Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 02. maj 2017

Ligestillingsudvalget - Referat - 02. maj 2017

Mødedato
02-05-2017 kl. 14:00 - 17:00
 
Mødested
Regionshuset, mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   
 • Søren Rasmussen, O
 • Herdis Hanghøi, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Ulighed i sundhed - oplæg v. professor Jes S. Lindholt
  2. Ulighed i sundhed - Kommunikationsplan
  3. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  4. Dagsordenspunkter til kommende møder
  5. Mødekalender 2017
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 16/41944
  1. Ulighed i sundhed - oplæg v. professor Jes S. Lindholt
  fold dette punkt ind Resume
   

  Professor Jes S. Lindholt holder oplæg om ulighed i sundhed og muligheder for forebyggelse heraf. Dette med afsæt i et kommende forskningsprojekt, der belyser ulighed inden for sygdomsgruppen hjertekarsygdom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Professor Jes S. Lindholt fra Odense Universitetshospital holder oplæg om ulighed i sundhed og muligheder for forebyggelse heraf. Dette med afsæt i et kommende forskningsprojekt, der belyser ulighed inden for sygdomsgruppen hjertekarsygdom.

  Hjertekarsygdom er den sygdomsgruppe, som bærer den næststørste sociale ulighed. Imidlertid udgør hjertekarsygdom langt den største sygdoms- og samfundsbelastning. Såfremt den dårligst-stillede halvdel af befolkningen havde en risiko svarende til den bedst-stillede halvdel, så ville hyppigheden af hjertekarsygdom i Danmark være halveret. Ud over en uacceptabel ulighed, ligger der også et stort potentiale for forebyggelse.

  Med forskningsprojektet Fighting Social Inequality in Cardiovascular Health (FISICH) vil Professor Jes S. Lindholt m.fl. bidrage til at reducere uligheden i hjertekarsygdom. Med projektet testes forskellige bud på, hvordan man kan tilrettelægge et program for avanceret kredsløbsscreening, som hidtidige erfaringer tyder på kunne blive en del af det fremtidige danske sundhedsvæsen.

  Forskningsprojektet har ansøgt om midler fra Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af tværgående forskningsprojekter, 2. opslag 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder yderligere forskning, billedbaseret invitation og personlig medicin. Oplæg vedhæftet.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10726
  2. Ulighed i sundhed - Kommunikationsplan
  fold dette punkt ind Resume
   

  Konference vedrørende lighed i øjenhøjde måtte aflyses grundet for få tilmeldinger, og derfor lægges der nu i stedet op til en kommunikationsplan med det sigte at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen i det daglige arbejde med borgere og patienter i Region Syddanmark. Der lægges op til, at kommunikationsplanen afvikles i 2. halvår 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som allerede orienteret via mail blev konferencen ”Lighed i øjenhøjde” aflyst, da der var for få tilmeldte. Konferencen skulle have været afholdt den 28. marts 2017. Ved ordinær deadline var der fire tilmeldte og efter en uges forlænget frist - hvor der samtidig blev udsendt en reminder til sygehusene - var der 18 tilmeldte.

  Der er blevet orienteret om aflysningen på Koncernledelsesforum den 21. marts 2017, hvor der også blev lagt op til en drøftelse af eventuelle årsager til aflysningen. Aflysningen lader til at skyldes et sammenfald af flere uheldige omstændigheder og Koncernledelsen kunne ikke umiddelbart pege på en entydig årsag.

  Der blev til Koncernledelsen også orienteret om, at den igangværende udarbejdelse af videomateriale, der var beregnet til konferencen, fortsætter med henblik på at lave en kommunikationsindsats om ulighed i sundhed til afvikling i efteråret 2017.

  På konferencen var der planlagt fremvisning af fem videoer, som viser gode eksempler på arbejdet med ulighed på det sociale område og på sygehusene.

  Videoproduktionen var på tidspunktet for aflysningen af konferencen allerede igangsat. Der har derfor i Koncernledelsesforum på møde den 21. marts 2017 været en drøftelse af, om videoproduktionen til den nu aflyste konference kan anvendes til fremadrettet at sætte fokus på ulighed i sundhed på sygehusene og det sociale område. Dette var der på mødet tilslutning til.

  Der lægges nu op til, at der udarbejdes en kommunikationsplan, som skal sætte fokus på ulighed i sundhed på sygehusene og det sociale område. Indsatsen skal blandt andet sætte fokus på bredden i ulighedsproblematikken gående fra socialt udsatte patienter til patienter, som blot er sårbare i den situation, de indgår i.

  Der lægges op til, at kommunikationsplanen indeholder følgende elementer:

  ·                     En hjemmeside på intranettet, hvor der er adgang til nedenstående elementer og andet relevant materiale.

  ·                     Et inspirationsmateriale, som kan anvendes til at skabe refleksion på sygehusene og på socialområdet, som indeholder:

  o                  1 introduktionsvideo og 4 case-videoer

  o                  1 plakat, som uddeles på sygehuse og institutioner til lancering af inspirationsmaterialet (A3)

  o                  Spørgsmål til refleksion til afdelinger og institutioner (foreløbige forslag):

  1.                                                                   Er ulighed i sundhed et problem i vores hverdag?

  2.                                                                   Er der noget, som vi kan forandre ved en lille ændret indsats?

  3.                                                                   Skal vi iværksætte en indsats?

  ·                     Indlæg på internet/intranet

  ·                     Indlæg på Facebook

  ·                     Artikler i Sund i Syd

  Kommunikationsplanen forberedes i 1. halvår 2017. For at sikre, at materialet giver det største udbytte lokalt, lægges der op til, at der sammensættes en fokusgruppe bestående af 10 afdelings- og oversygeplejersker fra sygehusene og 2 nøglemedarbejdere fra socialområdet, som skal være behjælpelige med at kvalificere materialet primo maj 2017.

  Der lægges op til, at kommunikationsplanen afvikles i 2. halvår 2017.

  Omkostningen til indsatsen relaterer sig primært til videoproduktionen. Det forventes, at videoerne i alt vil beløbe sig i 90.000 kr. Heraf var 48.000 kr. allerede brugt på tidspunktet for konferencens aflysning. Herudover vil der være en udgift til opsætning og print af plakater. Finansieringen sker via en central konto.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Drøftedes, herunder ulighed i sundhed som indsatsområde og behovet for kompetenceudvikling på området. Der var opbakning til den fremlagte kommunikationsplan, og derudover drøftedes muligheden for at supplere med lokale debatarrangementer. Administrationen arbejder videre med dette.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 11/13244
  3. Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse er et forsknings- og samarbejdsprojekt, der har til formål at udvikle et forskningsbaseret koncept til tidlig opsporing og forebyggelse af livsstilssygdomme blandt borgere i målgruppen 30-59 år. Regionsrådet har den 16. december 2013 udpeget de 10 deltagerkommuner. Der er gennemført pilotprojektet i to af deltagerkommunerne i perioden 7. september - 16. december 2016 og storskalaprojektet forventes igangsat primo 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Projekt Tidlig opsporing og Forebyggelse (TOF) er et forsknings- og samarbejdsprojekt med et overordnet formål om at udvikle og afprøve et systematisk og helhedsorienteret koncept, der er velegnet til at opspore og forebygge livsstilssygdomme blandt borgere i den primære sundhedssektor.

  Via et spørgeskema identificeres de borgere, der er i særlig risiko for at udvikle sygdom eller måske allerede har de første symptomer på sygdom. Disse borgere opfordres til at kontakte egen læge for en fokuseret helbredsundersøgelse og -samtale. Kommunen er også en central aktør i projektet og har til opgave at visitere til og tilrettelægge et forløb for de borgere, der har en usund livsstil, men som ikke vurderes at have behov for en helbredsundersøgelse hos egen læge. Desuden modtager kommunen de patienter, som i projektet henvises via almen praksis.

  Regionsrådet udpegede den 16. december 2013 de 10 deltagerkommuner i projektet; Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Varde, Haderslev, Middelfart, Kerteminde, Nyborg, Svendborg og Langeland. To af deltagerkommunerne meldte sig desuden som pilotkommuner; Varde og Haderslev. Pilotprojektet blev gennemført i perioden 7. september - 16. december 2016, og storskalaprojektet forventes igangsat primo 2018. Det forventes, at op imod 200.000 borgere i de 10 kommuner indgår i storskalaprojektet.

  Undervejs i oplægget vil der blive givet eksempler på, hvordan der i projektet arbejdes med at reducere ulighed i sundhed. Der vil i slutningen af oplægget blive mulighed for at stille spørgsmål til projektleder Signe Skaarup Andreassen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Orienteredes og drøftedes, herunder forskningsnetværk og praktiserende lægers rolle. Oplæg vedhæftet.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/276
  4. Dagsordenspunkter til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
   

  Drøftelse af dagsordenspunkter til kommende møder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Drøftelse af forslag til dagsordenspunkter til kommende møder:

  • Status på indsatserne vedrørende ”Strategi for forebyggelse af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse”
  • Projektforslag om ”Psykisk sårbare på arbejdsmarkedet”
  • Præsentation af kommunikationsplan vedrørende ulighed i sundhed, herunder fremvisning af film
  • Opfølgning på ”Praksis for indkaldelser af børn under 15 år”
  • Status på indsatsen vedrørende ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Der var tilslutning til forslag til kommende dagsordenspunkter.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/276
  5. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Mødekalender 2017:

  Torsdag den 8. juni 2017, kl. 14-17

  Mandag den 11. september 2017, kl. 14-17

  Torsdag den 2. november 2017, kl. 14-17

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Til orientering.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/276
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-05-2017
   

  Intet.

  Søren Rasmussen og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-07-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |