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/8520
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 01-03-2017

  Der var ingen bemærkninger under eventuelt.


  Siden er sidst opdateret 27-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |