Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 15. maj 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 15. maj 2017

Mødedato
15-05-2017 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Midgaardhus, Kastanie Allé 16, Ribe

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Andreas Lund Andersen, Å

 • Afbud
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Midgaardhus, afdeling under Specialcenter for Unge og Voksne
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Orientering
  4. Godkendelse af rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  5. Ny sundhedsplan i høring
  6. Henvendelse fra pårørenderådet på Børne- og Autismecenter Region Syddanmark
  7. Status på implementering af Den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet
  8. Status på Børnehusene Stjernen, afdeling under Børne- og Autismecenter
  9. Offentliggørelse af national monitorering af tvang samt status på regionens partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang
  10. Status for særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  11. Orientering om satspuljeansøgninger om selvmordsforebyggelse 2017-2020
  12. Orientering om ansøgning til satspuljen "Fælles undervisning"
  13. Mødekalender 2017
  14. Eventuelt
  15. Forberedelse af politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022


  Sagsnr. 17/267
  1. Besøg på Midgaardhus, afdeling under Specialcenter for Unge og Voksne
  fold dette punkt ind Resume

  Der vil være rundvisning og oplæg om afdeling Midgaardhus i Ribe, som er et bo- og beskæftigelsestilbud, der hører under Specialcenter for Unge og Voksne. Afdelingen er normeret til 16 borgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Afdeling Midgaardhus er et bo- og beskæftigelsestilbud, der hører under Specialcenter for Unge og Voksne.  Midgaardhus ligger i Ribe i naturskønne omgivelser i Ribelund området med kort afstand til Ribe bymidte. På Midgaardhus har alle borgere egen lejlighed med bad og lille køkken.

  Målgruppen på Midgaardhus er udviklingshæmmede, herunder udviklingshæmmede med udfordrende adfærd og med dom. Midgaardhus har således særlig ekspertise i forhold til borgere med tilsyns- eller behandlingsdomme, hvor afdelingen tilbyder individuelt tilpassede bo- og beskæftigelsesløsninger. Der arbejdes bl.a. med støttende indsatser med henblik på at minimere uhensigtsmæssig social adfærd samt intervention over for mulige misbrugsproblematikker.

  Midgaardhus er normeret til 16 borgere. Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og beskæftigelsestilbuddet er omfattet af Servicelovens § 103 eller § 104.

  Der vil være oplæg om Midgaardhus samt rundvisning på afdelingen ved centerleder Lars Urban Rasmussen og afdelingsleder Connie Maagaard Sandholm.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  2. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Dagsorden godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Socialområdet orienterede om status på belægning på de sikrede institutioner.

  Psykiatrisygehuset orienterede angående borgerhenvendelser.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37211
  4. Godkendelse af rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  I budgetaftalen for 2017 er der indgået aftale om, at Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget skal udarbejde et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Efter udvalgsbehandlinger i begge udvalg – senest i april 2017 – samt i Psykiatri- og Socialudvalget fremlægges rammepapiret nu til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at Sundhedssamordningsudvalget og Sundhedsudvalget i løbet af 2017 skal forelægge regionsrådet et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til godkendelse.

  Rammepapiret skal underbygge en intensivering af arbejdet med at udvikle det gode, nære og sammenhængende sundhedstilbud i regionen i tæt samarbejde med kommuner, almen praksis, sygehuse og andre interessenter. Papiret skal tage udgangspunkt i kommunernes forskellige ønsker og forudsætninger og skal på den måde kunne rumme forskellighed i sin udførsel.

  I processen omkring tilblivelsen af rammepapiret har udvalgene været inddraget i dialog om mål, retning og konkrete indsatser, hvilket resulterede i en drøftelse af udkast til rammepapir i april 2017 i Sundhedssamordningsudvalget, Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget. På baggrund af disse drøftelser er der nu udarbejdet et rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, hvori følgende hensyn er taget:

  -      Den helt overordnede rammesætning er henholdsvis de nationale mål for sundhedsvæsenet samt regionens egne pejlemærker

  -      Fokus på ulighed i sundhed, mennesker med kronisk sygdom, sammenhæng mellem psykiatri og somatik, multisygdom og folkesundhed

  -      Teknologi, herunder telemedicin som forudsætning for fortsat udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  -      Data som væsentlig selvstændig parameter for udvikling af kvalitet og sammenhæng

  Derudover indeholder rammepapiret en række helt konkrete initiativer, som adresserer både udfordringer og mål. Initiativerne skal ses som mulige indsatser i det omfang, der kan findes samarbejdspartnere til det og i det omfang, de lokale vilkår gør det muligt.

  Rammepapiret er bygget op som et arbejdsværktøj, der skal danne grundlag for de kommende års udbygning og prioritering af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette skal desuden ses i sammenhæng med både øvrigt lokale (KKR Syddanmarks visionspapir) og nationale udspil (fx ”Sundhed for alle”).

  Sideløbende med arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen arbejdes der på ændringer i de økonomiske paradigmer (fra aktivitetsstyring til værdibaseret styring), hvilket forventeligt vil kunne understøtte ændrede prioriteringer til fordel for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Ligeledes vil midler afsat nationalt til fx Den Ældre Medicinske Patient, Demens samt Kræftpakke IV kunne bidrage, såvel som reserverede midler i regi af ”patientnære indsatser”.

  Regionsrådet vil halvårligt modtage en status på udviklingen af området med udgangspunkt i rammepapiret, ligesom de mål og erfaringer, der opnås løbende vil blive inddraget i arbejdet med den kommende sundhedsaftale med kommuner og almen praksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet, at Rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  5. Ny sundhedsplan i høring
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg til Region Syddanmarks nye sundhedsplan foreslås sendt i høring.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 23. september 2013 godkendte regionsrådet den gældende sundhedsplan for Region Syddanmark. Det er et krav i Sundhedsloven, at regionerne skal udarbejde en sundhedsplan.

  Den nuværende sundhedsplan har været gældende i en årrække, og derfor er der udarbejdet et forslag til en ny sundhedsplan, som foreslås sendt i høring til parterne på den vedlagte høringsliste.

  Den nye sundhedsplan tager udgangspunkt i de otte pejlemærker, som regionsrådet vedtog for Region Syddanmark i efteråret 2016. Pejlemærkerne er gældende for regionens samlede virksomhed og går på tværs af de mange politikker, visioner og strategier, som regionen arbejder ud fra, og er dermed også vigtige for udviklingen af sundhedsområdet. 

  Pejlemærkerne går hånd i hånd med de otte nationale mål, der er beskrevet for udviklingen i sundhedsvæsenet. Pejlemærkerne og de otte nationale mål sætter dermed en tydelig retning for det syddanske sundhedsvæsens udvikling, og en retning der vil være i fuld overensstemmelse med den overordnede nationale kurs på sundhedsområdet.

  Pejlemærkerne er blandt andet baseret på Region Syddanmarks Sundhedsvision. Sundhedsvisionen for Region Syddanmark blev vedtaget i Regionsrådet i 2011 og har siden dannet grundlag for regionens arbejde på sundhedsområdet. Sundhedsvisionen er overordnet formuleret som følger: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi hånd om din sygdom. Dertil fastlægger sundhedsvisionen en række værdier om dialog, lighed, sammenhæng, rettidighed, kvalitet og ansvar. 

  De nationale mål skaber en ny form for overordnet styring af udviklingen af sundhedsvæsenet på tværs af sektorer. Det betyder også, at arbejdet på sundhedsområdet bliver målorienteret samtidig med, at der skabes rum til frihedsgrader og plads til at formulere regionale målsætninger, som supplerer de overordnede nationale mål. Samtidig signalerer Danske Regioners vision ”Sundhed for alle – vision for et bæredygtigt sundhedsvæsen” og udspillet ”Sundhed for livet – forebyggelse er en nødvendig investering”, fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen og forebyggelsesindsatsen.

  Der er ikke formuleret nye mål og målbilleder i den nye sundhedsplan. I stedet vil det være pejlemærker, nationale mål på sundhedsområdet, der viser retningen for udviklingen af det syddanske sundhedsvæsen.

  Sundhedsplanen lægger samtidig op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data mv., der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. 

  Afslutningsvis i den nye sundhedsplan er der et kapitel om det faktuelle grundlag for sundhedsplanen, som er en form for ”landsskabsbeskrivelse” af sundhedsvæsenet i Region Syddanmark anno 2017.

  Det foreslås, at Psykiatri- og Socialudvalget sammen med Sundhedsudvalget og Sundhedssamordningsudvalget sender sundhedsplanen i en bred høring hen over juni måned, hvorefter de tre udvalg i august behandler høringssvar og endeligt oplæg til sundhedsplanen. Planen er herefter, at sundhedsplanen kan fremlægges til endelig godkendelse i regionsrådet i september.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget sender sundhedsplanen i høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12513
  6. Henvendelse fra pårørenderådet på Børne- og Autismecenter Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Formanden for pårørenderådet på Børne– og AutismeCenter Region Syddanmark har rettet henvendelse til Psykiatri- og Socialudvalget vedrørende henholdsvis politik for pårørenderåd og besparelser på Børne- og AutismeCenter Region Syddanmark. Udvalgsformand Thies Mathiasen har besvaret henvendelserne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formanden for pårørenderådet på Børne- og AutismeCenter Region Syddanmark har den 26. marts 2017 rettet henvendelse til Psykiatri- og Socialudvalget vedrørende henholdsvis politik for pårørenderåd og besparelser på Børne- og AutismeCenter Region Syddanmark. Udvalgsformand Thies Mathiasen har besvaret henvendelserne i brev af 11. april 2017. Besvarelsen af brevet er sendt til Psykiatri- og Socialudvalget den 14. april 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering. Det kommende møde i Kontaktforum for Handicap med deltagelse af pårørenderepræsentanter kan eventuelt indledes med en redegørelse for, hvordan taksterne dannes.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12936
  7. Status på implementering af Den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Socialområdet er nu godt i gang med implementering af Den Syddanske Forbedringsmodel. Organiseringen er på plads, og de første konkrete initiativer er igangsat. Den første forbedringsworkshop afholdes i uge 39.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Et af de strategiske indsatsområder i strategiplan 2020 for socialområdet, som blev behandlet på udvalgets møde den 13. marts 2017, er skabelsen af en forbedringskultur gennem implementering af Den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet. Forbedringsmodellen tager udgangspunkt i at skabe bedre sammenhænge for borgeren, dvs. sætte fokus på processer, som skaber mere værdi for borgeren. Gennem forbedringsarbejdet stiger kvaliteten i arbejdet, hvorved trivsel og stolthed om det sociale arbejde øges.

  Til at understøtte implementeringen har socialområdet 1. april 2017 organiseret forbedringsarbejdet således:

  •        En forbedringsledelse, bestående af 2 centerledere, to ledere for kvalitet og udvikling samt forbedrings-ekspertlederen.

  •        Et forbedringsteam, bestående af en ekspertleder på fuld tid og tre forbedringseksperter på halv tid. Eksperterne udpeges efter ansøgning blandt personalet på centrene og i socialområdet i regionshuset.  

  Der igangsættes en række initiativer til sikre en succesfuld implementering:

  •        Målrettet uddannelsesforløb for alle ledere i 2017 og 2018:

  Uddannelsesforløbet tager afsæt i sundhedsområdets: ”Lean for ledere”, men suppleres med elementer om eksempelvis relationel ledelse, feedback-kultur og forandringsledelse.

  •        ”Fodspor” på tværs af afdelinger for ledere med opstart medio 2017:

  Lederne kommer her ud i praksis og ser processerne, taler med medarbejderne, lytter til borgerne og fjerner forhindringer, som kan stå i vejen for kerneopgaven.

  •        Forbedringstavler på alle afdelinger for medarbejdere og ledere, med opstart april 2017:

  Gennem det kontinuerlige arbejde med forbedringstavlen, som er en udbygning af principperne i kvalitetscirklen, skabes forbedringer af det daglige arbejde og dermed løsning af kerneopgaven sammen med kolleger og lederne.

  •        Forbedringsseancer og forbedringsworkshop med opstart september 2017:

  Metoden for gennemførelse af forbedringsworkshops modsvarer den, der anvendes på sundhedsområdet. En forbedringsseance anvender de samme metoder, men har kun en varighed på 2-3 dage, hvor workshoppen varer i 5 dage. Det er omfanget af de processer/værdistrømme, der skal kigges på, som afgør, hvilken af de to typer der anvendes. 

  Der planlægges en pilot-forbedringsseance i uge 21 og gennemførelse af den første egentlige forbedringsworkshop i uge 39. Herefter vil der løbende blive afholdt forbedrings-seancer/workshops med en kadence på cirka en om måneden. 

  Udvalget bliver orienteret om de første resultater og erfaringer med Den Syddanske Forbedringsmodel på socialområdet i efteråret 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37936
  8. Status på Børnehusene Stjernen, afdeling under Børne- og Autismecenter
  fold dette punkt ind Resume

  Regnskabet for 2016 viser, at økonomien er forbedret for Børnehusene Stjernen, der er en del af regionens Børne- og Autismecenter. De tilpasninger, der blev iværksat i 2016 for at løse den økonomiske ubalance på Børnehusene Stjernen, har således båret frugt.
  Der arbejdes desuden på at indgå en aftale mellem Region Syddanmark og Odense Kommune om udlejning af en af de fire fløje på Børnehusene Stjernen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og Socialudvalget er tidligere orienteret om udfordringerne med lav belægning på Børnehusene Stjernen, herunder om at der i december 2016 er indgået en drifts- og samarbejdsaftale med Odense Kommune. Målet med aftalen er, at Børnehusene Stjernen kan videreføres til gavn for borgere, der har behov for dette højt specialiserede tilbud.

  På nuværende tidspunkt er 24 ud af de 32 pladser på Børnehusene Stjernen næsten fuld belagt. De resterende otte pladser er fortsat lukket. Driftsresultatet for 2016 viser et overskud på 1,2 mio. kr. for Børnehusene Stjernen. Det betyder, at der er afdraget på underskuddet fra 2015, og samtidig bliver der ingen ekstra takstopkrævninger til kommunerne i 2018. De iværksatte tilpasninger af økonomien i 2016 har dermed båret frugt. Der forventes et driftsresultat i balance i 2017.

  Der har i de første måneder af 2017 været afholdt en række planlagte møder med Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, som drifts- og samarbejdsaftalen er indgået med. Møderne har øget den gensidige forståelse og indsigt samt bidraget til at sikre den fortsatte drift af tilbuddet.

  Der arbejdes aktuelt på at indgå en aftale med Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune om udlejning af den lukkede fløj (otte pladser) på Børnehusene Stjernen. Ældre- og Handicapforvaltningen ønsker at leje den ledige fløj, da man mangler boliger som følge af lukningen af botilbuddet Bognæs pr. 30. juni 2017. Da boligerne på Børnehusene Stjernen er ledige, er det muligt for borgerne at flytte direkte ind i disse.

  En udlejning vil medføre, at der fra sommer også vil være fysisk og psykisk handicappede voksne på Børnehusene Stjernen. Børnehusene Stjernen er bygget med fire adskilte fløje, så det er vurderingen, at det er muligt at adskille børn og voksne i det omfang, det er nødvendigt. Socialtilsyn Syd skal godkende udvidelsen af målgruppen, og centeret afventer en tilbagemelding fra tilsynet, inden der kan indgås en aftale om udlejning. Da den lukkede fløj lejlighedsvis bliver brugt til aflastningsbørn i weekenderne, medfører udlejningen, at nogle planlagte aflastningsophold må opsiges. Der er dialog med forældrene herom, og der bliver indkaldt til et orienteringsmøde.    

  Såfremt lejeaftalen indgås forelægges en sag for Socialdirektørforum i Syddanmark om at sænke taksterne for de 24 pladser på Børnehusene Stjernen, svarende til indtægterne ved udlejningen af fløjen.

  Odense Kommunes Ældre- og Handicapudvalg har i marts 2017 godkendt lejen af en fløj på Børnehusene Stjernen, og udlejningen fremlægges hermed til orientering i Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Orienteredes og drøftedes. Herunder overvejelser om at afholde et tværgående politisk møde med henblik på at drøfte en fælles strategi.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/28950
  9. Offentliggørelse af national monitorering af tvang samt status på regionens partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume

  Den 1. maj 2017 blev de årlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort. Regionerne skal med udgangspunkt i de offentliggjorte data redegøre for status for partnerskabets realisering af indsatser og milepæle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsens rapport ”Monitorering af tvang i psykiatrien”

  Den 1. maj 2017 blev de årlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort sammen med Sundhedsstyrelsens sammenfatning af de nationale og regionale resultater. Offentliggørelsen omfatter data for hele 2016.

  Generelt set ser flere initiativer ud til at virke, men der er fortsat et stykke vej, inden regionen er helt i mål.

  Helt overordnet følges arbejdet med at forebygge anvendelsen af tvang nationalt via kongeindikatoren ”andel af patienter som bæltefikseres ud af antal indlagte”. Nationalt skal tallet for indikatoren halveres inden udgangen af 2019. Opgørelsen viser, at 6,5 % af de indlagte blev bæltefikseret i 2016, hvilket er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til baseline (8,6 %). Målet er 4,3 %. Region Syddanmark er nået i mål med at halvere antal fikseringer over 48 timer. Endvidere viser opgørelsen for 2016, at 7,0 % af de indlagte fik beroligende medicin med tvang, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til baseline (6,9 %). Udviklingen er dog stagneret, således at niveauet i 2016 er på samme niveau som i 2015.

  Et andet område, hvor der fortsat er udfordringer, er indenfor anvendelsen af tvang overfor børn og unge, hvor der i de seneste år er sket en stigning. I Region Syddanmark blev 37 patienter i gennemsnit af 2011 til 2013 berørt af tvang. I den seneste opgørelse er tallet steget til 71 patienter. En del af forklaringen er, at psykiatriloven blev ændret i juni 2015. Tidligere skulle tvang, hvor forældrene gav samtykke, ikke registreres – det skal det nu. Derfor registreres flere tvangsanvendelser i dag. Men Region Syddanmark har fortsat en ambition om, at tvangen også her skal nedbringes.

   

  Status på indsatser og milepæle

  Regionerne skal med udgangspunkt i de offentliggjorte data en gang årligt redegøre for status for partnerskabets realisering af indsatser og milepæle. Den årlige redegørelse skal indeholde status ultimo 2016 i form af en status for milepæle og en beskrivelse af regionens indsatser i henhold til regionens partnerskabsaftale for hvert af de aftalte fokusområder:

  1. Ledelsesfokus – prioritering og organisering
  2. Medarbejdernes kompetencer
  3. Inddragelse og dialog
  4. Fysiske rammer og aktivitet

  Vedlagt er Region Syddanmarks status for 2016, som blev indsendt til ministeriet den 28. april 2017. Status beskriver, hvordan psykiatrisygehuset i 2016 har arbejdet fokuseret og mange-facetteret med at forebygge anvendelsen af tvang. Kompetenceplanen, nye bygninger, implementering af Safewards, læringspanel og kulturændringer er alle tiltag, der skal bidrage til, at regionens mål for at reducere anvendelsen af tvang nås i 2019.

  Psykiatrisygehuset arbejder i 2017 videre med indsatser til at reducere anvendelsen af tvang, blandt andet etablerer alle afdelinger i 2017 et bæltefrit afsnit. Der udvikles og afprøves også samarbejdsmodeller mellem psykiatrien og regionale/kommunale bosteder. Der vil særligt være fokus på indsatser, som kan vende udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder indsatser vedrørende tvangsindlæggelser og anvendelse af beroligende medicin.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  10. Status for særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives status på udvikling af særlige pladser på psykiatrisk afdeling i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 7. april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljeforligene 2017-2020 at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Formålet med de særlige pladser er gennem en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats at stabilisere patientens helbred, herunder behandle et eventuelt misbrug og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen.

  Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

  Gældende for de nye pladser er:

  • Pladserne skal være en del af den regionale psykiatri
  • Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, en socialfaglig/rehabiliterende indsats samt en frivillig misbrugsbehandling. Derudover skal der være forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion, kreative fag og mestring af hverdagen
  • Opholdet er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder
  • Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse
  • Regionen skal oprette et visitationsforum
  • Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om visitation
  • Pladserne finasieres som udgangspunkt af regioner og kommuner. Staten bidrager til finansieringen som følge af tilbuddets opnormering og øgede sikkerhed

  Der forventes at skulle etableres omkring 32 pladser i Region Syddanmark i eksisterende kapacitet i sygehusregi. Der arbejdes med at fastlægge den geografiske placering, de indholdsmæssige og økonomiske rammer samt med at forberede et visitationsudvalg. Der forelægges en sag om geografisk placering i juni 2017.

  Lovforslaget er den 3. maj sendt til behandling i Folketinget og ventes vedtaget i juni 2017. Pladserne forventes at skulle stå klar primo 2018.

  Der orienteres om seneste status på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/12069
  11. Orientering om satspuljeansøgninger om selvmordsforebyggelse 2017-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark ansøger Sundhedsstyrelsen om midler til to projekter til forebyggelse af selvmord som en del af satspuljeaftalen 2017-2020:

  • Etablering af et opfølgende tilbud efter udskrivelse
  • Udvikling og afprøvning af to nye gruppeforløb til børn og unge.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af satspuljeaftalen 2017-2020 har Sundhedsstyrelsen opslået to puljer for selvmordsforebyggelse.

  Puljen ”Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord” udmøntes med 20,8 mio. kr. til ét pilotprojekt i en region til forebyggelse af selvmord mellem 2017-2020, samt 1 mio. kr. til ekstern evaluering.

  Forskning viser, at risikoen for selvmord er størst umiddelbart efter udskrivelse. Psykiatrisygehuset ansøger derfor om et projekt til etablering af et opfølgende tilbud efter udskrivelse. Projektet skal medvirke til at forebygge nye selvmordsforsøg hos patienter, der udskrives efter aktuelt selvmordsforsøg eller med psykisk sygdom og massiv grad af selvmordstanker og impulsivitet.

  Projektet har fokus på følgende områder:

  • At forebygge selvmordsforsøg hos patienter efter udskrivelse
  • At tilbyde patienter systematisk opfølgning inden for et døgn efter udskrivelse
  • At patienter får sammenhængende forløb og en god overgang til andre tilbud efter udskrivelse, herunder hurtig og kvalificeret hjælp til selvmordstruede
  • At patienter inddrages aktivt ved udskrivelsen i forhold til, hvilke tiltag der kan understøtte patientens mestring og recovery
  • At involvere pårørende og netværk og tilbyde pårørende støtte og flere handlemuligheder i tiden efter udskrivelse

  Der ansøges om 20,8 mio. kr. i perioden 2017-2020. Projektet pilotafprøves i Psykiatrisk Afdeling Odense og Psykiatrisk Afdeling Vejle. Som en del af projektet sker en trinvis spredning af pilotafdelingernes foreløbige erfaringer til den øvrige voksenpsykiatri.

  Puljen ”Udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre” udmøntes med 7,8 mio. kr. i perioden 2017-2020 til fem projekter.

  Forskning viser, at der blandt piger og drenge i Danmark er flere tusind selvmordsforsøg hvert år, langt hyppigst blandt pigerne. Næsten en tredjedel af alle børn og unge fortæller, at de har haft selvmordstanker. En ud af ti unge har forsøgt at skade sig selv, og ofte kender ingen til det. Blandt de yngste kvinder på 15-19 år er selvmordsforsøg steget markant over en længere periode fra 1990-2010. Blandt mændene er antallet af selvmordsforsøg steget i de yngste aldersgrupper fra 15-19 år fra 2000-2010. Psykiatrisygehuset ansøger derfor om et projekt til udvikling og pilotafprøvning af to nye gruppeforløb som hjælp til målgruppen.

  • Et gruppebehandlingsforløb til svært selvmordstruede børn og unge, som ikke profiterer af nuværende individuelt behandlingsforløb
  • Et nyt psykoedukativt gruppeforløb til børn og unge, der ikke på nuværende tilbud opfylder inklusionskriterier i psykiatrisk regi, men har selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd uden aktivt selvmordsforsøg. Pårørende inddrages i tilbuddet. (Psykoedukation er undervisningsforløb for patienter og pårørende med det formål at forøge deres viden om psykiatriske sygdomme og med særligt henblik på at fremme problemløsningsstrategier.)

  Projektets formål er at forebygge udvikling af massive selvmordstanker, planer om selvmord og selvmordsforsøg blandt sårbare børn og unge.

  Projektet har fokus på:

  • At tilbyde patienter, der har et højt lidelsespres og er en ressourcekrævende målgruppe i såvel den akutte som ambulante psykiatri, et gruppetilbud
  • At inkludere en gruppe af børn og unge, der i dag ikke opfylder inklusionskriterierne for tilbud i psykiatrisk regi
  • At børn og unge oplever at få flere handlemuligheder i deres recovery proces
  • At pårørende oplever at få flere handlemuligheder til at støtte børn og unge i deres recovery proces

  Der ansøges om 1,6 mio. kr. i 2017-2020 til at gennemføre projektet i regionens to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Odense og Sydjylland.

  Ansøgningerne er udarbejdet på baggrund af input fra patient- og pårørenderepræsentanter, styregruppen for selvmordsforebyggelse og projektafdelingerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering. Der blev udtrykt ønske om oplæg fra Center for Selvmordsforebyggelse på næste møde.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10506
  12. Orientering om ansøgning til satspuljen "Fælles undervisning"
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrien i Region Syddanmark har indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen om midler til projekt om fælles undervisning. I samarbejde med kommunerne er søgt om midler til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud vedrørende dobbeltdiagnosepatienterne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har inviteret regioner til i samarbejde med kommuner at søge om midler til fælles undervisning for medarbejdere i regional psykiatri og medarbejdere i kommunale psykosociale- og misbrugsbehandlingstilbud. Der er med satspuljen på sundhedsområdet for 2017-2020 afsat 8 mio. kr. over to år til fælles undervisning i eksisterende redskaber, metoder mv. Projektet skal i gang senest 1. september 2017 og afsluttes december 2018.

  Psykiatrien i Region Syddanmark har ansøgt om 1.661.750 kr. til projektet Fælles undervisning – Vi bygger bro. Undervisningen skal gavne borgere i regionen med dobbeltdiagnose, dvs. mennesker med misbrug og samtidig psykisk lidelse. Det overordnede formål med undervisningen er at skabe sammenhæng og bedre forløb for patienten gennem undervisning, fælles tilgang og relationel koordinering mellem personale på tværs af sektorer. Derudover vil undervisningen have til formål at sikre, at allerede eksisterende redskaber og lovgivning samt anerkendte virksomme metoder anvendes i såvel region som i kommuner, samt at borger/patient og dennes netværk inddrages. 

  Undervisningen i Region Syddanmark vil have fokus på:

  • Fælles kendskab og handlekompetencer til redskaber/eksisterende metoder
  • Fælles sprog i forhold til patienterne/borgeren
  • Grundlæggende juridisk forståelse
  • Netværks- og relationsdannelse på tværs af socialpsykiatriske botilbud (kommuner) og psykiatriske afdelinger (region)
  • Fælles forståelse af opgaven og dermed optimeret samarbejde på tværs af overgange/sektorer

  Undervisningen tilbydes samtlige kommuner i Region Syddanmark samt regionale sociale botilbud.

  Sundhedsstyrelsen forventer at træffe afgørelse samt underrette ansøgere medio maj 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  13. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 14.00-16.30, Regionshuset

  Tirsdag den 29. august 2017, kl. 13.00-15.30, Odense (mødet holdes på Psykiatrisk Afdeling med henblik på oplæg om afdelingens bruger- og pårørendeinddragelse)

  Tirsdag den 26. september 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  14. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Udvalget ønsker på næste møde en status på opfølgning på Åbent Hus arrangement ultimo april.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/42286
  15. Forberedelse af politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedskoordinationsudvalget har igangsat arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2022. I lighed med sidste gang igangsættes arbejdet 1½ år inden endelig indsendelse til Sundhedsstyrelsen. Dette sker bl.a. for at sikre en høj grad af politisk involvering, ejerskab og prioritering af indsatserne.

  Arbejdet indledes formelt med et politisk opstartsmøde for Sundhedsaftalen 2019-2022. På mødet skal regionale og kommunale politikere drøfte input til politiske visioner og målsætninger for det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet i den kommende aftaleperiode.

  Mødet finder sted fredag den 2. juni 2017, kl. 10.30-15.00 og foregår på Comwell Middelfart. Medlemmer af Region Syddanmarks Psykiatri- og Socialudvalg er blandt de inviterede.

  Som forberedelse til de regionale politikere udarbejdes et baggrundspapir, som skal indeholde de visioner og politiske målsætninger, der fra regional side er ønske om skal indgå i den politiske del i en kommende sundhedsaftale.

  Psykiatri- og Socialudvalget skal på dagens møde drøfte og komme med input til baggrundspapiret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget drøfter og kommer med input til baggrundspapiret for Sundhedsaftalen 2019-2022.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 15-05-2017

  Drøftedes, herunder behov for øget fokus på selvmordsforebyggelse.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 18-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |