Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Præhospitaludvalget - Referat - 08. maj 2017

Mødedato
08-05-2017 kl. 14:00 - 16:15

Mødested
Ambulancestation Kolding

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos Responce på ambulancestationen i Kolding
  2. Projekt med førstehjælpere til udkald ved hjertestop
  3. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  4. Ny sundhedsberedskabsplan i høring
  5. Henvendelse fra Ærø Kommune om ambulanceberedskab
  6. Status på responstider 1. kvartal 2017
  7. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 17/722
  1. Besøg hos Responce på ambulancestationen i Kolding
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Præhospitaludvalgsmødet den 8. maj 2017 afholdes på ambulancestationen i Kolding, Caspar Müllersgade 2-4, 6000 Kolding.

  Kl. 14 – 15 holder Præhospitaludvalget møde med Responce, hvor der er generel orientering og drøftelse.

  Fra Responce deltager:

  Adm. direktør Michael Sørensen

  Ambulancechef Lars Thykjær Pedersen

  Fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn

  Tillidsrepræsentant Kolding Arne Kjærgaard

  Kl. 15 – 17 er der ordinært udvalgsmøde i mødelokale på ambulancestationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Ambulancechef Lars Thykjær Pedersen, fællestillidsrepræsentant Stefan Fyhn og tillidsrepræsentant Arne Kjærgaard orienterede om status for Responces ambulancedrift, herunder bl.a. om rekrutteringssituation, ny overenskomst for reddere, samarbejde med Ambulance Syd, uddannelse, arbejdsmiljøforhold i ambulancen med videre.

   

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/722
  2. Projekt med førstehjælpere til udkald ved hjertestop
  fold dette punkt ind Resume

  Der er et fortsat potentiale for at forbedre overlevelsesmulighederne ved hjertestop.

  Der stilles forslag om at etablere en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige førstehjælpere udkaldes til hjertestop i de dele af regionen, hvor der ikke allerede er etableret akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Danmark er der gennem de seneste 10 år sket en forbedring i overlevelsesmulighederne ved hjertestop. Dette er sket blandt andet ved tidlig iværksættelse af hjertemassage før ambulanceankomst, og ved at der i et øget antal tilfælde hurtigt er ibrugtaget hjertestarter. Der er sket en stigning i 30 dages overlevelsen efter hjertestop fra 4 % i 2001 til 13 % i 2014. Antallet af personer der overlever hjertestop er steget fra 146 personer i 2002 til 515 personer i 2014.

  Trods de flotte resultater i Danmark med hensyn til at forbedre overlevelsesmulighederne ved hjertestop, er der imidlertid stadig et stort udviklingspotentiale. Hvor 24 % i dag overlever et hjertestop i det offentlige rum, så er det kun 8 % der overlever et hjertestop i eget hjem.

  Regionen har i samarbejde med Dansk Folkehjælp formuleret et projekt ”Danmark redder liv”, hvor nye frivillige førstehjælpere bredt i regionen kan tilmelde sig en ordning og blive udkaldt til hjertestopstilfælde (medicinske hjertestop og enkelte andre livstruende medicinske tilstande).

  Formålet med projektet er at bidrage til øget overlevelse efter hjertestop.

  Alle som inden for de seneste to år har taget eller tager et førstehjælperkursus på niveau med Dansk Førstehjælpsrådskursus ”medborgerførstehjælp”, kan tilmelde sig ordningen. Sundhedspersonale med førstehjælpskunnen vil ligeledes kunne tilmelde sig ordningen. Undtaget herfor vil være områder, hvor der allerede er etableret akuthjælperordninger. Disse områder fremgår af bilag 1: oversigtskort over eksisterende akuthjælperordninger.

  Regionens nuværende ca. 500 akuthjælpere-/nødbehandlere i eksisterende akuthjælperordninger vil også kunne tilmelde sig ordningen, således at de kan blive kaldt ud som førstehjælpere, eksempelvis i områder, hvor de opholder sig under ferie eller mens de er på arbejde (f.eks. en akuthjælper fra Langeland der arbejder i Svendborg)

  Interessen for deltagelse er vanskelig at estimere. Et forsigtigt bud er, at der kan rekrutteres minimum 1.600 førstehjælpere i projektperioden (20 måneder).

  Der arbejdes på at formulere et forskningsprojekt i forbindelse med førstehjælpsprojektet.

  Projektet afvikles over 20 måneder og forventes opstartet i 2. halvår 2017.

  Regionens udgift i projektperioden vil samlet være 1.055.000 kr., herudover finansierer Dansk Folkehjælp bl.a. en projektmedarbejder i projektets første 8 måneder. 

  Det anbefales, at Region Syddanmark indgår i projektet og at udgifterne i projektperioden i 351.000 kr. i 2017 og 704.000 kr. 2018-19 finansieres af præhospitalkontoen. Projektet evalueres inden udløb af projektperioden med henblik på at vurdere eventuel fortsættelse og finansiering.

  Der er vedhæftet projektbeskrivelse med oversigt over økonomi for projektet ”Danmark redder liv”.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At deltagelse i projekt ”Danmark redder liv” godkendes

  At udgifterne 351.000 kr. i 2017 og 704.000 kr. 2018-19 afholdes af præhospitalkontoen

  At projektet evalueres i 2019

  At det præhospitale udvalg løbende følger projektets opstart og implementering

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Indstilling tiltrådt, med følgende tilføjelse til ”4. at”: herunder at udvalget forelægges en status angående forskningsdelen i projektet efter sommerferien.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  3. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Der kan peges på forskellige tiltag, der kan styrke kvaliteten af regionens eksisterende akuthjælperordninger. Tiltagene omhandler finansiering af uddannelse og udstyr til frivillige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det vurderes, at Region Syddanmark er godt dækket ind af frivillige akuthjælperordninger i de områder, hvor det tager længst tid for regionens egne præhospitale enheder at komme frem. Der er kun enkelte områder uden supplerende ordninger, hvor borgerresponstiderne er forholdsvis høje, eller hvor der er en relativ høj andel af kørsler over 15 minutter. 

  Akuthjælperordningerne udkaldes ved alle ambulance A-udkald (liv og/eller førlighed truede tilfælde). Heraf er der ved en mindre del af udkaldene tale om hjertestop.

  Ved hjertestopstilfælde er hjælp indenfor få minutter afgørende, og hjertelungeredning samt brug af hjertestarter kan udføres af langt de fleste – enten efter gennemført førstehjælperkursus eller via hjælp i telefonen fra de sundhedsfaglige visitatorer på vagtcentralen. Derfor vil en fortsat udbredelse af nye former for frivillige førstehjælpere til hjertestop have værdi også i alle øvrige dele af regionen. Forslag hertil fremlægges som en særskilt sag.

  Efter ønske fra regionens præhospitale udvalg følger her forslag til tiltag, der kan bidrage til at styrke kvaliteten i regionens eksisterende akuthjælpeordninger.        

  Ved bl.a. at finansiere uddannelse og udstyr til de frivillige akuthjælpere vurderes det, at kvaliteten kan styrkes og ensrettes. De samlede forslag er beskrevet i vedhæftede bilag og gengivet kort nedenfor:

  Uddannelse:

  • Uddannelse i de fem ordninger, der ikke modtager driftsstøtte i dag,

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  • Genoplivningskursus for nye akuthjælpere i alle ordninger,

  Årlig udgift ca. 60.000 kr.

  Udstyr og medicin:

  • Basisudstyr til de fem ordninger, der ikke får driftsstøtte i dag,

  Årlig udgift ca. 140.000 kr.

  • Ny medicin grundet nye medicinske kompetencer til alle ordninger,

  Årlig udgift ca. 150.000 kr.

  • Supplerende udstyrsstøtte til eksisterende ordninger.

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  Nye akuthjælperordninger:

  • Ramme til nye akuthjælperordninger

  Årlig udgift ca.150.000kr.

  Samlet set er der således forslag om at området kan styrkes med tiltag svarende til en årlig ramme på 0,7 mio. kr. De enkelte forslag kan udvælges enkeltvis og er ikke indbyrdes afhængige 

  Der er fem akuthjælperordninger som regionen ikke giver driftsstøtte til i dag: Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup, Felsted og Ærø. Nogle af ordningerne er videreført fra amterne også i områder, hvor responstiderne ikke er de længste. Dette er den primære begrundelse for at ordningerne indtil nu ikke har modtaget regional driftsstøtte. I ovenstående forslag indgår, at der fremover gives økonomisk støtte fra regionen også til disse fem ordninger med henblik på ensartet uddannelse og udstyr. Men ændringen kan også tænkes at medvirke til en øget interesse for etablering af nye akuthjælperordninger, som med nuværende praksis for etablering af ordninger i områder med forholdsvis lange responstider og med en fremtidig ramme på 150.000kr. til nye akuthjælperordninger ikke vil kunne imødekommes.

  Ovenstående tiltag har været drøftet og er formuleret efter dialog med repræsentanter fra regionens akuthjælperordninger.

  Et yderligere tiltag som omhandler indkøb af førstehjælpsdukker til regelmæssig øvelse af hjertelungeredning er også blevet efterspurgt. Disse førstehjælpsdukker til en anslået værdi af maksimalt 0,2 mio.kr. anskaffes i indeværende år indenfor eksisterende økonomiske rammer.

  Præhospitaludvalget kan overveje at lade styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger indgå som emne i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet, at styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger indgår som emner i regionsrådets budgetovervejelser for budget 2018.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  4. Ny sundhedsberedskabsplan i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til Region Syddanmarks nye sundhedsberedskabsplan foreslås sendt i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 28. januar 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsberedskabsplan for Region Syddanmark.

  Kommuner og region skal én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere jævnfør Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet nr. 871 af 28.juni 2016.

  Som orienteret om på præhospitaludvalgsmødet den 12. september 2016, så har Det Administrative Kontaktforum (DAK) den 21. april 2016 godkendt kommissorium for styregruppe til koordination af sundhedsberedskabsplanlægningsarbejdet i regionen mellem kommunerne, praksissektoren, beredskabet og embedslægerne. Ligesom i sidste valgperiode.

  Det er vigtigt, at kommunernes og regionens sundhedsberedskabsplaner er i overensstemmelse med hinanden med hensyn til ledelse, kommunikation og rollefordeling, så kan ydes en effektiv og koordineret indsats ved sundhedsberedskabshændelser såsom epidemier, store ulykker og naturkatastrofer.

  Sundhedsberedskabsplanen indgår i en kombineret beredskabsplan, sundhedsberedskabs- og præhospital plan for Region Syddanmark.

  Formålet med planen er, at regionen kan håndtere ekstraordinære hændelser med mange syge og tilskadekomne, samt at regionen i videst mulig omfang kan opretholde sin drift under forskellige former for forsyningssvigt.

  Der er i den udarbejdede sundhedsberedskabsplan tale om mindre ændringer i forhold til den eksisterende sundhedsberedskabsplan.

  Det foreslås, at Præhospitaludvalget sender sundhedsberedskabsplanen i høring i maj 2017, hvorefter Præhospitaludvalget behandler høringssvar og endeligt oplæg til  Sundhedsberedskabsplan i august 2017. Planen er herefter, at sundhedsberedskabsplanen kan fremlægges til endelig godkendelse i september 2017.

  Der er vedhæftet oversigt over høringsparter og høringsbrev. Høringsudgaven af beredskabsplan-sundhedsberedskabs- og præhospitalplan er ligeledes vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Præhospitaludvalget sender forslag til sundhedsberedskabsplan i høring i forhold til høringslisten. Sygehusene tilføjes på listen over høringsparter.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  5. Henvendelse fra Ærø Kommune om ambulanceberedskab
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ærø kommune har sendt brev til Region Syddanmark om ambulanceberedskab på Ærø.

  Ærø Kommune er bekymret for håndteringen af situationen med to samtidige hændelser.

  Brevet fra Ærø Kommune er vedhæftet i bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Drøftedes, herunder konstateredes det bl.a., at de nuværende tiltag med praktiserende læger og akuthjælperordning fungerer tilfredsstillende.

  Formanden fremsender svarbrev til Ærø Kommune

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  6. Status på responstider 1. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. januar til 31. marts 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 1. kvartal 2017

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.


  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 1. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,8

  Sydvestjylland

  8,3

  Sønderjylland

  9,2

  Trekantsområdet

  7,1

  Region Syddanmark

  8,0

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 1. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 1. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  7,8

  Sønderjylland

  8,3

  Trekantsområdet

  7,0

  Region Syddanmark

  7,7

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en noget kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

   

  Gennemsnitlig responstid 1. kvartal 2017

   

  1. kvartal 2017

  Antal

  Ambulance

  Borgerrespons

  Respons-tid (minutter)

  Andel med responstider over 15 minutter

  Andel med responstider over 20 minutter

  Respons-tid (minutter)

  Andel med responstid over 15 minutter

  Andel med responstid over 20 minutter

  Fyn

  4.778

  7.8

  5.7%

  1.2%

  7.7

  5.4%

  1.0%

  Assens

  488

  8.9

  6.6%

  1.2%

  8.8

  6.4%

  1.2%

  Faaborg-Midtfyn

  474

  9.9

  12.7%

  3.0%

  9.9

  12.8%

  3.2%

  Kerteminde

  259

  9.3

  11.2%

  2.3%

  9.2

  10.8%

  1.9%

  Langeland

  168

  11.4

  29.8%

  13.1%

  9.6

  22.0%

  7.7%

  Nordfyns

  331

  9.5

  11.8%

  1.8%

  9.5

  11.5%

  1.8%

  Nyborg

  335

  8.3

  11.9%

  0.9%

  8.3

  11.9%

  0.9%

  Odense

  2.082

  6.4

  0.4%

  0.0%

  6.4

  0.4%

  0.0%

  Svendborg

  604

  7.2

  2.2%

  7.1

  1.8%

  Ærø

  37

  7.9

  5.4%

  2.7%

  7.9

  5.4%

  2.7%

  Sydvestjylland

  2.389

  8.3

  9.6%

  1.5%

  7.8

  6.4%

  0.6%

  Billund

  284

  9.4

  10.6%

  0.7%

  9.4

  10.6%

  0.7%

  Esbjerg

  1.152

  6.8

  3.0%

  0.2%

  6.7

  2.4%

  0.1%

  Fanø

  26

  6.4

  11.5%

  7.7%

  6.4

  11.5%

  7.7%

  Varde

  505

  9.9

  17.0%

  3.4%

  8.6

  10.9%

  1.0%

  Vejen

  422

  10.0

  18.2%

  2.8%

  8.6

  9.0%

  1.2%

  Sønderjylland

  2.463

  9.2

  12.1%

  3.0%

  8.3

  6.9%

  1.8%

  Aabenraa

  647

  8.5

  6.2%

  0.5%

  8.4

  5.9%

  0.5%

  Haderslev

  571

  8.4

  8.2%

  1.1%

  8.2

  6.7%

  0.9%

  Sønderborg

  828

  10.7

  21.5%

  6.5%

  8.2

  7.2%

  3.1%

  Tønder

  417

  8.4

  8.2%

  2.9%

  8.4

  8.2%

  2.6%

  Trekantsområdet

  2.876

  7.1

  3.7%

  0.5%

  7.0

  3.5%

  0.4%

  Fredericia

  615

  6.0

  2.3%

  0.2%

  6.0

  2.3%

  0.2%

  Kolding

  845

  6.8

  2.8%

  0.4%

  6.7

  2.7%

  0.2%

  Middelfart

  362

  7.6

  1.7%

  0.8%

  7.6

  1.7%

  0.8%

  Vejle

  1.054

  7.8

  5.8%

  0.8%

  7.8

  5.6%

  0.6%

  Region Syddanmark

  12.506

  8.0

  7.3%

  1.5%

  7.7

  5.5%

  1.0%

   

  I ovenstående tabel findes ligeledes andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau pr. kvartal.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Til orientering.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  7. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering  overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder bl.a. opmærksomhed i forhold til servicetider for liggende sygetransporter (D-kørsler), endvidere opfordring til øget fokus på nedetid på beredskaberne på Fyn.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2017:

  Mandag den 12. juni 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 14. august 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Til orientering.

  Mødet den 14. august 2017 ønskes afholdt på AMK- vagtcentralen i Odense.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 08-05-2017

  Poul Sækmose orienterede om henvendelse til administrationen angående mulighed for debriefing af akuthjælpere samt spørgsmål angående sygedagpenge, hvis en akuthjælper kommer til skade.

  Formanden orienterede om invitation til Åbent Hus på ambulancestation på Ærø den 19. maj 2017.

  -       Administrationen giver en tilbagemelding om, at formentlig kun et enkelt udvalgsmedlem kan deltage i arrangementet, men der vil arbejdes på, at udvalget afholder et ordinært møde på Ærø.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 09-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |