Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 16. maj 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 16. maj 2017

Mødedato
16-05-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Institut for Idræt og Biomekanik

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forskning i sund og aktiv aldring
  2. Etablering af Sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  3. Godkendelse af rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  4. Udmøntning af ramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  5. Vejle Kommunes udmeldelse af deres § 133 patienter i Den Regionale Tandpleje
  6. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  7. Ny sundhedsplan i høring
  8. Drøftelse af etablering af lægepraksis i Vollsmose
  9. Forberedelse af politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  10. Igangværende initiativer til sikring af lægedækning
  11. Mødeplan og temaer
  12. Eventuelt
  13. LUKKET punkt: Lægedækning


  Sagsnr. 17/14709
  1. Forskning i sund og aktiv aldring
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet holdes hos Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i Odense. Instituttet er både en uddannelses- og forskningsinstitution og har en bred forskningsprofil inden for bevægelse, træning, muskelfysiologi, fysioterapi og klinisk biomekanik (kiropraktik).

  Det er afgørende for ældre borgere, at de bevarer en høj grad af funktionsevne livet igennem. Funktionsnedsættelse forringer de ældres livskvalitet markant og er forbundet med store omkostninger inden for pleje, behandling og rehabilitering. Institut for Idræt og Biomekanik har igennem mange år drevet ældreforskning med træning og fysisk aktivitet som omdrejningspunkt. Instituttet har derigennem spillet en stor rolle i at sætte fysisk aktivitet hos ældre på dagsordenen. Forskningen er organiseret i Center for Aktiv og Sund Aldring.

  På mødet vil lektor Paolo Caserotti give et oplæg på cirka 20 minutter om igangværende forskningsprojekter og instituttets forskningsresultater på området. Der gives desuden en kort rundvisning i nogle af instituttets forskningsfaciliteter og på instituttets internationalt præmierede bevægelsesanlæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9956
  2. Etablering af Sundhedshuse i Esbjerg og Ribe byer
  fold dette punkt ind Resume

  Regionrådet godkendte den 27. april 2015 arbejdet med etablering af lægeklinikker i Sundhedscentrene i Ribe og Højvang i Esbjerg og afsatte i alt 11,5 mio. kr. til etableringen. Der blev samtidig afsat 2 mio. kr. til arbejdet med udvikling af det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorerne inden for rammerne af visionen om det nære sundhedsvæsen.

  Arbejdet med at etablere sundhedshusene er sket i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og har refereret til en af regionsrådet og Esbjerg byråd nedsat styregruppe, hvor også PLO Syd har været repræsenteret.

  Der fremlægges hermed anbefalinger for det videre arbejde med etablering af lægeklinik i Højvang Sundhedscenter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionrådet godkendte den 27. april 2015 arbejdet med etablering af lægeklinikker i Sundhedscentrene i Ribe og Højvang i Esbjerg og afsatte i alt 11,5 mio. kr. til etableringen. Der blev samtidig afsat 2 mio. kr. til arbejdet med udvikling af det tværfaglige samarbejde på tværs af sektorerne inden for rammerne af visionen om det nære sundhedsvæsen. Uforbrugte midler til etablering af lægeklinikker i 2016 er overført til 2017.

  Arbejdet med at etablere sundhedshusene er sket i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune og har refereret til en af regionsrådet og Esbjerg byråd nedsat styregruppe, hvor også PLO Syd har været repræsenteret.

  Den 13. januar 2017 blev lægeklinikken i Sundhedscenter Ribe indviet. Der er her etableret en lægeklinik med plads til tre praktiserende læger og en uddannelseslæge samt praksispersonale. Fra klinikken praktiserer for øjeblikket en almenmediciner, men der er indgået aftale med to yngre læger, som senere i 2017 ønsker at nedsætte sig i klinikken efter endt speciallægeuddannelse. Det vil sige, at klinikken har allokeret tre nye læger til Ribe by.

  Der er i perioden maj 2015 – november 2016 arbejdet med indretning af en lægeklinik i de fysiske rammer på Sundhedscenter Højvang i Esbjerg, hvor tre interesserede læger har været aktivt deltagende. Hertil har Region Syddanmark efter udbudsforretning indgået aftale med arkitektfirma om at bistå med projektering af arbejdet. Samtidig er der arbejdet med at indgå aftale om fremleje af de indrettede lokaler.

  Da lægerne ikke på noget tidspunkt i forløbet positivt havde tilkendegivet forpligtende tilsagn om at drive praksis fra lægeklinikken, når den stod færdig, satte regionen i november 2016 byggeriet i bero og indledte forhandlinger med andre læger om anvendelse af lokalerne. Disse forhandlinger medførte desværre ikke allokering af læger til lokalerne.

  For så vidt angår etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg er der således fra tidspunktet for regionsrådets beslutning og frem til i dag afprøvet forskellige muligheder for at etablere en bemandet lægeklinik.

  Styregruppen har på møde den 26. april 2017 konstateret, at det ikke inden for rammerne af regionsrådets beslutning af 27. april 2015 er muligt at foretage flere initiativer, der kan give lægedækning i en ny lægeklinik i Sundhedscenter Højvang.

  Derfor anbefaler styregruppen, at det nuværende arbejde med etablering af lægeklinik i Højvang stoppes. Samtidig opsiges det lejemål, som regionen i juni 2016 har indgået med Esbjerg Kommune om leje af lokaler på Sundhedscenter Højvang.

  I forbindelse med 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, der forelægges regionsrådet juni 2017, vil der blive taget højde for de afledte økonomiske konsekvenser af beslutningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

   

  At lejemålet for lokaler tiltænkt etablering af lægeklinik i Højvang sundhedscenter i Esbjerg opsiges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet, at arbejdet med etablering af lægeklinik i Sundhedscenter Højvang i Esbjerg stilles i bero.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  3. Godkendelse af rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2017 er der indgået aftale om, at Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget skal udarbejde et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Efter udvalgsbehandlinger i begge udvalg – senest i april 2017 – samt i Psykiatri- og Socialudvalget fremlægges rammepapiret nu til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget i løbet af 2017 skal forelægge regionsrådet et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til godkendelse.

  Rammepapiret skal underbygge en intensivering af arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud i regionen i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Papiret skal tage udgangspunkt i kommunernes forskellige ønsker og forudsætninger og skal på den måde kunne rumme forskellighed i sin udførsel.

  I processen omkring tilblivelsen af rammepapiret har udvalgene været inddraget i dialog om mål, retning og konkrete indsatser, hvilket resulterede i en drøftelse af udkast til rammepapir i april 2017 i Sundhedssamordningsudvalget, Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget. På baggrund af disse drøftelser er der nu udarbejdet et rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvori følgende hensyn er taget:

  • Den helt overordnede rammesætning er henholdsvis de nationale mål for sundhedsvæsenet samt regionens egne pejlemærker
  • Fokus på ulighed i sundhed, mennesker med kronisk sygdom, sammenhæng mellem psykiatri og somatik, multisygdom og folkesundhed
  • Teknologi, herunder telemedicin som forudsætning for fortsat udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Data som væsentlig selvstændig parameter for udvikling af kvalitet og sammenhæng

  Derudover indeholder rammepapiret en række helt konkrete initiativer, som adresserer både udfordringer og mål. Initiativerne skal ses som mulige indsatser i det omfang, der kan findes samarbejdspartnere til det og i det omfang, de lokale vilkår gør det muligt.

  Rammepapiret er bygget op som et arbejdsværktøj, der skal danne grundlag for de kommende års udbygning og prioritering af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette skal desuden ses i sammenhæng med øvrige både lokale (KKR Syddanmarks visionspapir) og nationale udspil (fx ”Sundhed for alle”).

  Sideløbende med arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen arbejdes der på ændringer i de økonomiske paradigmer (fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring), hvilket forventeligt vil kunne understøtte ændrede prioriteringer til fordel for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Ligeledes vil midler afsat nationalt til fx Den Ældre Medicinske Patient, Demens samt Kræftpakke IV kunne bidrage såvel som reserverede midler i regi af ”patientnære indsatser”.

  Regionsrådet vil halvårligt modtage en status på udviklingen af området med udgangspunkt i rammepapiret, ligesom de mål og erfaringer, der opnås, løbende vil blive inddraget i arbejdet med den kommende sundhedsaftale med kommuner og almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At Rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/38715
  4. Udmøntning af ramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte i december 2017 en udmøntningsramme til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som opfølgning på rammepapiret om samme. I denne sag forelægges regionsrådet forslag til første udmøntning af rammen til understøttelse af innovationsstrategien, en 2-års opfølgning på Integrated Care, til klyngeprojekter, en midlertidig videreførelse af Generisk Telemedicinsk Platform og vedrørende samdrift med Tønder Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på mødet den 19. december 2017 etableringen af en udmøntningsramme til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i tilknytning til det rammepapir, som Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget forelægger Regionsrådet.

  I denne sag forelægges forslag til den første udmøntning fra puljen:

  Innovationsstrategien: Jf. anden sag på dagsordenen er formålet med innovationsstrategien at styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan inddrage og anvende innovation som drivkraft i arbejdet at skabe bedre ydelser og service til borgerne.

  Syddansk Sundhedsinnovation får en særlig rolle i innovationsstrategien, idet den i sit arbejde skal have fokus på at understøtte lokale innovationsprocesser. For at de grundlæggende innovationsbehov kan varetages af Syddansk Sundhedsinnovation som stabsfunktion, er der behov for at tilføre midler til enheden.

  Derfor foreslås det, at Syddansk Sundhedsinnovation tilføres 1,5 mio.kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  2-års opfølgning på Integrated Care: Regionsrådet besluttede den 23. maj 2016 at lukke projektet Integrated Care med baggrund i en evaluering, som KORA gennemførte. Evalueringen viste, at indsatsen ikke havde haft den forventede effekt.

  Samtidig besluttede regionsrådet, at der i 2017 dog gennemføres en 2-års opfølgning på den sundhedsøkonomiske analyse for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år. Denne evaluering kan gennemføres af KORA for godt 105.000 kr.

  Det foreslås derfor, at der afsættes 53.000 kr. til at dække Region Syddanmarks andel af udgiften. Odense Kommune dækker den anden halvdel af udgiften.

  Klyngeprojekter: I rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen foreslås det at etablere mindre organisatoriske enheder – klynger – som ramme for populationsledelse på tværs. Med inspiration fra Holland og Skotland foreslås det at etablere en ny form for organisering, der kan løfte samarbejdet lokalt. Klyngerne kan udgøres af et mindre antal alment praktiserende læger, som sammen med sygehus og kommuner arbejder med specifikke målgrupper om en målrettet indsats.

  Der er pt. tre klyngeprojekter, som forberedes: Sygehus Lillebælt ønsker at gennemføre en kortlægning af folkesundheden inden for udvalgte geografisk afgrænsede områder med henblik på at pege på potentielle forbedrings- og investeringsmuligheder i primær- og sekundærsektoren samt at udvikle og teste forskellige løsninger med metoder fra den syddanske forbedringsmodel. Projektet søges støttet med forskning og evaluering.

  Et andet projekt om klyngesamarbejde er aftalt med Vejen Kommune, som har fokus på at udvikle samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen. Det er hensigten at indholdet i samarbejdet i projektet skal drives frem af data, som hentes fra alle tre sektorer.

  Et tredje projekt varetages fra Odense Universitetshospital, hvor hensigten er at nå bedre ud til alle praktiserende læger ved fremadrettet at organisere praksiskonsulent-

  ordningen i lokale klynger. Den enkelte praksiskonsulent får således til opgave at være i tæt kontakt med den enkelte klinik i klyngen og bringe informationer videre på tværs af sektorgrænsen.

  Idet projekterne på nuværende tidspunkt er på et meget tidligt stadium, foreslås det, at der afsættes en ramme på 1,125 mio. i 2017 og 2,5 mio. årligt fra 2018 og frem til arbejdet med klynger via de nævnte og andre projekter. Det foreslås, at rammen kan disponeres af koncerndirektøren med ansvar for det tværsektorielle samarbejde.

  Midlertidig videreførelse af Generisk Telemedicinsk Platform: Den tidligere Shared Care Platform er udviklet for regionale og statslige midler. Den er evalueret positivt i forhold til at kunne fungere som en generisk telemedicinsk platform.

  Kommunerne har ikke ønsket at indgå i videreudviklingen af platformen. Imidlertid har Region Syddanmark på den korte bane behov for at kunne anvende den it-tekniske platform til visning af hjemmemonitorerede data og til andre lokale projekter. Løsningen vil være gældende, indtil der er et fremadrettet alternativ.

  Det foreslås, at Syddansk Sundhedsinnovation tilføres 2,96 mio. i 2017 og i 2018 og 3,26 mio. kr. i 2019 til midlertidigt at videreføre Generisk Telemedicinsk Platform, indtil der findes et fremadrettet alternativ.

  Samdrift med Tønder Kommune: I forbindelse med høringsprocessen vedrørende Region Syddanmarks spareplan i foråret 2016 fremsatte Tønder Kommune forslag til, hvordan region og kommune kan samarbejde om at drive Sygehus Sønderjylland, Tønder i fremtiden. Efterfølgende er der arbejdet med at udvikle initiativer om samdrift mellem kommunale og regionale funktioner under en samlet vision om ”Nærhed og sammenhæng gennem samdrift”. Visionen handler dermed om at videreudvikle et nært, sømløst og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne kan leve det liv, de ønsker at leve, givet det funktionsniveau og den sygdom, borgeren har.

  To konkrete initiativer handler om samdrift af henholdsvis skade- og sygeplejeklinik og af den kommunale akutfunktion og daghospitalet i Tønder. Begge projekter udvikles over flere faser, hvor faserne bygger videre på erfaringer mv., som er udviklet i den foregående fase. Til at koordinere de forskellige aktiviteter i samdriftsinitiativerne foreslås ansat en fælles, samfinansieret koordinator.

  Det foreslås at afsætte 150.000 kr. i 2017, 300.000 kr. i 2018 og i 2019, og 150.000 kr. i 2020 til at finansiere Region Syddanmarks andel af udgiften til en koordinator.

  Den samlede udmøntning: Ovenstående forslag til udmøntning af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen summeres op i nedenstående skema.

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Ramme

  48.354

  4.170

  7.728

  7.728

  Udmøntninger:

  Innovationsstrategien

  1.500

  3.000

  3.000

  3.000

  IC-opfølgning

  53

  Klyngeprojekter

  1.250

  2.500

  2.500

  2.500

  Generisk Telemedicinsk Platform

  2.960

  2.960

  3.260

  Tønder: Koordinator til samdrift

  150

  300

  300

  150

  Samlet udmøntning i året

  5.913

  8.760

  9.060

   5.650

  I alt (+=overskud,-=underskud)

  42.411

  -4.590

  -1.332

  2.078

  Det forudsættes, at der senere på året overføres ubrugte midler på rammen med henblik på at sikre finansieringen til udmøntningen for 2018 og 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der fra rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udmøntes midler som anført i sagsfremstillingens tabel.

  At koncerndirektøren for det tværsektorielle samarbejde meddeles bemyndigelse til at udmønte rammen til klyngeprojekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

   

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/35800
  5. Vejle Kommunes udmeldelse af deres § 133 patienter i Den Regionale Tandpleje
  fold dette punkt ind Resume

  Vejle Kommune har hjemtaget § 133 patienter fra Den Regionale Tandplejes klinik i Vejle pr. 1. april 2017. På klinikken i Vejle løses desuden behandlinger af børn i generel anæstesi.

  Som det eneste sted i Den Regionale Tandpleje kan patienterne i Vejle tilbydes behandlinger i generel anæstesi på en operationsstue på sygehuset i Vejle. Der kan specialtandplejens dårlige patienter behandles under trygge forhold. De dårligste patienter kan samtidig få andre nødvendige sygehusbehandlinger og undgår således at skulle i generel anæstesi flere gange.

  Det anbefales at opretholde en reduceret drift på klinikken i Vejle. Alternativt vil regionen kunne flytte den resterende specialtandplejedrift i Vejle til Sønderborg og Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Specialtandplejen fastlægges i § 133 i Sundhedsloven som en kommunal myndighedsopgave, hvor det fulde finansieringsansvar påhviler kommunen. Regionen har ansvaret for at stille de nødvendige behandlingstilbud til rådighed for de kommuner, der ønsker at købe ydelsen.

  Målgruppen for specialtandplejens ydelser er de patienter, som er sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

  Vejle Kommune har meddelt Den Regionale Tandpleje, at de hjemtager opgaver i specialtandplejen, som i dag løses i regionen. Det drejer sig om omkring 180 regelmæssige patienter, som i en årrække har modtaget behandling på Den Regionale Tandplejes klinik på Vejle Sygehus samt en del patienter, som har modtaget specielle enkeltydelser samme sted. Vejle Kommune forventer ikke at hjemtage de børn, specialtandplejen behandler i generel anæstesi. I 2017 forventes det at være cirka 25 børn fra Vejle Kommune.

  En af kommunens begrundelser for hjemtagning er, at Vejle Kommune har ledig kapacitet i det nye sundhedshus.

  På baggrund af melding fra kommunen var det forventet, at der ville ske en gradvis nedtrapning. Hjemtagelse af patienterne er imidlertid sket med øjeblikkelig virkning fra den 1. april 2017.

  På matriklen i Vejle var der i 2016 i alt 424 § 133 patienter, hvoraf de 211 er fra Vejle Kommune, svarende til 50 % af de regelmæssige patienter på regionens klinik i Vejle. Ser man på det samlede antal af halve behandlingstimer på § 133-området, mister Den Regionale Tandpleje cirka 15 % af alle specialtandpleje behandlingstimer.

  Den Regionale Tandplejes tandklinik i Vejle bl.a. kendetegnet ved, at patienter i generel anæstesi samtidig er til undersøgelser på forskellige afdelinger, så patienten både får behandlet sine tænder og samtidig får diverse kontroller og behandlinger på sygehus. Et konkret eksempel er en patient, der skulle i generel anæstesi på grund af tandbehandling. Patienten er autist og kan normalt kun behandles i generel anæstesi. På grund af patientens helbred var der også behov for andre undersøgelser. Patienten fik ordnet tænder, fødder, ører og foretaget CT-scanning og efterfølgende videre til en PET-scanning, inden patienten blev vækket.

  Klinikken i Vejle benyttes også til regionens egne tandpatienter cirka en gang om måneden til visitationer. Klinikken står derudover dagligt til rådighed for sygehusets tandskadevagt.

  Ud over Vejle Kommune benyttes klinikken af patienter fra Fredericia, Haderslev, Billund og Vejen kommuner.

  Det foreslås, at klinikdrift opretholdes i Vejle. Alternativt at regionen lukker klinikken i Vejle og flytter de resterende patienter til specialtandplejes klinikker i Sønderborg og Esbjerg. Økonomiske beregninger viser, at der økonomisk ikke er den store forskel på, om klinikdriften opretholdes i Vejle, eller om klinikken lukkes. Se bilag.

  Fordele:

  • Tilgodese nærhedsprincippet for patienterne i Fredericia, Haderslev nord, Billund og Vejen og behandlingerne af børn i generel anæstesi (inkl. Vejle patienter) (men med færre åbnedage/tidspunkter).
  • Stadig behandlinger i generel anæstesi på sygehusafdeling (som er en af de parametre, der gør, at specialtandplejen i regionen kan tilbyde noget ekstra for de dårligste patienter i forhold til specialtandpleje i kommuneregi).
  • Stadig mulighed for at patienterne tilbydes flere sygehusbehandlinger samtidig med, at de behandles i generel anæstesi i Den Regionale Tandpleje.
  • Være parat hvis Vejle eller Kolding Kommune igen efterspørger, at regionen skal løse opgaver for dem på specialtandplejeområdet (regionen har en forsyningsforpligtigelse).

  ·         Stadig klinik til rådighed for regionstandplejen cirka en gang om måneden til visitationer til § 166.

  • Stadig klinik til rådighed for tandskadevagten i Vejle.

  Ulemper:

  • Dårligere service for patienterne, da der ikke vil kunne tilbydes tandbehandlinger både formiddag og eftermiddag på alle ugens dage. Mindre fleksibilitet.
  • Risiko for at patienterne langsomt siver fra klinikken i Vejle, da den manglende fleksibilitet i forbindelse med tider betyder, at patienter måske i stedet kører til klinikken i Sønderborg eller Esbjerg (fx ved tandpine). Det kan betyde, at den tilbageværende drift i Vejle langsomt bliver mindre.
  • Mindre attraktiv arbejdsplads – personalet skal enten være på deltid eller ansættes på to matrikler, hvilket vil betyde en del transport mellem de enkelte matrikler.
  • Nyt personale skal læres op i procedurer i Vejle.

  Et notat, der beskriver konsekvenser for økonomien, patienterne, personalet, klinikken og aftalegrundlaget, er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At regionen opretholder en klinik til specialtandpleje på Sygehus Lillebælt, Vejle.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Indstillingen tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/30202
  6. Tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har den 28. februar 2017 godkendt et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Forløbsprogrammet er udviklet i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle. Dette har resulteret i et stærkt fokus på samarbejde og kommunikation og på, hvordan vi mere systematisk kan inddrage patient og pårørende.

  Forløbsprogrammet er bygget op om de situationer, hvor mennesker med KOL er i kontakt med sundhedsvæsenet (årskontroller og konsultationer i almen praksis, deltagelse i kommunale forebyggelsesstilbud, indlæggelser på sygehus etc.). Programmet beskriver roller og opgaver for de involverede aktører i disse situationer. Derfor kan forløbsprogrammet bruges som:

  ·         Et kortfattet opslagsværk i det daglige arbejde

  ·         Et udgangspunkt for udarbejdelse af sektorspecifikke instrukser mv.

  ·         Et værktøj til planlægning af den mono- og tværsektorielle indsats for mennesker med KOL

  Som en del af forløbsprogrammets implementering harmoniseres sygehusenes opgaver i forbindelse med specialiseret patientuddannelse og genoptræning af mennesker med KOL. Dette i henhold til mindstemiddelprincippet (LEON), og fordi kommunerne har opbygget kompetencer til at integrere sygehusenes opgaver i forhold til genoptræning og patientuddannelse i de kommunale forebyggelsestilbud. Beslutningen er truffet på baggrund af erfaringer fra Sygehus Lillebælt og de omkringliggende kommuner, som har vist gode resultater med at ændre arbejdsdelingen i forhold til genoptræningen, og fordi patienter og pårørende har ønsket at kunne deltage i uddannelses- og træningstilbud så tæt på deres hjem som muligt.

  Der er som en del af forløbsprogrammet udviklet en kommunikationspakke, som skal systematisere kommunikationen fra sundhedsprofessionelle til patienter og pårørende. Formålet er at sikre et ensartet højt kommunikationsniveau og at mindske antallet af enkeltsituationer, hvor patienter og pårørende af den ene eller anden grund oplever en mangelfuld kommunikation.

  Forløbsprogrammet og kommunikationspakken er vedlagt som bilag, og på www.regionssydanmark.dk/kronisksygdom kan man se en video om udviklingen af forløbsprogrammet.

  Der er nu sat gang i udviklingen af et nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med type 1- og 2-diabetes, som forventes at kunne præsenteres for Sundhedskoordinationsudvalget primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  7. Ny sundhedsplan i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til Region Syddanmarks nye sundhedsplan foreslås sendt i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Den nuværende sundhedsplan har været gældende i en årrække, og derfor er der udarbejdet et forslag til en ny sundhedsplan, som foreslås sendt i høring til parterne på den vedlagte høringsliste.

  Den nye sundhedsplan tager udgangspunkt i de otte pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016. Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra, og er dermed også vigtige for udviklingen af sundhedsområdet. 

  Pejlemærkerne går hånd i hånd med de otte nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de otte nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling – en retning der vil være i fuld overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne er blandt andet baseret på Region Syddanmarks Sundhedsvision. Sundhedsvisionen for Region Syddanmark blev vedtaget i regionsrådet i 2011 og har siden dannet grundlag for regionens arbejde på sundhedsområdet. Sundhedsvisionen er overordnet formuleret som følger: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom. Dertil fastlægger sundhedsvisionen en række værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar. 

  De nationale mål skaber en ny form for overordnet styring af udviklingen af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Det betyder også, at arbejdet på sundhedsområdet bliver målorienteret samtidig med, at der skabes rum til frihedsgrader og plads til at formulere regionale målsætninger, som supplerer de overordnede nationale mål. Samtidig signalerer Danske Regioners vision ”Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen” og udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering”, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og forebyggelsesindsatsen.

  Der er ikke formuleret nye mål og målbilleder i den nye sundhedsplan. I stedet vil det være pejlemærker og nationale mål på sundhedsområdet, der viser retningen for udviklingen af det syddanske sundhedsvæsen.

  Sundhedsplanen lægger samtidig op til, at der årligt vil ske en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data mv., der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. Der vil være en særlig proces i 2017, idet der både arbejdes med fastlæggelse af koncept for afrapportering af udvalgte indikatorer og udarbejdelse af sundhedsplan. Heri vil indgå, at det nyvalgte regionsråd skal forholde sig til de udvalgte indsatsområder i starten af 2018.

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan er der et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som er en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Det foreslås, at Sundhedssamordningsudvalget sammen med Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget sender sundhedsplanen i en bred høring hen over juni måned, hvorefter de tre udvalg i august behandler høringssvar og endeligt oplæg til sundhedsplanen. Sundhedsplanen kan herefter fremlægges til endelig godkendelse i regionsrådet i september.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget sender sundhedsplanen i høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/13584
  8. Drøftelse af etablering af lægepraksis i Vollsmose
  fold dette punkt ind Resume

  Der lægges op til en drøftelse af, om regionen bør iværksætte særlige tiltag med henblik på at få en praktiserende læge til at nedsætte sig i Vollsmose-bydelen i Odense, herunder foretage ændring i praksisplanen for almen praksis, således at der allokeres et ydernummer specifikt til Vollsmose.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det har ved tidligere lejligheder i regionens levetid været drøftet, om der skal arbejdes på at få en praktiserende læge til at nedsætte sig i Vollsmose-bydelen i Odense. Dette med baggrund i, at der i Vollsmose er nogle særlige problemstillinger, som kunne kalde på særlige løsninger. Der bor godt 9000 borgere i Vollsmose-bydelen, og heraf er 73 % indvandrere eller efterkommere af indvandrere, herunder 68 % fra ikke-vestlige lande. Der tales mere end 80 forskellige sprog i bydelen (kilde: Vollsmose-sekretariatet).

  Der foregik i 2012-2013 drøftelser vedrørende udmøntning af nul-ydernumre i Vollsmose (ydernumre uden tilknyttede patienter fra opstart) i forbindelse med Odense Kommunes etablering af et nyt sundhedshus i Vollsmose. Der var på daværende tidspunkt ikke politisk vilje i regionen til at iværksætte særlige tiltag med henblik på etablering af en almen praksis i Vollsmose. Dette med henvisning til, at der er store reelle problemer med lægedækningen i andre dele af regionen.

  Lægedækningen i Odense by og i Odense Kommune er overordnet set fin. Der er mange praksis med åbent for tilgang og meget få ledige ydernumre. Der er således ikke lægemangel i Odense.

  Praksisplan for almen praksis forholder sig til det samlede antal ydernumre i Odense Kommune og angiver ikke særligt, at der skal være praksis i Vollsmose. Såfremt det politisk besluttes at udmønte et nul-ydernummer til besættelse specifikt i Vollsmose, vil det derfor kræve en justering af praksisplanen. Det skal understreges, at der omvendt ikke er noget til hinder for, at en læge erhverver sig et ydernummer og vælger at nedsætte sig i Vollsmose. Dette er imidlertid ikke sket, og det er administrationens og PLO Syddanmarks opfattelse, at der formentligt skal stilles nogle særlige vilkår op, førend det anses for attraktivt for en læge at etablere praksis i Vollsmose.

  Man kunne her f.eks. forestille sig en kombinationsstilling, hvor to almenmedicinere deler et ydernummer og samtidig varetager en kommunal stilling med socialmedicinsk eller/og sundhedsfremmende arbejde eller måske en forskerstilling i samarbejde med f.eks. Syddansk Universitet.

  I forbindelse med drøftelsen af eventuel etablering af almenmedicinsk klinik i Vollsmose blev en eventuel understøttelse af sundhedshuset på anden vis også drøftet. Regionsrådet vedtog på møde den 26. august 2013, at der arbejdes videre med udbredelse af viden og kompetencer fra Indvandrermedicinsk Klinik på baggrund anbefalinger i rapporten ”Udbredelse af viden og erfaringer fra Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) på Odense Universitetshospital - Oplæg til model for somatiske og psykiatriske sygehuse i Region Syddanmark.”

  Der er som udløber af dette med støtte fra regionen etableret en særlig praksiskonsulentfunktion på OUH/Indvandrermedicinsk Klinik til sikring af udbredelse af viden og kompetencer fra IMK til praksisområdet i hele Region Syddanmark. Praksiskonsulentfunktionen har været rettet mod regionens sygehuse og de omkringliggende praksis og ikke særligt i forhold til Vollsmose, idet sygehusledelsen på OUH, hvor IMK er forankret, ikke anså det for muligt at bruge ressourcer på Vollsmose-projektet, såfremt regionen ikke ønskede at investere i nedsættelse af en læge i Vollsmose.

  Regionen har tidligere fra politisk side over for Odense Kommune tilkendegivet støtte til sundhedshuset i Vollsmose i form af udbredelse af viden og kompetencer fra IMK og ATT (Afdeling for Traume- og Torturoverlevere).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At det drøftes, hvorvidt praksisplan for almen praksis bør ændres, således at det fremgår, at der skal tildeles et ydernummer til nedsættelse i Vollsmose.

  At regionen sammen med Odense Kommune og de praktiserende lægers repræsentanter udarbejder en beskrivelse af mulige rekrutteringstiltag med henblik på at gøre det attraktivt for en læge/læger at nedsætte sig i Vollsmose med henblik på en efterfølgende politisk forelæggelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Drøftedes, herunder gav udvalget opbakning til, at regionen sammen med Odense Kommune og de praktiserende lægers repræsentanter udarbejder en beskrivelse af mulige rekrutteringstiltag med henblik på at gøre det attraktivt for en læge/læger at nedsætte sig i Vollsmose – med henblik på efterfølgende politisk forelæggelse i Sundhedssamordningsudvalget.

   

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/42286
  9. Forberedelse af politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på mødet den 18. april orienteret om, at Sundhedskoordinationsudvalget har igangsat arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Arbejdet indledes formelt med et politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. På mødet skal regionale og kommunale politikere drøfte input til politiske visioner og målsætninger for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i den kommende aftaleperiode.

  Mødet finder sted fredag den 2. juni 2017 kl. 10.30-15.00 og foregår på Comwell Middelfart. Medlemmer af Sundhedssamordningsudvalget er blandt de inviterede.

  Som forberedelse til de regionale politikere udarbejdes et baggrundspapir, som indeholder forslag til visioner og politiske målsætninger, der kan drøftes på opstartsmødet.

  På mødet den 18. april 2017 havde Sundhedssamordningsudvalget lejlighed til at give de første input til baggrundpapiret. Med udgangspunkt heri er der udarbejdet et udkast til et baggrundspapir (se bilaget til denne sag). Baggrundspapiret er endvidere blevet drøftet på møde i Psykiatri- og Socialudvalget den 15. maj 2017.

  På dagens møde bedes Sundhedssamordningsudvalget drøfte og komme med input til baggrundspapiret. Herefter færdiggøres det med henblik på udsendelse til de regionale deltagere forud for det politiske opstartsmøde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Sundhedssamordningsudvalget drøfter og kommer med input til baggrundspapiret for Sundhedsaftalen 2019-2022 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Drøftedes.

   

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  10. Igangværende initiativer til sikring af lægedækning
  fold dette punkt ind Resume

  Status på lægedækning og igangværende initiativer til sikring heraf i Region Syddanmark, april 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nedenfor gives en aktuel status på de områder, hvor praksisafdelingen har igangværende aktiviteter til sikring af lægedækningen.

  Langeland - Rudkøbing:

  Pr. 1. maj er der etableret en regionsdrevet klinik i Rudkøbing. Klinikken er beliggende i sundhedshuset i Rudkøbing. Den regionsdrevne klinik er etableret efter afholdt udbud, hvor regionen efter modtagelsen af de indkomne bud vurderede at være i stand til at drive klinikken til en lavere omkostning end ved udbud.

  Ærø - Ærøskøbing:

  Læge Hans Bertelsen har meldt ophør pr. 30. april 2017. På seneste møde i Sundhedssamordningsudvalget fik praksisafdelingen mandat til at indgå aftale forlængelse af Hans Bertelsens virke i klinikken med henblik på, at denne kunne overtages af Peter Kjær Nielsen, der er ved at afslutte sin uddannelse som speciallæge i almen medicin.

  Der er nu indgået en aftale mellem parterne, således at Hans Bertelsen fortsætter i praksis frem til 30. november 2017, hvorefter Peter Kjær Nielsen indtræder som vikar og driver praksis med henblik på overtagelse senest pr. 1. marts 2018. På mødet gives nærmere orientering om aftalen.

  Grindsted:

  Pr. 1. maj er der etableret et midlertidigt regionsdrevet tilbud i Grindsted. Klinikken er etableret som følge af pludseligt ophør af læge Peder Willemoes Frandsen. Det er planen, at der skal iværksættes et udbud af driften af klinikken for en fireårig periode. Udbuddet forventes annonceret i løbet af maj måned 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  11. Mødeplan og temaer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan og temaer

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  16. maj 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Institut for Idræt og Biomekanik, Campusvej 55, 5230 Odense M, Mødelokale 6 i bygning 39, 2. sal

  13. juni 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Mødelokale NordCAP, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 25 B, 1. sal, Indgang 64, 5000 Odense

  8. august 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Ærø Kommune

  5. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Jomfrustien 2, 6270 Tønder

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, 3. sal, 7000 Fredericia

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Til orientering. Udvalget ønsker, at mødestederne for 5. september 2017 og 10. oktober 2017 byttes om. Der var endvidere forslag om besøg hos Københavns Lægevagt primo 2018. Administrationen arbejder videre med dette.

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017

  Intet.

   

  Preben Friis-Hauge, Poul Sækmose og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  13. LUKKET punkt: Lægedækning
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 18-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap