Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedskoordinationsudvalgetpilSundhedskoordinationsudvalget - Referat - 09. maj 2017

Sundhedskoordinationsudvalget - Referat - 09. maj 2017

Mødedato
09-05-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Henning Ravn, V
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Erik Rosengaard, V
 • Anni B. Tyrrestrup, O
 • Povl Kylling Petersen, A
 • Jørgen Skadborg
 • Mireille Lacroix

 • Afbud
 • Susanne Crawley Larsen, B
 • Jørgen Skadborg
 • Mireille Lacroix

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
  2. Præsentation af Akutteamet – et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus kl. 13.30-14.00
  3. Fremtidens sundhedsvæsen: Oplæg ved Jakob Kjellberg, KORA
  4. Program for politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  5. Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  6. Fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget - kl. 15.15
  7. Proces for ny sundhedsplan
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 17/6480
  1. Status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgegruppens fokus har den seneste tid primært været rettet mod den generelle tilrettelæggelse og håndtering af monitoreringsopgaver samt mod håndtering af diverse resultater på mål i sundhedsvæsenet, herunder de otte nationale mål. Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt arbejder med at afklare og skabe en ensartethed i, hvordan og i hvilket omfang der skal monitoreres på tværsektorielle indsatsområder og opgaver. Afklaringen skal sikre, at den iværksatte monitorering har et anvendeligt formål, og at der er taget stilling til den ressourcemæssige og organisatoriske placering af driftsopgaven.

  Derudover har følgegruppen nedenstående opgaver:

  • Analyse af genoptræningsind­satsen i Region Syddanmark

  KORA udgav i 2016 en rapport om ”Udviklingen i antallet af        genoptræningsplaner”. Rapporten viste store forskelle i antallet af   genoptræningsplaner mellem regioner, sygehuse og kommuner. I forlængelse           heraf undersøges udviklingen og årsagerne til forskelle i Region Syddanmark   nærmere.

  Det Administrative Kontaktforum godkendte på mødet den 30. marts 2017 at   igangsætte en trinvis undersøgelse.

  • Spørgeskema om patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

  I 2016 blev der, på anmodning af Det Administrative Kontaktforum, udarbejdet et      redskab til undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i forløb på tværs af          sektorer. Spørgeskemaet er endnu uafprøvet på en skala, hvor der kan uddrages      resultater. Det Administrative Kontaktforum forventes at skulle tage stilling til den      videre anvendelse af spørgeskemaet i forbindelse med konkrete           monitoreringsopgaver.

  • Præsentation af resultater på de 8 nationale mål

  Med offentliggørelsen af de nyeste resultater på de 8 nationale mål fra Sundheds- og Ældreministeriet har Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt til opgave at formidle disse til Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget i en tværsektoriel kontekst. Offentliggørelsen af resultaterne skulle ske i april, men afventes endnu.

  Michael Maaløe, Kommunal medformand, Direktør Vejen Kommune deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedskoordinationsudvalget godkender status fra Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/42646
  2. Præsentation af Akutteamet – et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus kl. 13.30-14.00
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Esbjerg Kommune og Fælles Akutmodtagelse, FAM, på Sydvestjysk Sygehus har indgået et samarbejde om et nyt fælles akutteam, bemandet af sygeplejersker. Akutteamet skal bygge bro mellem sygehus og hjem, så borgere i Esbjerg Kommune oplever mere sammenhængende forløb og kan få akut sygepleje i eget hjem. Det skal være med til at forebygge unødvendige indlæggelser og genindlæggelser.

  Sygeplejerskerne i akutteamet er ansat i Esbjerg Kommune og har deres daglige gang både på sygehuset og i borgernes hjem. De skal blandt andet følge borgere – med behov for det – til og hjem fra sygehuset til egen bolig, plejecenter eller aflastningsplads og give borgerne fortsat behandling derhjemme. De skal også vurdere borgere, der er i risiko for at blive indlagt og give faglig vejledning til det øvrige plejepersonale.

  Akutteamet har en fælles strategisk og operationel ledelse på tværs af sektorer med deltagelse af både Esbjerg Kommune og FAM.

  Sundhedskoordinationsudvalget får et oplæg om det fælles akutteam ved Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Hjemmesygeplejen, Esbjerg Kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder kompetenceløft og -udvikling, organisering og effekt samt overførbarhed. Der var stor tilfredshed med konceptet, som med fordel kan udbredes til andre sygehuse og områder. Oplæg vedlagt.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/13824
  3. Fremtidens sundhedsvæsen: Oplæg ved Jakob Kjellberg, KORA
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 28. februar 2017 en plan for tematiserede drøftelser i 2017 om ”Fremtidens Sundhedsvæsen”. Fokus er bl.a. på: ”Hvad skal vores fælles sundhedsvæsen bestå af, og hvor vil vi hen?”.

  Professor og programleder Jakob Kjellberg, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) holder på dagens møde oplæg med bud på fremtidens sundhedsvæsen og sundhedsudfordringer.

  Jakob Kjellberg har 15 års erfaring med at gennemføre evalueringer og sundhedsøkonomiske analyser i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg har gennemført en lang række analyser m.v. for ministerier, styrelser og for Danske Regioner og KL. Han arbejder også med temaet ”Det nære sundhedsvæsen” og er senest medforfatter på en rapport om megatrends i sundhedsvæsenet.

  www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i14613/Fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Drøftedes, herunder udvikling i demografi, indlæggelser versus udgående funktioner, kerneopgaver for sygehuse, kommuner og almen praksis samt civilsamfundets ansvar. Der kan med fordel være fokus på eksisterende strukturer. Oplæg vedlagt.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/42286
  4. Program for politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på mødet den 28. februar 2017 en tids- og procesplan for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022 samt et rammeprogram for det politiske opstartsmøde, som den 2. juni 2017 skal igangsætte arbejdet.

  Med afsæt i rammeprogrammet er der udarbejdet et program for det politiske opstartsmøde, som er godkendt af formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget. Invitationen inkl. programmet for opstartsmødet er vedlagt som bilag.

  Formålet med det politiske opstartsmøde er at skabe input til en politisk vision og målsætninger for den kommende sundhedsaftale. På mødet vil KKR Syddanmark, Region Syddanmark samt PLO Syddanmark præsentere deres seneste sundhedspolitiske udspil, som efterfølgende vil danne udgangspunkt for drøftelser i mindre grupper.

  Mødet finder sted fredag den 2. juni 2017 kl. 10.30-15.00 og foregår på Comwell i Middelfart. De inviterede deltagere er:

  -       Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

  -       Formænd og næstformænd for kommunale politiske udvalg med ansvar for sundhedsaftaleområdet

  -       Medlemmer af Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg og Psykiatri- og socialudvalget

  -       Repræsentanter for PLO Syddanmark

  -       Medlemmer af Praksisplanudvalget

  -       Formandskabet for Kommunekontaktrådet

  Medlemmer af Det Administrative Kontaktforum fungerer som referenter ved bordene.

  Tilmeldingsfristen er den 22. maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Til orientering.

   

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/44084
  5. Status fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse har udviklet en model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse, som er godkendt af henholdsvis Det Administrative Kontaktforum den 23. november 2016 og Sundhedskoordinationsudvalget den 28. februar 2017.

  Følgegruppen har i henhold til Sundhedskoordinationsudvalgets beslutning igangsat arbejdet med at undersøge potentialet for overdragelse af samtalestøtte til eksempelvis stressramte og langtidssygemeldte borgere fra de praktiserende læger til kommunerne. Modellens trin 1 præsenteres for Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017.

  Sundhedsstyrelsen har den 4. april 2017 udgivet ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”. Kommunerne skal fra 2018 leve op til kvalitetsstandarderne. Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet den 27. januar 2017, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal anvende modellen for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse til at undersøge de opgaver, som fremadrettet skal løses i de kommunale akutfunktioner.

  Med udgangspunkt i den senest tilgængelige høringsversion af kvalitetsstandarderne, dateret den 30. januar 2017, godkendte Det Administrative Kontaktforum på mødet den 30. marts 2017 en tidsplan for arbejdet. Tidsplanen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

  Samarbejdsaftalerne for opgaverne i regi af akutfunktionerne vil løbende implementeres, og det forventes, at de sidste samarbejdsaftaler vil være klar til godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget og efterfølgende implementering primo 2018.

  Case – samarbejdet mellem sygehus og kommuner om behandling med lavdosis kemoterapi
  Sundhedskoordinationsudvalget godkendte i oktober 2015 en samarbejdsaftale, som muliggør, at patienter kan modtage behandling med en mild form for kemoterapi (lavdosis Cytosar) i deres eget hjem.

  Patienter i behandling med kemoterapi gennemgår ofte lange og intense behandlingsforløb, som undervejs kræver mange indlæggelser og ambulante kontakter til sygehus. Behandling med lavdosis Cytosar forudsatte i den daværende organisation, at patienter fra hele regionen blev indlagt i ti dage på Hæmatologisk Afdeling X OUH for dagligt at modtage to subkutane (under huden) injektioner. Herefter holdt de fire ugers pause for igen at afvikle en behandlingscyklus, som typisk gentages op til fire gange. Behandling med lavdosis Cytosar gives typisk som en livsforlængende behandling, og samarbejdsaftalen er altså med til, at bl.a. patienter i den terminale fase får mulighed for at tilbringe mest mulig tid tæt på deres hverdag og deres familie.

  Følgegruppen for opgaveoverdragelse følger halvårligt samarbejdsaftalens anvendelse. I 2016 modtog 15 patienter behandling med lavdosis Cytosar i eget hjem.

  På dagens møde præsenteres Sundhedskoordinationsudvalget for en case om, hvordan samarbejdet om behandling med lavdosis Cytosar fungerer mellem sygehus og kommune, samt hvordan en patient oplever samarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Orienteredes. Udviklingssygeplejerske Ditte Therkildsen, OUH Hæmatologisk Afdeling, præsenterede en case.

   

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/580
  6. Fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget - kl. 15.15
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende sundhedsaftale løber fra 2015-2018, og arbejdet med Sundhedsaftalen

  2019-2022 er så småt ved at gå i gang.

  Som det fremgår af vedlagte tids- og procesplan, lægges der op til, at arbejdet med den

  næste sundhedsaftale – i lighed med sidste gang – igangsættes cirka halvandet år inden

  endelig indsendelse til Sundhedsstyrelsen. Dette sker bl.a. for at sikre en høj grad af politisk involvering, ejerskab og prioritering af indsatserne.

  Som første led heri afholder Sundhedskoordinationsudvalget et fællesmøde med Patientinddragelsesudvalget. Formålet er her at give Patientinddragelsesudvalget mulighed for at give input til Sundhedskoordinationsudvalgets forud for dettes politiske møde med de øvrige kommunale og regionale politikere, der finder sted i juni 2017.

  På mødet vil fokus være på:

  • Vigtige erfaringer fra arbejdet med den nuværende sundhedsaftale, som bør bæres videre i arbejdet med den nye sundhedsaftale.
  • Visionerne for den nye sundhedsaftale.
  • Vigtige politiske målsætninger i den nye sundhedsaftale.
  • Andre gode ideer, som er vigtige at arbejde videre med.
  fold dette punkt ind Indstilling

   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Drøftedes.

  Repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget (PIU) gav udtryk for, at besluttede og formulerede indsatser ikke altid fuldt ud fungerer i praksis, og at der bør være særlig opmærksomhed på sektorovergange. Der blev udtrykt ønske om øget fokus på psykiatrien, herunder på genindlæggelser. Der blev endvidere udtrykt ønske om generel fokus på den gode modtagelse i eget hjem efter udskrivelse, herunder på kompetenceudvikling af medarbejdere. Derudover drøftedes bl.a. det fælles Akutteam (dagsordenens punkt 2), der generelt ses som en vigtig udvikling, samt vigtigheden af at inddrage brugere og pårørende.

   

  Fra Patientinddragelsesudvalget deltog Annelise Sattrup, Ældre Sagen, Hanne Grønborg, Parkinsonforeningen, Hans Biering, Bedre Psykiatri og Merete Helgens, Regionsældrerådet.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  7. Proces for ny sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om udarbejdelsen af Region Syddanmarks nye sundhedsplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  I Sundhedsaftalen er det aftalt, at Sundhedskoordinationsudvalget inddrages, når regionen udarbejder en ny sundhedsplan.

  Den nugældende sundhedsplan har været gældende i en årrække, og der ønskes nu lagt et spor for udarbejdelsen af en ny sundhedsplan.

  Oplægget er, at den nye sundhedsplan skal beskrive sammenhængene mellem de syddanske pejlemærker, og de mål der gælder for sundhedsområdet i Region Syddanmark, herunder de nationale mål. Endvidere skal den nye sundhedsplan beskrive, hvilket plan- og strategigrundlag, der ageres ud fra i det syddanske sundhedsvæsen.

  Den nye sundhedsplan skal også beskrive, hvordan den løbende opfølgning på de syddanske pejlemærker spiller sammen med, at der i den kommende sundhedsplan vil blive lagt op til, at Regionsrådet årligt udpeger få udvalgte indsatsområder for sundhedsområdet. Indsatsområderne gælder som hovedregel i ét år ad gangen, og der skal efterfølgende følges op på de udvalgte indsatsområder. Opfølgningen skal ske i et samspil med den årlige budgetproces og -opfølgning. Denne årligt tilbagevendende proces skal nærmere beskrives i sundhedsplanen.

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan lægges der op til, at der er et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som bliver en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Planen er, at sundhedsplanen kommer i en bred høring i juni måned, hvor også de 22 kommuner vil blive inddraget jf. vedlagte høringsliste.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Til orientering.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/580
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Følgende mødeplan for 2017 – tirsdage:

  • 15. august 2017, kl. 14.00-16.00 – Bryghuset – Svendborg Demensby
  • 31. oktober 2017, kl. 14.00-16.00 – Psykiatrisygehuset, Vejle
  • 19. december 2017, kl. 14.00-16.00 – VIVO, Odense
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  Til orientering.

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/580
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedskoordinationsudvalget den 09-05-2017

  -

  Jørgen Skadborg, Mireille Lacroix og Susanne Crawley Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 16-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |