Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. april 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 27. april 2017

Mødedato
27-04-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Petersen Tegl A/S

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Kommunikationsindsatsen på jordforureningsområdet
  2. Råstoffer til klimatilpasning – klægtillæg til Råstofplan 2016
  3. VVM redegørelse for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Nymølle Stenindustrier A/S
  4. Orientering om aktuelle sager
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 11/1905
  1. Kommunikationsindsatsen på jordforureningsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Det påvirker regionens borgere, når de f.eks. får besked om mistanke om jordforurening ved deres bolig. God information om jordforureningens betydning er derfor essentiel både for boligejere, lejere, virksomheder og kommende købere m.fl.

  På udvalgsmødet bliver der givet en status for den nuværende kommunikationsindsats.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kortlægning, undersøgelser og oprensning af forurenede og måske forurenede grunde påvirker regionens borgere. At bo på en forurenet grund giver utryghed i forhold til hvad det kan betyde for ens sundhed, og i mange tilfælde også hvad det kan betyde for ejendommens værdi. God information om jordforureningen og den risiko den udgør samt den måde regionen arbejder med jordforurening på, er essentiel både for grundejere, lejere og kommende købere m.fl. Ligesom god information og rådgivning er vigtig for virksomheder eller boligejere, der ønsker at bygge på en forurenet grund.

  To forureningssager ligner ikke hinanden, og det er ofte først når borgere får problemet ind på egen krop, at viden om jordforurening for alvor får stor betydning. Det stiller krav til målrettet og rettidig kommunikation til den enkelte berørte borger.

  Regionen udvikler løbende den måde, der kommunikeres og er i dialog med borgere på. Udviklingen sker bl.a. ved brug af resultaterne af de brugerundersøgelser, som Miljø og Råstoffer løbende udfører.  Ligesom udviklingen sker ved at have øje for hvilke kanaler borgerne bruger, og hvordan kommunikationsformen ændrer sig over tid. F.eks. har overgangen til elektronisk post gjort, at designet af informationspjecer skal tilpasses. Miljø og Råstoffer har også udviklet en ny form for rapportering af undersøgelser, sådan at borgeren i en kort publikation får hovedkonklusioner fremfor at skulle læse en lang og teknisk rapport. Korte film er også en kommunikationsform, som er egnet til hurtig at give et indblik i en given problemstilling. Miljø og Råstoffer har derfor oprettet en YouTube kanal.

   

  På udvalgsmødet bliver der givet en status for den nuværende kommunikationsindsats.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Taget til efterretning.


  Sagsnr. 16/32659
  2. Råstoffer til klimatilpasning – klægtillæg til Råstofplan 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Arbejdet med et råstofplantillæg for klæg til vedligehold og forstærkning af Vadehavets diger er omfangsrigt og komplekst. Tillægget skal være med til at sikre, at der er ressourcer nok til at imødegå de kommende års klimaforandringer.

  Regionsrådet har med vedtagelsen af Råstofplan 2016 udtrykt, at de finder at problemstillingen er påtrængende, og derfor er det en del af planens strategi og indsatsområder. Regionsrådet ønsker, at arbejdet med tillægget sker i tæt samarbejde med interessenterne ved Vadehavet.

  På mødet gives en status for de indledende arbejder og opstart af følgegrupperne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Prioriteringen af en planlægning for klæg er indarbejdet i strategien i Råstofplan 2016, hvor regionsrådet tilkendegiver, at Region Syddanmark i samarbejde med de berørte myndigheder og digelag vil arbejde for at sikre, at der er mulighed for at indvinde klæg tæt på de diger, hvor klægen skal bruges.

  I Råstofplan 2016 peges på en række indsatsområder for at udmønte strategien, herunder at regionsrådet ønsker at gennemføre en planlægning for klæg til Vadehavsområdets diger. Endvidere ønskes en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem de involverede myndigheder og interessenter.

  Miljø og Råstoffer har sideløbende med udarbejdelsen af Råstofplan 2016 påbegyndt det indledende arbejde med et tillæg for råstoffer til klimatilpasning. Der er taget udgangspunkt i at der ønskes en robust planlægning, der kan sikre, at der er klæg til de kommende mange år. En opsummering af væsentlige forhold og status på arbejdet er beskrevet i bilaget Råstoffer til klimatilpasning - status marts 2017.

  En af forudsætningerne for at tillægget bliver robust, er at det forankres og ses som nyttigt hos slutbrugerne, som primært er digelag og vadehavskommuner. Udvalget har derfor på mødet den 25. august 2016 besluttet at tage initiativ til at nedsætte en politisk og en teknisk følgegruppe til at bistå og følge arbejdet med tillægget. På mødet i august udpegede udvalget Mette Bossen Linnet (V) og Peter Christensen (A) som udvalgets repræsentanter i den rådgivende, politiske følgegruppe. Ud over at styrke dialog og samarbejde vil følgegrupperne også være med til at sikre synlighed og gennemsigtighed i processen.

  Der er bred tilslutning til følgegrupperne fra Vadehavskommunerne, digelag og Nationalpark Vadehavet. Administrationen planlægger et møde i den tekniske følgegruppe inden sommerferien og foreslår, at første møde i den politiske følgegruppe afholdes i sensommeren 2017.

  På udvalgsmødet vil der blive givet en status for de indledende arbejder og opstart af følgegrupperne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Taget til efterretning.

  Udvalget ønsker en jævnlig orientering om status.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16412
  3. VVM redegørelse for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Nymølle Stenindustrier A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Andholm Grusgrav, som ligger nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 73,5 ha, hvoraf de 63,5 ha ønskes anvendt til råstofindvinding inden for en kortere tidshorisont. De resterende 10 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet), men arealerne vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha, er projektet omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM pligtigt.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at være grundvand, beskyttet natur, strandtudser, trafik og støj. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nymølle Steindustrier AS har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Andholm Grusgrav ved Bodumvej, umiddelbart nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Nymølle Stenindustrier A/S har via deres rådgiver Enbicon APS udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Der er gennemført en idéfase i perioden fra 30. september 2016 til 16. november 2016 og der er indkommet et høringssvar fra Aabenraa Kommune. I kommunens høringssvar er der fokus på naturforhold, rekreative forhold og landbrugsmæssig drift af nogle arealer. I januar 2017 er Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev kommet med deres vurdering af risikoen for at støde på fortidsminder i forbindelse med råstofindvindingen. Alle nævnte emner i høringssvarene er behandlet nærmere under de enkelte afsnit i VVM-redegørelsen.

  Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboer omkring råstofindvindingen. Der har således ikke været behov for at afholde et borgermøde for områdets borgere.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 73,5 ha, hvoraf der inden for en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 63,5 ha. De resterende 10 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde i intervallet fra 200.000 m3 til 400.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en trafikbelastning på ca. 270 lastbiler (ekspeditioner) fra råstofgraven pr. dag. Trafikbelastningen omfatter både kørsel med råstoffer samt afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer m.m. Lastbiltrafikken med råstoffer vil primært foregå via Bodumvej og videre ind til Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Der er planer om at efterlade enkelte stejle partier, som får lov til at stå uberørt efter endt indvinding. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne.

  Ud af de 73,5 ha ligger 63,5 ha inden for graveområderne i Region Syddanmarks Råstofplan 2012, der videreføres uændret i Råstofplan 2016. De resterende 10 ha ligger uden for de regionale graveområder, og disse arealer vil ikke blive omfattet af en kommende råstoftilladelse.

  På baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger og konklusioner vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. I de tilfælde, hvor der vil være en påvirkning af miljøet, er der foreslået afværgeforanstaltninger. Disse afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet som vilkår i den kommende råstoftilladelse. Samlet set vurderes det, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse inden for rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse skal sendes i en høring på mindst 8 uger jf. VVM-bekendtgørelsens § 6. Regionsrådet har den 20. januar 2014 delegeret til de stående udvalg, at udvalgene har kompetencen til at gennemføre høringer.  

  Bilagene til sagsfremstillingen giver mulighed for yderligere oplysninger, idet bilag 1 er administrationens opsummerende notat om hovedpunkterne. Flere oplysninger kan findes i bilag 2s afsnit 2: Ikke-teknisk resumé i ansøgers VVM-rapport. Yderligere detaljer findes i VVM-rapportens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at VVM-redegørelsen for Andholm Grusgrav i Rødekro sendes i 8 ugers høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Indstillingen tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  4. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Administrationen orienterede om, at der var kommet én klage over råstofplanen. Klageproceduren blev gennemgået.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Udvalget bad administrationen undersøge muligheden for, at mødet 7. september 2017 afholdes i Ballum eller omegn.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er onsdag den 17. maj 2017 kl. 14.00–16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 27-04-2017

  Næste møde er onsdag den 17. maj 2017 kl. 14.00–16.00 i regionshuset.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 28-04-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |